KR3k0059 御定佩文韻府-清-張玉書 (master)


[410-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文韻府卷四十九之三
  上聲    十九晧韻三
徒皓切理也路也直也衆妙皆丨/也說文所行丨也一達謂之丨
 韻藻乾道易丨丨變化各正性命梁簡文帝馬寶頌丨丨應坤馬/來度王關升玉臺唐明皇詩丨丨運無窮恒將人代工
 閭丘均賀赦耒陰祗助宣于陽靈/坤徳承順于丨丨又宋孝宗年號失道易象曰上六丨丨凶三歳/也又遇主于巷未丨丨也
 書惟彼陶唐有此冀方今丨厥丨亂其紀綱榖梁鄭伯克叚于鄢/傳段弟也而弗謂弟公子也而弗謂公子貶之也叚丨子弟之丨
 矣史記項羽紀項王至陰陵迷丨丨問一田父田父紿曰左左乃/陷大澤中以故漢追及之又李將軍傳大將軍大出擊匈奴廣自
[410-1b]
 請行天子以爲前將軍旣出塞青令廣并於右將軍軍廣引兵與/右將軍食其合軍出東道軍亡導或丨丨後大將軍大將軍南絶
 幕使長史持&KR1458醪遺廣因問廣食其丨丨狀老子丨丨而後有徳/孔叢子無轡而用策則馬丨丨矣李陵答蘇武書五將丨丨陵獨
 遇戰杜甫釋悶詩丨丨非闗出㐮野揚鞭忽是過/湖城又送人從軍詩馬寒防丨丨雪沒錦鞍韉履道易丨丨坦/坦幽人貞
 吉王昶戒子姪書樂安任昭先純粹丨丨内敏外恕吾友之善之/願兒子尊之陸雲與戴季甫書居徳丨丨秉心眞實蘇頲授蔡秦
 客金部郎中制明以在公直而丨丨王季友贈崔髙士瓘詩攝生/固如此丨丨當不朽又唐書白居易傳與弟行簡敏中友愛東都
 所居丨丨里疏沼種樹構石樓香山鑿八節灘自號醉吟先生為之/傳後丨丨第卒爲佛寺蘇軾雪浪石詩丨丨鑿池雖可致玉川卷
 地若爲收又宋史王/安中傳安中字丨丨中道易幹母之蠱得丨丨也疏雖不能全正/猶不失在丨之丨故云得丨丨也禮記
 爲人子者行不丨丨立不中門又步路馬必丨丨孟子丨丨而立/能者從之又孔子不得丨丨而與之必也狂獧乎漢書周昌傳髙
[410-2a]
祖召昌曰公彊爲我相趙昌泣曰臣初起從陛下陛下獨奈何丨/丨而棄之於諸侯乎王融善友奬勸篇頌一簣或成山百里倦丨
丨又去聲禮記從容丨丨聖人也春秋繁露天子所/誅絶所敗師雖不丨丨而春秋者不敢闕謹之也神道易觀天/之丨丨
而四時不忒聖人以丨丨設教而天下服矣漢書霍光傳太夫人/顯改光時所自造塋制而侈大之起三出闕築丨丨北臨昭靈南
出承恩後漢書左慈傳慈少有丨丨嘗在司空曹操坐操曰今日/髙㑹珍羞畧備少吳松江鱸魚耳慈求銅盤貯水以竹竿餌釣于
盤中須臾引一鱸魚出操撫掌大笑南史陳暄傳吾生平所願身/沒之後題吾墓云陳故酒徒陳君之丨丨若斯志意豈避南征之
不復賈誼之慟哭者哉儲光羲/詩丨丨本無已成化亦自然同道書與治丨丨罔不興孟子公/孫丑曰伯夷伊尹何如曰不
丨丨又三子者不丨丨其趨一也又禹稷顔回丨丨黄石公安禮/篇丨丨相成同藝相規歐陽修朋黨論君子以丨丨爲朋小人以
同利爲朋又漢書五行志二分二至日有食之不爲災日月之行/也春秋分日夜等故丨丨冬夏至長短極故相過相過丨丨而食
[410-2b]
輕不爲大災水旱而已儲光羲/詩築室旣相隣向田復丨丨反道書蠢兹有苖昏迷不恭侮慢/自賢丨丨敗徳禮記汜掃丨
丨鄉爲田燭弗命而民聽上疏汜掃廣掃也丨丨剗路之土反之/令新土在上也謂郊道之民爲之也史記淮陰侯傳項王雖覇天
下實失天下心今大王誠能丨其丨任天下武勇何所不誅以天/下城邑封功臣何所不服以義兵從思東歸之士何所不散漢書
谷永傳厲志致政專心丨丨絶羣小之私客免不正之詔除又貨/殖傳商通難得之寳工作亡用之器士設丨丨之行以追時好而
取世/資郊道見上胡皓送張尚書廵邊詩寵餞分丨丨充㕑/竭御司王昌齡弔軹道賦來爲都邑去爲丨丨通道書/惟
克商遂丨丨于九夷八蠻西旅底貢厥&KR0729大保乃作旅&KR0729用訓于/王史記五帝紀天下有不順者黄帝從而征之平者去之披山丨
丨未嘗寧居又河渠書佗小渠披山丨丨者不可勝言然其著者/在宣房又平準書唐䝉司馬相如開路西南夷鑿山丨丨千餘里
以廣巴蜀漢書晁錯傳平地丨丨則以輕車材官制之又公孫𢎞/傳臣聞天下丨丨五所以行之者三君臣父子夫婦長幼朋友之
[410-3a]
交五者天下之丨丨也唐書李嗣業傳嗣業初討勃律也丨丨/葱嶺有大石塞隘以足蹶之抵穹壑識者以爲至誠所感云
詩所丨丨也言之醜也榖梁桓公十有二年冬十有二月及鄭/師伐宋丁未戰于宋傳非與所與伐戰也不言與鄭戰恥不和
也於伐與戰敗也内諱敗舉其丨/丨者也孝經言思丨丨行思可樂周道詩四牡騑騑丨丨倭遲又/丨丨如砥其直如矢禮記
雖百世而昏姻不通者丨丨然也史記周紀公劉雖在戎狄之間/復修后稷之業丨丨之興自此始又孔子世家齊人選女子好者
八十人皆衣文衣而舞康樂文馬三十駟遺魯君陳女樂文馬於/魯城南髙門外季桓子微服往觀再三將受乃語魯君爲丨丨游
往觀終日怠于政事孔子遂行漢書董仲舒傳至于宣王思昔先/王之徳興滯補弊明文武之功業丨丨粲然復興荀子欲知上世
則審丨丨杜甫别蔡著作詩異才復間出丨丨日/惟新李商𨼆靈仙閣詩爽氣臨丨丨嵐光入漢闗常道詩陳常于/時夏注陳
其君臣父子之丨丨戰國策蔡澤曰物盛則衰天之常數也進退/盈縮變化聖人之丨丨也漢書魏丙傳賛君臣相配古今丨丨自
[410-3b]
然之勢也老子道可道非丨丨荀子天有丨丨矣地有常數矣君/子有常體矣君子道其常小人計其功韓詩外傳懐其丨丨而挾
其變權乃/得爲賢古道禮記夫仲子亦猶行丨之丨也論語射不主皮爲/力不同科丨之丨也孟子我不意子學丨之丨而
以餔啜也史記髙祖功臣侯年表居今之世志丨之丨所以自鏡/也漢書食貨志秦孝公用商君壊井田開阡陌急耕戰之賞雖非
丨丨猶以務本之故傾鄰國而雄諸侯又李白尋雍尊師𨼆居詩/撥雲尋丨丨倚樹聽流泉杜甫田舍詩田舍清江曲柴門丨丨傍
祖詠贈苖員外詩丨丨黄花落平蕪赤燒生顧況歸山詩空林有/雪相待丨丨無人獨還元稹大雲寺詩鶴林縈丨丨雁塔沒歸雲
知道禮記玉不琢不成器人不學不丨丨孟子孔子曰爲此詩者/其丨丨乎史記外戚丗家褚先生曰浴不必江海要之去垢
馬不必騏驥要之善走士不必賢世要之丨丨女不必貴種要之/貞好莊子無思無慮始丨丨無處無服始安道賈誼新書丨丨者
謂之明杜甫觀安西兵過赴闗中/待命詩老馬夜丨丨蒼鷹饑著人愛道禮記天不丨其丨地不愛/其寶人不愛其情書評張
[410-4a]
伯英書如漢武帝丨丨慿虚欲仙韓愈答李/秀才書愈敢自丨其丨而以辭讓爲事乎食道禮記飯用米貝/弗忍虚也不以
丨丨用美焉爾疏所以不用飲食之道以實之必用米貝者以丨/丨褻米貝美尊之不敢用褻故用米貝美善焉耳戰國策蘇秦以
合從說趙曰秦攻楚齊魏各出銳師以佐之韓絶丨丨趙渉河漳/燕守常山之北史記周勃丗家景帝使使詔救梁太尉不奉詔堅
壁不出而使輕騎兵弓髙侯等絶□楚兵後丨丨吳兵乏糧饑數/欲挑戰終不出又白起傳秦王聞趙丨丨絶發年十五以上悉詣
長平遮絶趙救及糧食管子君子丨于丨小人食于力楞/嚴經彼諸衆生堅固服餌而不休息丨丨圓成名地行仙左道禮/記
析言破律亂名改作執丨丨以亂政殺疏丨丨謂邪道地道尊右/右爲貴漢書云右賢左愚右貴左賤故正道爲右邪道爲左五代
史梁家人傳陳俗好滛祠丨丨其學佛者自立一法號曰上乘獻/帝起居注李傕性喜丨丨鬼怪之術常有道士女巫符勅厭勝之
具無所不爲韓儀授韓建昌黎郡王制去不令之人以清朝列懲/丨丨之輩用肅羣倫又越絶書昔者越王勾踐問范子曰古之賢
[410-4b]
主聖王之治何左何右何去何取范子對/曰臣聞聖主之治丨丨右術去末取實邪道見上漢書東方朔/傳偃不尊經勸學
反以靡麗爲右奢侈爲務行丨枉之丨徑滛/辟之路是乃國家之大賊人主之大蜮也正道見上穀梁盜弑/蔡侯申傳春秋
有三盜微殺大夫謂之盜非所取而取之謂之盜辟中國之丨丨/以襲利謂之盜宋史吕蒙正傳蒙正質厚寛簡有重望以丨丨自
持東都賦旣聞丨丨請終身而行之杜甫石犀行先王作法皆丨/丨詭怪何得參人謀韓偓天鑒詩神依丨丨終潛衛天鑒衷腸競
不違元翰林承旨姚樞贈諡制正事正言丨丨親/傳文祖之燕謀有徳有功有能首被先朝之鴻訓至道禮記道有/至有義有
考丨丨以王義道以霸考道以爲無失又雖有嘉肴弗食不知其/旨也雖有丨丨弗學不知其善也又茍不至徳丨丨不凝焉論語
魯一變丨于丨史記平原君傳公孫龍善爲堅白之辯及鄒衍過/趙言丨丨乃絀公孫龍莊子丨丨之精窈窈冥冥丨丨之極昏昏
黙黙李山甫早秋詩丨丨亦非/逺僻詩須苦求又宋太宗年號義道見上管子法制度量王者典/器也執故丨丨畏變也注君
[410-5a]
人執守故義以尊于道者/畏輕躁之人妄有所變也考道見/上夾道周禮郷師大祭祀大䘮紀/大軍旅大賔客則各掌其
郷之禁令帥其屬丨丨而蹕又條狼氏掌執鞭以趨辟王出入則/八人丨丨公則六人侯伯則四人子男則二人史記孫子傳孫子
度其行暮當至馬陵馬陵道狹而旁多阻隘可伏兵乃斫大樹白/而書之曰龎涓死于此樹之下于是令齊軍善射者萬弩丨丨而
伏期曰暮見火舉而俱發龎涓夜至斫木下見白書鑽火讀之萬/弩俱發涓乃自剄漢書宣帝紀甘露三年上登長平阪詔單于毋
謁其左右當戸之羣皆列觀蠻夷君長王侯迎者數萬人丨丨陳/上登渭橋咸稱萬歳又揚雄傳儲積共偫戍卒丨丨唐書郭子儀
傳至徳二載子儀從廣平王入京師老幼丨丨呼曰不圖今日復/見官軍宋史河渠志元祐中知杭州蘇軾旣開西湖因積葑草爲
堤相去數里横跨南北兩山丨丨植栁林希榜曰蘇公堤徐彦伯/興慶池應制詩丨丨傳呼翊翠虬天㢠廻日轉御芳洲馮宿御溝新
栁詩丨丨天渠逺垂絲御栁新唐彦謙春深/獨行詩連天瑞靄千門逺丨丨新陰九陌長善道春秋襄公五年/夏仲孫蔑衛孫
[410-5b]
林父㑹吳於丨丨又論語篤信好學守死丨丨孟子守約而施博/者丨丨也陸賈新語天出丨丨聖人得之韓詩外傳雖有丨丨不
學而不達其功張彪酬孟雲卿/詩丨丨居貧賤潔服蒙塵埃小道左傳楚武王侵隨隨人使少/師董成王毁軍而納少師少
師歸請追楚師季良止之曰臣聞小之能敵大也丨丨大淫所謂/道忠于民而信于神也論語雖丨丨必有可觀者焉致逺恐泥是
以君子不爲也漢書東平王宇傳來朝上疏求諸子書上以問大/將軍王鳳對曰小辯破義丨丨不通致逺恐泥皆不足以留意諸
益于經術者不愛于王對奏天子如鳳言遂不與書斷太宗爲真/草屛風示羣臣筆力遒利爲一時之絶嘗謂羣臣書學雖丨丨非
急務時或留心亦勝棄日范仲淹條陳十事疏國家專/以辭賦取進士以墨義取諸科士皆捨大方而移丨丨假道左傳/晉荀
息請以屈産之乘與垂棘之璧丨丨于虞以伐虢又晉侯將伐曹/丨丨于衛衛人弗許還自南河濟侵曹伐衛又楚子使申舟聘于
齊曰無丨丨于宋亦使公子馮聘于晉不丨丨于鄭申舟以孟諸/之役惡宋曰晉使不害我則必死及宋宋人止之華元曰過我而
[410-6a]
不丨丨鄙我也鄙我亡也殺其使者必伐我伐我亦亡也亡一也/乃殺之北史崔浩傳晉將劉裕伐姚泓欲泝河西上求丨丨莊子
古之至人丨丨於仁託宿於義以遊逍遥之墟食於茍簡之/田立于不貸之圃庾信麥積崖佛龕銘陰兔丨丨陽烏飛翼東道
左傳燭之武見秦伯曰若舍鄭以爲丨丨主行李之往來共其乏/困君亦無所害注鄭在東故言丨丨主又晉侯使吕相絶秦曰丨
丨之不通則是康公絶我好也國語文公定襄王于郟乃行賂于/草中之戎與麗土之翟以求丨丨又史記陳把世家齊桓公侵楚
還過陳陳大夫轅濤塗惡其過陳詐齊令出丨丨東道惡桓公怒/執陳轅濤塗漢書禮樂志天馬倈歴無草徑千里循丨丨注馬從
西來經行磧鹵之地無草者幾千里而至丨丨庾信笻竹杖賦居/丨丨而龍青出西闗而馬白王績詩天馬來丨丨佳人傾北方李
白詩丨丨烟霞主西江詩酒筵李商𨼆感懐詩丨丨違寧久西園/望不禁徐夤醉題邑宰南塘屋壁詩縣留丨丨三千客宅鏁南塘
一片/山守道左傳齊侯田于沛招虞人以弓不進仲尼曰丨丨不如/守官君子韙之魏志崔琰傳琰薦鉅鹿楊訓雖才好不
[410-6b]
足而清貞丨丨太祖即禮辟之宋史鮮于侁傳王安石吕惠卿當/路正人多不容侁曰吾有薦舉之權而所列非賢耻也故凡所薦
如劉摯李常蘇軾蘇轍劉攽范祖禹皆丨丨背時之士白居易詩/丘中有一士丨丨歳月深許渾題官舍詩簞瓢貧丨丨書劍病忘
機宋史儒林傳石介字丨丨篤學有志尚以易教授于家魯人號/徂徠先生爲國子監直講學者從之甚衆又歐陽丨丨傳丨丨字
公權一字迂父吉州人少孤貧自力于學里人聘爲子弟師主人/瞷其毎食舍肉密歸遺母爲設二器馳送乃肯食鄰媪兒無不歎
息感動年未三十翕然以徳行爲鄉都儒宗/淳佑元年舉進士授雲都主簿累官著作郎九道左傳芒芒禹迹/畫爲九州經啟
丨丨民有寢廟獸有茂草各有攸處民用不擾史記夏紀禹開九/州通丨丨陂九澤度九山又晉書成公綏傳望舒彌節于丨丨羲
和正轡于巾黄五代史司天考丨丨者月軌也其半在黄道内半/在黄道外去極逺六度又明丨丨以步月校遲速以推星宋史天
文志凡五緯皆随日由黄道行惟月之行有丨丨四時交㑹歸黄/道而轉變焉故有青黒白赤四者之異名博雅釋天月行丨丨立
[410-7a]
春春分東從青道二立夏夏至南從赤道二立秋秋分西從白道/二立冬冬至北從黒道二四季之月還從黄道又李白登梅岡望
金陵詩江水丨丨/來雲端遥明没樂道公羊西狩獲麟傳君子曷爲爲春秋撥亂/丗反諸正莫近諸春秋則未知其爲是與
其諸君子丨丨堯舜之道與孟子古之賢王好善而㤀勢古之賢/士何獨不然丨其丨而忘人之勢漢書東方朔傳子大夫修先王
之術慕聖人之義諷誦詩書百家之言不可勝數好學丨丨之效/明白甚矣又揚雄傳贊實好古而丨丨其意欲求文章成名於後
丗宋史种放傳放與母俱𨼆終南豹林谷之東明峰結草爲廬僅/庇風雨以講習爲業從學者衆得束脩以養母母亦丨丨薄滋味
又趙與懽傳時帝月賜内帑與懽辭不取帝書安貧丨丨植節秉/忠字賜之孔叢子公儀潛丨丨好古駱賔王上李少常伯啓乘幽
控寂追綺季于青山丨丨栖真從魯連于滄海白居易詩緬想梁/髙士丨丨喜文章李商𨼆上杜僕射詩丨丨乾知退當官蹇匪躬
聞道論語朝丨丨夕死可矣老子下士丨丨大笑之管子道之所/言者一也而用之者異有丨丨而好爲家者一家之人也有
[410-7b]
丨丨而好爲鄉者一鄉之人也有丨丨而好爲國者一國之人也/有丨丨而好爲天下者天下之人也有丨丨而好定萬物者天下
之配也莊子南伯子葵問于女偊曰子之年長矣而色若孺子何/也曰吾丨丨矣獨孤及詣開悟禪師問心法次第寄韓郎中詩障
深丨丨晩根鈍出塵難韓愈師說生乎我前丨丨也先乎我我從/而師之生乎我後丨丨也亦先乎我我亦從而師之又岑參和祠
部王員外詩丨丨仙郎歌白雪由來此曲和人稀杜甫秦州詩丨/丨尋源使從天此路囘鄭谷江上阻風詩丨丨漁家酒初熟夜來
翻喜打/頭風直道論語斯民也三代之所以丨丨而行也又丨丨而事/人焉往而不三黜庾信哀江南賦家有丨丨人多全
節蘇軾詩從來丨丨不辜身得向西河两過春又北史張衡傳帝/幸榆林郡還至太原謂衡曰朕欲過公宅可爲朕作主人也衡馳
至河内與宗族具牛酒帝上太/行開丨丨九十里以抵其宅枉道見上南史到漑傳性不好交/游惟與朱异劉之遴張綰同
志友宻及臥疾門可羅雀惟三人毎歳時恒鳴騶丨丨以相存問/置酒極驩而去庾信報趙王惠酒詩梁王修竹園冠葢風塵喧行
[410-8a]
人忽丨丨直進桃花源岑參送盧郎中除杭州赴任詩知君望鄉/處丨丨上姑蘇杜甫過宋之問舊莊詩丨丨祗從入吟詩許更過
韓偓無題詩丨丨嫌/偷藥推誠鄙效顰謀道論語君子丨丨不謀食常建贈王/侍御詩託身未知所丨丨庶不刋得道
孟子丨丨者多助失道者寡助南史謝靈運傳太守孟顗事佛精/懇而爲靈運所輕常謂顗曰丨丨應須慧業丈人生天當在靈運
前成佛必在靈運後淮南子昔者馮夷丨丨以潛大川鉗且丨丨/以處崑崙扁鵲以治病造父以御馬羿以之射倕以之斵所爲者
各異而所道者一也李頎寄焦鍊師詩丨丨凡百歳燒丹惟一身/蘇軾詩仲氏新丨丨一漚目塵寰又韓非子管仲隰朋随伐孤竹
春往冬還迷惑失道管仲曰老馬之/智可師也乃放老馬而從之遂丨丨望道孟子文王視民如傷丨/丨而未之見闗尹子聖
人不丨丨而顯/不恃道而豐一道孟子夫豈不義而曾子言之是或丨丨也漢/書董仲舒傳道之大原出于天天不變道亦
不變是以禹繼舜舜繼堯三聖相受而守丨丨鬼谷子百事丨丨/百度一數韓詩外傳黄帝即位施惠承天丨丨修徳又儲光羲詩
[410-8b]
深林開丨丨青嶂成四隣岑參發犍爲至泥谿詩丨丨鳴迅湍兩/邊走連峯李白秋浦歌郎聽采菱女丨丨夜歌歸杜牧汴水舟行
詩春風野岸名花𤼵/丨丨帆檣畫栁烟賊道孟子所惡執一者謂其丨丨也舉一而/廢百也皮日休和魯望讀隂符經詩予
將丨其丨所/動多訿毁當道孟子君子之事君也務引其君以丨丨志於仁/而已矣又史記髙祖紀髙祖被酒夜徑澤中令
一人行前行前者還報曰前有大蛇當徑高祖醉曰壯士行何畏/乃前㧞劍擊斬蛇蛇分爲兩徑開行數里醉因臥後人來至蛇所
有一老嫗夜哭人問何哭嫗曰吾子白帝子也化爲蛇丨丨今爲/赤帝子斬之故哭又趙世家簡子出有人丨丨辟之不去從者怒
將刃之丨丨者曰吾欲有謁於主君從者以聞簡子召之曰譆吾/有所見子晰也注簡子見丨丨者乃寤曰嘻是故吾前夢所見者
知其名曰子晰也漢書李廣利傳西過鹽水丨丨小國各堅城守/不肯給食又西域傳武帝感張騫之言甘心欲通大宛諸國使者
相望于道一歲中多至十餘輩樓蘭姑師丨丨苦之後漢書張綱/傳安帝遣八使按行風俗綱獨埋其車輪于洛陽都亭曰豺狼丨
[410-9a]
丨安問狐狸遂奏大將軍梁冀兄弟北史王羆傳神武遣韓軌襲/羆羆不覺比曉軌衆入城羆袒身露髻徒跣持棒大呼而出謂曰
老羆丨丨臥貉子那得過敵見驚退陸璣詩疏芣苢馬舄車前丨/丨也丨丨喜在牛跡中生故曰車前丨丨今藥中車前子是也陸
游詩酖酖醜石羆丨/丨矯矯長松龍上天午道戰國策秦攻齊則楚絶其後韓守成臯/魏塞丨丨趙涉河漳博闗燕出銳師以
佐之史記楚世家楚人有好以弱弓微繳加歸雁之上者頃襄公/聞召而問之對曰昔者三王以弋道徳五霸以弋戰國若王之于
弋誠好而不厭則出寶弓碆新繳射噣鳥于東海還葢長城以爲/防朝射東莒夕發浿丘夜加即墨顧據丨丨則長城之東收而泰
山之北舉矣注一縱一横爲丨丨又張儀傳令秦發三將軍其一/軍塞丨丨告齊使興師渡清河軍於邯鄲之東一軍軍成臯驅韓
梁軍於河外一軍軍於澠池約四/國爲一以攻趙趙服必四分其地塞道見上唐書李嗣業傳嗣業/馳守白石路旣隘步騎魚
貫而行㑹㧞汗那兵還輜餉丨丨不可騁又漢書路温舒傳天下/之患莫深于獄敗法亂正離親丨丨莫甚乎治獄之吏又莊子去
[410-9b]
就取與知能/六者丨丨也除道戰國策蘇子謂周君曰丨丨屬之于河韓魏必/惡之齊秦恐楚之取九鼎也必救韓魏而攻楚
楚不能守方城之外安能道二周之間史記秦始皇紀三十五年/丨丨道九原抵雲陽又武帝紀郡國各丨丨繕治宫觀名山神祠
所以望幸焉又蘇秦傳蘇秦并相六國北報趙王行過雒陽車騎/輜重諸侯各發使送之甚衆擬于王者周顯王聞之恐懼丨丨使
人郊勞漢書朱買臣傳上拜買臣㑹稽太守㑹稽聞太守且至發/民丨丨縣吏並送迎車百餘乘入吳界見其故妻夫治道買臣駐
車呼令後車載其夫妻到太守舍置園中給食之居一月妻自經/死淮南子季春之月修利隄防導通溝瀆達路丨丨𡊮桷東湖詩
丨丨家僮嬾偷程地主儇又漢書/地理志北地郡丨丨縣莽曰通道馳道史記秦始皇紀二十七年/賜爵一級治丨丨注應邵
曰丨丨天子道也又周勃世家勃以將軍從髙帝擊反者燕王臧/茶破所將卒當丨丨爲多賜爵列侯漢書成帝紀帝爲太子初居
桂宫上嘗急召太子出龍樓門不敢絶丨丨注丨丨天子所行道/也若今之中道絶横度也魏志陳思王植傳植嘗乘車行丨丨中
[410-10a]
開司馬門出太祖大怒而植寵遂日衰謝朓詩飛甍夾丨丨垂楊/蔭御溝陽固詩御溝屬清洛丨丨通丹屏唐太宗詩羽旄飛丨丨
鐘鼔震巖廊蘇頲詩北山東入海丨丨上連天彭殷賢文詞雅麗/策鑿丨丨則𨼆以金椎通鴻溝則樹以栁把皮日休題潼闗蘭若
詩昔時丨丨洪波上今日宸居紫氣西/陸游湖上詩紅樹秦丨丨青山禹廟壖閣道史記秦始皇紀三十/五年作前殿阿房上
可以坐萬人下可以建五丈旗周馳爲丨丨自殿下直抵南山王/維詩鑾輿迥出千門栁丨丨㢠廻看上苑花又史記天官書紫宫後
六星絶漢抵營室曰丨丨注丨丨北斗之輔漢天河也漢書天文/志危東六星兩兩而比曰司冠營室爲清廟曰離宫丨丨蘇軾天
漢臺詩此臺試向天文覔丨丨中間第幾星又五代史唐家人傳/同光三年伐蜀至興州蜀將程奉璉以五百騎降因以其兵修丨
丨以過唐軍華陽國志諸葛亮相蜀鑿石架空爲飛梁丨丨方輿/勝覽飛仙嶺在興州東三十里上有丨丨百餘間即入蜀城諸葛
亮與兄瑾書前趙子龍退軍燒壊/赤崖以北丨丨縁谷一百餘里甬道史記秦始皇紀始皇令咸/陽之旁二百里内宫觀二
[410-10b]
百七十複道丨丨相連帷帳鐘鼓美人充之各案署不移徙又高/祖紀漢王軍滎陽南築丨丨屬之河以取敖倉與項羽相距嵗餘
淮南子修爲墻垣丨丨相連梁簡文帝羸疾自解表/一箭而解重困更成戎阻九戰而絶丨丨翻就䘮師複道見上又/同復史
記秦始皇紀自雍門以東至涇渭殿屋丨丨周閣相屬又叔孫通/傳孝惠爲東朝長樂宫及間往來數蹕煩人迺作丨丨坊築武庫
南注丨丨閣道也漢書張良傳上居雒陽南宮從丨丨望見諸將/往往數人偶語宋史鄆王楷傳于外第作飛橋丨丨以通往來說
苑秦始皇作前殿阿房宫爲丨丨自阿房度渭水屬咸陽元和志/漢之丨丨不止長樂有之未央之北有桂宫北宫明光之屬各皆
有宫而長相往來者皆有丨丨也沈佺期詩芳郊緑野散春晴丨/丨離宫烟霧生朱敬則論刑獄表丨丨爭功張良已知其變㧞劍
擊柱吾屬不得無謀王維詩丨丨通長樂青門臨上/路宋之問太平公主山池賦丨丨三襲平臺四注間道史記淮/陰侯傳
成安君不聽廣武君策韓信使人間視知其不用乃敢引兵遂下/未至井陘口三十里止舍夜半傳發選輕騎二千人人持一赤幟
[410-11a]
從丨丨萆山而望趙軍又黥布傳項籍引兵西至新安使布等先/從丨丨破闗下軍遂得入至咸陽漢書高帝紀沛公起如厠招樊
噲出獨騎與樊噲靳彊滕公紀成從丨丨走軍使張良留謝項羽/唐書路嗣恭傳大厯八年嶺南將哥舒晃殺節度使吕崇賁五嶺
大擾嗣恭募勇敢士以流人敬冕爲才擢任之冕率輕兵由丨丨/出不意遂斬晃五代史梁臣傳李罕之圍張全義於河陽全義乞
兵於梁太祖以牛存節故事諸葛爽于河陽知其丨丨使以兵爲/前鋒宋史王十朋傳出知饒州後移知䕫州饒民走諸司乞留不
得至斷其橋乃以車從丨丨去衆葺斷橋以王公名之崔融塞垣/行蔽山張旗鼓丨丨潛鋒鏑杜甫詩生還今日事丨丨暫時人
遮道史記陳涉世家陳勝王凡六月已爲王王陳其故人嘗與傭/耕者扣宫門曰吾欲見渉宫門令不肯爲通陳王出丨丨而
呼涉漢書李陵傳單于使騎並攻漢軍疾呼曰李陵韓延年趣降/遂丨丨急攻陵後漢書冦恂傳帝車駕南征恂從至潁川盜賊悉
降而竟不拜郡百姓丨丨曰願從陛下復借冦君一年魏志倉慈/傳注顔斐由京兆遷平原太守吏民啼泣丨丨車不得前步稽留
[410-11b]
八十餘日乃出界唐書袁滋傳滋爲華州刺史專以慈惠爲本召/爲左金吾衛大將軍以楊於陵代之滋行耆老丨丨不得去於陵
使諭曰吾不敢易袁公/政人皆羅拜乃得去棧道史記留侯世家漢王之國良因說曰/王何不燒絶所過丨丨示天下無還
心以固項王意乃使良還行燒絶丨丨魏志曹真傳㑹大霖雨丨/丨斷絶詔真還軍宋史李繼隆傳平蜀還夜涉丨丨雨滑與馬皆
墜絶澗深十餘文維于大樹騎卒馳數十里外取火引綆以出之/水經注褒水西北出衙嶺山東南逕大石門歴故丨丨下谷又東
南歴小石門門穿山通道六丈有餘通志丨丨在褒斜谷中張文/琮詩飛梁架絶嶺丨丨接危巒岑參駱谷行深林迷昏旦丨丨凌
空虛又早上五盤嶺詩丨丨谿雨滑畬田原/草乾杜甫五盤詩仰凌丨丨細俯映江木疎輦道史記武帝紀建/章宫南立神明
臺井幹樓度五十餘丈丨丨相屬焉漢書司馬相如傳髙廊四注/重坐曲閣華榱壁璫丨丨纚屬漢武故事上起明光宫發燕趙美
女三千人充之建章未央長樂三宫皆丨丨相屬庾肩吾經吳郵/亭詩丨丨通闗塞王城似太原宋之問詩旌門臨&KR0772窱丨丨屬扶
[410-12a]
疎李白效古詩青山映丨丨碧樹揺烟空又宋史/天文志丨丨五星在織女西主王者游嬉之道安道史記建元/以來侯者
年表國名丨丨注索𨼆曰表在南陽漢書南粤傳粤揭陽令史定/降漢爲丨丨侯晉書戴逵傳逵字丨丨世說王子猷雪夜訪戴丨
丨興盡而返高適淇上别業詩朝慶老萊服夕閒丨丨琴李白東/林寺詩無因見丨丨興盡愁人心杜甫復至東屯茅屋詩非尋戴
丨丨似向習家池蘇軾雪谿乗興詩猶言不見戴丨/丨爲問適從何處來又宋史張方平傳方平字丨丨軌道史記天/官書南
宫内五星五帝座傍一大星將位也月五星順入丨丨司其出所/守天子所誅也其逆入若不丨丨以所犯命之漢書禮樂志文帝
時賈誼以爲漢興二十餘年宜定制度興禮樂然後諸侯丨丨獄/訟衰息注丨丨言遵道猶車行之依軌轍也元稹奉制試樂爲御
賦慕入律而百蠻麏至/錫有功而諸侯丨丨異道史記李斯傳明主聖王之所以能久/處尊位長執重勢而獨擅天下之利
者非有丨丨也能獨斷而審督責必深罰故天下不敢犯也漢書/董仲舒傳今師丨丨人異論百家殊方指意不同臣愚以爲諸不
[410-12b]
在六藝之科孔子之術者皆絶其道勿使竝進然後統紀可一而/法度可明民知所從矣又李廣傳廣以郎中令將四千騎出右北
平博望侯張騫將萬騎與廣俱丨丨行數百里匃奴左賢王將四/萬騎圍廣宋史樂志昔舜命䕫典樂命伯夷典禮禮樂丨丨各分
所守不可同職離騷何圓方之能周兮夫孰丨丨而相安章望/之納川亭記人與天地竝生而丨丨能周而變化者一氣也
史記亷頗傳廉頗之免長平歸也失勢之時故客盡去及復用/爲將客又復至頗曰客退矣客曰君何見之晩也夫天下以丨
丨交君有勢我則從君君無勢則去此固其理也有何怨乎漢書/劉輔傳天人之所不予必有禍而無福丨丨皆共知之注顔師古
曰丨丨市人及行于道路者也晉書華譚傳或問譚曰諺言人之/相去如九牛毛寧有是乎譚曰即許由巢父譲天子之貴丨丨小
人爭半錢之利此之相去何啻九牛毛也南史王籍傳籍爲中散/大夫常忽怱不樂乃至徒行丨丨不擇交遊有時途中過相識輒
以笠傘覆面又鄧琬傳琬父子並賣官鬻爵使婢僕出丨丨販賣/酣歌博奕日夜不休韓偓臥疾深村詩枕流方採北山薇驛騎交
[410-13a]
迎丨丨兒王炎送游大冶詩丨丨/交遊何足數君家父子總相知饟道史記靳歙傳還軍敖倉破/項籍軍成臯南擊絶楚丨
丨又吳王濞傳絳侯故客鄧都尉曰吳兵銳甚難與爭鋒莫若引/兵東北壁昌邑以梁委吳使輕兵絶淮泗口塞吳丨丨條侯從其
策遂堅壁昌邑南輕兵絶吳丨丨五代史唐臣傳/臨清有積粟且晉軍丨丨也周徳威先馳據之祖道史記滑稽/傳東郭先
生履行雪中及拜二千石佩青緺出宫門行謝主人故所與同官/待詔者等比丨丨於都門外榮華道路立名當世此所謂衣褐懐
寶者也漢書劉屈氂傳貳師將軍李廣利將兵出擊匈奴丞相爲/丨丨送至渭橋又疏廣傳父子俱移病上疏乞骸骨公卿大夫故
人邑子設丨丨供帳東都門外送者車數百兩辭決而去注師古/曰丨丨餞行也後漢書馬援傳援以三輔侵擾因請行許之自九
月至京師十二月復出屯襄國詔百官丨丨吳越春秋越王勾踐/五年五月與大夫種范蠡入臣於吳羣臣皆送至浙江之上臨水
丨丨軍陣固陵洛陽伽藍記邢子才以母老歸養詔所在給事力/五人嵗一朝以備顧問王侯丨丨若漢朝之送二疏駱賔王餞陸
[410-13b]
道士序維舟鏡水藉蘭葉以開筵絏騎金隄泛榴花/而丨丨李白贈韋太守詩丨丨擁萬人供帳遥相望爭道史記荆/軻傳魯
勾踐與荆軻博丨丨魯勾踐怒而叱之荆軻嘿而逃去又吳王濞/傳吳太子入見得侍皇太子飲博丨丨不恭皇太子引博局提吳
太子殺之漢書霍光傳兩家奴丨丨霍氏奴入御史府欲躢大夫/門御史爲叩頭謝迺去唐書張易之傳武后毎燕集則二張諸武
雜侍摴博丨丨爲笑樂又張旭傳旭草書獨/絶嘗見公主擔夫丨丨又聞鼓吹而得筆法式道漢書百官表丨/丨左右中候候
丞掌徼廵京師武帝更名執金吾注丨丨持麾至宫門門乃開又/東方朔傳羿爲旄頭宋萬爲丨丨侯北史周宣帝紀帝行幸同州
增候正前驅丨丨爲三百六十重自應門至赤岸澤數十里間旛/旗相蔽鼓樂俱作西京雜記漢朝輿駕丨丨候二人庾信周祀圜
丘歌丨丨移/候司方㢠廻指黄道漢書天文志日有中道月有九行中道者丨丨/一曰光道月有九行者黒道二出丨丨北赤道
二出丨丨南白道二出丨丨西青道二出丨丨東立春春分月東/從青道立秋秋分西從白道立冬冬至北從黒道立夏夏至南從
[410-14a]
赤道然用之一決于中道青赤出陽道白黑出陰道若月失節度/而妄行出陽道則旱風出隂道則隂雨五代史司天考丨丨者日
軌也其半在赤道内半在赤道外去極二十四度沈佺期詩池開/天漢分丨丨龍向天門入紫微宋之問詩清蹕喧丨丨乗輿降紫
微元稹月詩絳河冰鑑朗丨丨玉輪巍蘇軾駕幸/親賢宅詩禁溝飛水清丨丨涼殿分冰遍從官光道見上又南/史杜崱傳
父懐珤位秦梁二州刺史大同初魏軍圍南鄭懐珤命第三子/嶷帥二百人與魏前鋒戰於丨丨寺溪敵人憚之號爲杜彪
見/上赤道見上後漢書律厯志張衡渾儀曰丨丨横帶渾天之腹/去極九十一度十分之五黄道斜帶其腹出丨丨表裏
各二十四度故夏至去極六十七度而強冬至去極百一十五度/亦強也然則黄道斜截丨丨者則春分秋分之去極也五代史司
天考丨丨者天之紘帶也其勢圜而平紀宿度之常數也劉孝威/苦熱詩𤣥水術難驗丨丨漏猶長喬琮日賦行乎丨丨應其朱明
煎綠潭而水沸/爛青雲而火生白道見上又北史劉方傳開皇三年方從衛王爽/破突厥于丨丨水經注南谷口側帶長城背
[410-14b]
山面澤謂之丨丨又郭熙畫訓見青烟丨丨而思行見平川落照/而思望李白洗脚亭詩丨丨向姑孰洪亭臨道傍又詩日日采蘼
蕪上山成丨丨鄭谷潼闗道中詩丨丨曉霜迷籬燈照馬嘶韋莊/贈武處士詩綠蘿臨水合丨丨向村斜陳與義道中書事詩丨丨
含秋色青山帶雨痕范成大石湖/道中詩丨丨吳新郭蒼烟越故城青道見/上問道漢書賈誼傳帝入/太學承師丨丨又
揚雄傳時人有問雄者常用法應之象論語號曰法言譔學行第/一吾子第二修身第三丨丨第四莊子黄帝立爲天子十九年令
行天下聞廣成子在於空同之上故往見之曰我聞吾子達于至/道敢丨至丨之精吾欲取天地之精以佐五穀以養民人吾又欲
官陰陽以遂羣生爲之奈何髙士傳齧缺丨丨乎被衣被衣曰若/正汝形一汝視天和將至攝汝知一汝度神將來舍盧照隣樂府
宗儒側席丨丨横經杜審言詩省方稱國阜丨丨/識風淳羅隠靈山寺詩欲依師丨丨何處繫心猿明道漢書賈山/傳忠臣之
事君也言切直則不用而身危不切直則不可以丨丨故切直之/言明主所欲急聞忠臣之所以蒙死而竭知也又董仲舒傳夫仁
[410-15a]
人者正其誼不謀其利丨其丨不計其功陸雲張二侯頌庸勲開/國丨丨隆家吳筠覽古詩聖人重開濟丨丨欲救時韓愈爭臣論
君子居其位則思死其官未得其位則思修其辭以丨其丨我將/以丨丨也非以爲直而加諸人也又宋史程子傳字伯淳世稱丨
丨先/生轉道漢書趙充國傳充國子右曹中郎將卭將期門佽飛羽/林孤兒胡越騎爲支兵至令居虜並出絶丨丨卭以聞
有詔將八校尉與驍騎都尉金城太守合疏捕山間虜通丨丨津/渡注丨丨運糧之道也又王尊傳爲䕶羗將軍轉校尉䕶送軍糧
委輸而羗人反絶丨丨兵數萬圍尊尊以/千餘騎奔突羗賊注師古曰絶丨運之丨運道見上後漢書虞詡/傳先是丨丨艱險
舟車不通驢馬負載僦五致一詡乃自將吏士案行川谷自沮至/下辯數十里皆燒石剪木開漕船道又本際經丨丨一切爲極尊
而常處三清出諸/天上故稱天尊清道漢書司馬相如傳丨丨而後行中路而馳/猶時有銜橜之變又丙吉傳出逢丨丨注
師古曰丨丨謂天子當出或有齋祠先令道路清淨北史齊琅琊/王儼傳魏氏舊制中丞千步丨丨與皇太子分路行王公皆遥住
[410-15b]
車去牛頓軛于地以待中丞過其或遲違則赤棒棒之元史鹵簿/志乘輿之出入有大駕法駕其儀衛森嚴警蹕丨丨非以自奉也
所以敬神明嚴祖宗也淮南子聖人守丨丨而抱雌節因循/應變常後而不先三輔黄圖天子行幸所至丨丨以虞非常矢道
漢書晁錯傳材官/騶發丨丨同的孔道漢書西域傳婼羗國去陽關千八百里去/長安六千三百里辟在西南不當丨丨西
北至鄯善乃當道云又韓愈進學解孟軻好辯丨丨以明/轍環天下卒老于行吳徵修廟學頌丨丨昺明千古日月詭道漢/書
王商傳皇太后嘗詔問商女欲以備後宫時女病商以病對不入/及商以閨門事見考惶怖更欲内女爲援迺因李媫妤家白見其
女大中大夫張匡曰太后前聞商有女欲以備後宫商言有固疾/後更丨丨因李貴人家内女執左道以亂政誣罔誖大臣節故應
是而日蝕宋史高斯得傳今之大臣嫉正而庇邪喜同/而惡異任術而丨丨樂愉而憚勞孫子兵者丨丨也刋道後漢/書馬
援傳援拜伏波將軍/縁海隨山丨丨千里御道後漢書虞延傳信陽侯陰就訴帝譖延/多所冤枉帝迺臨丨丨之館親録囚徒
[410-16a]
宋史禮志太宗雍熙元年十二月御丹鳳樓觀酺召侍臣賜飲自/樓前至朱雀門張樂作山東旱船往來丨丨虞世南詩油雲隂丨
丨膏雨潤公田李白遊泰山詩四月上泰山石平丨丨/開虞茂衡陽王齋閣奏妓詩金溝低丨丨玉管正吟風味道魏志/注先
賢行狀載太祖命曰蓚令田疇志節髙尚遭值州里戎夏交亂引/身深山研精丨丨百姓從之以成都邑吳書劉繇子基字敬輿邅
多難嬰丁困苦潛處丨丨不以爲戚蔡邕辭郡辟書安貧樂潛丨/丨守真任昉王文憲集序齒危髮秃之老含經丨丨之生莫不北
面人宗自同資敬唐太宗聖教序雙林八水丨丨飡風鹿苑鷲峯/瞻竒仰異駱賔王上李少常伯啓懐經丨丨之客望範圍以駿奔
兼流包畧之夫窺義園而遐集李山甫遷居清溪詩端居丨丨塵/勞息扣寂眠雲心行齊皮日休詩秪隈蒲褥岸烏紗丨丨澄懐景
便斜又唐書蘇丨丨傳九歳能屬辭與李嶠俱以文翰顯時號蘇/李爲相特具位未嘗有所發明嘗謂人曰決事不欲明白誤則有
悔摸稜持兩端可/也故世號摸稜手棊道魏志王粲傳粲覆丨不誤一丨南史虞愿/傳宋明帝好圍丨甚拙去格七八丨物議
[410-16b]
共欺爲第三品與第一品王抗圍碁依品賭戲愿曰此非人主所/宜好也世說王導與子悅圍丨爭丨導笑曰相與有𤓰葛那得爾
耶陸游詩畫燭爭/丨丨金尊數酒籌遠道管子匠人有以感斤欘故繩可得料也羿/有以感弓矢故彀可得中也造父有以感
轡筴故遫獸可及丨丨可致吕氏春秋冬至日行丨丨周四極命/之曰𤣥明天常建古意詩丨丨隔江漢孤舟無嵗年王勃春思賦
思萬里之佳期憶三秦之丨丨李白詩遊說萬乘苦不早著鞭/跨馬涉丨丨李商𨼆贈張書記詩危絃傷丨丨明鏡惜紅顔
闗尹子丨丨者/跂如道者駸迕道莊子倒道而言丨丨而說/者人之所治也安能治人語道莊子曲士/不可以丨
於丨者束於教也又夫天地至神而有尊卑先後之序而况人道/乎宗廟尚親朝廷尚尊鄉黨尚齒行事尚賢大道之序也丨丨而
非其序者非其道也丨丨而非其道安取道白居易/倉廩之實對短綆不可以汲深曲士不可以丨丨姦道荀子事/行失中
謂之姦事說事失中謂之丨丨法言/由其大者作正道由其小者作丨丨偷道荀子偷取少頃/之譽是丨丨也改道說/苑
[410-17a]
晏子治東阿三年景公召而數之晏子曰臣請丨丨易行而治三/年于是明年上計景公迎而賀之白虎通王者有丨丨之文無丨
丨之/實鳥道南中志丨丨西百里以其險絶獸猶無蹊特上有飛丨/之丨耳隂鏗登樓望郷詩膽雲望丨丨對栁憶家園庾
信秦州麥積崖佛龕銘丨丨乍窮羊腸或斷唐明皇早登太行山/詩火龍明丨丨鐵騎繞羊腸王維詩丨丨一千里猿聲十二時李
白蜀道難西當太白有丨丨可以横絶峨嵋巔杜甫秋興詩闗塞/極天惟丨丨江湖滿地一漁翁李商𨼆訪秋詩烟帶龍潭白霞分
丨丨紅劉兼登郡樓詩松欹丨丨雲藏寺月滿漁舟水浸天司空/圖雜題詩溪漲漁家近烟收丨丨高黄鎮成送人遊衡岳詩八桂
山川臨丨丨九/疑風雨濕龍堆含道嵇康詩丨丨獨往棄智遺身劉禹錫賀裴相/公啟丨丨杰出降神挺生坐籌以弼睿謨秉
鉞以行/天討馮道五代史丨丨傳道字可道自號長樂老著書數百言/陳己更事四姓以爲榮陸游詩癡鈍寧論萬丨丨
妾婦道孟子以順爲正/者丨丨之丨也子午道漢書平帝紀始通丨丨丨從陵直/絶南山徑漢中注京城直南山有
[410-17b]
子午谷又宜州西界有山名子午嶺此則北山者是子南山者是/午共爲丨丨丨又王莽傳莽以皇后有子孫瑞通丨丨丨從杜絶
直絶南山徑漢中注子北方午南方言通南北道相當故謂之子/午耳魏志華歆傳太和中遣曹真從丨丨丨伐蜀歆上疏諫詔眞
引軍/還邯鄲道史記張釋之傳從行至灞陵居北臨厠是時慎夫人/從上指視慎夫人新豐道曰此走丨丨丨也注慎夫
人邯鄲人也走音奏趣也枕中記開元七年道士有吕翁者得神/仙術行丨丨丨中息邸舍攝帽弛帶𨼆嚢而坐又盧生謂妻子曰
吾家山東有良田五頃足以禦寒餒何苦求祿而今及此思衣短/褐乗青駒行丨丨丨中不可得也江夏王歌綢繆甘泉下馳逐丨
丨丨儲光羲詩晨登涼風臺暮走丨丨丨岑參送郭又詩朝歌城/邊桞嚲地丨丨丨上花撲人又邯鄲客舍歌客從長安來驅馬丨
丨/丨新豐道見上儲光羲詩西下/長樂坂東入丨丨丨龍尾道唐書安祿山傳祿山每至/殿前丨丨丨睥睨久之乃
去越絶書無錫西丨丨陵丨者春申君初封吳所造也賈餗談錄/唐含元殿前丨丨丨詰曲七轉如龍尾白居易寄元郎中庾員外
[410-18a]
詩螭頭堦下立丨丨丨前行張籍詩身貴早登丨丨/丨王建宫詞上得青花丨丨丨側身偷覷正南山天乃道老子/知常
容容乃公公乃王/王乃天丨丨丨官上道管子爲人君者修丨丨之丨而不言其/中注君在衆官之上但修此丨丨之丨
而/已鬭鷄道沈約宿東園詩陳王丨丨丨安仁採樵路虞世基秋日/贈王中舍詩去來金馬門留連丨丨丨張說詩緑嫩鳴
鶴洲陰濃丨丨丨孟浩然李少府與王/九再來詩喧喧丨丨丨行樂羨朋從長生道沈佺期詩上言華/頂事中曰丨丨丨
孟浩然宿天台桐柏觀詩/紛吾逺遊意學此丨丨丨衡陽道張說詩一雁雪上/飛值我丨丨丨洛陽道世說/潘岳
妙有姿容好神情少時挾彈出丨丨丨婦人遇者莫不連手共縈/之左太沖絶醜亦復效岳遨遊于是羣嫗共亂唾之委頓而返孫
逖詩一見河邊楊柳風遥憶青青丨丨丨杜甫李鄠縣丈人胡馬/行丨丨大丨時再清累日喜得俱東行顧況送使君詩天中丨丨
丨海上使君歸許渾白馬寺不出/院僧詩墻外丨丨丨東西無盡時三湘道李白荆州賊平臨洞庭/言懐詩水窮三苗國地
[410-18b]
窄丨丨丨李昌符别謫者詩/八月丨丨丨聞猿冒雨時丹陽道李白詩一生/淚盡丨丨丨荒山道杜甫詩/男兒生
不成名身已老三/年饑走丨丨丨
雨師灑道韓非子師曠對晉平公曰昔黄帝合鬼神駕象車交龍/畢方並轄蚩尤居前風伯進埽丨丨丨丨作爲清角易
林雄鵲延頸欲飛入關丨丨丨丨纖我袍裘范仲/淹唐狄梁公碑文天子之行風伯清塵丨丨丨丨
王陽所畏道漢書王尊傳琅邪王陽爲益州刺史行部至卭郲九/折坂嘆曰奉先人遺體柰何數乘此險後以病去及
尊爲刺史至其坂問吏曰此非丨丨丨丨丨耶吏對/曰是尊叱其馭曰驅之王陽爲孝子王尊爲忠臣
増致道易馴丨其丨至堅冰也論語百工居肆以成其事君子學/以丨其丨管子譕臣者可以逺舉顧憂者可與丨丨注顧
憂謂忠事勤臣道有如/此者可丨于丨者也地道易六二之動直以方也不習無不利/丨丨光也禮記人道敏政丨丨敏樹
[410-19a]
漢書杜欽傳天道貴信丨丨貴貞不信不貞萬物不生又晉書宣/帝紀帝進師遼水三戰皆捷㑹淋潦大水平地數尺旣而雨止遂
合圍起土山丨丨楯櫓鉤橦發矢石雨下晝夜攻之南史陳武帝/紀帝鎮京口齊將辛術圍嚴超達于秦郡起土山穿丨丨攻之甚
急帝自率萬人解其圍又羊侃傳賊起土山臨城城中震駭侃命/爲丨丨潛引其土山不能立北史魏明元帝紀泰常八年圍武牢
城内乏水縣綆汲河帝令絶其汲路又穿丨丨以奪其井五代史/梁臣傳晉兵攻澤州州人已焚外城將降晉聞牛存節至乃稍定
存節入城助澤人守晉人穴丨丨以攻之存節選勇士數十亦穴/丨丨以應之戰于隧中庾信哀江南賦尚書多算守備是長雲梯
可拒丨/丨能防坤道易丨丨其順乎承天而時行疏言丨丨柔順承奉于/天以量時而行又乾道成男丨丨成女顔師古定宗
廟樂議易曰含𢎞光大品物咸亨言丨/丨至静柔順利貞資生庶𩔖皆暢達也妻道易陰雖有美含之以/從王事弗敢成也地
道也丨丨/也臣道也臣道見上淮南子主道員者運轉而無端化育如神虛/無因循常後而不先也丨丨員者運轉而無方論
[410-19b]
是而處當爲事先倡守/職分明以立成功也自道易九二復丨丨何其咎吉象曰復丨/丨其義吉也論語子貢曰夫子丨丨
也耿湋詩丨丨誰/相友邀人試往還天道易丨丨下濟而光明地道卑而上行又丨/丨惡盈而好謙書滿招損謙受益時乃丨
丨又欽崇丨丨永保天命又明王奉若丨丨建邦設都樹后王君/公承以大夫師長禮記毋變丨之丨毋絶地之理毋亂人之紀唐
書雷萬春傳令狐潮圍雍丘萬春立城上與語伏弩發六矢著面/萬春不動潮謂巡曰向見雷將軍知君之令嚴矣然其如丨丨何
巡謂之曰君未識人倫焉知丨丨宋史食貨志五行丨丨也五事/人道也天人之道治而國家之政興焉又史記武帝紀欒大求見
言方大恱乃拜爲五利將軍佩天士將軍地士將軍/天通將軍丨丨將軍印佩丨丨者爲天子道天神也吝道易六二/同人于
宗吝𧰼曰同人/于宗丨丨也在道易九四隨有獲貞凶有孚丨丨以明何咎𧰼/曰有孚丨丨明功也詩緝我昔自朔方而往
伐西戎當黍稷方華六月之時也今我自伐西戎歸而丨丨雪落/釋爲塗泥春初之時也初謂止伐玁狁期于嵗暮可以畢事而歸
[410-20a]
因有西戎之命遂致/遷延春初猶丨丨也從道易六四中行獨復象曰中行獨復以丨/丨也史記蒙恬傳凡臣之言非以求免
于咎也將以諫而死願陛下爲萬民思丨丨也漢書地理志九河/既道注師古曰九河河水分爲九各丨其丨李翺丨丨論和者人
之喜黙者人之怨吾寧丨丨而罹怒乎寧違道而從衆乎斯以辯/之難易而較是非也又李咸用山居詩且圖青史埀名穏丨丨前
賢自滯多又寄所知詩丨丨趣/時身計拙如非所好肻開襟久道易彖曰恒亨無咎利貞丨于/其丨也聖人丨于其丨而天
下化/成家道易父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而丨丨正南史徐孝/克傳陳亡隨例入長安丨丨壁立所生母患欲粳来爲
粥不能常辦母亾後孝克遂常噉麥有遺粳米者孝克對而悲泣/終身不復食焉皮日休花翁詩不知丨丨能多少只在勾芒一夜
風/木道易利涉大川丨丨乃行疏以益渉難如/丨丨之涉川涉川無害方見益之爲利益道易彖曰凡丨/之丨與時偕
行/柔道易𧰼曰繫于金柅丨丨牽也後漢書光武帝紀建武十七/年冬幸章陵修園廟祠舊宅觀田廬置酒作樂賞賜時宗
[410-20b]
室諸母因酣悦相與語曰文叔少時謹言與人不欵曲惟直柔耳/今迺能如此帝聞之大笑曰吾理天下亦欲以丨丨行之迺爲舂
陵宗室起祠堂有五鳳皇見於潁川之郟縣京房易傳益卦陰止/于陽丨丨行也張九齡開元紀功右聖徳頌清徳之鑑丨丨之體
洪源濬規實天所啓朱子詩/閉關息商旅絶此丨丨牽人道易易之爲書也廣大悉備有天/道焉有丨丨焉有地道焉兼三
才而兩之故六六者非他也三才之道禮記親親尊尊長長男女/之有别丨丨之大者也又誠者天之道也誠之者丨之丨也史記
禮書丨丨經緯萬端規矩無所不貫又杜甫/花卿歌李侯重有此節度丨丨我卿絶世無顯道易丨丨神徳行/是故可以酬酢
可與祐神矣書天有丨丨厥𩔖惟/彰西疇常言天有丨丨疎網難逃井道易丨丨不可不革故受之/以革注井久則濁穢宜革
易其/故違道書罔丨丨以干百姓之譽罔咈百姓以從己之欲禮記/忠恕丨丨不遠徐鉉詶陳員外詩非禮誓弗習丨丨無
與/居旣道書九河丨丨/又沱潛丨丨思道書王庸作書以誥曰以台正于四方台/恐徳弗𩔖兹故弗言恭黙丨丨夢帝賚
[410-21a]
予良弼其代予言又北史盧丨丨傳丨丨字子行聰爽俊辯通侻/不羈劉松示以所作碑銘多所不解乃感激讀書師事邢子才就
魏收借異書數年間才學兼著不持操行好輕侮人物多被譴辱/歷官散騎侍郎參内史侍郎事所著集二十卷行于世又宋史陳
丨丨傳丨丨江陰人䘮父事母兄以孝悌聞母病衣不觧帶者數/月雙目瘡爛母䘮水漿不入口七日既葬結廬墓側日夜悲慟夏
日種𤓰以待客晝則白兔馴/狎夜則虎豹環其廬而卧非道書有言逆于汝心必求諸道有/言遜于汝志必求諸丨丨榖梁
楚人伐宋圍閔傳伐國不言圍邑此其言圍何也以吾用其師目/其事也丨丨用師也注楚人出師爲魯伐齊而中道以伐宋故伐
圍兼書所以責楚宋史楊徽之傳純厚清介守規矩尚名敎尤/疾丨丨以干進者孟貫贈𨼆者詩安情自得所丨丨豈相交
見上漢書西南夷傳王然于等出西南夷指求身毒國至滇滇/王當𦍑迺留爲丨丨四歳餘皆閉昆明莫能通孟浩然宿立公
房詩支遁初丨丨深公笑買山李商隠題僧/壁詩捨生丨丨有前蹤乞腦剜身結願重有道書惟丨丨曽孫/周王發將有大
[410-21b]
正于商詩序泂酌召康公戒成王也言皇天親有徳饗丨丨也禮/記昔先王尚有徳尊丨丨任有能又魯王禮也天下傳之久矣天
下以爲丨丨之國是故天下資禮樂焉論語天下丨丨則禮樂征/伐自天子出杜甫醉時歌先生丨丨出羲皇先生有文過屈宋李
商隠水齋詩多病欣依丨丨邦南塘晏起想秋江又後漢書郭太/傳蔡邕謂盧植曰吾爲碑銘多矣皆有慚徳惟郭丨丨無媿色耳
劉峻廣絶交論陸大夫宴/喜西都郭丨丨人倫東國遵道書無有作好丨王之丨禮記君子/丨丨而行半塗而廢吾弗能已矣
王道書無偏無黨丨丨蕩蕩無黨無偏丨丨平平無反無側丨丨/正直禮記禮樂刑政四達而不悖則丨丨備矣史記殷紀阿
衡欲干湯而無由乃爲有莘氏媵臣負鼎俎以滋味說湯致于丨/丨又十二諸侯年表孔子明丨丨干七十餘君莫能用故西觀周
室論史記舊聞興於魯而次春秋蕭潁士答韋司業詩立言寄青/史將以贊丨丨姚燧左丞許衡贈官制天非繼聖學之墜緒則不
生命世之大才國欲與丨丨/以比隆肆用爲蒸民之先覺我道書天不可信丨丨惟寧王徳延/天不庸釋于文王受命漢書京
[410-22a]
房傳治易事梁人焦延夀延夀字贛/贛常曰得丨丨以亡身者必京生也論道書立太師太傅太保兹/惟三公丨丨經邦燮理
陰陽官不必備惟其人考工記坐而丨丨謂之三公漢書陳遵傳/張竦至丹陽太守封淑徳侯免官㠯列侯歸長安居貧無賓客時
時好事者從之質疑問事丨丨經書而已魏志注管輅别傳輅自/言知我者稀則我貴矣安能㫁江湖之流爲激石之清樂與季主
丨丨不欲與漁父同舟此吾志也陳子昻送崔著作序以身許國/我則當仁丨丨匡君子思報主王維河南嚴尹弟宿敝廬詩上客
能丨丨吾/生學養䝉悖道書世祿之家鮮克由禮/以蕩陵徳實丨天丨底道書惟周公克慎厥始/惟君陳克和厥中惟
公克成厥終三公/協心同丨于丨婦道詩序葛覃后妃之本也后妃在父母家則/志在于女功之事躬儉節用服澣濯之衣
尊敬師傅則可以歸安父母化天下以丨丨也穀梁戊寅大夫宗/婦覿用幣傳禮大夫不見夫人不言及不正其行丨丨故列數之
也大夫國體也而行丨丨惡之故謹而日之也史記帝舜紀堯二/女不敢以貴驕事舜親戚甚有丨丨後漢書荀爽傳釐降二女于
[410-22b]
嬀汭嬪于虞降者下也嬪者婦也言雖帝堯之女下嫁于虞猶屈/體降下勤修丨丨宋史徐國長公主傳崇寧三年下嫁鄭王潘美
之曾孫意事姑修丨丨孫逖冊樂昌公主文/好合之禮以正人倫肅雍之徳用成丨丨魯道詩丨丨有蕩齊/子由歸又丨丨
有蕩齊子發夕又史記魯世家太史公曰余聞孔子稱曰甚矣丨/丨之衰也洙泗之間齗齗如也觀慶父及叔牙閔公之際何其亂
也/行道詩柞棫㧞矣丨丨兌矣禮記先王制禮丨丨之人皆弗忍/也左傳晉薦饑乞糴于秦秦伯謂百里與諸乎對曰天災
流行國家代有救災恤隣道也丨丨有福孟子嘑爾而與之丨丨/之人弗受又吾大者不能丨其丨又不能從其言也使飢餓於我
土地吾恥之又身不丨丨不行於妻子使人不以道不能行于妻/子戰國䇿張儀惡陳軫于秦王曰軫欲去秦而之楚王謂陳軫曰
吾聞子欲去秦而之楚信乎陳軫曰然王曰儀之言果信也曰非/獨儀知之也丨丨之人皆知之也祖詠題逺公經臺詩苔生丨丨
席雲濕/坐禪衣相道詩誕后稷之穡有/丨之丨傳相助也祭道詩取羝以軷傳軷道祭/也疏道祭謂丨丨神倬道
[410-23a]
詩弈奕梁山維禹甸之有丨其丨韓侯/受命箋倬著明也疏有丨然著明之丨長道詩順彼丨丨屈此羣/醜詩緝順從丨逺之
丨以屈服此魯國之羣衆也儲光羲詩田家俯丨丨邀我避炎氛/崔顥贈輕車詩悠悠逺行歸經春涉丨丨薛拯思婦吟攬衣出門
望落葉滿丨丨杜荀鶴江岸秋/思詩秋稼縁丨丨寒雲約古城買道禮記季子臯葬其妻犯人之/禾申詳以告子臯曰孟氏不
以是罪予朋友不以是棄予以我爲/邑長於斯也丨丨而葬後難繼也二道禮記哭有丨丨有愛而/哭之有畏而哭之宋史
河渠志隆興二年常州守臣劉唐稽言申利二港上自運河發/流經營囘復至下流析爲丨丨一自利港一自申港以達于江
禮記銘明旌也以死者爲不可别已故以旗識之愛之斯録之/矣敬之斯丨其丨焉耳又丨其丨端其義而教生焉莊子言而
足則終日言而丨丨言而/不足則終日言而盡物主道禮記重丨丨也殷主綴重焉周主/徹重焉管子所謂治國者丨丨明
也注丨丨明則/公法明故國治禮道禮記禮有微情者有以故興物者有直/情而徑行者戎狄之道也丨丨則不然讓道
[410-23b]
禮記諸父諸兄守貴室子/弟守下室而丨丨達矣不道禮記丨丨舊故注言知識之過失/損友也榖梁宣公十有五年春公
孫歸父㑹楚子于宋夏五月宋人及楚人平傳外平丨丨以吾人/之存焉道之也注吾人謂歸父史記封禪書或曰自古以雍州積
高神明之隩故立畤郊上帝諸神祠皆聚云葢黄帝時嘗用事雖/晩周亦郊焉其語不經見搢紳者丨丨漢書丙吉傳自曾孫遭遇
吉絶口丨丨前恩故朝廷不能明其功也李白詩相迎丨丨遠直/至長風沙又左傳晉使荀息假道于虞曰冀爲丨丨入自顚軨伐
鄍三門冀之既病則亦惟君故今虢爲丨丨保於逆旅以侵敝邑/之南鄙敢請假道以請罪于虢漢書翟方進傳丞相宣以一丨丨
賊請遣掾督趣司𨽻校尉司𨽻校尉勲自奏暴於朝廷今方進復/舉奏勲議者以爲方進不以道徳輔正丞相宜抑絶其原注如淳
曰律殺不辜一家三人爲丨丨又莊子道昭而丨丨/言辯而不及仁常而不成亷清而不信勇忮而不成大道禮記丨/丨之行
也天下爲公選賢與能講信修睦史記滑稽傳優旃者秦倡朱儒/也善爲笑言然合於丨丨漢書文帝紀詔曰今單于與朕俱棄細
[410-24a]
故偕之丨丨結兄弟之義以全天下元元之命法言小辯破丨丨/而惑衆使溺於所聞而不自知其非又江總閨怨寂寂青樓丨丨
邊紛紛白雪綺窓前髙適玉真公主歌爲問軒皇三百歳何如/丨丨一千年王維玉真公主山莊詩丨丨今無外長生豈有涯
禮記我欲觀丨丨是故之祀而不足徴也吾得夏時焉我欲/觀殷道是故之宋而不足徴也吾得坤乾焉又丨丨尊命
禮記委貌周道也章甫丨丨也母追夏后氏之道也史記殷紀/盤庚涉河南治亳行湯之政丨丨復興諸侯來朝又武丁修政
行徳天下咸驩丨丨復興漢書杜欽傳髙宗遭/雊雉之戒飭已正事享百年之夀丨丨復興虛道禮記忠信之/人可以學禮
苟無忠信之人則禮不丨丨是以得其人之爲貴也管/子虛之與人也無間惟聖人得丨丨故曰並處而難得父道禮記/其夫
屬乎丨丨者妻皆母道也其夫屬乎子道者妻皆婦道也又天子/修男教丨丨也后修女順母道也論語三年無改于丨之丨可謂
孝矣說苑南山之陽有木焉名曰橋竦焉實而仰橋者丨/丨也南山之陰有木焉名曰梓勃焉實而俯梓者子道也母道見/上
[410-24b]
漢書王莽傳莽進杜陵史氏女爲皇后是日大風發屋折木羣臣/上夀曰迺庚子雨水洒道辛丑清靚無塵其夕榖風迅疾從東北
來辛丑巽之宫日也巽爲風爲順/后誼明丨丨得溫和慈惠之化也子道見上史記五帝紀舜父瞽/叟頑母嚚弟象傲皆欲殺
舜舜順適不失丨丨兄弟孝慈欲殺不可得即求常在側又舜之/踐帝位載天子旗往朝父䕫䕫唯謹如丨丨春秋繁露天子毎至
歳首必先郊祭以享天乃敢爲地行子禮也毎/將興師必先郊祭以告天乃敢征伐行丨丨也宗道禮記公子有/丨丨公子之
公爲其士大夫之庶者宗其士大夫之嫡者公子之丨丨也又宋/史魯丨丨傳丨丨字貫之亳州譙人舉進士爲定遠尉真宗時爲
諭徳上遣使召之丨丨方與鄉人共飲于酒肆囑使者以實告上/嘉其忠實仁宗時拜參知政事務抑僥倖時皆憚之目爲魚頭參
政/敬道禮記大學始教皮弁祭菜示丨丨也史記堯紀分命羲仲/居郁夷曰暘谷丨丨日出便程東作日中星鳥以殷中春
其民析鳥獸字微申命和仲居西土曰昧谷丨丨日入/便程西成夜中星虛以正中秋其民夷易鳥獸毛毨信道禮記/夫然
[410-25a]
故安其學而親其師樂其友而丨其丨論語子張曰執徳不/𢎞丨丨不篤焉能爲有焉能爲亡孟子朝不丨丨工不信度治道
禮記禮樂刑政其極一也所以同民心而出丨丨也史記文帝紀/上曰古之治天下朝有進善之旌誹謗之木所以通丨丨而來諫
者今法有誹謗妖言之罪是使衆臣不敢盡情而上無由聞過失/也又曹相國世家孝惠帝以參爲齊丞相聞膠西有葢公善治黄
老言使人厚幣請之葢公爲言丨丨貴清静而民自定推此𩔖具/言之參于是避正堂舍葢公焉又司馬相如傳唐蒙已略通夜郎
因通西南夷道發巴蜀廣漢卒/作者數萬人丨丨二嵗道不成忘道禮記以欲丨丨則惑而不樂/漢書楚元王傳元王每置酒
常爲穆生設醴及王戊即位常設後忘設焉穆生退稱疾臥申公/白生強起之穆生曰君子見幾而作不俟終日先王之所以禮吾
三人者爲道之存故也/今而怱之是丨丨也順道禮記孝者畜也丨於丨不逆於倫是/之謂畜漢書谷永傳漢興九世百九
十餘載繼體之主七皆承天丨丨遵先祖法度或以中興或以治/安魏志鍾繇傳注𫝊幹說馬騰曰丨丨者昌逆徳者亡曹公奉天
[410-25b]
子誅暴亂法明國治上下用命有/義必賞無義必罰可謂丨丨矣三道禮記孝子之事親也有丨/丨焉生則養没則䘮䘮畢
則祭漢書眺錯傳詔有司舉賢良文學士錯在選中上親策詔之/曰明于國家之大體通于人事之終始及能直言極諫者二三大
夫之行當此丨丨朕甚嘉之南史梁邵陵王綸傳率衆討景𤼵京/口將軍趙伯超請從徑路直指鍾山出其不意綸從之衆軍奄至
賊徒大駭分爲丨丨攻綸綸大破之北史齊武成帝紀周將楊忠/帥突厥阿史那木可汗等一十餘萬人自恒州分爲丨丨殺掠吏
人又逹奚武傳齊神武與竇泰髙敖曹丨丨夾侵周文欲并兵擊/泰諸將多異議唯武及蘇綽與周文意同遂擒之唐書選舉志凡
明經先帖文然後口試經問大義十條答時務策丨丨亦爲四等/凡開元通大義百條策丨丨者超資與官義通七十策通二者及
第宋史盧之翰傳調發芻糧輸靈州詔分丨丨䕶送吳越春秋越/軍明日更從江出入海陽于丨丨之翟水乃穿東南隅以達越軍
盧仝孟諫議寄茶詩口言諫議寄書信白絹斜封/丨丨印李商𨼆祭楊郎中文劉儒十行孫𢎞丨丨餕道禮記凡丨/之丨毎變
[410-26a]
以衆所以别貴賤之/等而興施恵之象也議道禮記君子丨丨自已而置法以民鮑照/河清頌大人在上區宇文明樵夫丨丨
漁父/濯纓鄉道禮記丨丨而行中道而廢忘身之孝也孟子君不丨丨/不志於仁而求富之是富桀也又嚮同儲光羲詩上心
方丨丨時/復朝金闕營道禮記儒有合志同方丨丨同術漢書地理志零陵/郡丨丨九疑山在南莽曰九疑亭南史鄭紹叔傳
封丨丨縣侯復爲衛尉卿以丨丨縣户凋弊改封東興縣侯湘中/記九疑山在丨丨縣九山相似行者疑惑故名九疑儲光羲詩表
微在丨丨明/祀將祈年陽道禮記天子理丨丨后治隂徳宋史天文志房宿/四星爲明堂天子布政之宫也南間曰陽環其
南曰太陽北間曰陰環其北曰太陰太陰犯丨丨爲旱陰道爲雨/中道嵗稔春秋繁露爲天者務剛其氣爲君者務堅其政剛堅然
後丨丨/制命學道禮記凡國之政事國子存游卒使之修徳丨丨論語/君子丨丨則愛人小人丨丨則易使也史記孔子弟
子傳原憲曰無財者謂之貧丨丨而不能行者謂之病宋史錢若/水傳幼聰悟十歳能屬文華山陳摶見之謂曰子神清可以丨丨
[410-26b]
不然當富貴但忌太速爾酉陽雜俎凡丨丨三十年不倦天下金/翅鳥銜王維詩蔡經新丨丨王烈舊成仙李白訪道安陵詩丨丨
北海仙傳書蘂珠宫又送内尋廬山/女道士詩多若相門女丨丨愛神仙近道禮記知所先後則丨丨/矣漢書李廣利傳初貳
師起敦煌西爲人多道上國不能食注/師古曰起發也道上國丨丨諸國也修道禮記丨丨之謂教又/修身以道丨丨以仁
史記孔子世家良農能稼而不能爲穡良工能巧而不能爲順君/子能丨其丨綱而紀之綂而理之而不能爲容又老子傳老子百
有六十餘歳或言二百餘嵗以其丨丨而養夀也後漢書沖帝傳/建康元年詔三公特進侯卿校尉舉賢良方正幽逸丨丨之士各
一人百僚皆上封事又北史魏孝文帝紀時南北征巡有司/奏請丨丨帝曰粗修橋梁通輿車便止不須去草剗令平也達道
禮記和也者天下之丨丨也又天下之丨丨五所以行之者三/論語行義以丨其丨杜甫遣興詩陶潛避俗翁未必能丨丨
禮記道不逺人人之丨丨而逺人不可以丨丨儲光羲獻宋使/君文詩丨丨旣貞信處名猶蹇諤劉得仁贈王尊師詩丨丨常
[410-27a]
日損尊師/修此心此道禮記果能丨丨矣雖愚必明雖柔必強孟子予將/以丨丨覺此民也李白言懐詩傾家事金鼎年貌
可長新所願得丨丨終然保清眞杜甫詩/君不見管鮑貧時交丨丨今人棄如土傳道周禮訓方氏誦四/方之丨丨注丨丨
世之所傳說往古之事也爲王誦之若今論聖徳堯舜之道矣後/漢書馬融傳自黄炎之前丨丨罔記三五以來越可略聞宋史符
昭夀傳昭壽以貴家子日事遊宴簡倨自恣不理戎務有所裁決/即令家人丨丨縱其下凌忽軍校軍人皆怨憤天問遂古之初誰
丨丨之陳子昂酬田逸人詩丨丨尋仙友青嚢賣卜來杜甫秦州/詩丨丨東柯谷深藏數十家又韓愈師說師者所以丨丨授業觧
惑/也水道考工記注匠人主通利田間之丨丨左傳晉侯㑹吳子于/良丨丨不可吳子辭乃還孟子禹之治水丨之丨也後漢
書岑彭傳建武九年公孫述横江水起浮橋鬬樓立攢柱絶丨丨/結營山上以拒漢兵又梁冀傳大起第舍臺閣周通飛梁石磴陵
跨丨丨北史崔浩傳晉將劉裕伐姚泓欲泝河西上求假道詔羣/臣議之浩曰司馬休之徒擾其荆州劉裕切齒久矣今姚興死子
[410-27b]
幼乘其危亡而伐之臣觀其意必自入關勁躁之人不顧後患假/之丨丨從裕西入然後興兵塞其東歸之路所謂卞莊刺彪两得
之勢/也下道左傳公伐齊納子糾師及齊師戰于乾時我師敗績公/喪戎路傳乗而歸秦子梁子以公旗辟于丨丨是以皆
止史記屈原傳上稱帝嚳丨丨齊桓中述湯武以刺世事蘇/軾送程表弟知楚州詩里人丨丨避鳩杖刺史迎門倒鳬舄無道
左傳衛人伐邢以報菟圃之役于是衛大旱卜有事于於山川不/吉甯莊子曰昔周饑克殷而年豐今邢方丨丨諸侯無伯天其或
者欲使衛討邢乎從之師興而雨穀梁宋公及楚人戰于泓傳古/者被甲嬰胄非以興國也則以征丨丨也豈曰以報其恥哉又亡
周漢書董仲舒傳自非大丨丨之世者天盡欲扶持而安全/之事在彊勉而已矣又孟子仲尼之徒丨丨桓文之事者斷道
左傳宣公十七年夏㑹于丨丨討貳也注丨丨晉地名魏志武帝/紀注獻帝起居注曰公上言大將軍鄴侯袁紹前與冀州牧韓馥
立故大司馬劉虞刻作金璽又紹從弟濟隂太守叙與紹書云今/海内喪敗天意實在我家神應有徴當在尊兄便欲送璽㑹曹操
[410-28a]
丨丨紹宗族累世受國重恩而凶逆無道乃至于此宋史周渭傳/劉鋹據五嶺政繁賦重民不聊生渭率鄉人六百踰嶺將避地零
陵未至賊起/丨丨絶糧火道左傳宋災樂喜爲司城以爲政使伯氏司里備/水器蓄水潦善守備表丨丨又鄭火子産使司
馬司寇列居丨丨行火所/焮注廵行火所焮炙之地率道左傳叔向曰寡君有甲車四千乘/在雖以無道行之必可畏也況其
丨丨其何/敵之有蹈道榖梁𨼆公元年傳兄弟天倫也爲子受之父爲諸/侯受之君已廢天倫而忘君父以行小惠曰小道
也若𨼆者可謂輕千乘之國丨丨則未也史記匈奴傳朕與單于/皆捐往細故俱丨大丨墮壞前惡以圖長久使兩國之民若一家
韓愈閔已賦雖舉足以/丨丨兮哀與我者爲誰狄道榖梁滕侯卒傳滕侯無名少曰世子/長曰君丨丨也其不正者名也又漢
書地理志隴西郡丨丨白石山在東師古注其地有狄種故云丨/丨又辛慶忌傳贊丨丨辛武賢慶忌以勇武顯聞後漢書張讓傳
南宫災譲與趙忠等說帝令斂天下田畝稅十錢以修宫室發太/原河東丨丨諸郡材木文石每州郡部送京師魏志陳泰傳姜維
[410-28b]
等將數萬人至枹䍐趣丨丨陳泰勑王經進屯丨丨須軍到乃規/取之晉書地理志隴西郡秦置統縣四襄武首陽臨洮丨丨南史
江淹傳聖歴欽明天下樂業西洎臨洮丨丨北距飛狐陽原莫不/浸仁沐義照景飲醴淮南子秦之時遠爲馳道丁壯丈夫西至臨
洮丨丨東至/㑹稽浮石國道榖梁士午大閱傳大閱者何閱兵車也/修教明諭丨丨也平而修戎事非正也歸道榖/梁
許叔入于許傳其曰入何也其丨之丨非所以歸也史記齊世家/桓公得先入立發兵距魯戰于乾時魯兵敗走齊兵掩絶魯丨丨
南史崔祖思傳大樂雅鄭千有餘人後堂雜伎不在其數今欲撥/邪丨丨莫若罷雜伎王庭唯置鐘&KR1206羽戚登歌而已又梁簡文帝
度闗山詩直指遮丨丨都䕶總前期力農爭地利/轉戰逐天時儲光羲詩髙第後丨丨乃居玉華宫以道榖梁夫人/孫于齊傳
不言姓氏貶之也人之於天也丨丨受命於人也以言受命不若/於道者天絶之也不若於言者人絶之也論語君子易事而難說
也說之不丨丨不說也及其使人也器之孟子君子深造之丨丨/欲其自得之也史記齊世家桓公矜屈完以其衆屈完曰君丨丨
[410-29a]
則可若不則楚方城以爲城/江漢以爲溝君安能進乎借道穀梁虞師晉師滅夏陽傳晉獻/公欲伐虢荀息曰君何不以屈
産之乗垂棘之璧而丨丨乎虞也公曰此晉國之寶也如受吾幣/而不丨吾丨則如之何荀息曰彼不丨吾丨必不敢受吾幣如受
吾幣而丨吾丨則是我取之中府而藏之外府取之中廐而置之/外廐也公遂丨丨而伐虢宫之竒諫虞公弗聽遂受其幣而丨之
丨/取道穀梁傳梁山崩晉君召伯尊而問焉伯尊來遇輦者輦者/不辟使車右下而鞭之輦者曰所以鞭我者其丨丨逺矣
戰國策荆軻至易水上既祖丨丨髙/漸離擊筑荆軻和而歌爲變徴之聲展道穀梁成公七年春王正/月鼷䑕食郊牛角改卜
牛鼷䑕又食其角乃免牛傳不言日急辭也過有司也郊/牛日展斛角而知傷丨丨盡矣其所以備災之道不盡也廷道榖/梁
大饑傳大侵之禮君食不兼味臺榭不塗弛侯丨丨不除百官布/而不制鬼神禱而不祀此大侵之禮也注丨丨不除丨内丨不修
除/也請道榖梁大雩傳雩者爲旱求者也求者請也古之人重請何/重乎請人之所以爲人者譲也丨丨去讓也則是舍其所
[410-29b]
以爲人也是/以重之焉享道穀梁鼷鼠食郊牛角改卜牛傳郊丨丨也/貴其時大其禮其養牲雖小不備可也吾道
論語子曰參乎丨丨一以貫之史記孔子世家詩云匪兕匪虎率/彼曠野丨丨非耶吾何爲至此杜甫詩用拙存丨丨幽居近物情
又江漲詩輕帆好去便丨丨付滄洲李/羣玉丨丨詩丨丨成微哂時情付絶言志道論語士丨於丨而恥/惡衣惡食者未足與
議也又丨於丨據於徳依於仁游於/藝潛夫論丨丨者少與逐俗者多儔由道論語誰能出不由户何/莫丨斯丨也南史王藻
傳江湛孫斆當尚孝武帝女上使人爲作表讓婚曰臣幸屬/聖明矜照丨丨𢎞物以典處親以公臣之鄙懐可得自盡斯道
見上孟子予將以丨丨覺斯民也皮日/休聫句詩流光不容寸丨丨甘枉尺說道論語冉求曰非不丨/子之道力不足也
貴道論語曽子曰君子所丨乎丨者三史記老子傳贊老子所丨/丨虛無因應變化于無爲故著書辭稱微妙難識莊子世之
所丨丨者書也書不過語語有貴也語之所貴者意也意有所隨/意之所隨者不可以言傳也而世因貴言傳書雖貴之哉猶不足
[410-30a]
貴也爲其貴非其貴也曹植矯志詩履仁搆禍無爲丨丨徐陵皇/太子臨辟雍頌丹書丨丨黄金賤籯李白送岑徵君歸鳴臯山詩
丨丨能全眞/潛輝卧幽鱗是道論語子曰不忮不求何用不臧子路/終身誦之子曰丨丨也何足以臧適道論語/子曰
可與共學未可與丨丨/可與丨丨未可與立𢎞道論語人能丨丨非道𢎞人聶夷/中詩君子貴丨丨道𢎞無不亨憂道
論語君子丨/丨不憂貧要道孝經仲尼居曾子侍子曰先王有至徳丨丨以/順天下上下無怨民用和睦汝知之乎漢書翼
奉傳陛下明聖深懐丨丨燭臨萬方布德留惠靡有闕遺又淮陽/憲王欽傳張博遺王書曰齊有駟先生者善爲司馬兵法大將之
材也博得謁見承間進問五帝三王究竟丨丨卓爾非世俗之所/知後漢書邊讓傳歸乎生風之廣夏兮修黄軒之丨丨典論今余
亦願鄧將軍捐棄故伎更受丨丨也列仙傳雲臺山絶崖有桃樹/大如臂張陵曰得桃實者告以丨丨弟子無敢視者趙抃從上自
擲正中桃樹得/桃滿懐而至羿道孟子逢䝉學射於羿盡丨之丨/思天下惟羿爲愈已于是殺羿禹道孟子啓/賢能敬
[410-30b]
承繼丨之丨尹暘文詞雅麗策成湯既聖丨丨云亡/桑扈谷風屢動詩人之刺塞門反坫時貽宣父之嫌交道孟子其/丨也以
丨其接也以禮斯孔子受之矣漢書魏相傳遣諫大夫博士廵行/天下察風俗舉賢良平冤獄冠葢丨丨宋史鮮于侁傳蘇軾自湖
州赴獄親朋皆絶丨丨獨侁往見臺吏不許通杜甫蘇端薛復筵/醉歌文章有神丨有丨端復得之名譽早又杜荀鶴别敬侍郎詩
丨丨有寒暑/在人無古今事道孟子然則孔子之仕也非丨丨與曰丨丨也又/南史鄧元起傳元起初爲益州過江陵迎其母
母丨丨方居館不肯出元起拜請同行又沈警傳錢/唐人杜子恭通靈有道術警累世丨丨亦敬事子恭養道孟子子/思以爲
鼎肉使已僕僕爾亟拜/也非丨君子之丨也君道孟子欲爲君盡丨丨欲爲臣盡臣道/二者皆法堯舜而已矣庾肩吾書品
序日以丨丨故字勢圓月以臣道故文體/闕張九齡詩降鑒引丨丨殷勤啓政門貉道孟子白圭曰吾欲/二十而取一何如
孟子曰子之/道丨丨也殉道孟子天下有道以道殉/身天下無道以身丨丨佚道孟子以丨丨使民/雖勞不怨以生道
[410-31a]
殺民雖死/不怨殺者生道見上又盧照隣秋霖賦/青苔被壁綠萍丨丨頲道爾雅釋詁梏梗較丨/庭丨直也疏道者丨
丨無/所屈廢道晉語晉饑乞糴于秦公曰天殃流行國家代有補乏&KR1002/饑道也不可以丨丨于天下漢書杜欽傳小臣不敢丨
丨而求從違忠而耦意又杜甫木/皮嶺詩高有丨閣丨摧折如短轅踵道戰國策秦之攻燕也踰雲/中九原過代上谷彌地丨
丨數千里雖得燕城秦計固不能守也/注正曰踵足後也徐曰猶言繼踵也半道戰國策周之大夫宦/三年不歸其妻愛人
已而其丈夫來因令其妾酌藥酒而進之其妾知之丨丨而立佯/僵而仆之其丈夫不知縛其妾而笞之漢書賈山傳赭衣丨丨羣
盜滿山又李陵傳天漢二年貳師將三萬騎出酒泉召陵欲使爲/貳師將輜重陵願得自當一隊上壯而許之因詔彊弩都尉路博
徳將兵丨丨迎陵軍晉書陶潛傳刺史王𢎞造焉潛稱疾不見𢎞/令人候之密知當往廬山乃賫酒先於丨丨邀之潛旣遇酒便引
酌野亭欣然忘進𢎞乃出與相見歡宴窮日李白流夜郎丨丨放/還書懐詩丨丨雪屯䝉曠如鳥出籠又送姪良詩擕妓東山去春
[410-31b]
光丨/丨催豫道戰國策陰姬與江姬爭爲后司馬喜謂陰姬公曰事成/則有土得民不成則恐無身欲成之何不見臣乎陰姬
公稽首曰誠如君/言事何可丨丨者易道戰國策虞卿入見王曰齊秦之深讐也得/王六城并力而西擊秦是王失于齊而取
償于秦一舉結三國之親而與秦丨丨也又漢書司馬/相如傳述丨丨放怪獸注郭璞曰修絜静精微之術藉道戰國/策三
國攻秦反西周恐魏之丨丨也爲西周謂魏王曰楚宋不利秦/之聽三國也彼且攻王之聚以刦秦魏王懼令軍設舍速東
史記夏紀禹曰汝言致可績行臯陶曰余未有知思丨丨哉孫/逖詳定刑名制元首司契狥驕奢以臨下股肱丨丨用深刻爲
奉/公各道史記夏紀外薄四海咸建五長丨/丨有功苖頑不即功帝其念哉弃道史記殷紀王嗣敬/民罔非天繼常祀
母禮于/丨丨遺道史記周紀古公欲立季歴以傳昌古公卒季歴立是/爲公季公季修古公丨丨篤於行義諸侯順之春秋
繁露雖有巧手勿修規矩不能正方圓雖有察耳不吹六律不能/定五音雖有知心不覺先王不能平天下然則先王之丨丨亦天
[410-32a]
下之規矩/六律巳體道史記秦始皇紀昭明宗廟丨丨行徳尊號大成宋/史陳次升傳次升爲諫議大夫獻丨丨稽古修身
仁民崇儉節用六事言多規切徐陵陳公九錫文凝神丨丨合徳/符天庾信慕容寧神道碑經徳秉哲丨丨居貞高適金城北樓詩
垂竿已謝磻溪老丨丨猶思塞上翁李華韓國公苖公誌銘有唐/宗臣爲國元老清明純粹全徳丨丨白居易敢諫鼓賦外揚音以
應物中含/虛而丨丨危道史記髙祖紀畧南陽郡南陽守齮走保城守宛沛/公引兵過而西張良諫曰沛公雖欲急入闗秦兵
尚衆距險今不下宛宛從後擊彊秦在前此丨丨也于是沛公乃/夜引兵從他道還更旗幟黎明圍宛城三匝宋史劉光祖傳登進
士第廷對言陛下躬擐甲胄間馭毬馬一旦有警豈能親董六師/以督戰乎夫人主自將丨丨也臣恐毬馬之事敵人聞之適以貽
笑不足/以示武佗道見上法言適堯舜文王者爲/正道非堯舜文王者爲丨丨糧道史記髙祖紀髙祖/曰運籌策帷帳之
中決勝千里之外吾不如子房鎮國家撫百姓給餽饟不絶丨丨/吾不如蕭何連百萬之軍戰必勝攻必取吾不如韓信又周勃世
[410-32b]
家亞夫東擊吳楚因自請上曰楚兵剽輕難與争鋒願以梁委之/絶其丨丨乃可制上許之又趙奢傳趙括既代亷頗秦將白起聞
之縱竒兵佯敗走而絶其丨丨分斷其軍爲二漢書韓信傳信虜/魏豹定河東使人請漢王願益兵三萬人請北舉燕趙東擊齊南
絶楚之丨丨西與大王㑹於滎陽庾信長孫儉神道碑太祖始定/成都即有江陵之志公密獻其策懸符深旨丨丨久積梯衝立備
軹道史記髙祖紀漢元年十月沛公兵至霸上秦王子嬰素車白/馬係頸以組降丨丨旁又枳同漢書五行志高后祓霸上還
過丨丨見物如蒼狗撠高后掖忽而不見師古注丨丨亭在霸城/觀西四里水經注霸水又北逕丨丨在長安縣東十三里庾信哀
江南賦是知并吞六合不免丨丨之災混一車書無救平陽之禍/劉潛爲臨川王奉詔班師表登濟河山夷滅趙魏將繫丨丨之頸
且屈魏橋之膝魏徴詩受/降臨丨丨爭長趣鴻門馴道史記文帝紀丨丨不純/而愚民䧟焉朕甚憐之孝道史記/文帝
紀孝景元年丞相臣嘉等言陛下永思丨丨立昭徳之舞以明孝/文皇帝之盛徳皆臣嘉等愚所不及又仲尼弟子傳曽參南武城
[410-33a]
人孔子以爲能通丨丨故授之業作孝經漢書孔光傳傅太后欲/與成帝母俱稱尊號羣下多順指言母以子貴宜立尊號以厚丨
丨惟師丹與/光持不可鬼道史記武帝紀亳人薄誘忌奏祠泰一方曰天神/貴者泰一泰一佐曰五帝古者天子以春秋祭
泰一東南郊用太牢具七日爲壇開八通之丨丨後漢書劉焉傳/張魯母有姿色兼挾丨丨往來焉家魏志張魯傳魯祖父丗傳邪
術後魯據漢中以丨丨教民自號師君北史倭國傳靈帝光和中/其國逓相攻伐歴年無主有女子名卑彌呼能以丨丨惑衆國人
共立爲王李商𨼆詩中/迷丨丨樂沉爲下土民華道史記律書聖人因神而存之雖妙必/效情核其丨丨者明矣注丨丨神妙
之道/也舜道史記樂書舜彈五絃之琴歌南風/之詩而天下治丨之丨何𢎞也仙道史記封禪書宋/毋忌正伯僑充
尚羨門子高皆燕人爲方丨丨形解銷化依于鬼神之事又司馬/相如傳相如見上好丨丨因曰上林之事未足美也尚有靡者臣
嘗爲大人賦未就請具而奏之續齊諧記桂陽成武丁有丨丨謂/其弟曰七月七日織女當渡河暫詣牽牛陸龜蒙和懐華陽潤卿
[410-33b]
博士詩丨丨最高黄玉/籙暑天偏稱白綸巾車道史記封禪書始皇除丨丨上自泰山/陽至嶺立石頌秦始皇徳明其得封
也從陰道下禪於梁父其禮頗采太祝之祀/雍上帝所用而封藏皆秘之世不得而記也陰道史記封禪書天/子獨與侍中奉
車子侯上泰山明日下丨丨漢書孔光傳日者衆陽之宗人君之/表君徳衰微丨丨盛彊侵蔽陽明則日蝕應之後漢書楊震傳震
因地震復上疏曰地者陰精當安静承陽而今揺動者丨丨盛也/春秋繁露君臣父子夫婦之義皆取諸陰陽之道君爲陽臣爲陰
父爲陽子爲陰夫爲陽妻爲陰丨丨無所/獨行其始也不得專其終也不得分功漕道史記河渠書鄭當/時爲大農言曰異
時闗東漕粟從渭中上度六月而罷而丨水丨九百餘里時有難/處引渭穿渠起長安並南山下至河三百餘里徑易漕度可令三
月罷天子以爲然/乃發卒穿漕渠吏道史記平準書丨丨雜而多端則官職耗廢/又使孔僅東郭咸陽乘傳舉行天下鹽鐵
作官府除故鹽鐵家富者爲吏丨丨益雜不選而多賈人矣唐書/姚崇傳尤長于丨丨處決無淹思三爲宰相常兼兵部故屯戍斥
[410-34a]
候士馬儲械無不諳記蘇頲授鄭璿河南縣令制士門雅望名敎/是先丨丨通才聲塵自逺髙適酬睢陽路太守詩風塵丨丨廹行
邁旅/心悲陳道史記吳世家光伏甲士於窟室而謁王僚飲王僚使兵/丨于丨自王宫至光之家漢書蘇武傳漢求武等匃奴
詭言武死後漢使復至匃奴常惠夜見漢使具自丨丨教使者/謂單于言天子射上林中得雁足有係帛書言武等在某澤中
史記楚世家楚懐王亡逃歸秦覺之遮/丨丨懐王恐乃從間道走趙以求歸莒道史記齊世家高國/先陰召小白於莒
魯亦發兵送公子糾而使管仲/别將兵遮丨丨射中小白帶鉤循道史記孔子世家公山不狃以/費畔季氏使人召孔子孔子
丨丨彌久温温無所試莫能已用曰葢周文武起豐鎬而王今費/雖小儻庶幾乎宋史光宗紀丨丨憲仁明功茂徳莊子執徳之謂
紀徳成之謂立丨于丨之/謂備不以物挫志之謂完合道史記曹相國丗家參爲漢相國清/淨極言丨丨然百姓離秦之酷後
參與休息無爲故天下俱稱其美矣漢書王吉傳竊見當世趨務/不丨于丨者謹條奏惟陛下財擇焉魏志華歆傳注歆性周密舉
[410-34b]
動詳慎常以爲人臣陳事務以諷諫丨丨爲貴就有所言不敢顯/露故其事多不見李中獻喬侍郎詩卷舒惟丨丨喜愠不勞神
徑道史記藺相如傳相如度秦王雖齋決負約不償城/乃使其從者衣褐懐其璧從丨丨亡歸璧于趙媚道史記/建元
以來侯者年表將陵史子囘以宣帝大母家封爲侯妻宜君故成/王孫盜斷婦人初産子臂膝以爲丨丨又外戚世家武帝陳皇后
挾婦人丨丨其事頗覺于是廢陳皇后而立衛子夫爲皇后宋史/呂蒙正傳上嘗欲遣使朔方諭中書選才而可責以事者䝉正退
以名上上不許他日三問三以其人對上曰卿何執耶/對曰臣非執臣不欲以丨丨妄隨人主意以害國事游道史記/陳丞
相世家平既娶張氏女齎用益饒丨丨日廣漢書楊惲傳君子丨/丨樂以忘憂小人全軀說以忘罪司馬相如大人賦馳丨丨而修
降兮騖遺霧而逺逝雷次宗西巖與子姪書丨丨餐風二十餘載/儲光羲同王維哭殷遥詩丨丨雖未深舉世莫能賢又北史宋丨
丨傳丨丨弱冠隨父在郡父亡吏人贈遺一無所受事毋以孝聞/叔父爲奴誣以搆逆丨丨誘令返雪而殺之及爲殿中侍御史臺
[410-35a]
中語曰見惡/能討宋丨丨嚴道史記淮南王長傳丞相臣張蒼等請處蜀郡丨/丨卭郵遣其子母從居又佞幸傳上使善相者
相通曰當貧餓死文帝曰能富通者在我也于是賜鄧通蜀丨丨/銅山得自鑄錢鄧氏錢布天下漢書地理志蜀郡丨丨有木官莽
曰嚴治眺補之和鄧正字詩/黄鵠愁丨丨𤣥龜困吕梁帝道史記商君傳商鞅西入秦因孝/公寵臣景監以求見孝公孝公
既見商鞅語事良久孝公時時睡弗聽罷而孝公怒景監曰子之/客妄人耳安足用耶景監以讓衛鞅衛鞅曰吾說公以丨丨其志
不開悟矣後五日復見孝公益愈然而未中㫖罷而孝公復讓景/監景監亦讓鞅鞅曰吾說公以王道而未入也請復見鞅鞅復見
孝公孝公善之而未用也罷而去孝公謂景監曰汝客善可與語/矣鞅曰吾說公以霸道其意欲用之矣誠復見我我知之矣衛鞅
復見孝公公與語不自知䣛之前于席也晉書樂志重華隆丨丨/戎蠻或不賔徐夷興有周鬼方亦違殷莊子天道運而無所積故
萬物成丨丨運而無所積故天下歸聖道運而無所積故海内服/曹植漢二祖論規𢎞跡而造皇極創丨丨而立徳基劉峻辨命論
[410-35b]
驅貔虎奮尺劍入紫微升丨丨黄損/讀史詩丨丨雲龍合民心草木春霸道見上又伯同漢書五行/志齊桓公專㑹諸侯而
行丨丨天子使世子㑹之又晉文公將行丨丨遂伐衛執曹伯敗/楚城濮再㑹諸侯何遜經孫氏陵詩呼吸開丨丨咤叱掩江畿薛
道衡隋高祖頌序秦居閏位任刑名爲政本漢執靈圖雜丨丨而/爲業崔融請封中岳表五尺童兒羞論丨丨八十父老不知帝力
衡道史記張儀傳贊張儀之行事甚於蘇秦然世惡蘇秦者以其/先死而儀振暴其短以扶其說成其丨丨要之此兩人真傾
危之士哉大戴禮今之所謂行者/犯其上危其下丨丨而彊立之兩道史記穰侯傳穰侯將兵圍/大梁梁大夫須賈說穰侯
曰君之得地豈必以兵哉割晉國秦兵不攻而魏必效絳安邑又/爲陶開丨丨幾盡故宋衛必效單父秦兵可全而君制之穰侯乃
罷梁圍漢書趙充國傳武賢欲輕引萬騎分爲丨丨出張掖囘逺/千里必有傷危之憂又西域傳自玉門陽闗出西域有丨丨從鄯
善傍南山北波河西行至莎車爲南道南道西踰葱嶺則出大月/氏安息自車師前王庭隨北山波河西行至疏勒爲北道北道西
[410-36a]
踰葱嶺則出大宛康居奄蔡焉耆庾/信鄭偉誌銘都䕶丨丨將軍獨拜鄭道史記白起傳昭王四十/五年伐韓之野王野王
降秦上黨道絶其守馮亭曰丨丨已絶韓必不可得爲民秦/兵日進韓不能應不如以上黨歸趙韓趙爲一則可以當秦張道
史記袁盎傳袁盎以太常使吳吳王欲使將不肯欲殺之使一都/尉以五百人圍守盎軍中袁盎自其爲吳相時嘗有從史盜盎侍
兒盎知之弗泄遂以侍者賜之及袁盎使吳見守從史適爲守盎/校尉司馬乃悉以裝齎置二石醇醪㑹天寒士率饑渴飲酒醉西
南陬卒皆卧司馬夜引袁盎起曰君可以去矣乃/以刀決丨丨從醉卒直隧出注張音帳軍幕也數道史記倉公/傳齊中郎
破石病切其脉得肺陰氣其來散丨丨至而不一也漢書張騫傳/騫曰臣在大夏時見卭竹杖蜀布今使大夏從蜀宜徑天子以騫
言爲然迺令因蜀犍爲發/間使丨丨並出終莫得通督道史記貨殖傳宣曲任氏之先爲丨/丨倉吏注於京師四方諸道督其
租/耳故道漢書高帝紀五月漢王引兵從丨丨出襲雍雍王邯迎擊/漢陳倉雍兵敗還走戰好畤又大敗走廢丘曹植詩欲歸
[410-36b]
㤀丨丨顧望但懐愁劉長卿雨中過員稷巴陵山居贈别詩牛羊/歸丨丨猿鳥聚寒枝温庭筠題蕭山廟詩丨丨木隂濃荒祠山影
東/豲道漢書元帝紀地震隴西郡壊敗丨丨注師古曰丨丨屬天/水豲音完又地理志天水郡丨丨騎都尉治密艾亭應劭
曰豲戎道也晉書地理志南安/郡漢置統縣三丨丨新興中陶羌道漢書髙后紀二年正月乙卯/地震丨丨武都道山崩又地
理志隴西郡丨丨羌水出/塞外南至陰平入白水穀道漢書郊祀志李少君以祠竈丨丨/却老方見上注祠竈可以致福丨
丨辟丨不/食之丨也繕道漢書食貨志初置張掖酒泉郡而上郡朔方西河/河西開田官厈塞卒六十萬人戍田之中國丨丨
餽糧逺者三千近者/千餘里皆仰給大農劍道漢書藝文志丨丨三十八篇又後漢書/郡國志廣漢郡徳陽注有丨閣丨三十
里至險梁簡文帝蜀國絃歌銅梁指斜國丨丨望中區徐堅送趙/司馬赴蜀州詩餞子西南望烟綿丨丨微張喬送友人遊蜀詩巴
山開國逺丨/丨入天微使道漢書溝洫志善爲川者決之丨丨善爲民者宣/之使言又去聲漢書張騫傳建元中匈奴降者
[410-37a]
言匈奴破月氏王以其頭爲飲器月氏遁而怨匈奴無與共擊之/漢方欲事滅胡聞此言欲通丨丨必更匈奴中迺募能使者騫以
郎應/募翟道漢書地理志左馮/翊丨丨莽曰渙夷道漢書地理志南郡丨丨莽曰江/南應劭注夷水出巫東入江南
史樊毅傳以功封丨丨縣伯尋除天門太守進爵爲侯淮南子所/謂樂者豈必處京臺章華游雲夢沙丘耳聽九韶六莖口味煎熬
芬芳馳騁丨丨釣/射鷫鷞之謂樂乎泠道漢書地理志零陵郡丨丨莽曰泠陵風俗/通漢章帝時零陵奚景于丨丨舜祠下得
笙白玉管知古以玉爲/管後乃易之以竹耳僰道漢書地理志犍爲郡丨丨莽曰僰治/應劭曰故僰侯國也又西南夷傳𤼵
巴蜀卒治道自丨丨指牂牁江水經若水出旄牛徼外東北至犍/爲朱提縣瀘江又東北至丨丨縣入于江寰宇記卭都縣漏天秋
夏常雨丨丨有大漏天小漏/天戎州丨丨縣有荔枝園氐道漢書地理志武都縣注東漢水/受丨丨水一名沔又隴西郡丨
丨禹貢養水所出至武都爲漢莽曰亭道師古注氐之所居故名/丨丨水經江水自天彭闗東逕汶關而歴丨丨縣北又有湔水入
[410-37b]
焉/予道漢書地理志隴西/郡丨丨莽曰徳道連道漢書地理志長/沙國有丨丨縣聖道漢書武五子/傳孝武皇帝
躬丨丨孝宗廟慈愛骨肉和集兆民徳配天地明並日月又淮南/王傳玩心神明秉執丨丨魏志夏侯𤣥傳注始自秦世不師丨丨
私以御職姦以待下李嶠詩/丨丨昭永錫邕言讓在躬渉道漢書元后傳黄霧四塞鳳上書/乞骸骨上報曰朕承先帝靈緒
丨丨未深不明事情是以赤黄之氣充塞天下今大將軍廼引過/自予是明朕之不徳也宋史于闐國傳大中祥符二年其國黑韓
王遣囘鶻羅斯等以方物來貢上詢以在路幾時去此幾里對曰/丨丨一年晝行暮息不知里數謝靈運山居賦顧弱齡而丨丨悟
好生之/咸宜蹕道漢書賈山傳秦東極燕齊南極吳越丨丨廣五/十歩𨼆以金椎樹以青松爲馳道之麗至于此開道
漢書賈山傳人主之威非特雷霆也埶重非特萬鈞也丨丨而求/諫和顔色而受之用其言而顯其身士猶恐懼而不敢自盡又况
惡聞其過乎又南粤傳韓千秋兵之入也破數小邑其後粤直丨/丨給食未至番禺四十里粤以兵擊千秋等滅之謝靈運山居賦
[410-38a]
引修隄之逶迤吐泉流之浩溔山&KR1105下而囘澤瀨石/上而丨丨李商𨼆碧瓦詩鈿轅丨丨入金管隔隣調傷道漢書賈/誼傳臣
竊惟事埶可爲痛哭者一可爲流涕者二可爲長太息者六其他/背理而丨丨者難徧以疏舉世說簡文云何平叔巧累于理嵇叔
夜儁丨/其丨曲道漢書晁錯傳丨丨相伏險阸相薄此劍楯之地也弓/弩三不當一唐球題青城山范賢觀詩苔鋪翠㸃仙
橋滑松織香/梢丨丨寒觀道漢書鄒陽傳周文王獵涇渭載吕尚歸以王天/下以其能越攣拘之語馳域外之議獨丨乎昭
曠之/丨也興道漢書司馬相如傳於斯之時天下大悦鄉風而聽随流/而化芔然丨丨而遷義大戴禮由富貴丨丨者與貧賤
吾恐其䘮失也由貧賤丨丨/者與富貴吾恐其羸驕也縣道漢書司馬相如傳檄到亟下丨/丨咸諭陛下意毋忽注師古曰
丨有蠻夷曰丨又梅福傳爲郡文學補南昌尉後去官歸夀春數/因丨丨上言變事注師古曰附丨丨之使而封奏也論衡丨丨不
通于野野路不達于邑騎馬乘舟者必不由也故血脉不通人/以甚病徐鉉送高員外使嶺南詩雙旌馳丨丨百越從軺車
[410-38b]
漢書司馬相如傳通丨山丨橋孫水以通卭莋注張揖曰鑿開/靈山道置丨丨縣水經沫水出廣柔徼外至越嶲丨丨縣出䝉
山南與青/衣水合立道漢書董仲舒傳聖人法天/而丨丨亦溥愛而無私堯道漢書董仲舒傳孔/子曰亾爲而治者
其舜虖改正朔易服色以順天命而已其餘盡遵丨丨何更爲/哉春秋繁露孔子曰無爲而制者其舜乎言其主丨之丨而已
漢書董仲舒傳王者有/改制之名亾丨丨之實嘉道漢書董仲舒傳陛下有明徳丨丨/愍丗俗之靡薄悼王道之不昭故
舉賢良方正之士論誼考問將欲興仁誼/之休徳明帝王之法制建太平之道也表道漢書東方朔傳式/道候注師古曰式
表也丨丨之候若今之武候引駕人荀/子治民者丨丨表不明則亂禮者表也横道漢書丙吉傳吉嘗出/逄清道羣鬬者死傷
丨丨吉過之不問掾史獨怪之吉前行逢人逐牛牛喘吐舌吉止/駐使騎吏問逐牛行幾里矣掾史謂丞相前後失問又孫寶傳侯
文曰豺狼丨丨不宜復問狐狸又尹賞傳長安城中薄暮塵起/勡劫行者死傷丨丨枹鼓不絶賞以三輔高第選守長安令便
[410-39a]
漢書郅都傳都免歸家景帝廼使使即拜都爲雁門太守丨丨/之官得㠯便宜從事又趙充國傳將軍不念中國之費欲以歳
數而勝微將軍誰不樂此者今詔破羌將軍武賢敦煌太守快長/水校尉富昌酒泉侯奉世將兵毋慮萬二千人入鮮水北句亷上
將軍其引兵丨丨西並進又常惠傳惠奏龜兹國常殺校尉賴丹/未伏誅請丨丨擊之宣帝不許又兩龔傳龔舍爲博士病去哀帝
遣使者即楚拜舍爲太山太守舍家居在武原於家受詔丨丨之/官又西域傳樓蘭即降服貢獻匈奴聞𤼵兵擊之于是樓蘭遣一
子質匈奴一子質漢後貳師軍擊大宛匈奴欲遮之貳師兵盛不/敢當即遣騎因樓蘭候漢使後過者欲絶勿通時漢軍正任文將
兵屯玉門闗爲貳師後距捕得生口知狀以聞上詔文丨丨引兵/捕樓蘭王將詣闕簿責陸機謝平原内史表嘗丨丨之官不得束
身奔/走公道漢書蕭望之傳惟明主躬萬機令公卿大臣朝見奏事/明陳其職以考功能如是則庶事理丨丨立姦邪塞私
權廢矣後漢書楊震傳論延光之間震爲上相抗直方以臨權枉/先丨丨而後身名可謂懐王臣之節識所任之體矣李咸用言志
[410-39b]
詩宋國高風休斂翼/聖朝丨丨易酬身秉道漢書蕭望之傳爲御史大夫丞相司直/繁延夀奏望之踞慢不遜上策望之曰
朕不忍致君于理左遷君爲太子太傅君其丨丨明孝正直是與/帥意亡諐靡有後言宋史畢士安傳眞宗聞冦準好剛使氣士安
對曰準方正慷慨有大節㤀身殉國丨丨疾邪此其素/所蓄積白居易四皓廟詩隨時有顯晦丨丨無磷緇空道漢書/張騫
傳樓蘭姑師小國當丨丨攻劫漢使王恢等而匈奴竒兵又時時/遮擊之注空即孔也又鑿空注師古曰空孔也猶言始鑿其孔穴
也故此下言當丨丨/而西域傳謂孔道也北道漢書馮奉世傳時匈奴𤼵兵攻車師城/不能下而去莎車遣使揚言丨丨諸國
已屬匈奴矣于是攻劫南道與歃盟畔漢又西域傳日逐王畔單/于將衆來降䕶鄯善以西使者鄭吉迎之因使吉并䕶丨丨故號
曰都䕶後漢書張弇傳弇從光武北至薊聞邯鄲兵方到光武將/欲南歸召官屬計議弇曰今兵從南來不可南行漁陽太守彭寵
公之邑人上谷太守即弇父也發此兩郡控弦萬騎邯鄲不足/慮也光武官屬腹心皆不肯光武指弇曰是我丨丨主人也
[410-40a]
漢書常惠傳漢大𤼵十五萬騎/五將軍丨丨出語在匈奴傳南道漢書陳湯傳引軍分行别/爲六校其三校從丨丨踰
葱嶺徑大宛其三校都䕶自將𤼵溫宿國從丨丨入赤谷過烏孫/渉康居界又西域傳宣帝時遣衛司馬使䕶鄯善以西數國及破
姑師分以爲車師前後王及山北六國時漢獨䕶丨丨未能盡并/北道也然匈奴不自安矣又唐書韋臯傳繇黎州出卭部直雲南
置清溪闗/號曰丨丨見道漢書翼奉傳聖人丨丨然後知王治/之象賢者見經然後知人道之務祕道漢書翼/奉傳以
律知人情王/者之丨丨也趨道漢書李尋傳馬不伏歴不可以丨丨/士不素養不可以重國注趨讀趣亂道漢書/張禹
傳吏民多上書言災異之應譏切王氏專政所致上頗然之車駕/至禹第辟左右親問禹以天變因用吏民所言王氏事示禹禹曰
新學小生丨丨誤人宜無信用/以經術斷之上由此不疑王氏誠道漢書孔光傳書曰天□忱辭/言有丨丨天輔之也明承順
天道在于崇徳博施/加精致誠孳孳而已旁道漢書鮑宣傳丞相孔光四時行圍陵官/屬以令行馳道中注如淳曰令諸使有
[410-40b]
制得行馳道中者行丨/丨無得行中央三丈也談道漢書揚雄傳今朝廷純仁遵道顯義/并包書林聖風雲靡普天所覆莫不
沾濡士有不丨王丨者則樵夫笑之晉書衛玠傳琅邪王澄有高/名少所推服每聞玠言輒歎息絶倒故時人爲之語曰衛玠丨丨
平子絶倒世說王丞相過江自說昔在洛水邊數與裴成公阮千/里諸賢共丨丨羊曼曰人久以此許卿何須復爾王曰亦不言我
須此但欲爾時不可得耳蘇頲詩宴錫歡丨丨文/成貴說詩蘇軾飲酒詩葢公偶丨丨齊相獨識眞成道漢書息夫/躬傳無鹽
危山有石自立開道注山開自丨丨也又大戴禮御政以治天下/者冢宰之官以丨丨司徒之官以成徳正宗記如來以往丗㑹然
燈佛于蓮華城然燈授之記曰汝後成佛如我號曰釋迦牟尼更/劫無數逮伽葉佛世廼以菩薩丨丨上生于覩史陀天應其補處
如來之生也當周昭王七年其出家也當昭王之二十七年其丨/丨也當昭王三十三年韓仙傳東華翁引予謁雲房鍾離翁西職
王翁大龍鄭翁而授以道越二百二十有四日而丨丨陳陶題徐/穉湖亭詩洪崖丨丨二千年惟有徐君播青史皮日休以毛公泉
[410-41a]
一缾獻上諫議詩劉根昔丨丨兹塢四百年毿毿被其體號/爲綠毛仙徐鉉得從兄書寄和詩趣向今丨丨聲華舊絶塵西道
漢書游俠傳至若北道姚氏丨丨諸杜南道仇景東道佗羽公子/南陽趙調之徒盗跖而居民間者耳曷足道哉又西域傳車師王
之走烏孫也烏孫留不遣遣使上書願留車師王備國有急可/從丨丨以擊匈奴漢許之儲光羲詩丨丨苦轉轂北堤疲行舟
漢書匈奴傳莽新即位怙府庫之富欲立威廼拜十二部將議/滿三十萬衆齎三百日糧同時丨丨竝出窮追匈奴内之于丁
令唐書藝文志長安四年丨丨圖十三卷開元三年丨丨圖十卷/李吉甫元和丨丨圖十卷梁載言丨丨志十六卷五代史職方考
唐之盛時雖名天下爲丨丨而其勢未分宋史張鑑傳詔分天下/爲丨丨鑑奏其未便未幾果復舊通典貞觀初并省州縣始于山
河形便分爲丨丨一曰闗内道二曰河南道三曰河東道四曰河/北道五曰山南道六曰隴右道七曰淮南道八曰江南道九曰劍
南道十曰/嶺南道山道漢書西域傳尉頭國東至都䕶治所千四百一十/一里南與疏勒接丨丨不通西至捐毒千三百一
[410-41b]
十四里徑道馬行二日北史附國傳大業四年其/王欲獻良馬以路險不通請開丨丨修職貢物諸道漢書西域/傳重合侯
得候者言聞漢軍當來匈奴使巫埋羊牛所出丨丨及/水上以詛軍注師古曰於軍所行之道及水上埋牛羊徼道漢書/西域
傳龜兹王數來朝賀歸其國治宫室作丨丨周衛出入傳呼撞鐘/鼓如漢家儀西京賦丨丨外周千廬内附庾肩吾詩丨丨臨河曲
唐明皇詩周廬丨丨縦/横轉飛閣廻軒左右長漢道漢書西南夷傳唐蒙將千人見夜郎/侯夜郎旁小邑皆貪漢繒帛以爲丨
丨險終不能有也廼且聽蒙約又閩粤傳餘善𤼵兵距丨丨號將/軍騶力等爲吞漢將軍又西域傳鄯善當丨丨衝西通且末七百
二十里又車師王烏貴教/匈奴遮丨丨通烏孫者滇道漢書西南夷傳㑹越已破漢八校/尉不下中郎將郭昌衛廣引兵還
行誅隔丨丨者且蘭斬首數/萬遂平南夷即爲牂柯郡新道漢書南粤傳南海尉任囂病且/死召龍川令趙佗語曰聞陳勝
等作亂豪傑叛秦相立南海辟逺恐盗兵侵此吾欲興兵絶丨丨/自備待諸侯變㑹疾甚故召公告之又西域傳元始中車師後王
[410-42a]
國有丨丨出五船北/通玉門關往來差近絶道漢書南粤傳任囂被佗書行南海尉事/囂死佗即移檄告横浦陽山湟谿關曰
盜兵且至急丨丨聚兵自守春秋繁露雨太多令縣/邑以土日塞水瀆丨丨蓋井禁婦人不得行入市按道漢書閩/粤傳封
横海將軍說/爲丨丨侯弗道漢書朝鮮傳朝鮮王滿傳子至孫右渠未嘗/入見眞番辰國欲上書見天子又雍閼丨丨
後漢書光武帝紀建武六年遣虎牙大/將軍葢延等七將軍從丨丨伐公孫述光道後漢書律厯志極/建其中道營于外
璇衡追日以察斂丨丨生焉孔壺爲漏浮箭爲刻下漏數刻以/考中星昏明生焉日有丨丨月有九行九行出入而交生焉
後漢書律厯志丨丨𤼵南去極彌逺其景彌長逺長乃極冬乃/至焉丨丨斂北去極彌近其景彌短近短乃極夏乃至焉二至
之中道齊景/正春秋分焉内道後漢書祭祀志黄圖載元始儀曰上帝壇髙九/尺竹宫丨丨廣三丈后土壇方五丈六尺丨丨
廣二丈北史袁充傳充表奏隋興以後日景漸長曰謹案春秋元/命苞云日月出丨丨璇璣得常天帝崇靈聖王相功京房别對曰
[410-42b]
太平行上道升平行次道霸世行下道伏惟大/隋啓運上感乾元影短日長振古未之有也次道見/上蠱道後漢/書清
河王慶傳竇皇后以貴人姊妹並幸使御者偵伺得失後於掖庭/門邀遮得貴人書云病思生菟令家求之因誣言欲作丨丨祝詛
以菟爲厭勝之術日夜毁/譖貴人母子遂漸見疏避道後漢書馮異傳異爲人謙退不伐/行與諸將相逢輙引車丨丨進退
皆有表識南史樂藹傳天監初累遷御史中丞初藹𤼵江/陵無故于船得八車輻如中丞徤步丨丨者至是果遷焉滿道後/漢
書銚期傳光武趣駕出百姓聚觀諠呼丨丨遮路不得行期騎馬/奮㦸瞋目大呼左右曰䟆衆皆披靡北史酷吏傳序秦任獄吏赭
衣丨丨岑參送蜀郡李掾詩江城菊花𤼵丨丨香氛氲/薛逢醉春風詩槽中駿馬不能騎惆悵落花開丨丨驗道後漢/書張
衡傳衡㠯圖緯虛妄非聖人之法乃上疏曰臣聞聖人明審律厯/㠯定吉㐫重之㠯卜筮雜之以九宫經天丨丨本盡於此或觀星
辰逆順寒燠所由或察龜策之占/巫覡之言其所因者非一術也八道後漢書張衡傳陽嘉元年/復造候風地動儀以精銅
[410-43a]
鑄成圓徑八尺合蓋隆起形似酒尊飾以篆文山龜鳥獸之形有/都柱傍行丨丨施關𤼵機外有八龍首銜銅丸下有蟾蜍張口承
之/政道後漢書謝弼傳上天告譴則王者思其愆丨丨或虧則姦/臣當其罰晉書律歷志聖人觀四時之變刻玉紀其盈虛
察五行之聲鑄金均其清濁所以遂八風而宣九/徳和大樂而成丨丨又樂志聖王制樂讚揚丨丨師道後漢書桓/榮傳榮以
太子經學成畢上疏謝曰今皇太子以聰叡之姿通明經義觀覽/古今儲君副主莫能專精博學若此者也臣丨丨已盡皆在太子
謹使掾臣汜再拜歸道韓愈策進士問古之學者必有師師所以/通其業成就其道徳者也由漢氏以來丨丨日微然猶有授經傳
業者及于今則無聞矣司馬光哀張子厚詩丨丨久廢闋範模幾/無傳又宋史种丨丨傳丨丨字彛叔金使王汭在廷頡頏望見丨
丨拜跪稍如禮帝顧笑曰彼爲卿故也李綱罷太學諸生都人伏/闕願見种李詔趣使彈壓丨丨乘車而來衆褰簾視之曰果我公
也相率聲喏而散又劉丨丨傳丨丨字損之開封東明人舉進士/累官樞密直學士換左司郎中敏于吏事所至有聲吏民畏愛性
[410-43b]
慷慨尚氣善談世務工爲詩/多與楊億輩酬唱當時稱之等道後漢書禰衡傳曹操送衡與表/表不能容以江夏黄祖性急故
送衡與祖祖亦善待焉後祖在蒙衝船上大㑹賔客而衡言不遜/順祖慙乃訶之衡更熟視曰死公今丨丨祖大怒令五百將出欲
加箠衡方大罵祖恚遂令殺之注死公罵言也/丨丨猶今言何勿語也五百猶今之問事也岐道後漢書南蠻/傳永平中益
州刺史朱輔宣示漢徳威懐逺夷自汶山以西白狼槃木唐菆等/百餘國舉種奉貢稱爲臣僕輔上疏曰臣聞詩云彼徂者岐有夷
之行傳曰丨丨雖僻而人不逺詩人誦詠以爲符騐今白狼王唐/菆等慕化歸義作詩三章路徑卭來大山零髙坂峭危峻險百倍
丨丨襁負老幼若歸慈母臣輙令訊其風俗譯其辭/語今遣從事史李陵與恭䕶送詣闕并上其樂詩佛道後漢書/西域傳
論丨丨神化興自身毒而二漢方志莫有稱焉張騫但著地多暑/濕乘𧰼而戰班勇雖列其奉浮圖不殺伐而精文善法導達之功
靡所傳述余聞之後說也南史梁武帝紀晩乃溺信丨丨日止一/食膳無鮮腴惟豆羮糲飯而已北史渴槃陁國傳國有高山夏積
[410-44a]
霜雪亦事丨丨唐書藝文志古今丨丨論衡四卷續古今丨丨論/衡一卷唐太宗聖教序丨丨崇虛乘幽控寂𢎞濟萬品曲御十方
岑勛西京多寶佛塔感應碑聚/沙能成丨丨合掌已入聖流陸道後漢書西域傳條支國城在/山上周回四十餘里臨西海
海水曲環其南及東北三面路/絶惟西北隅通丨丨土地暑濕船道後漢書東沃沮傳東沃沮在/髙句驪葢馬大山之東又有
北沃沮去南沃沮八百餘里其俗皆與南同界南接挹婁挹婁人/憙乗船寇鈔北沃沮畏之毎夏輙藏于巖穴至丨丨不通乃下居
邑/落技道蜀志郤正傳注楚將子發好求丨丨之士楚有善爲偷者/往見曰聞君求丨丨之士臣偷也愿以技備一卒馮璧送
醫者詩丨丨精微仍逺/引就非輕舉亦幾仙錯道蜀志諸葛亮傳亮屯于陽平遣魏延/諸軍并兵東下晉宣帝率兵二十萬
拒亮而與延軍丨丨徑/至前當亮六十里所抱道魏志管寧傳丨丨/懐其潛翳海隅汲道魏志張郃傳/馬謖依阻南
山不下據城郃絶/其丨丨大破之儒道魏志鍾㑹傳㑹弱冠與山陽王弼並知名/弼好論丨丨辭才逸辨陳子昂詩疇昔疑
[410-44b]
縁業丨丨兩相妨杜荀鶴將歸山逄/友人詩儒爲君子儒丨丨不妨孤伸道晉書束晳傳君子屈巳/丨丨不恥于時孔叢子
曽申謂子思曰屈巳以/丨丨乎抗志以貧賤乎上道晉書李密傳詔書切峻責臣逋慢郡/縣偪廹催臣丨丨州司臨門急于星
火黄庭經髙奔日月吾/丨丨鬱儀結璘善相保敷道晉書宗室紘傳成帝詔曰王以明徳/茂親居宗師之重宜丨丨養徳静一
其/操乘道晉書𨼆逸傳論含/和𨼆璞丨丨匿輝厲道晉書石季龍載記季龍書曰昔楚/相修政洪災旋弭鄭卿丨丨氛祲
自/消縁道南史梁武帝紀自𤼵雍州常有兩龍導引左右莫不見者/丨丨奉迎百姓皆如挾纊又江革傳除武陵王長史㑹稽
郡丞行府州事門生故吏家多在東聞革應至並賫持丨丨迎候/革曰我通不受餉不容獨當故人筐篚北史盧元聿傳盧潛爲五
兵尚書揚州吏人以潛斷酒肉篤信釋氏大設僧㑹以香花丨丨/流涕送之又莊子瞿鵲子問乎長梧子曰吾聞諸夫子聖人不從
事于務不就利不違害不喜求不丨丨賈/誼新書行而不丨丨者其言必不顧義矣兼道南史陳武帝紀一/相居中自折彛鼎
[410-45a]
五湖小守妄懐同惡公風駕丨丨秉羽仗戎玉斧將揮金鉦且戒/祅酋震慴遽請灰釘此又公之功也又梁邵陵王綸傳侯景搆逆
加征討大都督率衆討景及次鍾離景/已度采石綸乃晝夜丨丨旋軍入赴隧道南史齊豫章王嶷傳/上數幸嶷第宋長寧
陵丨丨出第前路上乃/徙其表闕騏驎于東岡雅道南史王儉傳贊丨丨自居早懐伊呂/之志逢時遇主自致宰輔之隆江總
莊周頌丹青可久丨丨斯存上官儀爲李祕書上祖集表漢朝中/葉陳農求訪于圖書魏歴初基袁涣請收于篇籍遂使容臺增飾
冊府載輝丨丨照于前古風流被于末裔盧照隣詩高情邈不嗣/丨丨今復存蘇頲授崔珪庶子制衣冠貴其丨丨筆札資于利用
官坊効職聲實攸歸又授禇無量右散騎常侍制佩服純行周旋/丨丨夙侍金華之講屢膺石渠之命王昌齡静法師東齋詩琴書
全丨丨視聽已無生鄭谷寄題詩僧秀谷/詩近來丨丨相親少惟仰吾師所得深倍道南史韋粲傳爲衡/州刺史召還至廬
陵聞侯景作逆便簡閲部下丨丨赴援又章昭逹傳昭達性嚴刻/毎奉命出征必晝夜丨丨然其所尅必歸功將帥蘇軾送蜀僧去
[410-45b]
塵詩拄杖挂經須丨/丨故鄉春蕨已闌干重道南史傅昭傳後進宗其學丨其丨人人/自以爲不逮隋書牛𢎞傳若猥發明詔
開購賞則異典必臻觀閣斯積丨丨之風超于前世不亦善乎宋/史朱子傳面辭待制侍講上手劄卿經術淵源正資勸講次對之
職勿復勞辭以副朕崇/儒丨丨之意遂拜命懷道南史許亨傳贊亨丨丨好古以博覽/歸譽其所以折議封禪求葬僧辯正
直存焉豈惟文義而已孔叢子子思喟笑曰鰥雖難得貪以死/餌士雖丨丨貪以死禄矣陸賈新語可謂避丗非謂丨丨也
南史蔡撙傳爲吳興太守宣城郡吏吳承伯挾丨丨聚衆攻宣/城轉寇吳興吏人並請避之撙堅守不動命衆出戰斬承伯
攻道南史殷琰傳晉安王子勛以琰爲豫州刺史帝遣輔國將/軍劉勔西討之築長圍創丨丨于東南角琰降勔撫宥之
南史蔡道恭傳爲司州刺史魏軍攻之作大車載土四面俱前/欲以填壍又潛作丨丨以決壍水道恭載土㹠塞之乂范成大
灼艾詩艾求眞丨/丨穴按古明堂五道南史吕僧珍傳建武二年魏軍南攻丨丨/並進武帝帥師援義陽僧珍從在軍中唐
[410-46a]
書選舉志凡秀才試方畧策丨丨以文理通粗爲上上上中上下/中上凡四等爲及第又易林天馬丨丨炎火久處鮑照佛影頌六
塵煩苦丨丨綿劇王昌齡塞上曲丨丨分兵去孤軍百戰場又雲/笈七籖何謂丨丨一道者神上天爲天神二道者神入骨肉形爲
人神三道者神入禽獸爲禽獸神四道者神入薜荔薛/荔者餓鬼名也丨丨者神入泥犁泥犁者地獄名也海道南史/張暢
傳孝武鎮彭城暢爲安北長史魏太武南征江夏王義恭統諸軍/出鎮欲棄彭城南歸計議不定沈慶之欲奉二王直趨歴城何朂
欲席卷奔鬱洲自丨丨還都二議未決暢曰軍食雖寡朝夕猶未/窘罄豈有捨萬安之術而就危亡之道義恭乃止宋史職官志開
禧間有沿海制置使以明州守臣領/之然其職止清肅丨丨節制水軍殊道陳書徐陵傳雲師火帝/澆淳乃異其風龍躍麟
驚王霸雖丨其丨莫不崇君親以銘物/敦敬養以治民預有邦司曾無隆替就道北史常景傳天平初/遷鄴是時詔下三日
户四十萬狼狽丨丨收百官馬尚書丞郎以下非陪從者/盡乘驢齊神武以景清貧特給牛車四乘妻孥方得達鄴隘道北/史
[410-46b]
韓雄傳芒山之役周文/命雄邀齊神武于丨丨戒道北史劉璠傳璠忽一日舉身痛楚尋/而家信至云其母病璠即號泣丨丨
絶而又蘇王融曲水詩序滅宿澄霞詧光辨色丨丨執殳展/軨効駕徐堅送張尚書廵邊詩四黄將丨丨十乘起先行四道
北史魏太武帝紀太平真君四年九月捨輜重以輕騎襲蠕蠕分/軍爲丨丨管子令甲士作隄大水之旁大其下小其上随水而行
地有不生草者必爲之囊大者爲之隄小者爲之防夾水丨丨禾/稼不傷嵗埤增之樹以荆棘以固其地雜之以柏楊以備決水民
得其饒是/謂流膏龍道北史崔挺傳挺爲光州刺史州舊掖城西北數里/有斧山峯嶺髙峻北臨滄海南望岱嶽挺于頂上
欲營觀宇故老曰此嶺上秋夏之際嘗有暴雨相傳云是丨丨恐/此觀不可久立挺曰人龍相去何逺之有虯龍儵忽豈一路乎遂
營之季庾西都賦丨丨雙迥鳳/門五開煙籠凝碧風静蓬萊馬道北史郭祚傳時議定新令詔/祚與侍中黄門參議刋正故
事令僕射中丞騶唱/而入宮門至于丨丨資道隋書藝文志仁者丨丨以成仁道非仁/之謂也智者丨丨以爲智道非智之謂
[410-47a]
也百姓丨丨而日/用而不知其用也别道唐書地理志丨丨自鸊鵜泉北經公主城/眉間城怛羅思山赤崖鹽泊渾義河爐門
山木燭嶺千五/百里至囘鶻衙驛道唐書百官志關有丨丨者爲上關無丨丨者/爲中關李白寄淮南友人詩海雲迷丨丨江
月𨼆/鄉樓琴道唐書樂志趙師所修五弄具列于曹/妙傳濮州司馬氏丨丨不墜干地也笑道唐書藝文志/釋氏門甄鸞
丨丨論三卷又貢師泰海歌聽得/柁樓人丨丨半天紅日挂帆檣本道唐書劉晏傳晏任職日久/勢軋宰相要官華使多出
其門自江淮茗橘珍甘常與丨丨分貢競欲先至雖封山斷道以/禁前𤼵晏厚貲致之嘗冠諸府京房易傳蠱適六爻陰陽上下丨
丨存/也蜀道唐書韋臯傳有陸暢者臯所厚禮始天寶時李白爲丨/丨難篇以斥嚴武暢更爲丨丨易以美臯焉十三州志
秦惠王未知丨丨乃刻石牛五頭置金于尾下言此天牛能糞金/蜀人信之令五丁共引牛成道致之成都秦因使張儀伐之崔顥
寄盧𧰼詩青山滿丨丨緑水向荆州李白贈從弟詩漢家天子馳/駟馬赤車丨丨迎相如又丨丨難詩丨丨之難難于上青天蘇軾
[410-47b]
和王定國詩未許相如還/丨丨空教何遜在揚州丹道唐書韓𢎞傳汴自劉士寧以來軍/益驕及殺陸長源主帥勢輕不可
制𢎞察軍中素恣横者三百人一日數/其罪斬之牙門流血丨丨𢎞言笑自若稱道唐書杜甫傳甫字子/美𤣥宗朝數上賦頌
髙自丨丨五代史和凝傳凝字成績鄆州須昌人也性樂善好丨/丨後進之士金史王庭筠傳庭筠儀觀秀偉外若簡貴人初不敢
與接既見和氣溢于顔間殷勤慰藉如恐不及少有可取極口丨/丨他日雖百負不恨也中山詩話韓吏部于唐世文章未嘗屈下
獨丨丨李杜不已栁宗元與蕭俛書讀易困卦至有言不信尚口/乃窮往復益喜曰嗟乎余雖家置一喙以自丨丨詬益甚耳用是
更樂瘖黙與木石/爲徒不復致意原道唐書韓愈傳其丨丨原性師說等數十篇/皆奥衍閎深與孟軻揚雄相表裏而佐佑
六經/云喝道唐書舒元褒曰元和時中丞呵止不過半坊今乃過兩/坊謂之籠街丨丨義山雜纂殺風景事一曰花間丨丨
路徳延孩兒詩排衙/朱榻上丨丨畫堂前駕道唐書韓愈傳贊昌黎自比孟軻以荀況/揚雄爲未淳寧不信然至進諫陳謀排
[410-48a]
難䘏孤矯拂媮末皇皇于/仁義可謂丨丨君子矣昩道唐書劉蕡傳朕顧/惟丨丨祗荷丕基六道唐書突厥/傳貞觀二
年突厥自陳爲頡利所攻求救詔并州都督李世勣等凡六總管/帥十餘萬出丨丨討之又𫝊奕傳奕上疏極詆浮圖法曰西域之
法無君臣父子以三塗丨丨嚇愚欺庸追旣往之罪規將來之福/按丨丨謂天道人道魔道地獄道餓鬼道畜生道也談藪薛道衡
遊鍾山開善寺謂小僧曰金剛何爲努目菩薩何爲低眉小僧答/曰金剛努目所以降伏四魔菩薩低眉所以慈悲丨丨梁簡文帝
爲諸寺檀越願疏天龍八部丨丨四生普皆蒙福徐陵與李那書/二乘斯悟同免化城丨丨知歸皆踰火宅盧照隣五悲文三界九
地往返周旋四生丨丨出沒牽連法苑珠林三界定位丨丨區分/又管子四肢丨丨身之體也四正五官國之體也四肢不通丨丨
不達曰失四正不正五官不官曰亂/注丨丨謂上有四竅下有二竅也具道五代史梁家人傳太祖/母曰文惠皇后王氏生
三子少寡擕其子傭食蕭縣人劉崇家崇患太祖慵惰不作業數/加笞責獨崇母憐之戒家人曰朱三非常人也宜善遇之黄巢起
[410-48b]
太祖從巢攻廣州居數嵗背巢降唐遂鎮宣武乃遣人以車馬之/蕭縣迎后于崇家后惶恐走避使者丨丨太后所以然后乃驚喜
泣下與崇母/俱載以歸備道宋史寕宗紀法天/丨丨純徳茂功建道宋史理宗紀丨丨/備徳大功復興河道
宋史天文志咸池三星在天潢南主陂澤池沼魚龜鳬雁明大則/龍見虎狼爲害星不見丨丨不通沈佺期詩頗聞首陽去開坼此
丨/丨橋道宋史天文志桞宿八星天之㕑宰也日食宫室不安㕑官/丨丨隄防有憂白居易與元稹詩堂前喬松十數株修竹
千餘竿青蘿爲墻援白石爲丨丨/流水周于舍下飛泉落于簷間月道宋史天文志唐李淳風爲/圓儀三重其外其次曰四
游南北爲天樞中爲游筩可以升降游轉/别爲丨丨傍列二百四十九交以擕月游法道宋史仁宋紀體天/丨丨極功全徳釋
氏稽古略五祖𢎞忍大師蘄州黄梅縣人也先爲破頭山栽松道/者嘗請于四祖曰丨丨可得聞乎祖曰汝已老脱有聞其能廣化
耶儻若再來/吾尚可遲汝飛道宋史天文志閣道六/星在王良前丨丨也溢道宋史禮志太宗雍熙/元年十二月詔賜酺
[410-49a]
三日集開封府諸縣及諸軍樂人/列于御街音樂雜𤼵觀者丨丨僧道宋史禮志太宗時宰臣宋/琪率文武官丨丨耆夀三
上表以請東封乃詔以有事于泰山命翰林學士扈蒙等/詳定儀注又朱子傳主泉州同安簿禁婦女之爲丨丨者外道宋/史
律厯志北齊學士張子信專以圓儀揆測天道始悟月行有交道/表裏在表爲丨丨陽厯在裏爲内道隂厯月行在内道則日有食
之月行在丨丨則無食又淨住子有名無徳者丨丨也有徳無名/者佛道也滄浪詩話其眞是非自有不能𨼆者儻于此而無見焉
則是野狐丨丨蔽其真識不可救藥終不悟也正宗紀如來進象/頭山雜丨丨輩爲之苦行日食麻麥居六年以無心意無受行而
丨丨亦化元黄之瓦棺寺維摩詰畫像碑波旬振/讋不能變帝什之容丨丨摧殘不能竊眞如之業訪道宋史王巖/叟傳虚心
以丨丨屈己以從諫懼若臨淵怯若履薄此人君之柔徳也庾信/周五聲調曲有熊爲政丨丨于容成趙冬曦詩丨丨精言合論經
大義通彭殷賢文詞雅麗策坐宣室而丨丨登明堂以思政李令/深射御對軒轅丨丨昌寓驂其乘夏后奠山𥪡亥窮其理任華寄
[410-49b]
李白詩人傳丨丨滄海上丁令王喬每還往/孫逖雲門寺詩郡府垂休日王城丨丨初擁道宋史李師中傳/在官不貴威罰
務以信服人至明而恕去之/日民丨丨遮泣馬不得行賄道宋史陳宓傳宓之在朝也寺丞/丁焴往使金後數年聞闗外不
靖以書抵焴曰蜀口去關外雖逺實如一身近事/可寒心皆士大夫之罪豈非丨丨不絶之故耶企道宋史戚綸/傳陛下勤
行丨丨恭黙思𤣥上/天降監瑞牒昭錫官道宋史周湛傳湛知襄州襄人不善陶瓦/率爲竹屋歳久侵據丨丨簷廡相逼火
數爲害湛至度其所侵悉毁撤之自是無火患又王存傳存知開/封府時或請按民廬舍侵丨丨者使撤之存即日弛其役都人讙
呼相慶祖詠觀華岳詩作鎮當丨丨雄都俯大川元稹通州詩蠱/蛇白畫攔丨丨蚊蚋黄昏撲郡樓李商𨼆昭州詩虎當丨丨鬬猿
上驛樓啼又栁詩清明帶雨臨丨丨晚日含風拂野/橋蘇軾過登封閻氏園詩猶嫌近丨丨轣轆聽車音服道宋史晁/迥傳性
樂易寛簡丨丨履正雖貴勢無所屈陸龜蒙樵風詩採山一/何遲丨丨常苦蹇又楞伽精舍詩丨丨身可遺乞閑心已諾索道
[410-50a]
宋史章詧傳詧博通經學尤長易太𤣥著發陳三篇明/用蓍丨丨之法知以數寓道之用三摹九據始終之變講道宋史/李燔
傳居家丨丨學者宗之庾信和何儀同講竟述懐詩無名即丨丨/有動定論幾李華送房七西遊梁宋序安親于羇旅之中丨丨于
茅茨之下不改其樂以文㑹之釋廣宣降誕/日内庭獻壽詩修齋長樂殿丨丨大明宫好道宋史夏侯嶠傳/素丨丨留意養
生少疾崔融賀芝草表斜臨網樹分貝葉而重開近對淪池接蓮/華而倒下豈與夫生于石室空傳丨丨之言産自珠宫徒事不經
之說陳子昻山水圖詩信夫人之丨丨愛雲山以幽/求李頻鄂渚湖上即事詩多慵空丨丨少賤早凋顔衛道宋史劉/爚傳論
劉爚表章朱子四書以修/勸講丨丨之功莫大焉演道宋史路振傳十歳聽講陰符裁百/言而止父洵美責之俾終其業振
曰百言丨丨足矣餘/何必學洵美大竒之破道家語小/言丨丨文道管子與諸侯餙牲爲載書/以誓要于上下薦神然後
率天下定周室大朝諸侯於陽榖故兵車之㑹六乘車之㑹三九/合諸侯一匡天下甲不解壘兵不解翳&KR0758無弓服無矢寢武事行
[410-50b]
丨丨以朝天子韓愈燕河南府秀/才詩文人得其職丨丨當大行察道管子明一者皇丨/丨者帝通徳者王畜道管/子
聖人博聞多見/丨丨以待物私道管子爲人上者釋法而行私則爲人臣者援/私以爲公公道不違則是丨丨不違者也行
公道而託其私焉寖久/而不知姦心得無積乎尊道管子聖人上徳而下功丨丨而賤物/大戴禮道者所以明徳也徳者所以
丨丨也李華詠史詩咸/稱太子仁重義亦丨丨章道管子丨丨以教明法以期民之/興善也如此湯武之功是也廣道
管子日益之而患少者惟忠日損之而患多者惟欲多忠少欲智/也爲人臣者之丨丨也又孟封行不由徑詩三條遵丨丨九軌尚
安貞黄庭堅送張沙河詩/丨丨無人行春風轉沙石心道管子丨丨進退而刑道滔赶進退/者主制滔赶者主勞主勞者方主
制者圓圓者運運者通通則和方者執執者固/固則信君以利和臣以節信則上下無邪矣刑道見/上貫道闗尹/子勿
以我心揆彼當以彼心揆彼知此說者可以周事可以行徳可以/丨丨可以交人可以忘我李漢韓昌黎集序文者丨丨之器也不
[410-51a]
深于斯道有/至焉者寡也契道闗尹子能制一情者可以成徳能忘一情者可/以丨丨鄭谷贈泗口苖居士詩歳晏樂園林維
摩丨/丨心耕道亢倉子是以稼之容足耨之容耰耘之容手是謂/丨丨法言丨丨而得道獵徳而得徳是穫饗也聽道
文子學問不/精丨丨不深曹道吳越春秋呉王諸樊讓季札札謝曰昔曹公卒/庶存適亡諸侯與曹人不義而立於國子臧聞
之行吟而歸曹君懼將立子臧子臧去之/以成丨之丨札雖不才願附子臧之義折道吳越春秋專諸者/堂邑人也伍胥之
亡楚如吳時遇之于塗專諸方與人鬬將就敵其怒有萬人之氣/甚不可當其妻一呼即還子胥怪而問其狀何夫子之怒盛也聞
一女子之聲而丨丨寧有說乎專諸曰子視吾之儀寧/𩔖愚者何言之鄙也夫屈一人之下必伸萬人之上兵道吳越/春秋
子胥諫曰臣聞兵者凶事不可空試故爲兵者誅伐不行丨丨不/明今大王䖍心思士欲興兵戈以誅暴楚以霸天下而威諸侯非
孫武之將而誰能涉淮/踰泗越千里而戰者乎迷道吳越春秋子胥曰惑者知返丨丨不/逺春秋繁露民闇于義不能照丨于
[410-51b]
丨不能解因欲大嚴憯以必正之直/殘賤天民而薄主徳耳其勢不行吳道吳越春秋申包胥以秦/師至秦使公子子蒲子
虎率車五百乘救楚擊吳二子曰吾未知丨/丨使楚師前與吳戰而即大㑹之大敗夫㮣布道吳越春秋越王/内修其徳外丨
其丨君不名敎臣不名謀民不名使官不名事/梁簡文帝菩提樹頌序能仁大師隨縁丨丨擊道吳越春秋處/女見越王問
曰夫劍之道則如之何女曰妾生深林之中長于無人之野無道/不習不達諸侯竊好丨之丨誦之不休妾非受于人也而忽自有
之/射道吳越春秋范蠡進善射者陳音越王問曰孤聞子善射道/何從生音曰楚有弧父者生于楚之荆山習用弓矢所射
無脱以其道傳于羿羿傳逢蒙逢蒙傳于楚琴氏琴氏傳之楚三/侯自楚之三侯傳至靈王自靈王之後丨丨分流百家能人用莫
得其正臣前人受之于楚五世于/臣矣臣雖不明其道惟王試之蹊道商子任地者都/邑丨丨居什四執道莊子/丨丨
者徳全徳全者形全形全者/神全神全者聖人之道也捐道莊子不忘其所始不求其所終/受而喜之忘而復之是之謂不
[410-52a]
以心丨丨不以人/助天是之謂真人覩道莊子丨丨之人不随/其所廢不原其所起離道莊子及唐虞始/爲天下興治化
之流□淳散朴丨丨以善險徳以行然後去性而從于心心與心/識知而不足以定天下然後附之以文益之以博文滅質博溺心
然後民始惑亂無以反其性情而復其初由是觀之丗䘮道矣道/䘮世矣丗與道交相䘮也道之人何由興乎世丗亦何由興乎道
哉/擇道荀子不可不善爲/丨丨然後道之穰道陸賈新語丨丨者衆歸之/恃刑者民畏之注穰豐也審道賈/誼
新書容志丨丨謂/之僴反僴爲野躬道賈誼新書天下太/平惟丨丨而已入道賈誼新書求道者/不以目而以心取
道者不以手而以耳致道者以言丨丨者以忠積道者以信樹道/者以人梁簡文帝𤣥圃園講頌芳園靉靆天宫𩔖寶折論㝠空𤣥
機丨丨密宇浮清重關相藻儲光羲題虬上人房詩丨丨無/來去清言見古今杜甫山寺詩思量丨丨苦自哂同嬰孩積道
見/上樹道見/上依道淮南子至人之治也掩其聰明滅其文章丨丨廢/智與民同出于公阮籍通老論三皇丨丨五帝仗
[410-52b]
徳/禀道淮南子夫丨丨以通物者無以相非/也譬若同陂而漑田其受水均也教道韓詩外傳詩曰/俾民不迷昔之
君子道其百姓不使迷是以威厲而刑措不用也故形其仁義謹/其丨丨使民目晰焉而見之使民耳晰焉而聞之使民心晰焉而
知之則道不迷/而民志不惑矣言道韓詩外傳禮恭然後可與丨丨之方辭順然/後可與丨丨之理色從然後可與丨丨之極
汙道韓詩外傳傳曰夫行露之人許嫁矣然而未往也見一物不/具一禮不備守節貞理守死不往君子以爲得婦道之宜故
舉而傳之揚而歌之以絶無道之求防/丨丨之行乎詩曰雖速我訟亦不爾從德道春秋繁露物莫不有/凡號號莫不有散名
如是是事各順于名名各順于天天人之際合而爲一同而通理/動而相益順而相受謂之丨丨詩曰維號斯言有倫有脊此之謂
也/謹道春秋繁露三公者王之所以自持也天以三成之王以三/自持立成數以爲植而四重之其可以無失矣備天數以
參事治丨于/丨之意也化道大戴禮神莫大于丨/丨福莫大于無咎邇道大戴禮君子修身反/道察說而丨丨之服
[410-53a]
存/焉遇道易林飛蟻丨丨趾多攪/垣居之不安覆厭爲患仁道易林自衛反魯時不可/與冰炭異室丨丨隔塞釣道
說苑子賤爲單父宰陽晝送之曰/吾少也賤有丨丨二焉請以送子害道說苑小快害義小慧丨丨/小辯害治苟心傷徳道山
清話問堯夫人有潔病何也曰胸中滯礙多疑耳未有天生如此/也初因多疑積漸而然此亦未爲害但疑心既重則萬境皆錯最
是丨丨第一事/不可不知也健道京房易傳旣處畜時陽未/可進取于下卦全其丨丨稚道京房易傳陰/附于陽丨丨
亨/也民道京房易傳蹇利于/西南丨丨通也蹇道京房易傳能竭至誠/于物爲合丨丨亨也比道京房易/傳臣之
附君丨/丨成也詘道法言如賢人謀之美也詘人而從道如小人謀之不/美也丨丨以從人又詘身所以信道如丨丨而信身
雖天下不/可爲也濟道法言捨舟航而濟乎瀆者末/矣捨五經而丨乎丨者末矣竟道潛夫論京師貴/戚其嫁娶者車
軿數里緹帷丨丨騎/奴侍僮夾轂相引用道申鑒夫惟壽則惟能丨丨惟能丨丨則/性夀矣又宋史晁沖之傳字叔用初字
[410-53b]
丨/丨習道中論人雖有美質而/不丨丨則不爲君子羣道中論學者所/以總丨丨也寢道中論不丨丨/焉不宿義矣
平道人物志講目成名則以爲人物丨丨政事則以爲國體庾信/游毘明池詩丨丨聞荷氣中流覺水寒儲光羲鞏城東莊道
中詩未獲遵丨/丨徒言信薄夫擬道世說劉尹目庾中郎雖不愔/愔似道突兀差可以丨丨敵道世說江僕/射年少王
丞相呼與共棊王手嘗不如兩道許而欲丨丨戲試/以觀之江不即下王曰君何以不行江曰恐不得爾奉道世説二/郗丨丨
二何奉佛皆以財賄謝中郎云二郗諂于道二何佞于佛庾信傷/心賦二王奉佛二郗丨丨必至有期何能相保韓愈古詩華山女
兒家丨丨欲驅/異數歸仙靈諂道見上朱子題跋顔公剛毅忠烈得之天資/與其學之不純而丨丨佞佛自不相掩
世說支道林常養數匹馬或言道人畜馬不韻支曰丨丨重其/神駿又竺法深在簡文坐劉尹問道人何以游朱門答曰君自
見其朱門丨丨如游蓬户或云卞令李華潤州大徳雲禪師碑韋/公元輔至京江來修謁問長老曰如來遺敎付囑仁賢丨丨有檀
[410-54a]
像一龕敬以相奉意/深言簡聞者凄然輕道世說或以方謝仁祖不乃重者桓大司/馬曰諸君莫丨丨仁祖企脚北窓下彈
琵琶自有天/際眞人想盤道水經注仇池山絶壁峭峙孤嶮雲高望之形若/覆唾壺其髙二十餘里羊腸丨丨三十六㢠廻三
秦記仇池山上廣百頃地平如砥其南北有山路東西絶壁萬仞/上有數萬家東西二門丨丨可七里太山記太山丨丨屈曲而上
凡五十餘盤經小天門大天門仰視天門如穴中視天/窓矣方干登雪竇僧墖詩登寺尋丨丨人烟逺更微頤道水經/注灃
水數源揚波于川左泉上華宇連蔭茨/甍交池石沼錯落其間丨丨者多歸之磴道成都記大守凡出遊/樂士女列于木牀觀
之勢如丨丨謂之遨牀故謂太守爲遨頭述征記魏嘉平中有神/女成公智瓊降弦超同室疑其有姦智瓊乃絶後五年超使將之
洛西至濟北漁山下遥望丨丨顧有車馬智瓊至克復舊好西都/賦陵丨丨而超西墉掍建章而連外屬沈佺期詩濯谿寧足懼丨
丨誰云惡李白北上行北上何所苦丨丨緣太行太行盤且峻巉/巖凌穹蒼陸龜蒙縹緲峰詩清晨躋丨丨便是孱顔始文同早晴
[410-54b]
至報恩山寺詩山石巉巉/丨丨微拂松穿井露沾衣辨道中說古之史也丨/丨今之史也耀文聚道中說古之/好古者丨
丨/七道酉陽雜俎陶貞白言梔子剪花六出刻房丨丨其花香甚/相傳即西蜀薝蔔花也十道四蕃志關以東丨丨凡二百
一十/一州載道通書文所以丨丨也輪轅餙/而人弗庸徒餙也况虛車乎惡道冷齋夜話李伯時善/畫馬師讓之曰伯時
爲士大夫而以畫行已可恥也又作馬忍爲之耶伯時恚曰作馬/能蕩人心墮丨丨乎師曰業已習此則日夕思其情狀一日眼光
落地必入馬胎無疑非丨丨而何梁簡/文帝大法頌序丨丨蒙休泥犁普息敗道冷齋夜話彭淵材迂/濶好怪常畜兩鶴客
至指以誇曰此仙禽也凡禽卵生而此胎生語未卒鶴輒兩展其/脛伏地忽誕一卵淵材嗟咨曰鶴亦丨丨李商隱詩白足禪僧思
丨丨青袍御/史擬休官喜道却掃編栁耆卿歌詞雖極工緻然/多雜以鄙語故流俗人尤丨丨之禪道滄浪夜/話大抵
丨丨惟在妙悟/詩道亦在妙悟詩道見上韓偓春陰獨酌寄同年虞部李郎中詩/丨丨揣量疑可進宦情刓缺轉無多李洞送
[410-55a]
張喬下第歸宣州詩丨丨世難通歸寧楚浪中/杜荀鶴贈聶尊師詩丨丨皆仙分求之不可求醉道畫鑒范長夀/丨丨圖曾見
二本皆眞軸筆法𦂳/實可愛用色亦潤鏹道賈誼上都輸疏天子都長安而以淮南/東道爲奉地丨丨數千不輕致輸郡或
乃越諸侯而遠調/均𤼵徵至無狀也皇道西都賦博我以丨丨𢎞我以漢京李華著/作即壁記比崇軒皥紹美唐虞潤色乎大
猷𤼵明/乎丨丨據道諸葛亮正議丨丨/討滛不在衆寡盛道曹植與楊徳祖書以孔璋之/才不閑于辭賦而多自謂能
與司馬長卿同風譬畫虎不成反爲狗者/也前有書嘲之反作論丨丨僕讚其文躭道阮籍與晉王書丨/丨悦禮仗義依仁
抗道夏侯湛魯仲連贊峩峩先生有/邈其節流仁憂亂丨丨自絜冀道魏都賦爾其疆域則/旁極齊秦結湊丨丨
潘尼釋奠頌序丨/丨慕業洗心革志界道孫綽天台賦赤城霞起以建摽瀑布飛/流而丨丨道宣律師住持感應記有黄
金函内盛大般若合三千億偈黄金爲經/牒白玉爲丨丨白銀爲字其函長三寸根道王昶戒子姪書言/不丨丨行不顧言
[410-55b]
其爲浮淺較可識别而世人/惑焉猶不檢之以言行也桂道劉義恭詩飛/流界丨丨損道鮑照河清頌/謙徳彌光丨
丨滋/益星道謝莊七夕詩容與泛/丨丨逶迤濟烟潯烟道王融遊仙詩鳳旍亂/丨丨龍駕溢雲區揖道王/融
和竟陵王詩追芳承/荔浦丨丨訊虛丘降道梁簡文帝菩提樹頌/金輪丨丨玉衡齊政妙道梁簡文帝七/召衛生之祕
術怡神之丨丨唐太宗三藏聖教序丨丨凝𤣥遵之莫知其際法/流湛寂挹之莫測其源孫逖授尹愔諫議大夫制朕方貴無名之
璞期不言之化資其丨丨寘彼周行崔顥贈懐一上人詩天子揖/丨丨羣僚趨下風梁肅藥師琉璃光如來繡像讚得丨丨者聖之
大感罔極/者孝之至扶道沈約初春詩丨丨覓陽春相將共携手李虞中授/學士李讓夷職方員外郎制器以琢成材爲衆出
藴積邁時之志/𤼵明丨丨之心巇道劉孝威蜀道難䨇流/亦丨丨九坂澁陽闗涵道江淹爲建平王慶/太后正位章烟熅
國牒衍溢民聽丨/丨席教且詠且洽繩道江淹爲建平王慶登祚章陛下騫英/駕聖涵靈縱睿矩心明裁丨丨喆時匝道
[410-56a]
江淹爲建平王慶明帝/表頌聲蔽逵歌思丨丨晦道陶𢎞景尋山誌輕死重氣名/貴于身迷眞丨丨余所勿亟石道蕭/慤
上之囘山寒丨丨凍葉下故宮秋李白遊謝氏山亭詩掃雪松下/去捫蘿丨丨行又鳴臯歌青松來風吹丨丨綠蘿飛花覆烟草
誨道劉孝綽與昭明太子啓殿下丨丨觀/書俯同好學前載枉直備該神覽亳道徐陵文丨丨增/構豳風㑹昌
庾信周司馬裔墓誌銘/落星丨丨長州出圍値道庾信步虛詞開經壬/子世丨丨甲申年證道隋煬帝/敬靈龕
疏大矣哉是我大師丨丨之基趾也孟簡嘉禾合穎詩感時苗特/秀丨丨葉方華李頻暮秋宿清源上人院詩丨丨方離法安禪不
住空陸龜蒙詩周顒不用裁詩勸自得涼天丨丨情釋氏稽古/略永嘉老覺大師嘗著禪宗修圓旨十篇觀心十門丨丨歌
唐太宗入關詩霜峰直丨丨冰河曲繞城劉/長卿苦竹館詩故驛花丨丨荒村竹映籬沐道虞世南詩丨/丨咸知讓慕
義久/成都累道王勃九成宫頌瓊枝丨丨彩/綴文㮰碧樹周阿光揺鏤檻戍道王勃麻平晩行詩髙/低尋丨丨逺近聽猿
[410-56b]
聲/狎道駱賔王詩丨/丨訪仙查牓道李嶠爲崔神基譲司卿表陛下刻象琱/金焚山丨丨維駒在詠異人竝出無容
使芳蕙爲菑/康瓠成寶百道沈佺期詩雲間樹色千/花滿竹裏泉聲丨丨飛泉道蘇頲龍門天竺寺/碑洛之秀兮伊之
東山有香兮丨丨蒙攢櫨叠栱/兮飛在空錯石雕珉兮生梵宫卭道陳子昻感遇詩贏糧/匝丨丨荷㦸爭羌城蘊道張/九
齡除韓休平章事制丨丨𢎞深秉徳/經逺清裁可以範物素行可以律人理道高適酬薛據詩丨丨資/任賢安人在求瘼趙普
論彗星疏陛下勤求丨丨獨出前/王雖然彗星呈妖自有皇天補徳兹道高適贈狄司馬詩古人/無宿諾丨丨以爲難
岑參還東山洛上作丨丨東山逺衡門在夢思李頎夏/宴張兵曹東堂詩醉來但挂葛巾眠丨丨明朝有離别識道王/維
謁璿上人詩少年不/足言丨丨年已長築道王維天長寺詩釣磯/開月殿丨丨出雲梯悟道王維詩洗心/豈懸解丨丨
正迷/津綺道王維詩林端出丨/丨殿頂握華旛微道儲光羲終南幽居詩中/嵗尚丨丨始知將谷神眞道儲/光
[410-57a]
羲詩所喧既非/我丨丨其冥𠖇何道儲光羲題慎言法師故房詩過客知丨丨徘/徊雁子堂皮日休臯橋詩臯橋依舊綠楊中
閣里猶生𨼆士風惟我到來/居上館不知丨丨勝梁鴻口道王昌齡河上歌河上老人坐古/槎合丹只用青蓮花至今八十
如四十丨丨/滄溟是我家逆道李白日出入行魯陽何徳駐景揮戈丨丨違天/矯誣實多吾將囊括大塊浩然與溟涬同科
友道李白贈友人詩論交/但若此丨丨孰云䘮解道李白金陵城西樓月下吟詩丨丨/澄江淨如練令人常憶謝元暉李
商𨼆贈歌妓詩只知丨丨春來瘦不道春來獨自多陸龜/蒙雪中寄襲美詩君披鶴氅獨自立何人丨丨眞神仙映道杜/甫
詩耕田秋雨足/禾黍已丨丨沙道杜甫詩府中羅舊/尹丨丨尚依然松道杜甫岳麓山道林二/寺行塔劫宫牆壯麗
敵香㕑丨/丨清涼俱壞道杜甫玉華宫詩陰房鬼火青丨丨哀湍瀉張/耒秋日古城詩出門何所之丨丨連蒿萊澗道
杜甫題張氏𨼆居詩丨丨餘/寒歴冰雪石門斜日到林丘苦道杜甫夢李白詩告歸/常局促丨丨來不易箭道杜甫/詩少
[410-57b]
年丨丨穿楊葉射䇿君門期第一元稹詩令誇齊丨丨力鬭抹弓/絃李商隱失猿詩莫遣碧江通丨丨不教腸斷憶同羣又武威將
軍使中俠少年丨丨驚楊葉范成大開元天寶/遺事詩剶啄延秋屋上烏明朝丨丨入東都囘道杜甫過津口/詩丨丨過津
口而多/楓樹林巴道杜甫别蔡著作詩丨丨/此相逢㑹我病江濵冥道盧鴻終南十志羃翠庭/者葢峰巘積陰林蘿沓
翠其上緜羃其下深湛/可以王神可以丨丨矣任道劉眘虛詩虛心應/丨丨遇賞遂成山勤道獨孤及金剛/經報應述上
士丨丨精應若馳影形于心報亦隨至楊炎雲麾將軍李府君/神道碑丨丨不形進而人莫見也爲政以徳寵而久彌尊也
于邵送盛卿序丨丨以閒處/約以静詩禮日訓柴荆晝關虞道魏季龍假道判務時訓農猶/溫麥而雖盛勵兵秣馬假丨
丨而/方深推道韋應物發廣陵留上家兄詩/丨丨固當遣及情豈所忘嶺道劉長卿入鮑逹洞尋/靈山寺詩入雲開丨
丨永日/尋泉脈懶道郎士元詩一官今/丨丨䨇髩竟羞看薙道顧況酬房杭州詩闢險/延北阜丨丨陟南岑踐道
[410-58a]
李絳王紹神道碑君子之行己事上也必執/心而端其始立事而保其中丨丨而要其終逵道韓愈送陸歙州/詩我作此詩歌
于丨丨無疾其/驅天子有詔應道韓愈賀册尊號表先天不違之/謂法天道濟天下之謂丨丨蹄道韓愈城/南聫句
丨丨補復破綠窠掃還成范成大田園雜/興詩步屧尋春有好懐雨餘丨丨水如杯喻道韓愈寄崔立之詩/月以丨夫丨僶俛
勵莫/虧落道韓愈酬崔立之詠雪詩出/門愁丨丨士馬恐平韀塡道韓愈鬭雞聫句詩爭觀/雲丨丨助呌波翻海蘇
軾何公橋詩我來與公同載/而出讙呼丨丨抱其馬足截道元稹巴蜘蛛詩丨丨蟬冠礙漫/天玉露頻陳與義遊南嶂詩石
門泄風無晝夜古/木丨丨藏雲雨衆道元稹詩我聞聲價金應/敵丨丨風姿玉不如授道白居易送毛/仙翁詩何當
憫湮厄丨/丨安虛孱占道白居易傷女詩蹇驢避路立肥馬/當風嘶㢠廻頭忘相識丨丨上沙堤存道白居易詩/自我心丨
丨外物/少能逼析道李翶祭韓退之文講文丨丨爲/益之厚二十九年不知其久慕道劉禹錫廣禪師/碑禪師諱乘廣
[410-58b]
其生容州姓張氏七嵗尚儒以俎豆爲戲十三丨丨遵懐削之儀/皮日休投龍潭詩時有丨丨者作彼投龍術注潭在龜山陸龜䝉
彼農二章我丨聖丨我躭/古書小倦于學時遊汝廬湍道劉禹錫救沈志山腹爲坻林/端如莎丨丨駛悍不風而怒險道
李徳裕幽州紀聖功碑銘丨丨傾仄且馳且射朝兵所以無敵致/之平原勒以方陣我師可以逞志也李咸用寄嵩陽𨼆者詩信來
經丨丨詩半憶皇風法華經有一導師善知通塞七相衆人欲過/此難白導師言我等疲極前路猶逺今欲退還導師愍彼捨大珍
寶以方便力于丨丨中化作一城是時疲/極之衆心大歡喜前入化城生安穏想報道劉禹錫賀韓十五/曹長詩爲丨儒林
文士丨如今從此髩星星李渉詩若/逄城邑人相問丨丨花時也不閒向道盧肇及第後江陵觀競/渡詩丨丨是龍剛不信
果然奪得錦標歸皮日休行次野梅詩/不堪便丨多情丨萬片霜華雨損來敢道杜牧酬許秀才詩篇/成丨丨懐金璞吟苦
惟應似/嶺猿謔道李羣玉詩但知丨丨金/釵落圖向人前露指尖誰道溫庭筠送襄州李中丞/詩江雨蕭蕭帆一片此
[410-59a]
行丨丨/爲鱸魚客道許渾贈蕭兵曹詩丨丨/恥揺尾皇恩寛犯鱗未道趙嘏賦得那能惜馬蹄/詩丨丨休爭戰愁眉又
復/低高道姚鵠寄贈許璋詩若諾君丨丨何人更得/如劉因雜詩岩居訪丨丨少日在風塵叶道李蟾烹小/鮮賦將善
其事亦丨于丨若運動/之不息則完全而莫保話道馬戴贈楊先輩詩齋心/飯松子丨丨接茅君澄道孟貫山/中夏日
詩心源丨丨靜/衣葛蘸泉涼譎道曹鄴風人體將金與/卜人丨丨遠行吉戀道張蠙寄友人詩丨/丨欲何如東西逺
索/居嫌道秦韜玉咏手詩因把剪刀/丨丨冷凂人呵了弄人髯昔道吳融隋隄詩岸旁丨丨牽/龍艦河底今來走犢車
倚道韓偓即日詩丨丨向人多/脉脉爲情困酒易倀倀盜道韓偓詩圖覇未能知丨/丨餙非惟欲害仁人曾道
李山甫栁詩終日堂前學畫眉幾人丨丨勝/花枝試看三月春殘後門外青陰是阿誰愧道皮日休移成均/博士書夫居位
而丨丨者上則荒其業下則偷其言/業而可荒文弊也言而可偷訓薄也農道陸龜䝉邨夜詩伊人著/丨丨我亦賦田舍注亢
[410-59b]
倉子有/丨丨篇掃道陳陶贈别詩列嶂儼/相待風官丨丨迎呼道張詠聲賦仁信之發溶溶/奕奕丨丨振徳萬𩔖聽之
如日/破黑造道吕陶除梁燾資政殿學士詔蘊/丨丨之深識知事君之大方仕道蘇軾和周開祖長/官詩丨丨固應慙
孔孟扶顛未/可責由求砥道江洐王道正則百川理賦坦周人之丨/丨率履大中協夏后之神功教寧洚水雀道崔/公
度感山賦穆王升由丨丨/而出世宗行自大河而還侵道陳師道東山謁外大父墓詩萬木/刺天元自直叢篁丨丨更須芟
街道張舜民聞赦詩擊鼓/填丨丨傳聲過水濵助道陸游詩安能賣藥謀丨丨但有知/分堪養福自注道流賣藥自給名
丨/丨闌道陸游詩酒/旗丨丨出迂道朱子跋閭丘生隂符經說括蒼閭丘君/之官臨賀丨丨千里過余於漳水之上
朱子跋王信臣行賛余友吕子約丨丨王君/之爲人以爲好賢樂善不隨世俗爲俛仰樵道李經詩丨/丨生枳棘
鄭枃衍極造書篇顔魯公下問于長史曰妙在執筆又曰如錐/畫沙如印印泥丨丨盡矣索靖之銀鉤蠆尾顔清臣之屋漏懷
[410-60a]
素之壁路及釵股諸法/不若是之明且要也凝道&KR0697丨丨山房記永平鄭侯鵬南有/别業在滕州築山房爲游居之所取
子思之語而/扁之曰丨丨梯道列仙傳鹿皮公者淄川人也少爲府小吏木工/舉手能成器械岑山上有神泉人不能到小吏
白府君請木工斤斧三十人作轉輪懸閣意思横生數十日/丨丨成上其巔作祠屋留止其旁食芝草飲神泉七十餘年藥道
楞嚴經衆生堅固服餌草/木丨丨員成名飛行仙餘道楞嚴經我觀衆生輪㢠廻六道同在/生死共相生育逓爲父母兄弟姊
妺若男若女中表内外六親眷屬或生丨丨善道惡道常爲眷屬/以是因縁我觀衆生更相噉肉無非親者由貪肉味逓互相噉常
生害心增長苦業流/轉生死不得出離拯道雲笈七籖本相經曰齋有二種一則丨/丨二則濟度丨丨者謂發心學道從初
至終念念持/齋心心不退伯道世說謝太傅重鄧僕射常言天地無知使丨丨/無兒又太傅東海王鎮許昌以王安期爲記室
叅軍雅相知重敕世子毘曰王趙鄧三參軍/人倫之表汝其師之謂安期鄧丨丨趙穆也查道宋史丨丨傳丨/丨字湛然休寧
[410-60b]
人未冠以詞業稱性孝母疾思鱖羮市之不獲道泣禱于河鑿冰/得之母疾愈端拱初舉進士爲遂州判公正清潔真宗時中賢良
方正科歴龍/圖閣待制閱道宋史趙抃傳抃字丨丨西安人日所爲事/必衣冠焚香以告天不可告則不敢爲也
反復道易終日乾乾/丨丨丨也君子道易泰内陽而外陰内健而外順内君/子而外小人丨丨丨長小人道消也
論語丨丨丨者/三我無能焉承上道易象曰安節之/亨丨丨丨也三極道易六爻之動丨丨/之丨也疏言六爻
逓相推動而生變化是天/地人三才丨丨之丨也濰淄道書海岱惟青州嵎/夷既畧丨丨其丨沱潛道書岷/嶓既
藝丨丨/既丨昏姻道詩序丰刺亂也丨丨之丨缺陽/倡而陰不和男行而女不隨峱之道詩子之茂/兮遭我乎
丨丨丨兮/傳峱山名揚園道詩丨丨之丨猗于𤱔丘/傳揚園園名𤱔丘丘名敬讓道禮記隆禮由禮/謂之有方之士
不隆禮不由禮謂之無/方之民丨丨之丨也合族道禮記君有丨丨之丨族人/不得以其戚戚君位也事父道
[410-61a]
禮記父北面而事之所/以明子丨丨之丨也絜矩道禮記是以君子/有丨丨之丨也至誠道禮記丨丨/之丨可以
前/知聖人道禮記大哉丨丨之丨漢書朱博傳文學儒吏時有奏丨/丨之丨謂曰如太守漢吏奉三尺律令以從事耳亡奈
生所言丨丨丨何也莊子南伯子葵曰道可得學耶曰子非其人/也夫卜梁倚有聖人之才而無丨丨之丨我有丨丨之丨而無聖
人之才吾欲以教之庶幾其果爲聖人乎皮日休請韓文公配饗/太學書今有人身行丨丨丨口吐聖人言行如顔閔文若游夏死
不得配食于夫子之側吾/又不知尊先聖之道也澮上道周禮遂人凡治野夫間有遂遂/上有徑十夫有溝溝上有畛百
夫有洫洫上有涂千/夫有澮丨丨有丨卑讓道左傳忠信丨丨之丨也忠徳之正/也信徳之固也卑讓徳之基也
師道公羊傳鄭棄其師者何惡其將也鄭伯/惡髙克使之將逐而不納丨丨之丨也辟軍道公羊齊人執/陳袁濤塗傳
濤塗之罪何丨丨之丨也其丨丨之丨奈何濤塗謂桓公曰君旣/服南夷矣何不還師濵海而東服東夷且歸桓公曰諾於是還師
[410-61b]
濵海而東大陷于沛/澤之中顧而執濤塗親親道榖梁鄭伯克叚于鄢傳/緩追逸賊丨丨之丨也無足道穀梁/伯姬
歸于紀傳吾伯姬歸于紀故志之也其不言使何也逆之道微丨/丨丨焉爾又梁亡自亡也如加力役焉湎不足道也又史記李將
軍傳嘗從行有所衝陷折關及格猛獸而文帝曰惜乎子不遇時/如令子當高帝時萬户侯豈足道哉漢書司馬相如傳且夫齊楚
之事又烏足道乎君未覩夫巨麗也宋史王嗣宗傳嗣宗知永興/軍府時种放得告歸山嗣宗逆于傳舍禮之甚厚放旣醉稍倨嗣
宗怒以語譏放放曰君以手搏得狀元耳何足道也初嗣宗試講/武殿搏趙昌言帽擢首科故放及之嗣宗愧恨岑參登嘉州凌雲
寺詩一官詎足/道欲去令人愁善人道論語子張問丨丨之丨子/曰不踐跡亦不入于室相師道論語子/張問曰
與師言之道與子曰/然固丨丨之丨也文武道論語子貢曰丨丨之丨未墜於地在/人賢者識其大者不賢者識其小者
莫不有丨/丨之丨焉事親道孟子舜盡丨丨之/丨而瞽瞍底豫堯舜道孟子丨丨之丨/孝弟而已矣學問
[410-62a]
孟子丨丨之丨無他/求其放心而已矣談笑道孟子有人于此越人彎弓而射之/則已丨丨而丨之其兄彎弓而射
之則已垂涕/泣而道之不離道孟子故士窮不失義達丨丨丨窮不失義故/士得已焉達丨丨丨故民不失望焉孔叢子
宰予對楚昭王曰自臣侍從夫/子竊見其言丨丨丨動不違仁太行道戰國䇿秦王曰寡人欲收/韓韓不聽爲之奈何范雎
曰舉兵攻滎陽則成臯之路不通北斬丨丨之丨則上黨之兵不/下一舉而攻宜陽則國斷而爲三韓見必亡焉得不聽韓聽而霸
事可成也史記白起傳昭王四十四年白起攻南陽丨丨丨絶之/漢書馮奉丗傳奉丗其先馮亭爲韓上黨守秦攻上黨絶丨丨丨
韓不能守馮亭乃入上黨城守於趙趙封馮亭爲華陽君與趙將/括距秦戰死于長平宗族繇是分散李白詩見君乗驄馬知上丨
丨/丨勸農道史記文帝紀上曰農天下之本務莫大焉今勤身從事/而有租稅之賦是爲本末者無以異其于丨丨之丨未
備其除田/之租稅囘中道史記封禪書上郊雍通丨丨丨廵之春至鳴澤/從西河歸徐鉉長歌漢皇昔幸丨丨丨極目牛
[410-62b]
羊臥/芳草褒斜道史記河渠書有上書欲通丨丨丨及漕事下御史大/夫張湯湯言抵蜀從故道故道多改囘逺今穿丨丨
丨少阪近四百里而褒水通沔斜水通渭皆可以行船漕漢中之/粟可致天子以爲然拜湯子昻爲漢中守發數萬人作丨丨丨五
百餘/里下辯道史記曹相國世家從還定三秦初攻丨丨故丨雍斄/擊章平軍於好畤南破之漢書地理志武都郡有故
道又有/丨丨丨屯留道史記張儀傳親魏善楚下兵三川塞斜谷之口/當丨丨之丨以臨二周之郊九鼎寶器必出
絶道史記李將軍傳陵軍五千人兵矢既盡士死者過半連鬬八/日還未到居延百餘里匈奴遮丨丨丨急擊招陵降陵曰無
面目報陛下/遂降匈奴零關道史記司馬相如傳司馬長卿畧定西夷西至/沫若水南至牂牁爲徼通丨丨丨橋孫水以
通卭都還報天/子天子大說義渠道漢書地理志北地郡/丨丨丨莽曰義溝雕陰道漢書地理志/上郡有丨丨
丨/略畔道漢書地理志北地郡丨丨丨莽曰延/年道師古注有畧畔山今在慶州界湔氐道漢書地理/志蜀郡丨
[410-63a]
丨丨禹貢岷山在西徼外江/水所出東南至江都入海月氏道漢書地理志安定郡丨丨丨/莽曰月順應邵注氏音支
戎邑道漢書地理志天水郡有/丨丨丨緜諸道畧陽道剛氐道漢書地理志廣漢郡丨丨/丨涪水出徼外南至墊江
入/漢陰平道漢書地理志廣漢郡/丨丨丨北部都尉治甸氐道漢書地理志廣漢郡丨丨/丨白水出徼外東至葭萌
入/漢平樂道漢書地理志武都郡有丨丨/丨嘉陵道循成道下辯道五常道漢書藝文志丨丨/之丨相須而備而
易爲/之原雜子道漢書藝文志宓戲丨丨丨二十篇上聖丨/丨丨二十六卷神農丨丨技丨二十三卷謗於道漢/書
賈山傳古者聖王之制庶/人丨丨丨商旅議于市略可道漢書司馬相如傳繼昭夏崇號/諡丨丨丨者七十有二君又皇
甫冉詩日夕烟霜那可/道壽陽西去水無窮不敢道漢書司馬相如傳竒物譎詭俶儻/窮變欽哉符瑞臻茲猶以爲薄丨
丨丨封禪又鄒陽傳王先生曰吾先日欲獻愚計以爲衆不可/葢竊自薄陋丨丨丨也若子行必往見王長君士無過此者矣
[410-63b]
唐道漢書劉屈氂傳夫親親任賢丨丨之丨/也以澎户二千二百封左丞相爲澎侯龍城道漢書李陵傳/引兵東南循
故丨丨丨行四五/日抵大澤葭葦中鉤營道漢書李陵傳路博徳羞爲陵後距奏言/願留陵至春俱將五千人並擊東西浚
稽上怒疑陵悔不欲出而教博徳上書迺詔博德引兵走西河遮/丨丨之丨詔陵以九月發出遮虜鄣至龍勒水上即亡所見從浞
野侯趙破奴故道扺受降城休士鄭/元祐詩受詔武臺宫西遮丨丨丨要害道漢書李陵傳鉤營道/注張晏曰胡來丨丨
丨令博/徳遮之大夏道漢書張騫傳昆明西有乘象國名/滇越漢以求丨丨丨始通滇國外國道漢書張/騫傳自
騫開丨丨丨以尊貴其吏士爭上書言外國竒怪利害求使天子/爲其絶逺非人所樂聽其言予節募吏民無問所從來爲具備人
衆遣之以/廣其道東西道漢書李廣利傳軍還天子下詔曰匈奴爲害危/須以西及大宛皆合約殺期門車令中郎將朝
及身毒國使隔丨丨丨貳師將軍廣利伐勝大宛獲王首其封廣/利爲海西侯唐書地理志開元二十一年又因十道分山南江南
[410-64a]
爲丨丨丨増置黔中道及京畿都畿置十五採訪使撿察如漢刺/史之職李啇𨼆題河中新創河亭詩左右名山窮逺目丨丨大丨
鎖輕舟温庭筠東郊行鬬雞臺/下丨丨丨栁覆斑騅蝶縈草黔中道見/上南北道漢書李廣利傳/初貳師分爲數
軍從丨丨丨校尉王申生等千餘人别至郁成城守不肯給食又/馮奉世傳奉世以節諭告諸國王因發其兵丨丨丨合萬五千人
進擊莎車攻抜其城莎車王自殺唐/球客行詩丨丨眼前丨東西江畔舟忠孝道漢書張敞傳臣聞丨/丨之丨退家則盡心
于親進宦則/竭力于君父母道漢書王吉傳丗俗嫁娶大早未知爲人丨/丨之丨而有子是以教化不明而民多夭
尺道漢書西南夷傳始楚威王使將軍莊蹻將兵循江上畧巴黔/中以西㑹秦擊奪楚巴黔中郡道塞不通因廼以其衆王滇
變服從其俗以長之秦時嘗破畧通丨丨丨諸小/國頗置吏焉注師古曰其處險阸故道纔廣五尺夜郎道漢書西/南夷傳
唐䝉說上曰竊聞夜郎所有精兵可得十萬浮船牂柯出不意此/制粤一竒也誠以漢之強巴蜀之饒通丨丨丨爲置吏甚易上許
[410-64b]
之李白自漢陽病酒歸寄王明府詩/去嵗左遷丨丨丨琉璃硯水長枯槁罽賓道漢書西域傳皮山國/西南當丨丨烏弋山
離丨西北/通莎車康居道漢書西域傳疏勒國東至都䕶治所二千二百/一十里南至莎車五百六十里西當大月氏大
宛丨丨/丨也捕不道後漢書光武帝紀光武先在長安時同舍生彊華/自關中奉赤伏符曰劉秀發兵丨丨丨四夷雲集
龍鬬野四七/之際火爲主青衣道後漢書安帝紀元初二年/郡丨丨丨夷奉獻内屬飛狐道後漢書王/霸傳詔霸
將弛刑徒六千餘人與杜茂治丨丨丨注丨丨丨在/今蔚州飛狐縣北通嬀州懐戎縣即古之飛狐口也仲尼道後漢/書崔
駰傳呌呼衒鬻縣旌自表非隨和之寶/也暴智燿世因以干祿非丨丨之丨也漕船道後漢書虞詡傳遷/武都大守先是運
道艱險舟車不通驢馬負載僦五致一詡乃自將吏士案行川谷/由沮至下辯數十里皆燒石翦木開丨丨丨以人僦直顧借傭者
于是水運通利/歳省四千餘萬雞頭道後漢書隗囂傳來歙從山道襲得略陽城/囂出不意懼更有大兵乃使王元拒隴坻
[410-65a]
行廵守番須口王孟塞/丨丨丨注丨丨山丨也黄老道後漢書皇甫嵩傳張角自稱大賢/良師奉事丨丨丨畜養弟子跪拜
首過符水呪說以療病/病者頗愈百姓信之華容道魏志注山陽公載記公船艦爲昭/烈所燒引軍從丨丨丨步歸遇泥
濘道不通天又大風羸兵負草塡之騎乃得/過羸兵爲人馬所蹈籍陷泥中死者甚衆馬鳴道魏志徐晃傳/蜀遣陳式等
十餘營絶丨丨閣/丨晁别征破之太平道魏志注典略光和中東方有張角教民/爲丨丨丨太平道者師持九節杖爲符
祝教病人叩頭思過因以符水飲之得病或日淺而愈則云此/人信道其或不愈則爲不信道其實無益于病但爲滛妄耳
難道魏志管輅傳注鄧颺何晏請輅爲卦輅既稱引鑒戒晏謝之/曰知幾其神乎古人以爲難交疎而吐其誠今人以爲難今
君一面而盡丨丨之丨可謂明徳惟/馨詩不云乎中心藏之何日忘之也形似道晉書王澄傳澄嘗謂/衍曰兄丨丨丨而神
鋒太雋衍曰誠不如/卿落落穆穆然也靈丘道北史魏孝文帝紀太和六年/秋發州郡五萬人修丨丨丨黑山道
[410-65b]
北史楊椿傳椿除定州刺史在州因修丨丨丨/餘功伐木私造佛寺役兵爲御史所劾除名伊吾道北史長孫/晟傳晟知
攝圖玷厥阿波突利等叔姪兄弟各統強兵俱號可汗分居四面/内懐猜忌外示和同難以力征易可離間上召與語晟口陳形勢
手畫山川寫其虚實上因遣太僕元暉出丨丨丨使詣玷厥賜以/狼頭纛謬爲欽敬玷厥使來引居攝圖使上反間旣行果相猜貳
授晟車騎將軍出黄龍道齎幣賜奚霫契丹等遣爲鄉導得至處/羅侯所深布心腹誘令内附又劉權傳大業五年從征吐谷渾權
出丨丨丨逐/賊至于青海黄龍道見/上松州道北史周法尚傳法尚從討吐谷渾/别出丨丨丨逐捕亡散至于青海
出爲燉煌大守遷㑹寧太守/遼東之役以舟師指朝鮮道朝鮮道見/上長岑道北史樊子蓋傳髙/昌王欵塞復以子
蓋檢校武威太守應接二蕃遼東/之役攝左武衛將軍出丨丨丨赤城道北史賀納傳納通于慕/容埀以納爲歸善王染
干謀殺納而代立納遂與染干相攻垂遣/子麟討之敗染干于牛都破納于丨丨丨朔州道唐書太宗紀十/五年十一月薛
[410-66a]
延陀寇邊兵部尚書李世勣爲丨丨丨行軍總管右衛大將軍李/大亮爲靈州道行軍總管涼州都督李襲譽爲涼州道行軍總管
以伐/之靈州道見/上涼州道見/上平壤道唐書太宗紀十八年十一月張/亮爲丨丨丨行軍大總管李世
勣馬周爲遼東道行軍大總/管率十六總管以伐髙麗西海道唐書太宗紀八年十二月特/進李靖爲丨丨丨行軍大總
管侯君集爲積石道行軍總管任城郡王道宗爲鄯善道行軍總/管膠東郡公道彦爲赤水道行軍總管涼州都督李大亮爲且末
道行軍總管利州刺史髙甑生爲/鹽澤道行軍總管以伐吐谷渾積石道見/上鄯善道見/上赤水道見/上
且末道見/上鹽澤道見/上蔥山道唐書髙宗紀六年五月左屯衛大將/軍程知節爲丨丨丨行軍大總管以
伐賀/魯神兵道唐書高宗紀五年三月左武衛大將軍蘇定方爲丨/丨丨行軍大總管新羅王金春秋爲嵎夷道行軍總
管率三將軍及新/羅兵以伐百濟雞林道唐書髙宗紀劉仁軌爲丨丨丨行軍大/總管以伐新羅國楊䕫送日東僧遊天
[410-66b]
台詩囘首丨丨/丨惟應夢想通青海道唐書髙宗紀吐蕃攻吐谷渾涼州都督/鄭仁泰爲丨丨丨行軍大總管以救之
内道唐書地理志丨丨丨蓋古雍州之域漢三輔北/地安定上郡及𢎞農隴西五原西河雲中之境河南道唐書/地理
志丨丨丨蓋古豫兗青徐之域漢河南𢎞農潁川汝南陳留沛泰/山濟陰濟南東萊齊山陽東海琅邪北海千乗東郡及梁楚魯東
平城陽淮陽菑川高密泗水/等國暨平原渤海九江之境河北道唐書地理志丨丨丨古幽冀/二州之境漢河内魏渤海清
河平原常山上谷涿漁陽右北平遼西真定中山信都/河間廣陽等郡國又參有東郡河東上黨鉅鹿之地河東道唐/書
地理志丨丨丨蓋古冀州之域漢河東太原上黨/西河雁門代郡及鉅鹿常山趙國廣平國之地江南道唐書地/理志丨
丨丨蓋古揚州南境漢丹陽會稽豫章廬江/零陵桂陽等郡長沙國及牂柯江夏南郡地淮南道唐書地理志/丨丨丨蓋古
揚州之域漢九江廬江江夏等郡廣/陵六安國及南陽汝南臨淮之境隴右道唐書地理志丨丨丨/蓋古雍梁二州之境
[410-67a]
漢天水武都隴西金城武/威張掖酒泉燉煌等郡山南道唐書地理志丨丨丨蓋古荆梁/二州之域漢南郡武陵巴郡漢
中南陽及江夏𢎞/農廣漢武都郡地嶺南道唐書地理志丨丨丨蓋古揚州之南境/漢南海鬰林蒼梧珠崖儋耳交趾合浦
九眞日/南等郡劍南道唐書地理志丨丨丨蓋古梁州之域漢蜀/郡廣漢犍爲越嶲益州牂柯巴郡之地安東道
唐書地理志其入四夷之路與關戍走集最要者七一曰營州入/丨丨丨二曰登州海行入髙麗渤海道三曰夏州塞海通大同雲
中道四曰中受降城入囘鶻道五曰安西入西/域道六曰安南通天竺道七曰廣州通海夷道渤海道見/上雲中道
見/上囘鶻道見/上天竺道見/上海夷道見/上十二道唐書兵志武徳初折闗/中爲丨丨丨曰萬年道
長安道富平道醴泉道同州道華州道寧州/道岐州道豳州道西麟州道涇州道宜州道夕引道唐書郭子儀/傳贊子儀自
朔方提孤軍再造王室及大難略平遭讒忌/詭奪兵柄然朝聞命丨丨丨無纎介自嫌浮屠道唐書栁渾傳/渾早孤方十
[410-67b]
餘嵗有巫告曰兒相夭且賤爲丨丨丨可緩死諸父欲從其言渾/曰去聖教爲異術不若速死學愈篤與游者皆有名士天寶初擢
進士/第二十道唐書李嶠傳嶠上疏請率十州置一御史擇賢能者/委之以期嵗爲之限容其身到屬縣過閭里督察姦
訛采訪風俗然後可課其成功武后善之下/制析天下爲丨丨丨擇堪使者爲衆議沮止百川道管子飄風暴/雨不爲人害
涸旱不爲民患丨丨丨年榖熟糴貸賤禽獸與/人聚食民食民不疾疫當此時也民富且驕圓爾道闗尹子九/藥篇丨丨
丨方爾徳平/爾行銳爾事母陵道越絶書陽朔三年太/守周君造丨丨丨槿頭道越絶書秦始皇/東遊至鄣鄣故
餘杭軻亭南東奏/丨丨丨度諸暨老聃道莊子庚桑楚者偏得丨丨之丨以北居/畏壘之山其居三年畏壘大穰畏壘之
民相與言曰庚桑子之始來吾灑然異之今吾/日計之而不足嵗計之而有餘庶幾其聖人乎怠乎道荀子君子/不爲貧窮
丨丨/丨春秋道春秋繁露用則天下平不用則安其身/丨丨之丨也丨丨之丨奉天而法古關雎道韓詩/外傳
[410-68a]
大哉丨丨之丨也萬物之/所繫羣生之所縣命也三從道大戴禮婦人有丨丨之丨在/家從父出嫁從夫夫死從子
易道武帝内傳太仙眞經所謂行丨丨之丨益者益精易者易形/能益能易名上仙籍不益不易不離死厄行益者謂常思靈
寶也靈者神/也寶者精也孔子道論衡子貢曰不得其門而入不見宗廟之美/百官之富葢以宗廟百官喻丨丨丨也丨丨
丨美故譬以宗廟衆多非一故喻以百/官由此言之道達廣博者孔子之徒也十七道藝經碁局縱横各/丨丨丨合二百八
十九道白黒碁子各一百五十枚宋彭/城王讀曲歌方局丨丨丨期㑹在何處太古道魏氏春秋阮籍少/時嘗遊蘇門山有
𨼆者莫知姓名籍從與談丨/丨之丨及論五帝三王之義金丹道枹朴子覽丨丨之丨使/人不復措意小小方書四會
洛陽記漢鑄銅駝二枚在/宫南丨丨丨頭夾路相對津濟道丹陽記江寧北十二里濵江/有三山相接即名爲三山舊
時丨丨/丨也山陰道世說王子敬云從丨丨丨上行山川自相映發使/人應接不暇若秋冬之際尤難爲懐杜甫舟中夜
[410-68b]
雪懐盧侍御詩不識丨丨丨聽鷄更憶君陸游戲詠/山陰風物詩城邊緑樹丨丨丨水際朱扉夏禹祠攝生道世說/劉伶
病酒渴甚從婦求酒婦捐酒毁器涕泣而/諫曰君飲太過非丨丨之丨必宜斷之黄農道世說阮步兵嘯/聞數百步蘇門
山中忽有眞人樵伐者咸共𫝊説阮籍往觀見其人擁膝巖側籍/登嶺就之箕踞相對籍商畧終古上陳丨丨𤣥寂之丨下考三代
盛德之美以問/之仡然不應神元道遁甲開山圖有臣靈胡者偏/得丨丨之丨能開坼山川解脫道淨住/子悉
令於一切同入眞妙境著/囘有相心皆向丨丨丨苦海道御史臺記畿封有六道入御史/爲佛道入評事爲仙道入京尉
爲人道入畿丞爲丨丨丨入縣/令爲畜生道入判司爲餓鬼道羲之道書品王廙爲右軍之/師彭祖取丨丨之丨上䕫
水經注孫桓爲陸遜前驅斬丨丨丨/截其要徑昭烈踰山越險僅乃得免石牛道元和郡縣志褒斜/道一名丨丨丨張
良令燒絶棧道即此道也又庾信司馬裔神道碑開金牛之道通/牧馬之闗陸游金牛道中遇寒食詩誰知此日金牛道非復當時
[410-69a]
鐵馬/聲十五道通典開元二十一年分爲丨丨丨置採訪使以檢察/非法京畿治西京城内都畿治東郡關内多以京官
遥領河南治陳留郡河東治河東郡河北治魏郡隴右治西平郡/山南東治襄陽郡山南西治漢中郡劍南治蜀郡淮南治廣陵郡
江南東治吳郡江南西治章郡黔中治黔中郡嶺/南治南海郡又于邊境置節度經畧使式遏四夷服餌道鄴侯外/傳九齡
出荆州邀至郡經年與遊東都别業遂遊衡山嵩山因遇神仙童/柏眞人羨門子安期先生降之羽車幢節流雲神光照灼山谷將
曙乃去仍授以長/生羽化丨丨之丨東郊道曹植詩鬬鷄丨丨丨走馬長楸間杜甫/詩送客丨丨丨遨遊宿南山又韋應物
詩晨起西郊道/原野分黍稷長城道陳琳飲馬長城窟行男兒寧/當格鬭死何能拂鬰丨丨丨千里道孫楚/詩傾
城逺追送餞我丨丨丨杜甫得舍弟消息詩側身丨丨丨寄食一/家村又庾信别周尚書詩陽關萬里道不見一人歸耿湋詩蒼蒼
萬里道戚/戚十年悲空名道陶潛雜詩百年歸/丘壟用此丨丨丨丘園道謝靈運戲馬臺詩彼/美丨丨丨喟焉傷薄
[410-69b]
劣/茂陵道沈約長歌行一倍丨/丨丨寧思栢梁宴長楸道沈約賦得邊馬有歸心詩/彌憶丨丨丨金鞭背落暉
玉關道江淹隴頭山詞遥聞丨丨丨望入杳悠悠岑參贈酒泉韓/太守詩酒泉西望丨丨丨千山萬磧皆白草李白王昭君
詩一上丨丨丨天涯去不歸/又從軍玉門道逐虜金微山神睿道王融聖思曲龍樓丨/丨丨兎園仁義基一相道
王僧孺文入不/二門登丨丨丨夷庚道徐陵陳公九錫文鄂坂之/隘斯開丨丨之丨無塞仁信道徐陵爲/貞陽侯
與王太尉書大齊丨丨之丨闗/於至誠睦隣之懐由于孝徳親隣道徐陵爲貞陽侯與王僧辨/書丨丨之丨夙契逾深
慈孝道徐陵爲貞陽侯與太傅王僧辨書丨丨/之丨通于百靈仁信之風覃于萬國琉璃道江總大莊/嚴寺碑俯
看驚電影徹丨丨之丨遥/拖宛虹光遍水精之域東山道邢劭酬魏少傅直史舘詩/寄語丨丨丨髙駕且盤桓陰晉
庾信辛威神道碑置陣太平開丨/丨之丨連兵廣武納滎陽之城鏤方道隋煬帝親征髙麗詔/左第一軍可丨丨丨
[410-70a]
第二軍可長岑道第三軍可海㝠道第四軍可葢馬道第五軍可/建安道第六軍可南蘇道第七軍可遼東道第八軍可𤣥菟道第
九軍可扶餘道第十軍可朝鮮道第十/一軍可沃沮道第十二軍可樂浪道黏蟬道隋煬帝親征髙麗/詔右第一軍可丨
丨丨第二軍可含資道第三軍可渾彌道第四軍可臨屯道第五/軍可候城道第六軍可提奚道第七軍可踏頓道第八軍可肅慎
道第九軍可碣石道第十軍可東暆道第/十一軍可帶方道第十二軍可襄平道長安道唐明皇詩可憐/寒食與清明光
輝併在丨丨丨盧照鄰樂府雜詩序恭聞首唱遂屬洛陽之才俯/視前修將麗丨丨之丨崔顥渭城少年行丨丨丨上春可憐揺風
蕩日曲江邊李白觀吹笛詩却望丨丨丨空懐戀主情髙適詩歸/來丨丨丨召見甘泉宫杜牧赴京初入汴口詩清淮控隋漕北走
丨丨/丨天山道虞世南詩雪暗丨/丨丨氷塞交河源青谿道王績詩别有丨丨/丨斜亘碧巖隈天仙道
王績詩爲向丨丨/丨棲遑君詎知青泥道盧照隣詩一赴丨/丨丨空思𤣥灞遊巴陵道駱賔王餞宋/少府之豐城
[410-70b]
序帝里天津槐衢分黑龍之水丨丨地丨楓江揺白馬之門陳子/昻入東陽峽詩地入丨丨丨星連牛斗文岑參送費子歸武昌詩
秋來倍憶武昌魚夢着只在丨丨丨賈至君山詩春至不知湘水/深日暮忘却丨丨丨儲光羲詩醉來忘却丨丨丨夢中疑是洛陽
城/卭關道駱賔王代女道士王靈妃贈道士李榮/詩爲想三春狹斜路莫辭九折丨丨丨三河道駱賔王/詩薄宦
丨丨丨自負十餘年陳子昻/詩悵别丨丨丨言追六郡雄嵩山道劉希夷歸山詩歸去/丨丨丨烟花覆青草晉陽道
劉希夷從軍行天子廟堂拜將軍/凶門出紛紛丨丨丨戎馬幾萬匹東李道李嶠詩幸聞丨丨/丨欣奉北塲遊北河
沈佺期扈從出西岳詩頗/聞首陽去開折丨丨丨青春道沈佺期詩白日丨/丨丨軒裳半下朝甘泉道沈/佺
期詩㢠廻望丨丨/丨龍山𨼆漢宫秦京道宋之問詩綠樹丨丨丨青雲洛水橋孟浩/然秦中逢雪詩迢逓丨丨丨蒼茫嵗暮天
梁山道宋之問詩借問丨/丨丨嶔岑幾萬重浮屠道陳子昻燕然軍人畫像銘耀天/兵兮征荒服絶雲漢兮出元極
[410-71a]
白羽斾兮青雲旗簫鼓鳴兮士馬悲願左右兮丨丨丨/備丹青兮妙天寶功旣畢兮業旣成神之來兮福𡨕㝠陰山道崔/羽
錫和聖製送張尚書廵邊詩/叱咤丨丨丨澄清瀚海陽七聖道李乂詩埜外初迷丨丨/丨河邊忽覩二靈橋都䕶
楊師道隴頭水詩陣開/丨丨丨劍聚伏波營蟲行道張說詩花殘鳥飛/處葉鏤丨丨丨石門道張說/宋公
遺愛碑頌越井岡兮丨/丨丨金鼓愁兮旌斾好金仙道張九齡詩我本玉階侍偶訪丨丨/丨李白贈僧崖公詩授余丨丨丨
江村道張九齡詩再入丨/丨丨永懐山麓情金河道員丰千詩路出丨/丨丨山連玉塞門䨇門道張謂/送皇
甫齡宰交河詩行人醉出/丨丨丨少婦愁看七里烽車馬道閭丘均詩傍對野村樹下臨丨/丨丨蘇軾寄傲軒詩牀頭丨丨
丨殘月/掛疎木陽關道王維詩絶域丨丨/丨胡沙與塞塵青門道王維韋侍郎山居詩詎/枉丨丨丨胡聞長樂鐘
李白寓言詩長安春/色歸先入丨丨丨經濟道王維送髙適弟耽歸臨淮詩/備知丨丨丨高臥陶唐時狹斜道
[410-71b]
孟浩然美人分香詩春風丨丨丨含笑待逄迎/又襄陽公宅飲詩欲覔淹留處無過丨丨丨夷門道髙適古大/梁行俠客
猶傳朱亥名行/人尚識丨丨丨巴山道岑參詩往來丨丨丨三見秋草彫又送崔/員外入秦因訪故園詩竹裏丨丨丨花間
漢水/源故關道岑參贈别張兵曹詩雪/滿丨丨丨雲遮祥鳳樓赤亭道岑參送李副使赴磧/西官軍詩火山六月
應更熱丨丨/丨口行人絶蕭關道岑參胡笳歌涼秋八月丨丨丨北風吹斷天/山草耿湋旅次漢故畤詩惆悵丨丨丨終軍
願請纓王昌齡塞下曲蟬/鳴空桑林八月丨丨丨酒泉道岑參過燕支寄杜位詩燕支山/西丨丨丨北風吹沙卷白草
梁園道岑參梁園歌輶軒若過丨/丨丨應傍琴臺聞政聲鵷鸞道儲光羲渭橋北亭詩不/見丨丨丨如聞歌吹聲
函關道儲光羲詩乃過陟陽舘舍轡丨丨丨吳融閿鄉寓居詩結/得茅薝瞰碧溪閒雲之外不同棲猶嫌未逺丨丨丨正睡
剛聞報/曉雞西關道儲光羲詩纏綿丨/丨丨婉孌新豐樹天津道儲光羲洛中送人還江/東詩樹緑丨丨丨山明
[410-72a]
伊水/陽王霸道崔宗之贈李白詩分明/楚漢事歴歴丨丨丨崆峒道李白明堂賦邀/丨丨之丨禮汾
水之/陽湖溝道李白金陵白楊十字巷詩/白楊十字巷北夾丨丨丨太山道李白贈韋侍/御黄裳詩見
君乘驄馬知/上丨丨丨蔥河道李白戰城南去年戰桑/乾源今年戰丨丨丨兩河道李白猛虎/行旍旌繽
紛丨丨丨戰鼓/驚山欲傾倒廣陵道李白之廣陵宿常二南幽居/詩明朝丨丨丨獨憶此傾樽宛陵道李/白
贈從孫義興宰銘詩誓/雪㑹稽耻將奔丨丨丨剡中道李白别儲邕之剡中詩借/門丨丨丨東南指越鄉丹陽
李白自溧水道哭王炎詩悲來欲脱劍挂向/何枝好哭向茅山雖未摧一生淚盡丨丨丨新安道杜甫新/安吏詩
客行丨丨丨/喧呼聞㸃兵潼關道杜甫潼關吏詩士卒/何草草築城丨丨丨弱水道杜甫送韋評/事充同谷郡
防禦判官詩鑾輿駐鳳翔同谷爲/咽喉西扼丨丨丨南鎮枹罕陬空山道杜甫詩澗水丨丨/丨柴門老樹村横門
[410-72b]
杜甫髙都䕶驄馬行青絲絡/頭爲君老何由却出丨丨丨兩京道杜甫贈閿鄉秦少府詩今/日時清丨丨丨相逢但覺
人情/好交河道杜甫送長孫侍御赴武威判官/詩繡衣黄白郎騎向丨丨丨犀浦道杜甫梅雨詩/南京丨丨丨
四月熟/黄梅彭衙道杜甫彭衙行夜深丨/丨丨月照白水山驪山道杜甫鬭雞詩寂寞丨/丨丨清秋草木黄
不滑道杜甫雨詩微雨丨/丨丨斷雲疎復行流沙道杜甫東樓詩萬里丨/丨丨征西過此門不擬道杜/甫
雨過蘇端詩妻孥隔/軍壘撥棄丨丨丨東陵道杜甫懐灞上遊詩悵望/丨丨丨平生灞上遊黄山道李頎/寄綦
母三詩欲望丨丨/丨無由見所思經籍道吳均覽古詩乃驗丨/丨丨百世屯同夷峰頂道獨孤及早/行望廬山
詩斷崖雲山處/是向丨丨丨杜陵道韋應物詩見此野/田花心思丨丨丨細柳道韋應物詩秋郊/丨丨丨走馬一
夕/還滄洲道劉長卿送盧判官南湖詩/已作丨丨丨無心戀一官花臨道劉長卿苦竹館詩故/驛丨丨丨荒村竹映
[410-73a]
籬/寒關道李嘉祐送王諫議詩衰/栁丨丨丨高車左掖臣商山道耿湋送郭正字歸郢上/詩積雪丨丨丨全家楚
塞人白居易仙娥峰下詩/我爲東南行始登丨丨丨太丘道李端下第上薛侍郎詩終/慙丨丨丨不爲小生私不肻
韓翃詩深情丨丨/丨嬌倚鈿箜篌勿復道栁宗元詩置之丨/丨丨且寄須臾閒荆南道戎昱中秋/感懐詩昨
宵北窓夢夢/入丨丨丨雪中道戎昱湖南雪中留别詩何/處愁殺人歸鞍丨丨丨河源道元稹石榴/詩迢遞丨
丨丨因依/漢使槎江陵道白居易憶元九詩𣺌𣺌/丨丨丨相思逺不知縣南道白居易初出藍/田路詩蒼蒼丨
丨丨去途/從此始吹笙道李賀詩蝶飛紅粉/臺栁插丨丨丨紅塵道賈島思逺邊友人詩/苑北丨丨丨何時見
逺/囘榆關道李希仲出自薊北門行漢家愛征戰宿/將今已老辛苦羽林兒從戎丨丨丨憑君道杜牧盧/秀才贈
别詩交遊話我丨丨/丨除却鱸魚更不聞相逢道李商𨼆河内詩八桂林邊/九芝草短襟小鬢丨丨丨城南道李/商
[410-73b]
𨼆河内詩低樓小逕丨/丨丨猶自金鞍對芳草往來道溫庭筠春曉曲家臨長信丨丨丨/乳燕䨇䨇拂烟草皮日休酒旗詩
青幟濶數尺/懸于丨丨丨汝陽道溫庭筠途中有懐詩亭/臯丨丨丨風雪穆陵關荆門道溫庭筠詩馬/聲特特丨丨
丨蠻水揚/光色如草臨關道薛能河中亭子詩蒲根舊浸/丨丨丨沙色遥飛傍苑風關山道崔峒宿江/西詩月滿
丨丨丨烏啼霜樹枝邢居實寄陳/履常詩朝列河上梁暮涉丨丨丨顔生道李咸用修睦上人山居/詩季子禍從憐富貴丨
丨丨在/樂簟瓢分明道韓偓裊娜詩此時不敢丨/丨丨風月應知暗斷腸南山道司空圖雜題詩/帶雪丨丨丨和
鐘北/闕明青樓道聶夷中公子家詩種花/滿西園花發丨丨丨垂楊道聶夷中季夏逄朝客/詩九天休沐歸腰玉
丨丨/丨韓終道陸龜蒙毛公壇詩古有/丨丨丨授之劉先生羲皇道陸龜蒙雜諷詩徐陳/丨丨丨高駕太平車
三皇道陸龜蒙讀襄陽耆舊傳寄皮襲美詩仰瞻丨/丨丨蟣虱在宇宙却視五霸圖股掌弄孩幼華陽道皮日/休和
[410-74a]
春雨即事詩何年細濕丨/丨丨兩乗巾車相竝歸蛟人道皮日休楞伽精舍詩下/通丨丨丨水色黮而惡叅軍道
皮日休二遊詩我愛丨丨丨承家/能介潔注恩王府參軍徐修矩古城道韋莊雜體詩寂寂丨/丨丨馬嘶芳岸草
陵道韋莊延興門外詩芳草丨丨丨美人金犢車羅/𨼆西上詩鬭雞走狗丨丨丨惆悵輸他輕薄兒横陽道陳陶/銅山
途中詩亂山滄海/曲中有丨丨丨廵方道杜荀鶴贈老僧詩自得/丨丨丨棲禪老未能前儒道黄滔寄/林寛詩
終始丨丨丨/昇沉盡一般灞陵道羅隠紅葉詩遊子丨/丨丨美人長信宫殷勤道王淑英妻劉氏/昭君怨漢使汝
南還丨丨/爲人丨梁宋道徐鉉襄邑道中作九月/三十日獨行丨丨丨下山道歐陽修遊龍門/晚登菩提上方
詩行人丨丨丨/猶向都門去睢陽道蘇軾留别叔通元弼坦夫詩/迎我淮水北送我丨丨丨西虢道蘇軾/寄子
由詩囘趨丨丨/丨却渡小河洲南新道蘇軾荅袁公濟詩相見/丨丨丨青衫垂破幅白門道蘇軾寄張/天驥詩病
[410-74b]
守亦欣然肩/輿丨丨丨三秦道蘇轍和鮮于子駿益昌官舍巽/堂詩山前丨丨丨車馬不遑息畝丘道蘇轍/登南
城有感詩憧憧丨/丨丨歳晩嗟未止龍陽道韓維下横嶺詩驅車/下峻坂西走丨丨丨瀟湘道徐積富貴/篇棹翁適
自巴陵㢠廻掛帆/直指丨丨丨金華道黄庭堅贈别李端叔詩牧/羊丨丨丨載酒太𤣥宅濟河道晁補之/送張愈
詩秋水幽幽丨丨丨/君挂蒲帆若飛鳥溪南道眺補之苕霅行紫蘭花開/爲誰好年年歳歳丨丨丨城市道晁/補
之漁家傲生理自/江湖那知丨丨丨蒼烟道陳與義康州小舫詩明朝古/峽丨丨丨都送新愁入櫓聲梅雨道黄/公
度道間即事詩半濕半晴/丨丨丨乍寒乍煖麥秋天杉木道朱子杉木長澗詩我行/丨丨丨弛轡長澗東安仁道
朱子詩夙駕丨丨/丨行行得自娛中溪道朱子詩南下東嶺/阿云是丨丨丨潺陵道范成大潺陵/詩舟横攸河
水馬滑/丨丨丨龍門道陸游詩天險丨丨/丨霜清客子遊蓬萊道虞集詩奉祠東出丨丨/丨春水鳬鷖踏漢搓
[410-75a]
冠蓋道曹伯啓述懐詩蓬影學遮/丨丨丨櫓聲如斥子孫名無上道法苑珠林囘向者囘/諸福徳向丨丨丨
交道法華經國名離垢琉璃爲/地有丨丨丨黄金爲繩廣西道釋氏稽古畧傳法正宗記/者宋杭州佛日禪師契嵩
之所作也師丨丨丨藤州鐔津李氏子七歳出/家十三得度徧參知識經書章句不學而能儒釋道釋氏稽古/畧契嵩作
原敎十餘萬言明丨丨之丨/一貫以抗宗韓排佛之說不死道黄庭經黄庭爲丨丨之丨受/者盟以𤣥雲之錦九十疋
錄㢠廻道雲笈七籖太常精魂名楊堂王字八/靈天帝九闕魂名丨丨丨字絶㝠元始道雲笈七籖眞/氣頌妙哉丨
丨丨五靈/敷眞文神眞道集仙録魏夫人者任城人晉魏舒女好道適南/陽劉文生二子二子粗立乃齋于别寢將逾三
月太極真人等來降授丨丨之丨在世八/十三年以晉成帝咸和九年白日上昇賈梁道干寶晉紀王陵/到項見賈逵祠
在水側陵呼曰丨丨丨王陵固忠于魏者惟爾有神知之/蘇軾戲作丨丨丨詩如今更恨丨丨丨不殺公閭殺子元袁彦道
[410-75b]
晉書丨耽傳耽字丨丨少有才氣俶儻不羈爲士𩔖所稱桓溫少/時遊于博徒資産俱盡求救于耽耽變服懐布帽隨溫與債主戲
耽素有藝名債者聞之而不相識謂之曰卿當不辦作丨丨丨也/遂就局十萬一擲直上百萬耽投馬絶呌探布帽擲地曰竟識丨
丨丨否蘇峻之役王導引爲叅軍峻平封秭歸男拜歴陽/太守蘇軾和友詩頗憶呼盧丨丨丨難邀罵坐灌將軍劉敬道
晉書丨耽傳耽字丨丨少有行檢以義尚流稱爲宗族所推博學/明習詩禮三史歴度支尚書加散騎常侍在職公平亷慎所在著
績/董仲道晉書丨卷傳卷字丨丨浚儀人泰始中到洛下不干禄/求榮與妻荷擔入蜀莫知所終羣輔録陳留丨昶字丨
丨與王澄阮瞻庾敳謝鯤胡母輔/之沙門于法龍光逸爲中朝八達何次道晉書丨充傳充字丨丨/風韻淹雅文義見稱能
飲酒雅爲劉惔所貴惔每云見次道飲令人欲傾家釀言其能溫/克也元經薛氏傳晉丨充字丨丨王導庾亮言于帝曰何充器局
方槪有萬夫之望/由是拜爲尚書侯知道唐書孝友傳丨丨丨程俱羅者靈州靈/武人居親䘮穿壙作冢皆身執其勞鄉
[410-76a]
人助者即哭而却之廬墳次哭/泣無節李華作二孝贊表其行劉開道五代史丨知俊傳知俊爲/左丨丨指揮使姿貌雄傑
勇出諸將當是時/丨丨丨名重軍中裴叔道羣輔錄丨遐字丨丨與裴徽裴楷裴/綽裴瓚裴邈裴康裴頠稱河東八裴
長道搜神記王莽于南陽市中得一肉塊置殿前召丨丨丨問之/道曰此物一名肅一名伏中有鐵劵道王家衰劉家再興
唐宣道雲笈七籖老君曰有斗君/姓丨名麤字丨丨太原人靈時道雲笈七籖𤣥一老子名/林虛夫字丨丨丨三素
老君名罕張/上字神生道神生道見/上
不得于道詩如匪行邁謀/是用丨丨丨丨不厭其道禮記獨樂其/志丨丨丨丨樂得其道禮記/樂者
樂也君子丨丨丨/丨小人樂得其欲仁不勝道榖梁城楚丘傳不與齊侯專封也諸/侯不得專封諸侯雖通其仁以義而
不與也故曰/丨丨丨丨結軼於道史記文帝紀間者累年匈奴並暴邊境朕/夙興夜寐憂苦萬民未嘗一日忘於心故
[410-76b]
遣使者冠葢相望丨丨丨丨以諭朕意於單于今單/于計社稷之安結兄弟之義和親已定始于今年不可勝道史/記
梁孝王世家孝王竇太后少子也愛之賞賜丨丨丨丨又太史公/自序漢興以來澤流罔極海外殊俗重譯欵塞請來獻見者丨丨
丨丨臣下百官力誦聖/徳猶不能宣盡其意棄灰於道史記李斯傳商君之法刑丨丨/丨丨者夫棄灰薄罪也而被刑
重罰也彼明主爲能深督輕罪/夫罪輕且督深而况有重罪乎西南夷道史記平津侯傳是時通/丨丨丨丨置郡巴蜀民
苦之詔使𢎞視之還奏事盛毀西南夷無所用上不聽漢書西/南夷傳當是時巴蜀四郡通丨丨丨丨載轉相饟數歳道不通
人於道漢書鄒陽傳臣聞明月之珠夜光之璧以暗丨丨/丨丨衆莫不按劍相眄者何則無因而至前也爲知者
漢書司馬遷傳僕誠已著此書藏之名山傳之其人通道大都/則僕償前辱之責雖萬被戮豈有悔哉然此可丨丨丨丨難爲
俗人/言也相望於道漢書張騫傳天子好宛馬使者丨丨/丨丨一軰大者數百少者百餘人爲外人道漢/書
[410-77a]
 夏侯勝傳嘗見出道上語注師古曰入見天子而以其言丨/丨丨丨之陶潛桃花源記此中人語云不足丨丨丨丨也身毒
 國道漢書西南夷傳元狩元年博望侯張騫言使大夏時見蜀布/卭竹杖曰從東南身毒國可數千里得蜀賈人市大夏在漢
 西南慕中國患匈奴隔其道誠通蜀丨丨丨丨便近/又亡害于天子乃合王然于等十餘軰間出西南夷建陽門道南/史
 呂僧珍傳袄賊唐寓之冦東陽文帝率衆東討使僧珍知行軍衆/局事僧珍宅在建陽門東自受命當行毎日由丨丨丨丨不過私
 室文帝益/以此知之馬鞍山道南史朱修之傳孝武以爲荆州刺史加都督/義宣更以魯秀爲雍州刺史擊襄陽修之命
 斷丨丨丨丨秀/不得前乃退七十二道五代史司天考以黄道一周分爲八節/一節之中分爲九道盡丨丨丨丨而使
 日月無所𨼆其/邪正之勢焉龍尾陵道越絶書無錫西丨丨丨丨/者春申君初封吳所造也神不勝道新/序
 晉文公出獵見大蛇髙如堤還車而返曰丨丨丨丨妖不/勝徳齋宿三日請罪于廟夢天帝殺蛇曰何故當聖君道壽必用
[410-77b]
 道申鑒學必至聖所以盡/性丨丨丨丨所以盡命道其所道韓愈原道篇其所謂道丨丨/丨丨非吾所謂道也其所謂
 徳徳其所徳非/吾所謂德也苦集滅道心經無丨丨丨丨釋氏稽古畧四諦法/者丨丨丨丨也一苦諦二集諦三滅諦
 四道/諦
 
 
 
 
御定佩文韻府卷四十九之三