KR3k0059 御定佩文韻府-清-張玉書 (master)


目次- 御製序
- 提要
- 纂修監造官員職名
- 卷一之一
- 卷一之二
- 卷一之三
- 卷一之四
- 卷一之五
- 卷二之一
- 卷二之二
- 卷二之三
- 卷三
- 卷四之一
- 卷四之二
- 卷四之三
- 卷四之四
- 卷四之五
- 卷四之六
- 卷四之七
- 卷四之八
- 卷四之九
- 卷四之十
- 卷五之一
- 卷五之二
- 卷五之三
- 卷六之一
- 卷六之二
- 卷六之三
- 卷六之四
- 卷七之一
- 卷七之二
- 卷七之三
- 卷七之四
- 卷七之五
- 卷七之六
- 卷七之七
- 卷七之八
- 卷七之九
- 卷七之十
- 卷八之一
- 卷八之二
- 卷八之三
- 卷九之一
- 卷九之二
- 卷十之一
- 卷十之二
- 卷十之三
- 卷十之四
- 卷十一之一
- 卷十一之二
- 卷十一之三
- 卷十一之四
- 卷十一之五
- 卷十一之六
- 卷十二之一
- 卷十二之二
- 卷十二之三
- 卷十三之一
- 卷十三之二
- 卷十三之三
- 卷十三之四
- 卷十三之五
- 卷十三之六
- 卷十四之一
- 卷十四之二
- 卷十四之三
- 卷十四之四
- 卷十五之一
- 卷十五之二
- 卷十六之一
- 卷十六之二
- 卷十六之三
- 卷十六之四
- 卷十六之五
- 卷十六之六
- 卷十六之七
- 卷十六之八
- 卷十六之九
- 卷十六之十
- 卷十六之十一
- 卷十七之一
- 卷十七之二
- 卷十七之三
- 卷十七之四
- 卷十七之五
- 卷十八之一
- 卷十八之二
- 卷十九之一
- 卷十九之二
- 卷十九之三
- 卷二十之一
- 卷二十二之二
- 卷二十之三
- 卷二十之四
- 卷二十之五
- 卷二十之六
- 卷二十一之一
- 卷二十一之二
- 卷二十一之三
- 卷二十一之四
- 卷二十一之五
- 卷二十一之六
- 卷二十二之一
- 卷二十二之三
- 卷二十二之四
- 卷二十二之五
- 卷二十二之六
- 卷二十二之七
- 卷二十二之八
- 卷二十二之九
- 卷二十二之十
- 卷二十二之十一
- 卷二十二之十二
- 卷二十二之十三
- 卷二十二之十四
- 卷二十二之十五
- 卷二十三之一
- 卷二十三之二
- 卷二十三之三
- 卷二十三之四
- 卷二十三之五
- 卷二十三之六
- 卷二十三之七
- 卷二十三之八
- 卷二十三之九
- 卷二十三之十
- 卷二十三之十一
- 卷二十四之一
- 卷二十四之二
- 卷二十四之三
- 卷二十四之四
- 卷二十四之五
- 卷二十四之六
- 卷二十五之一
- 卷二十五之二
- 卷二十五之三
- 卷二十五之四
- 卷二十五之五
- 卷二十六之一
- 卷二十六之二
- 卷二十六之三
- 卷二十六之四
- 卷二十六之五
- 卷二十六之六
- 卷二十六之七
- 卷二十六之八
- 卷二十六之九
- 卷二十七之一
- 卷二十七之二
- 卷二十七之三
- 卷二十七之四
- 卷二十七之五
- 卷二十八之一
- 卷二十八之二
- 卷二十九之一
- 卷二十九之二
- 卷三十
- 卷三十一
- 卷三十二之一
- 卷三十二之二
- 卷三十三
- 卷三十四之一
- 卷三十四之二
- 卷三十四之三
- 卷三十四之四
- 卷三十四之五
- 卷三十四之六
- 卷三十四之七
- 卷三十四之八
- 卷三十四之九
- 卷三十五
- 卷三十六之一
- 卷三十六之二
- 卷三十六之三
- 卷三十六之四
- 卷三十七之一
- 卷三十七之二
- 卷三十七之三
- 卷三十七之四
- 卷三十七之五
- 卷三十七之六
- 卷三十七之七
- 卷三十七之八
- 卷三十八之一
- 卷三十八之二
- 卷三十八之三
- 卷三十九
- 卷四十之一
- 卷四十之二
- 卷四十之三
- 卷四十一
- 卷四十二
- 卷四十三之一
- 卷四十三之二
- 卷四十三之三
- 卷四十四之一
- 卷四十四之二
- 卷四十五
- 卷四十六之一
- 卷四十六之二
- 卷四十六之三
- 卷四十六之四
- 卷四十七之一
- 卷四十七之二
- 卷四十七之三
- 卷四十七之四
- 卷四十八
- 卷四十九之一
- 卷四十九之二
- 卷四十九之三
- 卷四十九之四
- 卷四十九之五
- 卷五十之一
- 卷五十之二
- 卷五十一之一
- 卷五十一之二
- 卷五十一之三
- 卷五十二之一
- 卷五十二之二
- 卷五十二之三
- 卷五十二之四
- 卷五十二之五
- 卷五十三之一
- 卷五十三之二
- 卷五十三之三
- 卷五十三之四
- 卷五十四
- 卷五十五之一
- 卷五十五之二
- 卷五十五之三
- 卷五十五之四
- 卷五十五之五
- 卷五十五之六
- 卷五十六
- 卷五十七
- 卷五十八之一
- 卷五十八之二
- 卷五十九
- 卷六十之一
- 卷六十之二
- 卷六十一
- 卷六十二
- 卷六十三之一
- 卷六十三之二
- 卷六十三之三
- 卷六十三之四
- 卷六十三之五
- 卷六十三之六
- 卷六十三之七
- 卷六十三之八
- 卷六十三之九
- 卷六十三之十
- 卷六十三之十一
- 卷六十三之十二
- 卷六十三之十三
- 卷六十三之十四
- 卷六十三之十五
- 卷六十三之十六
- 卷六十三之十七
- 卷六十三之十八
- 卷六十三之十九
- 卷六十三之二十
- 卷六十三之二十一
- 卷六十三之二十二
- 卷六十三之二十三
- 卷六十四之一
- 卷六十四之二
- 卷六十四之三
- 卷六十五之一
- 卷六十五之二
- 卷六十五之三
- 卷六十六之一
- 卷六十六之二
- 卷六十六之三
- 卷六十六之四
- 卷六十六之五
- 卷六十六之六
- 卷六十六之七
- 卷六十六之八
- 卷六十六之九
- 卷六十六之十
- 卷六十六之十一
- 卷六十七之一
- 卷六十七之二
- 卷六十七之三
- 卷六十七之四
- 卷六十七之五
- 卷六十七之六
- 卷六十七之七
- 卷六十七之八
- 卷六十七之九
- 卷六十七之十
- 卷六十八之一
- 卷六十八之二
- 卷六十八之三
- 卷六十九之一
- 卷六十九之二
- 卷七十之一
- 卷七十之二
- 卷七十之三
- 卷七十之四
- 卷七十一之一
- 卷七十一之二
- 卷七十一之三
- 卷七十二之一
- 卷七十二之二
- 卷七十三之一
- 卷七十三之二
- 卷七十三之三
- 卷七十三之四
- 卷七十四之一
- 卷七十四之二
- 卷七十四之三
- 卷七十四之四
- 卷七十四之五
- 卷七十四之六
- 卷七十五
- 卷七十六之一
- 卷七十六之二
- 卷七十六之三
- 卷七十六之四
- 卷七十六之五
- 卷七十六之六
- 卷七十七之一
- 卷七十七之二
- 卷七十七之三
- 卷七十七之四
- 卷七十八
- 卷七十九之一
- 卷七十九之二
- 卷八十之一
- 卷八十之二
- 卷八十一之一
- 卷八十一之二
- 卷八十一之三
- 卷八十一之四
- 卷八十二之一
- 卷八十二之二
- 卷八十二之三
- 卷八十二之四
- 卷八十二之五
- 卷八十二之六
- 卷八十三之一
- 卷八十三之二
- 卷八十三之三
- 卷八十三之四
- 卷八十四之一
- 卷八十四之二
- 卷八十五之一
- 卷八十五之二
- 卷八十五之三
- 卷八十五之四
- 卷八十五之五
- 卷八十五之六
- 卷八十六
- 卷八十七
- 卷八十八
- 卷八十九
- 卷九十之一
- 卷九十之二
- 卷九十之三
- 卷九十之四
- 卷九十之五
- 卷九十之六
- 卷九十之七
- 卷九十之八
- 卷九十之九
- 卷九十之十
- 卷九十一之一
- 卷九十一之二
- 卷九十一之三
- 卷九十一之四
- 卷九十二之一
- 卷九十二之二
- 卷九十二之三
- 卷九十二之四
- 卷九十三之一
- 卷九十三之二
- 卷九十三之三
- 卷九十三之四
- 卷九十三之五
- 卷九十三之六
- 卷九十三之七
- 卷九十三之八
- 卷九十四之一
- 卷九十四之二
- 卷九十五之一
- 卷九十五之二
- 卷九十五之三
- 卷九十五之四
- 卷九十五之五
- 卷九十五之六
- 卷九十六之一
- 卷九十六之二
- 卷九十六之三
- 卷九十七
- 卷九十八之一
- 卷九十八之二
- 卷九十八之三
- 卷九十八之四
- 卷九十八之五
- 卷九十八之六
- 卷九十九之一
- 卷九十九之二
- 卷九十九之三
- 卷九十九之四
- 卷九十九之五
- 卷九十九之六
- 卷九十九之七
- 卷九十九之八
- 卷九十九之九
- 卷九十九之十
- 卷一百之一
- 卷一百之二
- 卷一百之三
- 卷一百之四
- 卷一百之五
- 卷一百之六
- 卷一百之七
- 卷一百之八
- 卷一百之九
- 卷一百之十
- 卷一百之十一
- 卷一百之十二
- 卷一百一之一
- 卷一百一之二
- 卷一百一之三
- 卷一百一之四
- 卷一百二之一
- 卷一百二之二
- 卷一百二之三
- 卷一百二之四
- 卷一百二之五
- 卷一百二之六
- 卷一百二之七
- 卷一百二之八
- 卷一百三之一
- 卷一百三之二
- 卷一百四之一
- 卷一百四之二
- 卷一百五之一
- 卷一百五之二
- 卷一百五之三
- 卷一百六之一
- 卷一百六之二
- 卷一百六之三