KR3i0050 異魚圖贊補-清-胡世安 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部九
 異魚圖贊補   譜録類三草木禽魚之/屬
 提要
  臣/等謹案異魚圖贊補三卷閏集一卷
  國朝胡世安撰世安有大易則通已著録是書
  乃其未第時所作以楊慎異魚圖贊尚多所
  闕漏因摭其遺脱作為此編凡魚類補一百
  五十四種為贊五十七首海錯類補三十八
[000-1b]
  種為贊二十八首又閏集一卷魚三十餘種
  冠以摩竭海多非常之魚亦各為之贊而其
  子璞及其門人雷琯等共加箋釋閏集所載
  與目録多不相應前後舛互贊文亦徃徃闕
  佚疑當日修改未竟之本也慎之作贊雖属
  文人㳺戲之筆而源出郭璞要自古雋可觀
  世安續加仿傚其徵据典博亦不失為馴雅
  與慎書相輔以行於水族品目亦畧備矣乾
[000-2a]
  隆四十六年十月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀