KR3i0048 異魚圖贊-明-楊愼 (master)


[005-1a]
 異魚圖贊䟦
予作異魚圖贊間出以示好事者或獻疑曰爾雅注蟲
魚定非磊落人子不見韓子之詩乎予曰韓子有為言
之也跡其焚膏繼晷之際口吟手披之餘遇蟲名魚字
將删之乎老子云美言不信而五千之言未嘗不美莊
子欲絶學而莊子何嘗不學蘇子謂人生識字憂患始
其欲人盡不識字乎如此之類古人善戯謔自掊擊之
一機也雖然不可以訓若孔子則豈其然教小子以學
[005-1b]
詩終于多識則蟲魚固在其中矣孔子豈非磊落人哉
近之不悦學者往往拾古人善謔之言以為不肖䕶躬
之符可笑且悼充類其説則伏獵弄麞之侍郎長鎗大
劒之將軍一一皆磊落人也夫