KR3i0048 異魚圖贊-明-楊愼 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書    子部九
 異魚圖贊     譜録類三草木禽魚之/屬
 提要
  臣/等謹案異魚圖贊四卷明楊慎撰慎所著
  古音畧例諸書已别著録是書前有嘉靖甲
  辰自序稱西州畫史録南朝異物圖將補繪
  之閱其名多蹖錯文不雅馴乃取萬震沈懷
  逺之物志效郭璞張駿之贊體或述其成製
[000-1b]
  或演以新文句中足徴言表即見不必張之
  粉繪□之艷彩凡魚圖三卷共八十七種為
  贊八十六首附以海錯一卷共三十五種為
  贊三十首詞頗古雋雖詮釋名義不過形容
  厓畧而遽云可以代圖未免自詡之過然大
  㫖雅贍固博物者之所宜㕘考也乾隆四十
  六年五月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2a]
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
刻異魚圖讃題辭
昔周公教成王讀爾雅而孔子訓門人學詩亦曰多識
於鳥獸草木之名然則博物洽聞固聖哲所不廢已用
修書破萬卷學擅五車乃以其緒捜剔異聞旁采稗史
譔為異魚圖讃時出新裁襍以古語窮極於蚌貝蜃螺
細極於鯤鮞跳䱓竭江羅海括怪囊竒玉屑霏香雅致
可誦此亦爾雅之註脚矣昔張司空博物而百嵗老狐
千年華表莫逃精鑑懼而夜泣温嶠然犀而水府畢獻
[000-3b]
其狀用修此讃母乃令海藏鮫人散落珠璣江淮水族
朝宗學海耶是書向未&KR0866板臨從友人朱汝修氏得鈔
本録之藏為帳中之秘葢千載於兹矣滇雲萬里負笈
為難巾笥偶携聊充枵腹
直指周公見而嘉之曰子思論道始於夫婦知能終於
鳶飛魚躍而荘子知濠上之鯈魚謂性天之相契用修
所著母乃非道機乎君子茂對天地樂育羣生欲使昆
蟲草木並暢鳥獸魚鼈咸若其可以細故忽諸詩紀牧
[000-4a]
人乃□而稽諸大人之占曰衆維魚矣實維豐年魚鱗
族也而□占若此則周宣中興之盛可想見矣是用付
之剞劂以廣
直指公對育之化用徴大人之占刻成於萬歴戊申之
旦月而提學道僉事范允臨謹識嵗月於左
[000-5a]
異魚圖賛引
有西州畫史録南朝異魚圖將補繪之予閲其名多蹐
錯文不雅馴乃取萬震沈懐逺之物志效郭璞張駿之
賛體或述其成製或演以新文其辭質而不文明而不
晦蕳而易盡韵而易諷句中足徴言表即見不必張之
粉繪□之&KR2594彩矣異鄉素居枕&KR0034罕營為之猶賢聊以
永日
 魚圖三卷賛八十六首異魚八十七種附以螺貝蜃
[000-5b]
 蚶海錯為第四卷賛三十首海物三十五種
 總之凡一百二十二種嘉靖甲辰十一月望日升菴
 楊慎書