KR3f0001 周髀算經-漢-趙君卿 (master)


[000-1a]
周髀算經序 積學齋徐乃昌臧書
周髀算經二卷古葢天之學也以勾股之法度
天地之高厚推日月之運行而得其度數其書
出於商周之間自周公受之於商高周人志之
謂之周髀其所從來遠矣隋書經籍志有周髀
一卷趙嬰註周髀一卷甄鸞重述而唐之藝文
志天文類有趙嬰註周髀一卷甄鸞註周髀一
卷其曆算類仍有李淳風註周髀算經二卷本
此一書耳至於本朝崇文緫目與夫中興館閣
[000-1b]
書目皆有周髀算經二卷云趙君卿述甄鸞重
述李淳風等註釋趙君卿名爽君卿其字也如
是則在唐以前則有趙嬰之註而本朝以來則
是趙爽之本所記不同意者趙嬰趙爽止是一
人豈其字文相類轉寫之誤耶然亦當以隋唐
之書爲正可也又崇文緫目及李籍周髀音義
皆云趙君卿不詳何代人今以序文考之有曰
渾天有靈憲之文葢天有周髀之法靈憲乃張
衡之所作實後漢安順之世而甄鸞之重述者
[000-2a]
乃是解釋君卿之所註出於宇文周之世以此
推之則君卿者其亦魏晉之間人乎若夫乘勾
股朱黃之實立倍差減并之術以盡開方之妙
百世之下莫之可易則君卿者誠算學之宗師
也嘉定六年癸酉十一月一日丁卯冬至承議
郎權知汀州軍州兼管内勸農事主管坑冶括
蒼鮑澣之仲祺謹書
[000-2b]
周髀算經序
夫高而大者莫大於天厚而廣者莫廣於地體
恢洪而廓落形修廣而幽清可以玄象課其進
退然而宏逹不可指掌也可以晷儀驗其長短
然其巨闊不可度量也雖窮神知化不能極其
妙探賾索隱不能盡其微是以詭異之說出則
兩端之理生遂有渾天葢天兼而並之故能彌
綸天地之道有以見天地之賾則渾天有靈憲
之文葢天有周髀之法累代存之官司是掌所
[000-3a]
以欽若昊天恭授民時爽以暗蔽才學淺昧鄰
高山之仰止慕景行之軌轍負薪餘日聊觀周
髀其㫖約而遠其言曲而中將恐廢替濡滯不
通使談天者無所取則輙依經爲圖誠冀頽毁
重仞之墻披露堂室之奥庻博物君子時逈思

[000-3b]
周髀題辭
始讀周髀輙駭其艱怪及再一尋討不過乘方
圓參兩以生勾股遂至于算數所不可及葢亦
因天地自然之數耳故其書稱榮方學于陳子
至畢思騖神卒無所用其智乃知謂天葢高固
可坐而定者不誣也然周髀率以表影一寸度
爲千里按李淳風所引宋元嘉十九年測影干
交州夏至日影在表南三寸二分共得一尺八
寸二分洛去交一萬一千里是不及六百里一
[000-4a]
寸也觀此則日徑千二百五十里去地八萬里
之說又有不可盡據者故蔡邕謂周髀術數具
存驗天多所違失又云周髀者即葢天之說也
是以王任仲據葢天之說以駮渾儀爲桓君山
所屈則周髀之術可睹矣又淳風别引宋書歷
志二十四表影與今宋書相較則互有不同近
刻宋書爲友人姚叔祥所校稱善本因舉此叚
問之叔祥云于時政以不得周髀故貽足下今
日之問耳併識于此以竢刋定繡水沈士龍題
[000-4b]
周髀以周人志之乃稱周髀而虞喜則謂天之
體轉四方地體卑不動天周其上故云周其解
周字又一義也然周髀之說奪于渾天如楊子
雲八難卒無有能破之者惟梁武帝于長春殿
講義别儗天體全同周髀以排渾天之論其後
遂不復顯凡以世乏善算遂令眞秘湮屈余讀
魏書有&KR0726人成公興傭賃宼謙之家爲其開舍
南辣田謙之坐樹下算興時來看後謙之算七
曜有所不了惘然自失興曰先生何爲不懌謙
[000-5a]
之曰我學算累年而近算周髀不合以此自媿
且非汝所知何勞問也興曰先生試隨興語布
之俄然便决謙之歎伏不測請師事之興後入
嵩山石室尸解乃知周髀非僊眞有道算難遽
合彼桓鄭蔡陸者恐未易以聲附子雲也武原
胡震亨題
周髀題辭