KR3e0100 醫學源流論-清-徐大椿 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部五
 醫學源流論   醫家類
 提要
  臣/等謹案醫學源流論二卷
  國朝徐大椿撰其大綱凡七曰經絡臟腑曰脈
  曰病曰藥曰治法曰書論曰古今分子目九
  十有三持論多精鑿有據如謂病之名有萬
  而脈之象不過數十種是必以望聞問三者
[000-1b]
  叅之又如病同人異之辨兼症兼病之别亡
  隂亡陽之分病有不愈不死有雖愈必死又
  有藥誤不即死藥性有古今變遷内經司天
  運氣之説不可泥針灸之法失傳其説皆可
  取而人參論一篇涉獵醫書論一篇尤深切
  著明至於有欲救俗醫之弊而矯枉過直者
  有求勝古人之心而大言失實者以致論病
  則自岐黄以外秦越人亦不免詆排論方則
[000-2a]
  自張機金匱要略傷寒論以外孫思邈劉守
  真李杲朱震亨皆遭駁詰於醫學中殆同毛
  奇齡之説經然其切中庸醫之弊者固不可
  廢也乾隆四十三年三月恭校上
   總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
醫學源流論原序
醫小道也精義也重任也賤工也古者大人之學將以
治天下國家使無一夫不被其澤甚者天地位而萬物
育斯學者之極功也若夫日救一人月治數病顧此則
失彼雖數十里之近不能兼及况乎不可治者又非能
起死者而使之生其道不已小乎雖然古聖人之治病
也通于天地之故究乎性命之原經絡臓腑氣血骨脈
洞然如見然後察其受病之由用藥以驅除而調劑之
[000-3b]
其中自有𤣥機妙悟不可得而言喻者葢與造化相維
其義不亦精乎道小則有志之士有所不屑為義精則
無識之徒有所不能窺也人之所係莫大乎生死王公
大人聖賢豪傑可以旋轉乾坤而不能保無疾病之患
一有疾病不得不聽之醫者而生殺唯命矣夫一人係
天下之重而天下所係之人其命又懸于醫者下而一
國一家所係之人更無論矣其任不亦重乎而獨是其
人者又非有爵禄道徳之尊父兄師保之重既非世之
[000-4a]
所隆而其人之自視亦不過為衣食口腹之計雖以一
介之㣲呼之而立至其業不甚賤乎任重則托之者必
得偉人工賤則業之者必無竒士所以勢出于相違而道
因之易墜也余少時頗有志于窮經而骨月數人疾病
連年死亡畧盡于是博覽方書寢食俱廢如是數年雖
無生死肉骨之方實有尋本溯源之學九折臂而成醫
至今尤信而竊慨唐宋以來無儒者為之振興視為下
業逡巡失𫝊至理已失良法併亡惄焉傷懷恐自今以
[000-4b]
往不復有生人之術不揣庸妄用敷厥言倘有所補所
全者或不僅一人一世已乎乾隆丁丑秋七月洄溪徐
大椿書於吳山之半松書屋