KR3e0087 瘟疫論-明-吳有性 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部五
 瘟疫論    醫家類
 提要
  臣/等謹案瘟疫論二卷補遺一卷明吴有性
  撰有性字又可震澤人是書成扵崇禎壬午
  以四時不正之氣發為瘟疫其病與傷寒相
  似而逈殊誤作傷寒治之多死古書未能分
  别乃著論以發明之大抵謂傷寒自毫竅而
[000-1b]
  入中扵脉絡由表入裏故其傳經有六自陽
  至隂以次而深瘟疫自口鼻而入伏於膜原
  其邪在不表不裏之間其𫝊變有九或表或
  裏各自為病有但表而不裏者有表而再表
  者有但裏而不表者有裏而再裏者有表裏
  分𫝊者有表裏分𫝊而再分𫝊者有表勝於
  裏者有先表而後裏者有先裏而後表者其
  問有與傷寒相反十一事又有變證兼證種
[000-2a]
  種不同並著論制方一一辨别其顯然易見
  者則脉在不沉不伏之間中取之乃見舌必
  有胎初則白甚則黄太甚則黑而芒刺也其
  謂數百瘟疫之中乃偶有一傷寒數百傷寒
  之中乃偶有一隂證未免矯枉過正然古人
  以瘟疫為襍証醫書徃徃附見不立専門又
  或誤解素問冬傷於寒春必病温之文妄施
  治療有性因崇禎辛巳南北直𨽻山東浙江
[000-2b]
  同時大疫以傷寒法治之不效乃推求病源
  著為此書瘟疫一證始有繩墨之可守亦可
  謂有功於世矣其書不甚詮次似隨筆劄録
  而成今姑仍其舊其下卷勞復食復條中載
  安神養血湯小兒時疫條中載太極丸並有
  方而無藥又疫痢兼證一條亦有録而無書
  故别為補遺於末又正名一篇傷寒例正誤
  一篇諸家瘟疫正誤一篇原目不載盖成書
[000-3a]
  以後所續入今亦併録為一卷成完書焉乾
  隆四十四年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/陸 費 墀