KR2o0022 御批續資治通鑑綱目-明-商輅 (master)


[001-1a]
  乾隆四十七年十一月
 命皇子及軍機大臣訂正續資治通鑑綱目
 朕披閲
御批續資治通鑑綱目内周禮發明張時泰廣義於遼金
 元事多有議論偏謬及肆行詆毁者通鑑一書闗係前
 代治亂興衰之迹至綱目祖述麟經筆削惟嚴為萬
 世公道所在不可稍涉偏私試問孔子春秋内有一
 語如發明廣義之肆口謾罵所云乎向命儒臣編纂
[001-1b]
 通鑑輯覧其中書法體例有闗大一統之義者均經
 朕親加訂正頒示天下如内中國而外夷狄此作史
 之常例顧以中國之人載中國之事若司馬光朱子
 義例森嚴亦不過欲辨明正統未有肆行謾罵者朕
 於通鑑輯覧内存𢎞光年號且將唐王桂王事蹟附
 録於後又諭存楊維楨正統辨使天下後世曉然於
 春秋之義實為大公至正無一毫偏倚之見至於東
 夷西戎南蠻北狄因地而名與江南河北山左闗右
[001-2a]
 何異孟子云舜為東夷之人文王為西夷之人此無
 可諱亦不必諱但以中外過為軒輊逞其一偏之見
 妄肆譏訕毋論桀犬之吠固屬無當即區别統系昭
 示來許亦並不在乎此也况前史載南北朝相稱互
 行詆毁此皆當日各為其主或故為此訕笑之詞至
 史筆係千秋論定豈可騁私意而廢公道乎夫厯代
 興亡前鍳不逺人主之道惟在敬
天勤民兢兢業業以綿億萬載之丕基所謂
[001-2b]
天難諶命靡常常厥徳保厥位誠不在乎區區口舌之争
 若主中國而不能守如宋徽欽之稱臣稱姪於金以
 致陵夷南渡不乆宗社為墟即使史官記載曲為掩
 飾亦何補耶所有通鑑綱目續編一書其遼金元三
 朝人名地名本應按照新定正史一體更正至發明
 廣義内三朝時事不可更易外其議論詆毁之處著
 交諸皇子及軍機大臣量為刪潤以符孔子春秋體
 例仍令粘簽進呈候朕閲定並將此諭冠之編首交
[001-3a]
 武英殿照改本更正後并發交直省督撫各一部令
 各照本抽改將此通諭中外知之特諭