KR2n0040 來齋金石刻考略-清-林侗 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十四
 來齋金石刻考略  目錄類二金石之屬/
 提要
  臣/等謹案來齋金石刻考略三卷
  國朝林侗撰侗字同人侯官貢生中書舍人佶
  之兄也侗少好金石文字嘗游長安求得漢
  甘泉宫瓦於淳化山中又攜拓工厯唐昭陵
  陪𦵏地得英公李勣以下十有六碑當時稱
[000-1b]
  其好事是編乃總録古今碑刻凡夏商周六
  秦漢十九魏一吳一晉五梁一後魏三北齊
  一後周二隋八唐一百七十三皆據目見者
  書之中間辨證大抵取之顧炎武金石文字
  記而頗以己意為折衷多所考據又録唐諸
  帝御書碑十四種獨斥武后不與亦深合排
  抑僭偽之義惟首列夏禹&KR1174嶁碑載其友劉
  鰲石説謂當在祝融峰頂未免失之好奇又
[000-2a]
  於各碑後載入賦詠詩篇亦非歐趙以來題
  跋之體特其搜羅廣博鑒别尚頗詳審故考
  金石者亦有取焉乾隆四十三年七月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
來齋金石刻考畧原序
來齋金石刻考畧若干卷吾友閩中林于野侗所集録
也尊甫立軒先生今八十矣自元旦至歲除手未嘗釋
卷禮俗士概屏不得見惟以讀書為樂家有故業遭亂
淪失止餘小軒容膝傍搆為樓樹蕉竹花果藤蔓之屬
於簷隙焚香拭几環壁皆圖書終日與于野及其仲子
鹿原佶俛仰其間泊如也初先生以明經為令於秦為
牧於魏與蜀皆有惠政于野從宦游所至搜輯古今石
[000-3b]
書已成帙及先生解組歸于野多交四方士屬轉相購
求所得日益廣於夏得岣嶁碑於商得比干墓銅盤銘
於周得壇山石刻石鼓文鼎銘孔子題吳季子墓碑於
秦得嶧山碑至漢則得刻本十九魏吳各一晉六梁一
北魏三北齊一周二隋十六而唐最多唐以後無取焉
以其近且不勝收也於是分漢魏碑刻為一部唐昭陵
陪葬十六碑為一部鹿原又合夏至唐共為總録一部
考定史乗之同異兼正歐陽永叔趙明誠楊用修都𤣥
[000-4a]
敬王元美趙子函諸家之得失沿波討原由端竟緒卓
然成書以示來學好古者能無樂於斯與于野之得是
書也凡逺㳺必攜良工楮墨以從親為摹搨其披榛縋
險蓋有田夫牧䜿所不能至而奮往不顧者及歸篋笥
即手為裝潢䕶以名木又若寳玉不足為貴軒冕不足
為榮而惟此之珍惜焉世之人逐逐焉各狥其所求未
有不以為迂者矣而立軒先生非讀書不樂日顧之而
色喜則于野之所以娱親者在是也且與鹿原以古文
[000-4b]
辭名天下而書法尤擅一時其所得不更多與况諸子
繼起所以振興家學者未有已也然則以彼易此于野
不願也予向在許州見闗忠義廟中揷刀石屬北齊天
保三年所製大佛蓮座有記猶可搨又金陵靈谷寺鐘
銘曰周辟□鐘文作□□□□皆古篆𨽻可愛天下遺
文棄置於荒寂中者不少安得于野輩悉收之成書雖
金朽石泐而斯文仍在穹壤間也宿松朱書題