KR2k0061 吳中水利書-宋-單鍔 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 呉中水利書   地理類四河渠之屬/
 提要
  臣/等謹案呉中水利書一卷宋單鍔撰鍔字
  季隠宜興人嘉祐四年進士歐陽修知舉時
  所取士也得第以後不就官獨留心於呉中
  水利嘗獨乗小舟往來於蘇州常州湖州之
  間經三十年凡一溝一瀆無不周覽其源流
[000-1b]
  考究其形勢因以所閲歴著為此書元祐六
  年蘇軾知杭州日嘗為狀進於朝會軾為李
  定舒亶所劾逮赴御史臺鞫治其議遂寢明
  永樂中夏原吉疏呉江水門濬宜興百瀆正
  統中周忱修築溧陽二壩皆用鍔説嘉靖中
  歸有光作呉中水利書則稱治太湖不若治
  松江鍔欲修五堰開夾苧干瀆以截西來之
  水使不入太湖不知揚州藪澤天所以瀦東
[000-2a]
  南之水也水為民之害亦為民之利今以人
  力遏之就使太湖乾枯於民豈為利哉其説
  特與鍔異嵗月綿邈陵谷亦久遷改形勢今
  古異宜各據所見以為論要之舊法未可全
  執亦未可全廢在隨時消息之耳蘇軾進書
  狀載東坡集五十九卷中此書即附其後書
  中有併圖以進之語軾於其上加貼黄云其
  圖畫得草略未敢進上乞下有司計㑹單鍔
[000-2b]
  别畫後列九條即其圖目此本刪此貼黄惟
  存别畫二字自為一行蓋此書久無專刻志
  書從東坡集中録出此本又從志書中録出
  故輾轉舛漏如是也至貼黄後五堰水利一
  篇刻東坡集者誤以標題聫為正文遂無端
  緒則宜以此本為是焉乾隆四十六年十月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-3a]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀