KR2k0008 明一統志-明-李賢 (master)


[024-1a]
欽定四庫全書
 明一統志卷二十四
      明 李賢等 撰
 東昌府東至濟南府長清縣界一百里西至直𨽻/廣平府廣平縣界一百五十里南至兖州
  府陽穀縣界二十五里北至直𨽻河間府景州/故城縣界二百五十里自府治至京師九百四
  十里至南京一千/五百四十五里
  糧三十一萬八/千五百石零
建置沿革禹貢兖州之域天文危室分野春秋時齊西
[024-1b]
 鄙聊攝地戰國爲魏齊趙三國之境秦漢爲東郡地
 曹魏𨽻平原郡晉因之劉宋嘗置魏郡後魏置南冀
 州及平原郡治聊城未㡬州廢隋初郡廢後置博州
 大業初州廢唐初復置天寶初改爲博平郡乾元初
 復爲博州五代晉徙治&KR3286陵宋属河北東路淳化間
 移今治金属大名府路元初𨽻東平路至元初析爲
 博州路尋改爲東昌路本朝改爲東昌府領州三縣
 十五
[024-2a]
 聊城縣附郭本春秋時聊攝地秦置聊城縣属東郡/漢因之魏晉俱属平原郡北齊改属濟州隋
 初属平原郡尋於此置博州後州省以縣属武陽郡/唐爲博州治五代周省武水縣入馬宋金元仍舊本
 朝因之編户/二十四里堂邑縣在府城西四十里本漢發干清/縣地属東郡隋始於此置堂邑
 縣属毛州取縣西北堂邑故城爲名大業初改属武/陽郡唐初属毛州貞觀初属博州五代晉改為河清
 縣尋復舊宋因之熙寜初徙治於東十里即/今治金元仍舊本朝因之編户一十七里博平縣
 在府城東四十五里本齊博陵邑漢為博平縣属東/郡晉属平原國隋初属毛州改属博州大業初属清
 河郡唐属博州貞觀中省入聊城天授初復置宋景/祐間徙治東南三十里寛河鎮即今治金元仍舊本
 朝因之編户/一十八里茌平縣在府城東北七十里本秦舊縣/属東郡漢因之東漢属濟北國
[024-2b]
 三國魏属平原郡晉末移治聊城縣界興利鎮後齊/廢入聊城唐武德間復置貞觀初省金時劉豫復置
 元仍舊本朝因之/編户三十六里莘縣在府城西南九十里本春秋/魏地漢為東郡陽平縣地晉
 属陽平郡北齊改樂平縣後周於此置武陽郡隋初/郡罷復為陽平縣尋改清邑縣又置莘州大業初罷
 州改莘縣属武陽郡因縣北古莘亭為名唐武徳間/復置莘州貞觀初州廢復以縣属魏州宋金属大名
 府元属東昌本朝因/之編户一十八里清平縣在府城北九十里本漢/清陽縣地属清河郡隋
 初徙貝邱縣治此属貝州後改為清平縣属清河郡/大業中廢唐武徳間復置属博州五代時属大名府
 宋徙治博平縣明靈寨金属大名府里/元属徳州本朝改今属編户一十二冠縣在府城西/南一百五
 十里本春秋晉冠氏邑漢為魏郡館陶縣地魏晉皆/属陽平郡隋析置冠氏縣属魏州大業初属武陽郡
[024-3a]
 唐初属毛州後属魏州五代宋金並属大名府元初/属東平路後陞為冠州本朝降為縣改今属編户二
 十七/里臨清州在府城西北一百二十里本漢清淵縣/地属魏郡後魏大和間於縣西四十里
 置臨清縣属魏州北齊廢隋初復置属貝州大業初/属清河郡唐属貝州大厯中属瀛州又析置永濟縣
 宋初以永濟省入臨清後廢為鎮尋復置属大名府/金属恩州元属濮州本朝洪武二年徙治縣北八里
 臨清閘改今属景泰初又於縣東北三里築城徙/治焉宏治二年陞為州編户四十一里領縣二
 陶縣在州城西一百三十里本春秋晉冠氏邑地漢/置舘陶縣属魏郡三國魏属陽平郡晉石趙徙
 陽平郡治此後周置毛州隋廢毛州以縣属武陽郡/唐属魏州宋金属大名府元属濮州本朝初𨽻東昌
 府宏治二年割属臨清州編/户二十三里今增為三十里丘縣在州城西二百里/本舘陶之别鄉漢
[024-3b]
 析置邱縣属魏郡三國魏省尋復置晉属廣平郡北/齊移治斥漳城隋又徙治平恩州為平恩縣属武安
 郡唐属洺州宋因之金廢為鎮𨽻曲周縣元初省入/唐邑後復置属東昌本朝初因之宏治二年割属臨
 清州編户二十五里/今增二十七里髙唐州在府城東北一百二十/里本春秋齊之髙唐邑
 漢始置縣属平原郡後魏置南清河郡北齊罷郡隋/初以縣属貝州後属清河郡唐改為崇武縣後復為
 髙唐縣属博州五代梁改魚邱縣後唐復舊晉改齊/城縣漢復爲髙唐縣宋金仍属博州元初属東平至
 元中改爲州本朝省縣入/州編户四十里領縣三恩縣在州北七十里本春/秋齊貝邱秦爲鉅鹿
 郡地漢置清河郡後魏移置清河郡及縣於漢歴城/北齊移治漢武城縣後周置貝州郡如故隋罷郡以
 清河縣属貝州五代晉陞爲永清軍宋改為恩州金/属大名府元直𨽻省部本朝改為縣属髙唐州徙今
[024-4a]
 治編户三/十七里夏津縣在州西五十里本漢鄃縣属清河/郡晉因之北齊省入平原縣隋復
 置属貝州唐改爲夏津縣宋属魏州金属大/名府元属髙唐州本朝因之編户三十一里武城縣
 在州西北一百二十里本趙平原君封邑地漢置東/武城縣属清河郡晉去東字隋改爲清河縣以舊東
 武城爲武城縣唐移治永濟渠西属貝州宋属恩州/移今治金仍舊元属髙唐州本朝因之編户二十一
 里/濮州在府城西南二百里古顓頊之墟曰帝邱夏/為昆吾氏所居春秋衞成公遷都此地漢置
 鄄城縣属濟隂郡東漢末於此置兖州晉析置濮陽/郡隋置濮州尋廢唐復置天寳初改為濮陽郡乾元
 初復為濮州治鄄城宋仍舊金属大名府路元直隸/省部本朝省鄄城縣入州属東昌府景泰二年以河
 患徙治王村編户/三十六里領縣三范縣在州東北六十里本春秋晉/大夫士會之邑漢置范縣属
[024-4b]
 東郡晉属東平國北齊廢隋復置属濟北郡唐初於/縣置范州尋廢以縣属濟州貞觀中改属濮州宋金
 元仍舊本朝因之/編户一十二里觀城縣在州西北七十五里本古/之觀國漢爲畔觀縣属東
 郡東漢更名衛國縣晉属頓邱郡隋改觀城縣属武/陽郡唐属澶州貞觀中省大歴中復置宋省入濮陽
 尋復置属開徳府金属開州元/属濮州本朝因之編户一十里朝城縣在州北九十/里本春秋衞
 國東鄙地漢為東武陽縣属東郡東漢改為郡尋復/爲武陽縣魏晉俱属陽平郡北齊廢後周復置属魏
 郡隋属莘州後属魏州唐改爲武聖縣又改爲朝城/以縣東古朝城為名元和中属澶州後属魏州五代
 晉属大名府宋属開德府金属大名里/府元属濮州本朝因之編户二十六
郡名博平唐/名
[024-5a]
形勝南接濟兖北連徳景郡/志漕河所經實要衝之地同/上
 宋魏齊魯之衝濮州地/理志地平土沃元志地平土沃無/名山大川之限
風俗質直懷義有古風烈隋/志士風彬彬賢良宏博博平/舊志
 其民朴厚好稼穡務蚕織元濮/州志俗近敦厚家知禮遜
 元/志習俗節儉人多讀書同/上
山川茌山在府城東五十三里漢茌平縣/治此山之平地曰茌故以名縣歴山在濮州/東南七
 十里相傳虞舜耕田之所舊有舜祠今惟髙阜東/有再熟成都二鄉取一種再熟三年成都之義
 山在舘陶縣南舘陶鎮西北七里微有土阜禹貢導/沇水東流為濟入於河溢爲滎東出於陶丘北即
[024-5b]
 此山/也西山在恩縣西四十里/舊恩縣遺址在焉弇山在莘縣北四十五/里舊有泉湧出底
 冇碎石號曰弇山泉上有顯仁廟宋趙㠓治莘禱旱/而雨請於朝賜額左傳齊閭丘嬰出奔於弇中即此
 會通河在府城東南自兖州府陽榖縣入境北至臨/清縣入衛河本朝永樂九年䟽鑿以通漕運
 衛河在舘陶縣西二里漢名屯氏河隋䟽爲永濟渠/亦曰御河源自河南衛輝府輝縣東北流至臨
 清與會通河/合流入海黃河在濮州東南六十里本朝永樂九/年䟽通東北流入會通河正統十
 三年决於張秋鎮沙灣徑流/入海景㤗七年始塞復故道漯河在髙唐州西二里/溢涸無常水經云
 漯水出於/髙唐即此鳴犢河在髙唐州南三十五里/漢河决靈鳴犢口即此津期河在/恩
 縣南二十里溢涸無常不通/舟楫或曰即舊永濟渠也黒龍潭在范縣南一十五/里相傳潭有龍
[024-6a]
 能興雲雨宋熙寜間禱雨有應/封其神爲妙應立廟于潭之北収鶴池在觀城縣境/去縣五十六
 里相傳衛靈/公養鶴之所玉環井在府治西南一名玉井相傳井/中有白石如玉鑿其中混然爲
 井/甃琉璃井在臨清州西南下甃/以琉璃泉甚清冽
土産絲 綿 氊 梨 棗 枸杞 牽牛以上各/縣俱出
公署平山衛在府治東洪/武五年建東昌衛在府城南門西街/北宣德五年建
 清衛在臨清州城内東/北景㤗元年建濮州備禦千户所在州治西/原属東昌
 衛正統六年建/今徙建新城内
學校東昌府學在府治東宋在博州舊城金徙于都監/故治内本朝洪武三年移建于此
[024-6b]
 臨清州學在州治北舊在縣治西正/統間築新城徙建于此髙唐州學在州/治東
 元至元間建本朝/洪武三年重建濮州學在州治東舊學圯于河景/㤗二年因徙州重建于此
 聊城縣學在府城内東北舊在城東門外永樂間嘗/徙于城南門外正統間復徙城東成化間
 移建/于此堂邑縣學在縣治東北宋建本/朝洪武十八年重建愽平縣學在縣/治東
 洪武三年/因舊重建茌平縣學在縣治東南舊在縣治南金承/安間移建於此本朝正統十三
 年重/脩莘縣學在縣治東北應海寺/故基洪武三年建冠縣學在縣治東/金貞元初
 建本朝景㤗/四年重脩清平縣學在縣治東元至正二年/建本朝景㤗間重建舘陶
 縣學在縣治東南元建本/朝永樂十三年重修丘縣學在縣治東南元大/德間建本朝正統
[024-7a]
 十三年/重脩恩縣學在縣治東南/洪武七年建武城縣學在縣治南永/樂正統間俱
 重/脩夏津縣學在縣治東南金大定間/建本朝洪武三年重建范縣學在縣治/東洪武
 十五年建宣/德八年重脩觀城縣學在縣治東金㤗和中建元至/元中重修本朝洪武三年重
 建/朝城縣學在縣治南洪武/三年因舊重建
書院弦歌書院在武城縣治南子游仕魯爲武城宰其/治在今兖州府費縣西北此以其名同
 故立書院祀之舊在縣西四十里元㤗定中/徙此學士承㫖劉賡扁名學士張起巖譔記
宫室望嶽樓在府城東北隅可/登以望岱嶽故名公惠堂在府治内宋/熙寧初建
 賢堂在朝城縣漢末臧洪守東郡爲袁紹所害司馬/陳容奮而起曰仁義豈有常蹈之則爲君子背
[024-7b]
 之則爲小人紹亦害之後/人稱爲二賢立堂祀之四知堂在堂邑縣治元張/飬浩尹縣時建
 茌山草堂在茌平縣學講堂後相傳馬興祖嘗/讀書于此本朝正統十二年脩靈芝
 亭在聊城縣西南四十五里本宋武水鎮都/廵檢司講武亭大觀間有芝生于梁因名緑雲亭
 在府城西北角樓舊名自/公亭元至元間改今名晉文公臺在博平縣地名/晉臺相傳晉重
 耳自翟奔齊齊桓公以宗女/妻之留齊五嵗後歸晉國武陽臺水經武陽城門/外有臺曰武陽
 在今莘/縣界内會臺在濮州東南二十五里春/秋齊桓公再會于鄄即此玉版臺在聊/城縣
 相傳昔人得玉/版於此臺故名絃歌臺在武城縣西一十里上/有子游祠説見書院魯連
 臺在古聊城中/髙七十餘尺釣臺在濮州東南九十里相傳為莊/子垂釣處唐胡曽詩青春行役
[024-8a]
 去悠悠一曲汀蒲濮水流正見/塗中龜曵尾令人特地感莊周陳臺在濮州舊城東/北魏曹子建封
 鄄城侯於此築臺讀書後改封/陳王謚曰思邑人因號爲陳臺孟舘在茌平縣治東/相傳孟子游齊
 梁嘗舘/于此
關梁通濟橋在府城東門外會通河/上永樂九年改爲閘牟家橋在清平縣/西漯河上
 正統三年里/人牟士成脩津期橋在恩縣南津期河/上今名永長橋馬頰橋在夏/津縣
 東三/十里
寺觀隆興寺在府城東門/外洪武間建大覺寺在髙唐州治東南舊/名侯興禪院永樂間
 重/建圎覺寺在濮州治東/景㤗間重建興國寺在博平縣東北二/十里洪武初建
[024-8b]
 國寺在朝城/縣治西慈雲寺在堂邑縣治東/南俱洪武中建大寧寺在臨清/州治西
 洪武中建正/統中重修寶應寺在舘陶縣/治西南崇興寺在恩縣治東/北俱洪武中
 重/建法祥寺在茌平/縣治南洪濟寺在邱縣治東俱/永樂初重建萬壽寺在/府
 城西南舊為三皇廟/洪武末改爲觀𤣥都觀在髙唐州/治西南嘉祥觀在朝/城縣
 治西元大/德初建丹霄觀在朝城縣治東北/宣德中因舊重建秦嶽觀在范縣/治東
 𤣥真觀在邱縣北門外/俱正統間建龍祥觀在夏津縣治東景/㤗中因舊重建
 㣲宫在茌平縣治西永/樂中因舊重建長春宫在朝城縣城西/北元至元間建真常
 宫在觀城縣治東南/宣徳初因舊重脩
[024-9a]
祠廟舜廟在歴山上/碑碣尚存子㳺廟在武城縣西十餘里縣/舊有祠邑人嵗時祀焉
 子廟在茌平縣東北孟家莊相傳孟子/游齊梁時嘗經此後人因立祠莊子廟在濮/州東
 南九十里相傳莊子嘗釣/于此舊有祠曰南華觀東方朔廟在髙唐州東北/一十里朔漢大
 中大夫也廟廢有元/閻復所撰碑文存焉馬周廟在茌平縣學東南/本朝景㤗二年建後唐
 明宗廟在清平縣治西南眀宗嘗将兵/屯于此民頼其保障因廟祀之羊使君廟在/聊
 城縣東北二十里使君忘其名五代晉開運初博州郡/守河溢城欲没使君投水而死趙元佐賛曰身爲犧
 牲禱于洪水洪水無知没而後已民思/其仁立廟以祀嗚呼哀哉不書于史鄭元操祠在/堂
 邑縣文廟内元操名松金正隆末同知博州堂邑當/羣盗之衝松以身保之守禦有方民免鋒鏑故祀之
[024-9b]
 遺愛祠在臨清州本朝嘉靖十/三年建祀前知州夏□
陵墓髙陽氏陵在府城西北二十里葬顓頊髙陽氏陵/前有聖水井旱禱輙應舊有壇廟久廢
 惟祈雨禱雪/感應碑尚存巢父墓在府治東南巢/父堯時隱者仲山甫墓在雷/澤舊
 縣西/北衛靈公墓在觀城縣東/南四十三里閔子騫墓在范縣南/四十里
 仲弓墓在冠縣北二十五里墓前舊有祠久毁景㤗/二年重脩立石表之閔子仲弓俱孔門髙弟
 士會墓在范縣東三十里士會/春秋時晉大夫謚武子盻子冡在髙唐州東/三十里盻子
 齊/臣卞莊子墓在聊城縣界内莊/子春秋時勇士燕子冡在愽平縣東/三十里漢吳
 王濞構七國反將軍竇嬰等破之齊王不同謀/而被殺既葬有燕子啣泥置冡上後人因名華歆
[024-10a]
 墓在髙唐/州境劉寔墓在府城東二十/五里寔晉人吴隱之墓在聊城/縣界内
 孫伏伽墓在武城/縣東北馬周墓在茌平縣治東文/廟鄉賢碣有賛韓克中
 墓在莘縣西南二十五里碑碣/尚存克中唐魏愽節度使王旦墓在莘縣/北二里五女
 墓在聊城縣治西相傳郡人無子惟女五人誓不適/人孝飬父母後卒同穴而葬金李佐時賛曰孝哉
 五女踰年弗嫁甘㫖奉親温清冬夏風/樹既悲白華亦謝墓可封哉永淳俗化竇氏墳在觀/城縣
 南八里漢竇后父墜淵而卒景/帝命填其淵爲墳號竇氏青山
古蹟姚墟在濮州東南九十里援神契曰舜生於姚墟/應劭曰姚墟與雷澤相近後世稱為姚城
 觀國在觀城縣境夏有觀扈乃/啓子太康第五弟所封微子城在府城東北/一十八里相
[024-10b]
 傳商微子/嘗封於此古聊城在府城西北一十五里本齊西界/聊攝地燕将既㧞聊城田單攻之
 不下魯仲連射書/諭之乃自殺即此攝城在愽平縣西/南二十里愽固城在聊河/之曲石
 勒時築隋圗經云/或謂之布皷城故愽州城在府城東北二十五里/隋州治此石晉開運初
 河漲/城湮斗城在莘縣西南七里/形勢如斗故名顧城在范縣東南五十/三里詩韋顧既伐
 即/此廩邱城在范縣義東保春秋齊烏餘以廪邱/奔晉又曹魏移兖州於廩邱即此羊角
 城在范縣義東保晉地理志廩邱/春秋時有羊角城又號義城郭氏城在聊城縣/即六國郭
 氏之/墟唐邑故城在堂邑縣西北二十七里漢陳嬰為/堂邑侯即此隋有堂邑故城在今縣
 西一十里即宋/熙寜間水壊者樂平城在堂邑縣東南三十里漢爲/縣後趙汲桑石勒與晉茍晞
[024-11a]
 戰於平原陽平間為晞所敗/桑奔馬牧勒奔樂平即此發干城在堂邑縣西南/五十里漢為縣
 後魏属/陽平郡靈縣城在愽平縣西北三十里漢縣属清河/郡晉廢隋復置大業初省入愽平唐
 置靈泉縣/尋又省茌平故城在茌山秦/漢舊縣治鄃城在夏津縣界漢/封吕陀欒布爲
 鄃侯皆此地隋/置縣属清河郡頓城在莘縣故武陽城東南一此/十里漢臧洪為東郡守治武陽
 城在莘縣東鄉後周/置郡于此隋初廢莘亭縣城在莘縣北舊有莘亭/隋於此置莘亭縣後
 省入/莘縣武水城在府城西南六十里本漢陽平縣地隋/改爲清邑縣開皇中析置此縣周廣順
 中河决并/入聊城臨黃城在濮州界内本漢畔觀縣地後魏/析置臨黃縣北齊省隋復置唐属
 澶州宋省/入觀城縣臨濮城在濮州南七十里本城陽地隋置/縣大業初省入雷澤縣唐初復置
[024-11b]
 金省/爲鎮雷澤城在濮州東南一百里舊曰城陽北齊廢/隋置爲雷澤縣唐宋因之金省爲鎮
 濮州故城在濮州城東二十里正統末為水所圯景/㤗初知州毛晟始築城王村移州治焉
 歇馬城在舘陶縣東南七里相傳/遼蕭太后嘗歇馬于此&KR3286在府城西南/一十五里五
 代晉開運初於此立州宋淳化初/州又爲水所圮遂移治季武陵西重丘在府城東南/跨茌平縣界
 春秋諸侯同盟/于重丘即此荆丘在府城東南/二十五里葛丘在府城東/南五十里
 丘在府城東北七十里左傳楚人伐徐三月/公會齊侯鄭伯許男曹伯盟于牡丘即此陶丘在/舘
 陶縣南鎮西北七里爾雅云丘再成爲/陶禹貢導沇水東出於陶丘北即此魯西門在范/縣東
 北四十餘里舊有石門髙數尺/此魯衛之郊後爲里人廢之湄河故道在府城東/七里舊源
[024-12a]
 出濮南黄河北抵愽平/西會馬頰河東入于海漯水故道在髙唐州西二里/其水出東郡東武
 陽縣北達清平縣轉至本境又云/漯水出於髙唐東至千乗入于海黃河故道在舘陶/縣西南
 五十里漢時河/決于定陶即此馬頰河故道在髙唐州西二十里其/水出大名府開州過朝
 城縣西北經堂邑清平二縣/界至此東達樂陵入于海古戰塲在堂邑縣東南/三十里相傳孫
 臏與龎/㳙戰處四女樹在恩縣西北五十里有古槐/一章俗傳為四女同植者麒麟碣
 在府學内載鄉賢淳于髠等名/三十人賛取漢麒麟閣義而三絶碑在府學内金大/定間重脩廟王
 去非撰記唐懷英篆葢王/庭筠書丹時稱三絶
名宦周盻子齊威王使盻子守髙唐/趙人不敢東漁於河漢鍾離意堂邑令/聴獄囚
[024-12b]
 房廣歸葬其母及廣還獄具/間得减死論由是人皆徳之三國程昱魏振威将軍/與荀彧留守
 鄄城張邈等叛迎吕布郡縣皆應惟/鄄城范東阿不動以功遷奮威將軍晉范廣堂邑令/嘗㪚私
 穀數千斛賑飢逺近流/寓歸之户口増數倍南北朝蘇瓊魏南清河郡太/守盗賊屏息每
 嵗春集儒講于郡庠郡吏文案之/暇悉令受書在郡六年人皆化之隋郎茂衞國令時/獄多繫囚
 茂審䆒之釋免者百餘人訟由是息邑人張/元預兄弟素相憎茂曉之以義遂相親睦劉仁恩
 開皇初為毛州刺史仁恩倜儻/有文武才治績號為天下第一魏徳深貴鄉長為政/清静不嚴而
 治盗賊不入其境轉舘陶長貴鄉民傾城送之號泣/之聲道路不絶既至舘陶民如見其父母貴鄉父老
 詣闕請留有詔許之舘陶父老復詣郡相訟以貴鄉/文書爲詐郡不能决會部使者斷從貴鄉舘陶民庶
[024-13a]
 因而徙居貴/鄉者數百家樂運髙唐令有聲績運常願處一諫/官從容諷議而性訐直不果用
 允濟武陽令以愛利爲行道不拾遺元武民有以牸/牛依婦家孶十餘犢而不還者訴縣不能决乃
 詣允濟允濟因令左右縳民蒙其首過婦家云捕盗/牛者令盡出牛質所從來婦家不知遽曰此婿家牛
 遂斷牛/還婿唐薛從濮州刺史儲粟二萬斛&KR0879凶/災及山東大水得賑民飢姚崇濮/州
 司倉叅軍/以亷直稱韋濟開元初鄄城令或言吏部選縣令非/其人有詔問所以安人者對凡二百
 人惟濟/居第一葛同堂邑令郡學鄉賢碣有賛云葛公宰/邑歴代稱賢一方受賜千室鳴絃
 挺之濮州刺史治尚威/嚴吏人畏憚之李栖筠冠氏主簿李峴以三/司案羣臣䧟賊者表
 栖筠為詳理判官推原其人所以脅汚者/輕重以情故峴愛恕之譽一旦出人上五代張源
[024-13b]
 德梁末守貝州時郡邑皆歸晉獨貝州堅守不/從久之城中食盡或勸出降不聴遂被害宋柴
 禹錫咸平中知貝州是嵗契丹兵奄至/城下禹錫内嚴備禦㓂尋引去徐爽知愽州/有惠政
 鄉賢碣有賛云仁於用心利非專巳能輟清俸贍/飬多士源源其惠如西江水涵泳恩波無時而巳
 彦博慶歴間貝州王則叛彦愽以叅/知政事為河北宣撫使討平之李參知濮州善/發擿奸伏
 事至即决雖簿書纎悉不遺/神宗知其才書姓名於殿柱郭中錫知博州州兵出/戍有欲脅衆為
 亂者中錫戮一人黥二人乃定奏/至仁宗曰臨事如此豈易得耶蔡挺知愽州申飭/属縣嚴保伍
 得居停姦盗者數人把其宿負補爲吏使之察警盗/發輒得均博平聊城二縣税嵗衍鉅萬三司下其法
 於四/方宗澤舘陶縣尉為政/簡易撫民有方李載知冠氏縣以寛厚稱/府守吕夷簡賢之及
[024-14a]
 入相遂/薦其才鄭僅知冠氏縣河决大名夜調夫急僅閲保甲盡籍/即行先他邑至决遂塞時河朔飢盗起獨不入
 冠氏境他邑獲盗詰之盗因/言鄭公仁故相戒不犯爾楊粹中知濮州建炎初金人大/入粹中固守不下尼瑪
 哈以濮小郡易之将官姚端夜擣其營尼瑪哈跣足走免遂/急攻城月餘城䧟端率死士突出粹中豋浮圖不下尼瑪
 哈嘉其忠義許以不死粹中竟不/屈而死守禦官杜績亦死之金王遵古同知博/州有惠
 政鄉賢碣賛云治飾儒術政/施仁愛學校脩完士民感戴布薩忠義皇統中博州/防禦使公餘
 學女直字及古筭法盡能通之在郡不事田獵燕游/以職業爲務郡中翕然稱治及滿考郡民詣闕留之
 王庭筠恩州軍事判官臨政有聲郡民鄒四者謀爲/不軌事覺逮捕千餘人而鄒竄匿不能得庭
 筠以計獲之分别詿誤/坐預謀者十二人而已元張好古中統初為恩州刺/史訪民瘼革吏弊
[024-14b]
 立為/條約徐世隆至元中東昌路緫管至郡專務以徳率/下不事鞭箠吏不忍欺民亦化服朞年
 政成郡/人頌之陳思濟同知髙唐州事為政簡/要不務苛察以績最聞張炤至元中/東昌路
 緫管蒞政二年吏/民畏服以治最稱張養浩堂邑令首毁滛祠三十餘/所罷舊盗之朔望叅者曰
 故皆良民既加以刑而猶以盗目之是絶其自新之/路也衆盗感泣互相戒毋負張公有李虎嘗殺人其
 黨暴戾舊氏莫敢詰問飬浩盡寘諸法/民甚快之去官十年猶為立碑頌徳王結東昌路/緫管境
 有黄河故道而會通河隄遏其下流夏月潦水/壊民麥禾結䟽為斗門以泄之民獲耕治之利耶律
 伯堅恩州同知在郡有循良之政民親戴之凡賦役/有重者輒曰寜得罪於上不可得罪於下必力
 爭止/之劉克敬莘縣尹為政以正風俗為急務取仙居/令陳襄之條約以教民民感其徳後為
[024-15a]
 之立去/思碑劉天孚知冠州有治/績民徳之本朝趙彦可洪武間/臨清知
 縣公清寡欲好士愛民初為山陽丞嘗以公事他/出其室潜受賄彦可歸而知之遂以賄首于府而
 箠其室遣還鄉事/聞陞知鞏昌府李真卿洪武間臨清知縣亷/能愷悌撫字有方卒
 於官所行李蕭然至無以殮邑民悲泣如/喪所親送葬者皆披麻執紼至三千餘人薛景文洪/武
 中范縣丞撫民以仁處事以公所食惟舎/糲飯菜羹而已後去任百姓涕泣不忍任芳永樂初/清平知
 縣爲政亷勤以人户分三等/九甲量力均徭民感其惠殷序永樂初髙唐知州/公勤持已平易近
 民有剸繁治劇之/才遇事不勞而辨原黼觀城知縣公亷守巳徳政/化民滿去民懷思不忘
 慶正統間知荏平縣興學校勸農桑鋤奸惡/廣儲蓄民感其惠尋擢監察御史省志毛澄景/㤗
[024-15b]
 間知濮州政尚簡易先是河决城圮澄爲徙州治規/畫建置費不及民代去民為建碑祀于學宫省志
 王廷器天順間知清平縣剛明仁愛莅政公勤撫/流亡賑飢乏民悦其惠立石頌之省志
 忠天順中知堂邑縣亷潔愛民嵗飢輙發粟以賑未/嘗湏報行部至邑者惟以糲米進曰此土産其不
 厲民以求悦諸類是歴十二年/比去行李蕭然民甚思之省志蔡釗堂邑主簿河决/張秋釗率丁夫
 往塞自矢求成乗小舟往來調度不避險難/遭舟覆溺死河亦遂塞郡人立祠祀之省志張勛成/化
 中知清平縣亷明仁恕門無私謁時河水為患奏减/租税之半水患既息存恤周至官至都御史有徳政
 碑省/志金福宏治中知東昌府寛厚簡重為政持/大體吏民畏服尤以亷静稱省志夏鼎
 宏治間治臨清州節冗費民藉安裕時中貴有脅取/民貨者鼎立簿籍時考之患遂寢嘗議革守備都司
[024-16a]
 兵民稱便一時治行以操幹/稱最民爲立遺愛祠省志堅晟正徳間知博平縣/清慎公勤剗革宿
 弊會流賊攻城晟親拒敵率民死守城頼以/完陞薊州知州民立忠義碑建祠祀之省志
流寓畢士安雲中人父乂林爲觀城令因家焉士安少/好學事繼母以孝聞宋乾徳中第進士真
 宗時與冦凖並同平章事士安端方沉卷/雅年老目昏猶讀書不輟有文集三十袁裕洛陽人/㓜孤從
 兄避難聊城因家焉稍長嗜學元中統初為聊城丞/累官刑部侍郎出爲順徳路緫管以其兄有鞠育恩
 推䕃兄子仁子師/念官至侍御史
人物周孫臏生阿鄄之間孫武之後與龎㳙俱學兵法/㳙爲魏將嫉臏之能以計斷其足齊使載
 歸威王以為師魏攻齊臏用减竈法擣魏國度㳙夜/至馬陵白書大樹㳙果至見白書讀未畢萬弩齊發
[024-16b]
 㳙智窮自剄臏/由是名顯天下漢汲黯東郡濮陽人為東海太守東/海大治召為主爵都尉嘗對
 武帝曰陛下内多欲而外施仁義柰何欲效唐虞之/治乎帝語人曰甚矣汲黯之戅也古有社稷臣黯近
 之矣黯前奏事帝不冠不敢見其見敬禮如/此後守淮陽卒漢廷以直諫名者黯為首稱尹齊東/郡
 茌平人為御史以亷稱武帝使督盗/賊斬伐不避貴勢有能名拜為中尉賈琮東郡聊城/人舉孝亷
 為京兆尹有政績遷交阯刺史招撫不軌之民民歌/曰賈父來晚使我先反今見清平吏不敢犯官至度
 遼将/軍劉儒東郡陽平人舉孝亷遷侍中桓帝詔求直/言儒上封事十條辭甚忠切不見納出為
 任城相尋徵為議郎會竇武事下獄自/殺郭㤗嘗稱其口訥心辨有珪璋之質劉瓆髙唐人/爲太原
 太守嘗以直言坐罪陳蕃上䟽訟瓆志於去/惡欲釋其罪不許瓆竟死獄中天下寃之謝弼東/郡
[024-17a]
 武陽人中直方正為鄉邑所宗師靈帝時舉有道對/䇿除郎中時青蛇見前殿大風㧞木弼上封事言切
 直去官歸家曹節從子紹忿疾/於弼遂以他罪收考死獄中趙苞東武城人靈帝/時為遼西太守
 名振邊俗遣使迎母及妻子道值鮮卑刼質以擊郡/苞率衆禦之㓂出母以示苞苞悲號母遥語曰毋虧
 忠義苞遂力戰破之其母妻為賊所害詔封苞鄃侯/苞葬母訖謂鄉人曰食禄而避難非忠也殺母以全
 義非孝也何靣目立/於天下遂嘔血而死樂進衛國人容貎短小有膽畧/從曹操征伐皆先登有功
 封廣昌亭侯累遷右将軍卒謚曰威子綝果毅侯/有父風官至楊州刺史為諸葛誕襲殺諡曰愍崔琰
 東武城人少樸訥好擊劍尚武事年三十九乃就鄭/𤣥學初從袁紹辟為騎都尉尋歸曹操為尚書甚有
 威重朝士瞻望/操亦敬憚焉三國華歆髙唐人仕魏為御史累遷/太尉凡䘵賜悉以賑親族
[024-17b]
 故人而清貧自若卒謚敬侯/子表累官太常卿卒謚曰康崔林東武城人仕魏為/幽州刺史累遷司
 空進封安陽亭侯為政多推/誠存大體去後民輒見思潘璋東郡發千人居貧/嗜酒好賒沽債家
 至門輒言後豪富相還事呉主權屢平㓂盗有功璋/為人麤猛禁令肅然領兵馬數千而所在常如萬人
 官至右/将軍晉王鑒堂邑人父濬御史中丞鑒少以文筆/著稱初為瑯琊國侍郎時杜弢叛鑒
 上䟽勸征之後拜駙馬都尉/弟濤及弟子戭並有才名劉寔髙唐人好學博通/今古以世多進趨
 亷遜道缺乃著崇讓論以矯之元康間累官至太傅/以病免尋徵授太尉詔以列侯就第賜几杖不朝卒
 年九/十一劉智寔弟素有兄風少貧寠每負薪自給讀誦/不輟仕為頴川太守累遷至尚書太常著
 喪服釋疑論多/所辨明卒謚成華廙表子宏敏有才思歴官黄門侍/郎散騎常侍惠帝即位累進光
[024-18a]
 禄大夫卒謚曰元子恒官至散騎/常侍尚清儉死之日惟書數百卷華嶠表子才學深/愽少有令聞
 歴仕魏晉元康初累封樂鄉侯補秘書監内臺中書/有良史才典統撰集又自作漢紀卒贈少府謚曰簡
 歩熊發千人精卜筮數術門人甚盛趙/王倫召之熊䇿其不久遂逃去吳隠之濮陽/人愽
 渉文史有清操為中書侍郎嘗為廣州刺史州有貪/泉隱之飲而賦詩以見志在州清操愈厲後拜度支
 尚書授光/禄大夫南北朝崔宏東武城人林六世孫少有俊/才號冀州神童魏道武征慕
 容寶素聞其名徴為黄門侍郎定國號為魏從幸鄴/歴問故事應對如流道武善之遷天部大人進爵為
 公卒贈司/空謚文貞崔浩宏子愽極羣書明識天文歴官著作/郎魏道武以其所上書常置左右及
 幸其私第多問以異事累官至司/徒嘗叅著作序成國書三十卷崔逞琰五丗孫好/學有文才仕
[024-18b]
 慕容暐補著作郎撰燕記後歸魏道武拜/御史中丞子頥為散騎常侍冀州刺史崔彧東武/城人
 逞曽孫與兄相如俱自宋入魏相如有才學早卒或/善醫術性仁恕官至冀州别駕子景哲亦以醫術知
 名累官司徒長史景哲子/冏仕北齊官至鴻臚卿王顯陽平樂平人仕魏歴/本州從事以醫術多
 效累遷御史中尉百僚肅/然嘗著藥方三十五卷李彪頓邱衛國人魏孝文/賜名初為中書教學
 愽士累遷御史中尉領著作嘗表上封事十/條詔褒羙之子鴻道能属文歴官所在著績崔休逞/𤣥
 孫仕魏為尚書左丞兼給事黄門侍郎叅定禮儀累/官司徒右長史公平清潔甚得時譽歴幽青二州刺
 史皆以清/白著稱董徵衛國人身長七尺好古學尚雅素愽/通諸經仕魏為四門小學愽士宣武
 詔徵教授諸王累遷至司農/少卿光䘵大夫卒謚文烈張彛東武城人性公强/有風槩歴覽經史
[024-19a]
 仕魏為散騎常侍兼侍中持節廵察陜東河南十二/州甚有聲稱後除安西将軍秦州刺史羗夏憚其威
 尋召為光禄大夫卒/贈冀州刺史謚文侯崔亮琰之後居貧傭書自業仕/魏累官度支尚書别立條
 格嵗省億計遷吏部尚書秦為格制以停觧日月爲/斷後世相踵賢愚同滯皆自亮始然其性公清所在
 並號/稱職崔光韶亮從弟愽學强辨尤好理論仕魏為廷/尉卿屢建讜議永安擾亂後還鄉里杜
 門却掃戒子孫守儉從/弟道固仕至齊郡太守房法壽清河東武城人仕宋/為魏郡太守以功賜
 爵壯武侯卒謚敬曽孫豹累遷外/任皆有能聲惠政終於樂陵太守張奫清河東武城/人父雙自清
 河太守免歸鄉人有引陳冦至者雙欲率子弟擊之/奫賛成其計竟破賊由是知名奫仕周起家州主簿
 入隋為潭州總/管卒謚曰莊崔光清河鄃人家貧好學晝耕夜誦/仕魏爲中書愽士撰國書孝文
[024-19b]
 稱其才曰浩浩如黄河東注今日之文宗也每有妖/異詔問光光皆詳對婉諫累官司徒侍中進位太保
 卒謚文宣子勵有父風為太尉/長史劼好學為中書令謚文貞崔鴻光從子愽綜經/史為魏尚書都
 兵郎中鴻弱冠有著述志撰為十六國春/秋勒成百卷後遷平州刺史卒謚曰貞崔靈恩清/河
 東武城人徧習五經尤精三禮三傳自魏歸梁累遷/國子愽士受徒常數百人觧析經理甚有精致先是
 儒者論天執渾葢二義不/合靈恩立義以渾葢為一張譏清河武城人年十四/通孝經論語篤好𤣥
 言仕梁為士林舘學士侯景㓂臺城譏獨侍太子不/去及臺城䧟譏﨑嶇避難卒不事景後事陳卒於長
 安/王榮世舘陶人仕魏為三城戍主方城縣子梁師/攻圍自知力不可全乃先燒府庫後殺妻
 妾既而城䧟不屈被害詔/進爵為伯贈齊州刺史李脩舘陶人父亮精醫術/大為㕔事以舍病人
[024-20a]
 死者則就棺殯親往吊視累遷府叅軍脩遵父業仕/魏常在禁内侍針藥有效賞賜累加卒於大學令
 房景伯法壽族子篤於孝友渉獵經史仕魏/累官州郡皆有惠政卒贈齊州刺史劉昭髙/唐
 人晉太尉寔九世孫㓜清警通老莊義及長勤學屬/文仕梁卒於郯令集注後漢書一百八十卷文集十
 卷子縚亦好學通三禮魏尚書祠部郎緩/風流跌宕名髙一時為湘東王中録事崔悛逞五/丗孫
 仕魏以建議功封武城縣公悛有文學偉風貎端嶷/如神名軰燕集悛到一座無復談話鄭伯猷嘆曰身
 長八尺靣如刻畫謦欬如洪鐘響胸中貯千卷書使/人那得不畏服子贍才學風流為後來之秀仕為相
 府司/馬張晏之彛孫仕北齊官至北徐州刺史百姓為/製清徳頌子乾威獵渉羣書仕隋官至
 内史舎人/儀同三司崔仲文悛弟北齊天保初悛為侍中仲文/為銀青同日受拜時云兩鳳連飛
[024-20b]
 文宣嘗試觀射詩一韻操筆立成拜散騎/常侍光䘵大夫子偃為太子洗馬尚書郎崔景真琰/六
 世孫仕北齊為平昌太守有惠政及去民立祠祀之/姪袓思有志氣好讀書仕為内史屢陳政事官至青
 冀二州刺史/為政清勤路去病冠氏人儀表魁異仕北齊為殿/中侍御史彈劾不避貴戚以正
 直知名入隋卒/於冀州縣令崔彦穆浩之後風韻閑雅器度方正/奔江左仕宋為黄門侍郎後
 復仕周官至户部中/大夫進爵東郡公崔慰袓東武城人父梁州刺史/家財巨萬慰袓散與宗
 族凡假貸文䟽悉火焚之好學聚書至萬卷仕宋為/始安王記室嘗作海岱志起太公迄西晉人物為四
 十卷半/成而卒隋崔儦仲文次子年十六郡守請為功曹不/就後遂博覽羣書北齊舉秀才累遷
 三曹郎中與李若齊名時人語曰京師灼灼崔儦李/若齊亡歸鄉隋徵起累遷散騎侍郎授易州刺史
[024-21a]
 張䖍威晏子渉獵羣書歴周入隋累官謁者大夫上/嘗問叅見人首立者爲誰䖍威審視而後對
 上怪問之䖍威引石建數馬故事為對時上數廵幸/百姓疲弊䖍威上封事以諫由此見踈子爽仕至蘭
 陵/令張䖍雄䖍威弟亦有才器秦孝王俊為秦州緫管/選法曹叅軍王嘗親案囚徒䖍雄誤不持
 狀口對百餘人皆盡事情同軰莫不/嘆服後歴壽春陽城二縣俱有治績唐崔善爲貝州/武城
 人精歴數始勸髙袓舉義及兵起署大将軍府司户/叅軍以清察見稱後歴大理司農卿出為秦州刺史
 卒謚/曰忠劉祥道魏州觀城人父林甫武徳時為内史舎/人典機宻撰定律令著律議萬餘言髙
 宗時拜右相進爵廣平郡公卒謚曰宣子齊賢性方/直由侍御史出爲晉州司馬有言晉州出佳鷂可捕
 取帝曰齊賢/豈捕鷂人耶王元感濮州人擢明經髙第所撰書紏/謬春秋振滯禮繩愆等凡數十
[024-21b]
 百篇上之魏知古見其書嘆曰五經指南也/徐堅等聮疏薦之遂下詔褒美以爲儒宗孫伏伽
 武城人武徳初上言三事髙袓大悦用為治書侍御/史太宗時累遷大理少卿始伏伽拜御史歸無喜色
 時稱其/有量吕才愽州清平人聰明絶人太宗召直宏文詔/舘與袓孝孫叅論樂事擢太常博士受
 刪定隂陽家書掇可用者為五十/三篇合舊書凡百篇詔頒天下馬周博州荏平人/少孤家貧嗜
 學善詩春秋貞觀中拜監察御史數陳時務帝皆稱/善累遷中書令帝嘗以飛白書賜之曰鸞鳳冲霄必
 假羽翼股肱之/寄要在忠力崔義𤣥逞之後貞觀初歴左司郎中/兼韓王府長史以介直稱後
 遷婺州刺史討平睦州㓂拜御史大/夫終蒲州刺史子神基仕至大理卿崔神慶義𤣥次/子舉眀
 經累遷禮部侍郎數陳時政轉太子右庻子更日侍/讀東宫歴司刑卿子琳累遷太子少保珪太子詹事
[024-22a]
 瑶光䘵卿俱列棨/㦸世號三㦸崔家王志愔愽城聊城人擢進士第景/龍中為左臺侍御史以剛
 鷙為治人呼為皂鵰後遷御史中丞出為魏/州刺史改揚州長史令行禁止境内肅然崔元略
 愽州人父敬貞元時尚書左丞元略第進士累官/義成節度使弟元式中書門下平章事卒贈司空
 少𤣥愽州聊城人隋末父死亂兵遺腹生少𤣥甫十/嵗問父所在母以告即哀泣求尸時野中白骨
 覆壓或曰以子血漬而滲者父胔也少𤣥鑱/膚越旬而獲遂以葬事聞拜徐王府叅軍張文瓘
 貝州武城人爲宰相時髙宗造宮殿討四夷飬廐馬/萬疋文瓘上書諫止改兼大理卿不旬日斷疑獄四
 百抵罪者無怨言後拜侍中諸囚皆垂泣卒贈幽州/都督四子皆至三品時號萬石張家弟文琮文琮子
 錫皆為顯/官有政績路敬淳貝州臨清人少志學足不履門居/親喪倚廬不出者三年後擢進士
[024-22b]
 遷崇賢舘學士數受詔纂輯慶䘏儀典及著姓畧衣/冠系録等書百餘篇弟敬潜少與敬淳齊名官至中
 書舎/人崔隱甫武城人為殿中侍御史時浮屠慧範倚/太平公主脅人子女隱甫劾之反爲所
 擠貶邛州司馬𤣥宗立擢汾州刺史以亷潔自守累/遷御史大夫多所劾正威名赫然後遷刑部尚書封
 清河/郡公孫逖愽州武水人自㓜警敏有文思累官中書/舎人典詔誥極精宻張九齡視其草欲易
 一字卒不能其父嘉之為襄邑令逖求増父秩/遂拜宋州司馬聴致仕後逖官至太子詹事張鎬
 愽州人儀狀瓌偉有大志好王覇大畧仕至中書侍/郎同平章事亷潔不殖貲産善待士性簡重論議有
 體天下推/為舊徳云孫成逖子為信州刺史嵗旱發倉以賤直/售民故飢而不亡後改桂管觀察使
 子公器亦至邕管經畧使公器子簡元和初第進士/累官諫議大夫知制誥進中書舎人簡兄範亦為淄
[024-23a]
 青節度使/世號顯家杜暹濮州人五世同居暹事繼母孝擢眀/經補婺州叅軍以清節稱累官至安
 西副大都護守邊四年撫戎練士爲/夷夏所樂進禮部尚書封魏縣侯杜鴻漸暹族子/舉進士
 為朔方判官安䘵山亂肅宗時爲太子按軍平凉未/知所適鴻漸説往靈武遂與李冕等勸進以係中外
 望六請見聴肅宗即位授兵部郎/中累遷至禮儀使代宗時拜相呉湊濮州人才敏/而謙畏德宗
 初爲福建觀察使羙譽四騰還為京兆尹請簡宮市/料中官髙年謹信者爲令平賈和售以息衆讙後兼
 户部尚書/卒謚曰成呉溆湊弟初授太子詹事累遷金吾衛大/将軍循循謙謹見重朝廷時朱泚叛
 溆請持節慰諭之由是被泚曰忠/害徳宗悲哭贈太子太保謚崔羣貝州武城人未冠/舉進士累官翰林
 學士中書舎人數進讜言憲宗嘉納後以皇甫鏄譛/出爲湖南觀察使穆宗立召爲吏部侍郎俄拜御史
[024-23b]
 大夫官至/吏部尚書崔邠貝州武城人父垂三世一㸑當時言/治家者推其法邠以進士為補闕䟽
 論裴延齡姦以鯁亮知名憲宗深器之累官至太常/卿知吏部尚書銓弟郾郇鄯鄲郾姿儀偉秀中進士
 第累官禮部尚書家不藏貲有輙周給親舊鄲及進/士第文宗末同平章事宣宗以其一門孝友為題其
 齋居曰/徳星堂崔漢衡愽平人沉懿愽厚善與人交建中初/吐蕃請盟以殿中少監爲和蕃使定
 盟清水官至晉/慈隰觀察使崔咸愽州愽平人素有髙志造詣深/逺尤善詩歌元和初擢進士又
 中宏辭遷侍御史處正特立/風采動一時官至秘書監崔鉉元畧子舉進士累/官中書舎人學士
 承㫖武宗好蹴踘角觝鉉切諫帝褒納之後為淮南/節度使討叛有功累封魏公子沉累遷户部侍郎改
 中書/侍郎崔彦昭羣從子由河陽節度使徙河東撫循有/法境内大治遷中書門下平章事每退
[024-24a]
 朝侍母膳與家人齒順色柔聲/人多其孝子殷誥潞州刺史路巖魏州冠氏人累平/官户部侍郎同
 章事尋出為劒南西川節度承蠻冦邊後巖撫循置/定邊軍於邛州扼大渡河故關由是諸蠻來朝以功
 封魏/國公孫揆逖五世孫以進士累官刑部侍郎行京兆/尹昭宗討李克用授揆昭義軍節度以本
 道兵會戰克用伏兵執揆厚禮将尊用之揆大罵不/屈克用怒使以鋸觧之鋸齒不行揆曰死狗奴觧人
 當用版如其言詈聲不輟至死初逖洎子宿宿之孫/簡簡從孫啓四世掌誥至揆與弟拙及棨又以昆仲
 典綸士/論榮之五代賀瓌濮州人初仕鄆州朱宣為都指揮/使後歸梁累立戰功官至招討使
 卒贈侍中子/光圗仕宋葛從周濮州鄄城人仕梁累立戰功官/至昭義軍節度使封陳留郡王
 致仕卒/贈太尉楊邠冠氏人仕漢官至中書侍郎兼吏部尚/書同平章事為人頗儉靜長於吏事
[024-24b]
 宋王彦超臨清人性温和恭謹能禮下士五代時歴/仕晉漢周累官河陽三城節度使以功加
 檢校太師領數鎮皆有功宋/初加中書令後封邠國公王祜莘縣人袓言唐黎/陽令父徹後唐進
 士官至左拾遺祜性倜儻有俊氣仕爲殿中侍御史/嘗諭杜重威使無反拒盧多遜害趙普之謀以百口
 明符彦卿無罪世多稱其隂徳手植三槐於庭曰吾/後世必有爲三公者累官兵部侍郎卒長子懿舉進
 士嘗知袁/州有政績譚延羙朝城人偉軀幹初仕周以勞遷控/鶴軍副指揮使宋初討朗州賊四
 遷至内殿直都知端拱初知寜逺軍契丹兵至城/下圍數日延美開門以示之契丹不敢入遂引去
 璚舘陶人有勇力善射太袓在周時討壽州乗皮船/入城濠城上車弩遽發璚亟以身蔽太袓矢中璚
 股死而復蘇破骨出鏃神色自若太袓即/位累官至殿前都虞候及卒家無遺財昝居潤髙/唐
[024-25a]
 人初仕晉周累官知開封府宋初加檢校太尉性明/敏有節槩篤於行義卒贈太師嘗薦沈倫純謹可用
 後至宰相世/稱其知人張昭濮州范縣人父直有孝行通經教/授學者號逍遥先生昭愽洽經史
 兼善天文風角太一卜相兵法處亂世躬耕飬親仕/後唐晉漢累官翰林學士户兵部尚書封舒國公宋
 初為吏部尚書改封陳/國公有文集五十卷錢守俊濮州雷澤人少勇鷙/初補禁衛屢立戰功
 前後中三十六創官至右/領軍大将軍卒年八十一張遜愽州髙唐人初補左/班殿直從征太原還
 遷文思副使官至樞宻副使小心謹慎/子敏中比部郎中次子虚中閣門祗候王旦祜次子/㓜沉默
 好學舉進士歴官右正言知制誥有逺大器真宗曰/爲朕致太平者必斯人也累進工部尚書同平章事
 當國最久帝益信之羣臣或異同旦徐一言以定事/至不膠有謗不校薦賢不市恩救罪不費辭尤有德
[024-25b]
 量㓂凖數短旦旦益重之張師徳兩詣其門終不用/以戒貪進薛奎使江淮旦曰東南民力竭矣張士遜
 使江西旦曰朝廷𣙜利至矣至於契丹借幣西夏假/糧處之有道夷人愧服偉哉宰相才也卒贈魏國公
 謚文/正王旭祜季子嚴於治内恕以接物以䕃知緱氏/雍邱縣三遷至殿中丞自兄旦居宰府以
 嫌不任職及旦卒颺歴中外卓有政績後以兵部郎/中知應天府子質舉進士歴官天章閣待制知陜州
 李迪濮州鄄城人少從桞開學為古文開曰公輔器/也舉進士第一累官資政殿大學士同平章事
 當章獻太后臨朝時正色危言時稱賢相以太子太/傅致仕卒贈司空侍中謚文定仁宗篆其墓碑曰遺
 直/廉公諤堂邑人為莱蕪令民歌曰甑釜生塵魚境/内安以樂昔間范史雲今見亷公諤累遷
 司農少卿出知滑/州治聲流聞於時王巖叟清平人為監察御史上䟽/極陳時弊遷左司諫時李
[024-26a]
 定不持所生母服巖叟論其不孝後論章惇罪惡/坐貶未幾入為起居舍人累遷至端明殿學士
 劉謙堂邑人曽袓直以淳厚間有盗其衣者既得亦/不問謙累官保寜軍節度使守職寡過嘗上言
 邉城早寒請六月給冬衣後以為例從真/宗東封閲視山門設施有法卒贈侍中孫奭愽州/愽平
 人㓜師里中王徹徹死門人數百皆從奭問經以九/經及第爲莒縣主簿真宗朝累官龍圗待制奭守道
 自處有所言未嘗阿附時以兩得天書召問奭對曰/臣聞天何言哉豈有書也又上䟽極諫尋出知宻兖
 州仁宗時召為翰林侍讀學士/以太子太傅致仕卒謚曰宣髙弁濮州雷澤人從/种放及桞開學
 至道中舉進士累官侍御史諌脩玉清昭應宫䧏知/廣濟軍後知陜州弁性孝友為文章多袓六經及孟
 子有帝/則三篇張詠濮州鄄城人太宗時進士兩知益州築/隄灌田萬餘頃威惠及民民皆信服後
[024-26b]
 以江左旱充昇宣等十州安撫使遷禮部尚書知陳/州卒贈左僕射謚忠定詠剛方自任為治尚嚴猛自
 號乖崖以為乖則違衆/崖不利物有文集十卷李垂聊城人咸平初進士累/官修起居注時丁謂執
 政未嘗往謁或問其故荅曰謂恃權怙勢必逰朱崖/吾不欲在其黨中遂補外任還朝有勸其謁時相者
 荅曰我若昔謁丁謂則爲學士久矣今已老大見/大臣不公常欲靣折之烏能趨附乎終知均州
 沿舘陶人舉進士歴知數州累官龍圗閣直學士好/建眀當世事初興河北水利論者以為無益已而
 邢州有爭渠水至殺人者然後人知沿所/建為利有文集二十卷唐志二十一卷王鼎沿子/第進
 士累官河北都轉運䀋使當官明敏彊直不可撓所/薦士多知名性亷不欺嘗任其子或勸増年以圗速
 仕不從父財悉分與諸弟奉/使髙麗得千縑盡散之族人馬元方濮州鄄城人父/應圗知頓丘縣
[024-27a]
 以部芻粮没虜中元方去髪爲浮屠求父尸不得太/宗哀之爲官其兄元吉元方以進士累遷户部判官
 上言方春民貧請預貸庫錢至夏秋令以絹輸郎/官行之公私果便因下其法諸路官至兵部侍徐起
 濮州鄄城人舉進士累遷徐州轉運使募冨室出米/以賑饑民又移粟以贍河北京西後知兖州有廵檢
 虐所部而部兵百餘人持兵至庭下州人/大恐起諭以禍福衆感泣聴命終知湖州張質博州/髙唐
 人太宗時爲樞宻院使累遷都承㫖在樞要五十年/練習事理精敏端慤未嘗有過真宗嘗召問五代以
 䧏軍籍更易及利害之詳質纂為/書目曰兵要以進真宗覧而稱善靳懐德博州髙唐/人袓昌範
 殿中丞父隠禹城令懐徳太平興國中眀法累更外/任皆著政績嘗爲益州鈐轄軍民甚畏愛之卒知陜
 州/王素旦季子以進士累遷知諌院數進讜言時王/徳用進二女素論之仁宗為出二女後知成
[024-27b]
 都為政務合人情蜀人紀其目號王公異斷終禮部/侍郎謚懿敏子鞏有俊才爲宗正丞從子靖力學好
 講切天下利害爲度支副使從孫/敏仲寶文閣學士震龍圗閣學士李柬之廸長子明/曉典故賜
 進士累官龍圗閣直學士以太子太保致仕出都門/即幅巾白衣見客子孝基始豋第唱名仁宗顧侍臣
 曰此李廸孫耶能世其家可尚也歴知數州皆有治/績累遷光䘵卿年方五十與父同謝事時以比二䟽
 李肅之廸從子歴知數州遷江淮發運使後以龍圗/閣學士知鄆州肅之内行脩飾母喪廬墓撫
 㓜孤弟承之至成立神宗稱其一門忠孝承之有志/節中進士累官樞宻直學士知青州先是遷龍圗直
 學士懇辭乞授/兄詔並遷焉李及之廸從子登第通判安肅軍後/以太中大夫致仕嘗撰次唐
 史有益治體者為君臣龜鑑八十卷卒年八十五/子孝稱為大理少卿連奏獄空仕至工部尚書孫瑜
[024-28a]
 奭子爲兩浙轉運使歴知數州累官至工部侍郎瑜/天資整敏齊家以嚴稱所薦士有過或教使自言曰
 已知之而復擠/之吾不爲也張奎臨濮人舉進士累官河東都轉/運使知河南府以能政聞京東
 盗起以奎知鄆州數月捕盗悉平奎治身有法度風/力精强吏不敢欺子燾舉進士歴州縣皆有治績累
 官至龍圗閣直學士判太常燾才智敏給英宗時三/司前奏事帝詰鑄錢本末皆不能對燾悉論無隠帝
 是/之張亢奎弟少有竒節舉進士為涇原鈐轄知渭州/善於教閲屢敗夏人後爲徐州緫管好施輕
 財凡燕犒皆過於厚馭軍嚴/眀所至有風迹民圗像祀之杜純濮州鄄城人少有/成人之操以䕃補
 官范純仁等薦為河北轉運判官至鴻臚重之/光䘵卿權兵部侍郎屢有建眀司馬光稱杜紘純弟/起進
 士爲永年令累官刑部郎中爲夏國母祭奠使夏人/倨傲紘責正之出知鄆州繫囚三百人旬日處决盡
[024-28b]
 後知應/天府張守約濮州人以䕃累官定州路駐泊都監/夏人萬騎來㓂守約簡兵五百進戰
 提身立陳前自節金鼓發强弩殪其酋敵遂/退歴守七州皆有惠愛可紀終扵都指揮使孫構博/平
 人中進士歴知數州徙湖北轉運使章惇興南北江/蠻事構諭䧏懿洽二州納歸附州十四後以右諫議
 大夫知/桂州馬默單州武城人從學石介登進士調臨濮/尉以張方平薦爲監察御史裏行遇事
 輙言無顧方平間遣所親謂曰言太直得無累舉者/乎默謝曰不敢爲身謀所以報也嘗除知登州奏請
 更定配沙門島法後爲河北都轉運使紹聖/初坐附司馬光落職致仕卒紹興中贈太保和斌濮/州
 鄄城人累官嶺南至歩軍都虞候老於爲將以恩信/得邊人心嶺南珍貨一無所蓄邉吏欲希功者皆憚
 不敢發所至無/事士夫咸稱之和詵斌子以䕃爲河北副將累官至/威州刺史知雄州嘗上制勝强
[024-29a]
 逺弓式能破堅於三百歩外邉人/號爲鳳凰弓在雄十年頗能偵敵王友直愽州愽平/人父佐以
 才武稱友直隨父㳺諳兵法紹興末金人渝盟友直/結豪傑勤王得衆數萬置都統制訓練進克大名欲
 南歸道拜天雄軍節度使常張一大旗書宋忠義将/河北王九郎以自表髙宗視師江上見於金陵後累
 立戰功積官至殿前指/揮使卒贈檢校少保王倫莘人髙宗時爲脩職郎/選使金國歴官僉書樞
 宻院卒歸梓宫太后後/爲金人所留不屈而死王柟倫孫初調海門尉孝宗/時假右司郎中使金柟
 歸白其母母曰而袓以忠死故恩及子孫汝其勉之/毋以吾老爲念柟至金金人知韓侂冑已誅和議遂
 决後柟奏和約之成皆方信孺将命之功臣/因人成事爾朝論多之累官知太平州金賈鉉
 博平人性純厚好學問大定中進士爲諫議大夫上/書論有司决杖不如法及揀茶害民事皆從其請累
[024-29b]
 官至禮部尚/書叅知政事孫鐸恩州歴亭人性敏好學大定中進/士累官户部尚書叅知政事嘗上
 書論法令不一及議交鈔金主稱其剛正/雖魏徵不能加後以太子太師致仕耿端義博平/人大
 定中進士累官翰林侍講學士叅知政事時中都被/圍端義奏今士卒縱不可使城中軍官不啻萬餘出
 戰亦可得志議竟不行及/圍觧遂請遷都宣宗從之宋九嘉夏津人爲人剛直/豪邁少㳺大學有
 能賦聲長從李純甫讀書為文有竒氣至寜初進士/歴藍田髙陵扶夫三水四縣令咸以能稱入爲翰林
 應奉正大中以疾/去没於癸巳之難閻詠髙唐人氣節豪邁常慕張忠/定公爲人以狀元應奉翰林
 文字終於河南治中郡人祀之扵鄉賢祠其弟子康/曄篤信好學四方之士經其指引爲元初名卿大夫
 者甚衆與詠/同登鄉賢祠馬定國茌平人自少志氣不羣累官至/翰林學士嘗著石皷辨萬餘言
[024-30a]
 大要以字畫考之是宇文周時所作/出入傳記引㨿甚眀有文集傳世毛佺恩州人宣/宗南渡率
 衆歸國署爲義軍招撫哀宗遷蔡以佺爲都尉/圍城之戰佺力居多城破自縊其子先佺戰歿元趙
 天錫冠氏人仕金歸元官至左副元帥同知大名路/兵馬都緫管事彭義斌鄭侗嘗前後㓂冠氏皆
 戰敗之子賁亨從元兵平江南有功累遷處/州路緫管府達魯噶齊改本路管軍萬户閻復髙/唐
 人用王磐薦爲翰林應奉會議加封孔子復受命爲/制詞有曰先孔子而聖者非孔子無以眀後孔子而
 聖者非孔子無以法聞者嘆服累宫翰林學士承/㫖遥授平章政事卒謚文康有清軒集五十卷
 存冠氏人初歸東平嚴實行冠氏主簿有破賊功陞/本縣丞移治楚丘有惠政中綂初卒子禎累立戰
 功後爲建康路緫管定救荒/之政民立碑以紀遺愛焉齊榮顯聊城人仕金歸/元屢立戰功官
[024-30b]
 至東平路緫管府叅議俄兼愽州防禦使嘗請困/民間供給兵費二萬定得折充賦税民頼以不樊楫
 冠州人初爲軍吏數從征伐有功累官中書省叅知/政事進攻交阯班師還爲賊邀遮力戰被創竟爲所
 殺贈上黨郡/公謚忠定司庠恩州人與弟廙舉進士庠爲西臺/御史梗直無所顧忌廙有才行仕
 至禮部/尚書焦養直堂邑人夙以才器稱爲典瑞少監入/待世袓幃幄陳說古先帝王政治世
 袓聴之忘倦累遷集賢大學士與謀/大政卒贈河南行省左丞謚文靖王徳新莘縣人/爲淮東
 亷訪司僉事丁父母憂廬墓七年不茹葷酒諸道交/章薦之有曰孝符曽閔學紹朱程後旌表其孝亷
 梁宜茌平人博雅有文學判徽州遷河南/路緫管俱有治聲官至禮部尚書張汝卿恩/州
 人隠居不仕好蓄經史名其庋書之堂曰萬卷唐之/右有文會齋四方賢士有來假閲其書則舘于其中
[024-31a]
 詔旌其門曰義士後書/皆燬於兵時人惜之朱汝諧濮州人父子明嘗命/與兄汝弼别産父卒
 汝弼家盡廢汝諧泣請共居仲父子昭子玉貧病汝/諧迎至家奉湯藥甘㫖甚謹後卒喪葬盡禮鄉人賢
 之州縣以/聞表其閭陳舜咨鄄城人篤於孝友以已産分/讓兄弟縣令言狀表美之本朝
 楚樟朝城人父惟善學冠一時仕元為翰林學士樟/性資明敏博通經書洪武初以明經舉任本縣
 訓導教人有法士多成/材秩滿陞詹事府府丞郭敦堂邑人洪武間鄉舉/擢户部主事陞衢州
 知府立義阡以葬貧死不能舉及禁焚屍者又爲條/約教民患難相恤民甚頼之累陞禮部左侍郎改户
 部兼少詹事進陞尚書鎮守陜西悉革宿弊敦性純/實事親孝閨門肅然於人不茍合公暇手不釋卷氷
 蘗之操無愧古人雖官列六卿/而泊然布素歿之日家無餘貲劉昱武城人初任吏/科給事中陞通
[024-31b]
 政司左通政河南左叅政改交阯右叅政昱勇於有/爲所至吏民畏憚征交阯與尚書劉㒞賛黔國公沐
 晟軍務被圍/與㒞同死之王士嘉武城人永樂初由國子生選任/知縣歴官工部員外郎中宣徳
 中以才識老成薦陞陜西布政司叅政清譽大振正/統初召爲禮部右侍郎後以年老致仕卒年八十餘
 爲人端重詳雅作事一毫不茍/踐履篤實爲士大夫所推許云呉中武城人永樂初/由太學生歴官
 大理寺丞尋陞少卿再陞右都御史歴刑部尚書持/法寛平轉工部尚書兼詹事進兼太子少保陞少保
 時營建三陵及京城宮殿皆中董役先事蓄材以/應時需未嘗闕乏陞少師卒追封茌平伯謚榮襄
 巖堂邑人母亡奉父甚謹家貧常借貸以供父艱苦/不使父知父歿合母葬建祠堂墓側圗親容事之
 如生永樂中旌/其門曰孝行李懋茌平人篤學尚志居太學士/類推重累官褔建按察使
[024-32a]
 曄丘縣人勤學慎行早以才能歴任仕途/官至河南按察司副使以亷明著稱呉祥茌平/人學
 識出衆由監生歴任有能/聲累官福建布政司叅議馬豫臨清人宣徳中登進/士歴官大理寺副正
 統己巳土木不利奮不顧身厲聲叱賊遇害英/廟復辟憫其忠贈寺正録其子遜入監省志魏元
 朝城人正統中進士授給事中抗䟽論萬氏兄弟恣/肆諸萬稍自歛束辨慈懿皇后當袝得成禮後忤時
 貴出爲福建右叅政母喪/歸葬廬墓事聞旌表省志劉忠濮州人景㤗時授監/察御史累官山西叅
 政時垣曲山賊剽掠忠乃单騎入賊壘推赤心撫諭/曉以禍褔衆感泣棄兵羅拜遂爲良民後爲都御史
 巡撫延綏夷/人咸服省志梁璽聊城人成化間進士爲户部主事/督中都軍儲袪宿弊公出納時稱
 職民曹者以璽爲最/卒祀鄉賢祠省志敖山莘縣人成化間進士拜翰/林編脩爲時推重出提督
[024-32b]
 江西學校再任山西兩/有聲卒祀鄉賢祠省志謝綬朝城人成化間登進士/官南京御史劾宦官蔣
 琮不法竟置之獄按兩浙奏止織造羅綺費鉅萬進/湖廣副使陞僉都御史巡撫雲中練卒理屯増池塹
 逐貪暴軍聲大/振卒賜諭祭李瓉濮州人宏治間進士官通政司/叅議以忤逆瑾謫判饒州累陞
 都御史提督紫荆等關經畧東西二路築長峪堡城/募兵設隘勞績著聞賜白金文綺進尚書卒諭祭勅
 葬贈太子/太保省志
列女王氏元夏津人適邑人馬英英亡時王氏年甫二/十七誓不再醮寒餓而死事聞旌表其門
 王氏恩縣人張安住妻洪武十三年夫卒王誓不再/適孝飬翁姑撫㓜子縁由及長娶畢氏畢亦早
 寡矢節如姑旌/曰䨇節省志郝氏莘縣人祝大用妻夫早喪郝孀/居終身一日正統十二年有司
[024-33a]
 上其事旌曰/貞節省志崔氏莘縣人敖顒妻顒早卒崔守節子/山仕至提學副使成化十二年旌
 表省/志孫氏恩縣人李資妻宏治元年夫/卒孫觸墻而死旌表省志侯氏舘陶人/郭維貞
 妻維貞早歿侯矢志自守撫訓其子後/受旌表子良官光䘵寺少卿省志劉氏女名羙/玉博
 平人生員劉俊女正徳六年同父遇賊賊殺俊女以/身翼之賊脅女以行女罵曰恨不殺汝豈同汝行遂
 死之有司給葬祭詔表曰劉/氏雙節立石旌善亭省志張氏博平人都御史張/某之女呉旻妻旻
 卒張守節飬姑或勸其再適張一慟㡬絶子/世長舉鄉試正德間事聞詔旌表之省志李茂妻
 王氏堂邑人𢎞治間茂同吏焦讓輸税京師讓誘茂/飲酣夜分殺之匿其屍王聞馳至京擊豋聞皷
 訴之嘉靖四/年旌表省志
[024-33b]
仙釋呉猛濮陽人仕呉爲西安令得至人丁義神方遂/以道術大行於時傳法於許遜嘗見暴風大
 作書符擲屋上有青鳥啣去風即止或問其故曰南/湖有舟遇此風二道士求救驗之果然西安令干慶
 死已三日猛曰數未盡當訴之於天遂卧尸傍數日/與令俱起晉寜康中白日昇天宋政和中封神烈真
 人/魏二翁濮州雷澤人遇異人得道手持蒲箑時時/語人禍褔里閈重之或製纊奉以禦寒盗
 夕至欲竊之二翁呼其名曰爾欲我纊乎盗驚謝而/去宋徽宗聞其名遣使起之至其廬但聞鼻息齁䶎
 如雷不見形影惟得頌一/章以歸宣和初忽尸觧去任風子范縣人狀貎竒異/少孤爲酒家傭遇
 異人授以仙術脩煉于安平鎮之真武廟經旬不食/雖隆冬单衣行乞于市氣體完粹雙目烱然言休咎
 皆應宏治甲子冬端坐而逝後有/人見于遼陽意其爲尸觧云省志
[024-34a]
 青州府東至萊州府濰縣界一百里南至兖州/府沂州界三百八十五里西至濟南府
  淄川縣界一百二十里北至濟南府利津縣/界一百九十里自府治至京師一千里至南
  京一千/五百里
  糧六十/七萬零
建置沿革禹貢青州之域天文虛危分野周禮正東曰
 青州盖以土居少陽其色青故以名州武王封太公
 望於此爲齊國秦置齊郡漢分置北海郡屬青州東
 漢爲齊北海樂安三國地以青州治臨淄魏為益都
[024-34b]
 城晉爲齊樂安二國地安帝時廣陵僑立南青州故
 於青州加北字劉宋省南青州乃去北字仍曰青州
 後魏治東陽又改益都郡後周改爲齊郡隋復爲青
 州尋改北海郡唐初爲青州後改北海郡乾元初復
 為青州又陞平盧軍節度宋改鎮海軍金爲益都府
 元改益都路本朝改青州府領州一縣十三
 益都縣附郭本漢廣縣地東漢爲益都侯國三國魏/於壽光縣南置益都縣屬齊國晉時前趙築
 廣固城宋復置益都縣後魏屬齊郡北齊移縣治郡/城北隋北海郡唐宋青州金益都府元益都路皆治
[024-35a]
 此本朝因之編户/一百七十七里臨淄縣在府城西三十里本齊國/營丘地漢置營陵縣爲北
 海郡治東漢又置臨淄縣爲齊國治北齊省臨淄入/益都縣隋復置臨淄縣屬北海郡唐屬青州宋屬鎮
 海軍金屬益都府元併入益都縣/後復置本朝因之編户六十一里博興縣在府城北/一百二十
 里周薄姑地漢為博昌縣屬千乗郡東漢屬樂安國/北齊改爲樂安縣隋復改曰愽昌唐省樂安安平二
 縣入焉五代唐始改曰博興宋屬青州金屬益/都府元陞爲州本朝䧏爲縣編户七十六里髙苑
 縣在府城西北一百五十里古苑墻地漢置髙苑縣/屬千乗郡東漢屬樂安國劉宋析置長樂縣隋改
 髙苑曰會城尋復改爲髙苑屬齊郡唐屬鄒州州罷/以縣屬淄州元屬益都路本朝因之編户三十一里
 樂安縣在府城北九十里古廣饒地漢始置樂安縣/屬千乗郡東漢屬樂安國晉廢劉宋復置隋
[024-35b]
 省入千乗縣後移千乗於廣饒地唐置乗州尋罷州/以縣屬青州金屬益都府元仍舊本朝因之編户九
 十五/里壽光縣在府城東北七十里古斟灌氏地漢置/壽光縣屬北海郡東漢屬樂安國隋以
 閭邱縣省入屬青州唐屬乗州後復屬青州宋/金元仍舊本朝因之編户一百二十二里昌樂
 縣在府城東七十里本古營丘地漢爲營陵縣地隋/置營丘縣屬濰州後廢唐復置又廢宋於此置安
 仁縣尋改為昌樂縣金屬濰州元初併入北海縣/後復置仍屬濰州本朝改元屬編户九十八里
 胊縣在府城東南四十五里本齊伯氏駢邑漢置臨/朐縣屬齊郡晉省入東莞縣隋改爲逢山縣後
 復舊屬北海郡唐宋並屬青州金屬益都府元省/入益都縣後復置本朝因之編户一百一十里
 丘縣在府城東二百里古渠邱地漢置安丘縣屬琅/琊郡東漢屬北海郡後廢隋置牟山縣後改安
[024-36a]
 丘縣屬髙宻郡唐改曰輔唐縣五代晉省入膠西縣/宋復置安丘縣金元仍舊俱屬宻州本朝改今屬編
 户一百七/十四里諸城縣在府城東三百里本魯諸邑漢置/諸縣屬琅琊郡晉屬東莞郡後魏
 於此置髙宻郡北齊省入東武縣隋改爲諸城唐置/宻州治此宋初置安化軍金元仍爲宻州治本朝省
 州改今屬編户/一百八十一里䝉隂縣在府城西南三百五十里本/魯顓㬰國地秦屬泗水郡漢
 置蒙隂縣屬㤗山郡晉屬琅琊郡北齊省入新㤗縣/唐宋金仍舊元復置䝉隂縣屬莒州本朝改今屬編
 户五/十里莒州在府城南三百里古莒子國漢置莒縣爲/城陽國治東漢屬琅琊國魏於莒縣置城
 陽郡晉及後魏以縣屬東莞郡北齊屬東安郡後周/置莒州隋罷州以縣屬琅琊郡唐置莒州後罷宋以
 縣屬宻州金復置莒州治莒縣元仍舊本朝改/今屬省莒縣入焉編户一百七十里領縣二沂水
[024-36b]
 縣在州城西北七十里周爲鄆邑漢為東莞縣屬琅/琊郡晉於此置東莞郡後魏改爲新㤗縣隋初改
 曰東安縣後於古葢城别置東安縣而此縣改名沂/水唐宋屬沂州金元屬莒州本朝因之編户一百四
 十三/里日照縣在州城東一百五十里本漢琅琊郡海/曲縣地舊設鹽官名日照鎮魏晉以來
 俱屬莒縣金始置日照縣屬莒州/元仍舊本朝因之編户八十三里
郡名齊郡秦/名北海漢/名
形勝東北㩀海西南距岱禹貢海岱/維青州註東有琅琊西有濁
 河漢書齊東有琅琊即墨之饒南有㤗山/之固西有濁河之限北有渤海之利海岱間一
 都會西漢書臨淄海岱間一/都會也其中具五民云四塞之固南燕潘聦云/青州沃壤古
[024-37a]
 曰東秦地方二千户餘十萬四塞/之固負海之饒可謂用武之國東道之雄宋地志/營邱東
 道之雄號穪富/衍物産尤盛憑負山海郡志青州古齊地慿/負山海擅利鹽鐵
風俗好經術矜功名漢志太公治齊脩道術尊賢智賞/有功故至今其士多好經術矜功
 名舒緩闊/達而足智務農桑崇學業隋志齊郡風俗男子/多務農桑崇尚學業文物
 彬彬輿地記英雄豪傑之士甲於京/東文物彬彬而豪悍之習自若
山川雲門山在府城南五里其上號大雲頂中有通穴/如門可容百餘人逺望如懸鏡旁有黒龍
 洞及石井唐北海守趙居貞豋此山投龍賦詩云晚/豋雲門山直上一千尺絶頂彌孤聳盤途㡬傾側前
 對劈裂峯下臨削成壁陽巘靈芝秀隂崖仙/乳滴宋知青州富弼等由此題名刻于石壁劈山與/雲
[024-37b]
 門山相連石壁自頂中/若刀開劈之狀故名堯山在府城西北八里三齊/記謂堯廵狩所登故名
 駝山在府城西南八里以形似名山隂有龍湫/上有龍祠禱雨輙應又日照縣亦有駝山石膏
 山在府城西南二十五里/石色潤澤如膏故名九廽山在府城西二十五/里俗名九扈山北
 洋水出此/廽一作會朗公山在府城西南四十里俗傳昔有朗/公和尚居此故名上有朗公洞
 牛山在臨淄縣南一十里齊景公豋牛山顧其國而/流涕曰羙哉國乎若何去此而死也艾孔梁邱
 據皆從而泣晏子獨笑於旁公曰寡人今日之遊悲/子之獨笑何也對曰使賢者不死則太公桓公将常
 守之矣使勇者不死則莊公靈公将嘗守之矣吾君/安得此位乎至於君獨欲常守是不仁也二子從而
 泣是謟䛕也見此二者臣所以獨竊笑也/景公大慙舉觴自罰罰二臣者各二觴焉莵頭山在/臨
[024-38a]
 淄縣南一十里一名駝頭山又名鼎足山女水出/此上有齊桓公冡唐貞觀中詔致祭禁樵採稷山
 在臨淄縣西南一十三里齊/記補遺云上有后稷祠故名南郊山在臨淄縣東南/一十五里山下
 有天齊淵/五泉并出峱山在臨淄縣南一十五里詩/遭我乎峱之間兮即此愚公山在/臨
 淄縣西二十里東有愚公冡北有愚公谷韓非子齊/桓公逐鹿入谷問一老父此何以名愚公谷對曰臣
 畜牸牛生犢賣犢而買駒少年謂牛不能生馬/遂持駒去傍鄰聞之以臣爲愚故名愚公谷商山
 在髙苑縣東/南九十里方山在昌樂縣東南二/十里東丹河出此孤山在昌樂縣/東一十里
 伯夷避紂居北海之濵即此/山之側上有伯夷叔齊廟朐山在臨胊縣東南二/里又名覆釜山
 委粟山在臨胊縣東北三里瀰水/之西孤阜秀立形若委粟逢山在臨胊縣西/二十五里山
[024-38b]
 麓有殷諸侯逄/伯陵祠故名靈山在臨胊縣東北四十里齊/大旱景公欲祀靈山即此丸山
 在臨朐縣東北四十里一名丹山大紀/云軒轅征不道東至于海豋丸山即此仰天山在臨/胊縣
 西南七十里上有/黑龍洞祈雨有應大峴山在臨胊縣東南一百五里/劉宋武帝伐南燕度大峴
 即此上有/穆陵關沂山在臨胊縣南一百一十五里周禮職/方氏青州其山鎮曰沂山即此亦名
 東泰山漢郊祀志武帝設祠具至東泰山卑小不稱/其聲乃令禮官祠之而不封焉金爲東鎮載諸祀典
 岞山在安丘縣東北四十里俗/謂其形岞然髙聳故名雨羅山在安丘西六/十里俗謂其
 有雲氣羅布/天必雨故名常山在諸城縣西南三十里宋蘇軾雩/泉記云嵗旱禱雨兹山未嘗不應
 葢有常徳者故謂之/常山上有常山廟盧山在諸城縣東南四十五里/蘇軾超然臺記東則盧山
[024-39a]
 秦人盧敖之所從遁上有/盧敖洞飲酒臺聖燈巖馬耳山在諸城縣西南六/十里形如馬耳蘇
 軾詩試掃北臺㸔馬耳未隨埋沒有雙尖/又云孤雲落日在馬耳照耀金碧開煙鬟九仙山在/諸
 城縣西南七十里蘇軾云九/仙在東武竒秀不减鴈蕩琅邪山在諸城縣東南一/百五十里東枕
 大海齊景公欲遵海而/南放于琅邪即此蒙隂山在䝉隂縣南八里今/名仙洞山漢承宫避
 亂于/此艾山在蒙隂縣西里/北一百三十浮來山在莒州西三十里春/秋魯隠時莒人盟于
 浮來即此一名/公來又名浮丘焦原山在莒州南四十里記云莒有/焦原臨百仞之溪人莫敢近
 莒勇士豋焉漢志謂之崢嶸谷俗/曰青泥衖兩峽峻立如衖故云馬鬐山在莒州南/六十里以
 形似/名箕屋山在莒州西北九/十里濰水出此張暹山在莒州東/北一百里雹山
[024-39b]
 在沂水縣西北五十里出紫石英/好者映徹如雹故名今曰大固山望仙山在沂水縣/西南五十
 里中有/望仙橋文峯山在沂水縣西/北六十里雕厓山在沂水縣西/北沂水出焉
 弁山在沂水縣西北一百九十里與雕厓山連/麓俗訛作太平因其頂平八九十里也孤奎
 山在日照縣東南二/十里奎㦯作圭水簾洞在雲門山之隂中有泉/清洌常不枯旁有石床
 石枕几豋覧者可憇焉又/仰天山上亦有水簾洞泉羅漢洞在仰天山内有石/羅漢石佛千餘鐡
 佛二俗傳宋太袓/㣲時嘗遊息于此在樂安縣東北一百五/十里去日照縣東五里孝婦河
 源出益都縣西顔神鎮南三里昔有婦顔文姜事姑/至孝常踰歴山險汲新泉以供姑嗜一旦泉湧於室
 遂流成河宋進士王餘詩好将/此穴無窮水洗盡人間不孝心小清河在髙苑縣南/上里源出濟
[024-40a]
 南府趵突泉自新城縣界流經本縣東入博興樂安/縣界合于時水宋樂史謂淄川北海界中有水流入
 海謂之清河/葢濟水也東西二丹河東丹河源出昌樂縣方山/西丹河源出臨朐縣丹山
 二水皆北流至昌樂廢城西/合流至壽光縣界入海白狼河源有二一出臨/朐縣丹山一出
 昌樂縣南小王莊平地泉湧如海/輪二源合此始大西北流入於南北二陽水南陽水/出石膏
 山經舊益都東陽兩城間東北流合瀰水北陽水出九廻/山東北流入樂安縣界亦名澠水古謂澠水不氷痩馬不
 渡者即此非臨/淄縣之澠水也淄水在府城西五十里源出㤗安州/萊蕪縣原山流達臨淄至壽光
 縣入濟水禹貢/濰淄其道即此澠水源出臨淄縣西申門之申池即/左傳所謂齊懿公逰於申池者
 申池水一支西流者爲系水一支北流者爲澠水左/傳謂有酒如澠魯仲連謂田單騁乎淄澠之間淮南
[024-40b]
 子謂易牙嘗淄澠而别之/者即此皆北流入時水康浪水源出臨淄縣西一/十里平地北流與
 系水合寗戚歌曰康浪之水/白石粲中有鯉魚長尺半女水源出臨淄縣南鼎/足山上有齊桓公
 與其女之塜水出女塜側故/名東北流入樂安縣界時水在臨淄縣西南二/十五里一名耏左
 傳齊晉盟于耏是也其源淺旱則涸故又名乾時左/傳公與齊侯戰于乾時是也其色黑故俗名烏河
 二岳龍水東岳龍水出壽光縣西一十二里俗名北/夾河西岳龍水出本縣西一十六里俗名
 南夾河分流至羅/橋乃合而入于海瀰水源出沂山西麓一名巨洋水/國語謂之具水袁宏謂之巨
 昧王韶以為巨篾或曰胊瀰或曰沫實一水/也流經本縣東北至益都夀光縣界入海汶水源/出
 沂山東麓流經本縣東/南六十里入安丘縣界石構水源出逢山隂東北流/二里餘合瀰水入海
[024-41a]
 盧水源出盧山亦/名乆台水濰水源出箕屋山東北達宻州漢/韓信與楚龍且戰夾濰水陳
 即/此沂水源出雕厓山流經本/縣南二里入沂州沐水源出沂山流經沂/水縣東北達莒州
 界入沂州周禮職方氏/青州其浸沂沐即此清水泊在壽光縣西北五十/里合淄女北陽三水
 入于海漢志所/謂鉅定即此天齊淵在臨淄縣東十五里平地出/泉廣可半畆土人名曰龍池
 漢志齊所以為/齊以天齊也范公泉在府城西門外宋范仲淹知/青州有惠政洋溪側出醴泉
 人以范公目之今醫家用/以丸藥名青州白丸子芹泉在府城西五十里中/多芹菜故名元懷逺
 大将軍王/英居其側雹泉在安丘縣南四十里膏潤廟前自石/函出顆如大珠綿綿不絶東北入濰
 水/沸泉在安丘縣西四十里泉/出如沸東流入靈河温泉在安丘縣西七/十里泉四時皆
[024-41b]
 温/熏冶泉在臨胊縣西南二十五里冶原昔歐冶子/鑄劒之地山竒水清叢筠古木氣象幽絶
 宋劉孟節/隠居其上雩泉在常山上宋蘇軾知宻州禱雨於此/有應因名之其記畧曰常山廟之西
 南十餘歩有泉汪洋折旋如車輪清凉滑甘冬夏若/一餘流溢去達于山下兹山之所以能出雲爲雨以
 信於斯民者意其在此古謂吁/嗟而求雨曰雩故名之曰雩泉孝源泉在莒州北一百里/唐孝子孫既廬母
 墓醴泉出墓側人因名之為立碑元至元間山東大旱河/涸唯是泉不竭里人禱雨有雙赤鯉出是夕大雨嵗熟
土産黄丹 白礬俱益都/縣出朴硝高苑/縣出樂安諸城二/縣俱出有塲牛黄
 諸城安丘/二縣俱出紫石英沂水/縣出沙魚皮 天南星 半夏
 柿餅 胡桃 鹿角菜俱本/府出石花菜日照縣/海中出
[024-42a]
藩封衡王府在府城内成化/二十三年建新樂王府 玉田王府
 髙唐王府 齊東王府 邵陵王府 東昌王府
 武定王府 平度王府 寜陽王府 昌樂王府
 漢陽王府 啇河王府俱同/城
公署青州左衛在府城東門内洪武初建益都衛於府/城西北尋改青州左衛永樂十四年移
 建/此諸城守禦千户所在諸城縣西南/隅洪武四年建
學校青州府學在府/治東莒州學在州治東北俱/洪武五年建益都縣學
 在府治東洪/武十年建臨淄縣學在縣治東南/洪武二年建博興縣學在縣/治東
[024-42b]
 南洪武/二年建髙苑縣學在縣治東宋/嘉定間建樂安縣學在縣治東/南宋熙寜
 間建二學俱本/朝洪武初重建壽光縣學在縣治東元建本/朝洪武二年重建昌樂縣
 學在縣治東北/洪武三年建臨朐縣學在縣治西南宋紹聖間建/本朝正綂十四年重脩
 安丘縣學在縣治東元至元初建/本朝洪武二年重建諸城縣學在縣治/東南金
 貞元間建本朝/洪武初重建䝉隂縣學在縣城西門外元延祐間/建本朝洪武三年重建
 沂水縣學在縣治東元天歴間/建本朝洪武中重建日照縣學在縣治西/南元至正
 間建本朝洪/武初重建
宫室海岱樓在府城内金綂軍/司廨後一名凝翠盖公堂在諸城縣境内/宋蘇軾守膠西
[024-43a]
 建此堂爲作記有云昔曹參爲齊相問葢公所以安/集百姓葢公爲言治道貴清靜而民自定參於是避
 正堂以舎葢公用其言而齊大治其後以其所以治/齊者治天下天下至今稱賢焉吾以膠西守知公之
 爲邦人也求其墳墓子孫而不可得慨然懷之師其/言想見其爲人庻㡬復見如公者治新寢於黄堂之
 北名之曰葢公堂時從賔客僚吏游/息其間而不敢居以待如公者焉冨相亭在府城/西四里
 瀑水澗側宋冨弼知/青州時建後人名之表海亭在府城北南洋橋北取/左傳世胙太公以表東
 海爲名宋歐/陽修嘗有詩范公亭在范公泉上宋范仲淹構歐/陽脩諸賢多賦詩刻石亭中
 秋亭在愽興縣東南城上元邑人建取宋蘇軾詩命/名其詩云霜風收緑錦萬頃水雲秋海氣朝成
 市山光晚對樓舟車通北闕圗畫/入南州且食鱸魚美吾盟在白鷗暇亭在壽光縣治/前元縣令王
[024-43b]
 玠建以爲/習射之所渠丘亭在安丘縣境内古莒/人公渠丘所居也遄亭在臨朐/縣西五
 里春秋傳齊侯至自田/晏子侍於遄臺即此琅邪臺在琅邪山越絶書句/踐徙琅琊起觀臺臺
 周七里以望東海又秦始皇豋斯臺大樂之留三月/晉郭璞曰琅琊臨海邉有山嶕嶢特起狀如髙臺此
 即琅/琊臺熈熈臺在壽光縣/後北城上超然臺在諸城縣北城上宋/蘇軾守膠西因舊臺
 而新之其弟轍名之曰超然軾作記有云余自錢塘/移守膠西始至之日嵗比不豋盗賊滿野獄訟充斥
 而齋㕑索然日食杞菊人固疑余之不樂也處之朞/年而貎加豐髪之白者日以反黒余既樂其風土之
 淳而其吏民亦樂余之拙也於是治其園圃潔其庭/宇伐安邱髙宻之木以脩補破敗爲茍完之計而園
 之北因城以為臺者舊矣稍葺而新之時相與登覽/放意肆志焉臺髙而安深而明夏凉而冬温雨雪之
[024-44a]
 朝風月之夕余未嘗不在客未嘗不從名曰/超然以見余無往不樂者葢遊於物之外也
關梁紫金關在䝉隂縣東/南五十里穆陵關在大峴山上左傳齊/桓公曰賜我先君履
 南至于穆陵即/此今置廵檢司南洋橋在府城北門外舊有宋米/芾書曽肇所撰重修橋記
 橋在博興縣西/跨小清河通濟橋在髙苑縣/南五里大王橋在壽光縣/西四十五
 里唐建石/刻尚存東丹河橋在昌樂縣/西三里名義橋在蒙隂縣東/一十八里
 濰河橋在諸城縣/北五里盧河橋在諸城縣東/北三十里望仙橋在沂/水縣
 治/南太平橋在日照縣/西門外時水橋在臨淄縣西北四/十里元至元中建汶水
 橋在安丘縣/西北三里
[024-44b]
寺觀彌陀寺在府城北門外宋建/本朝洪武中重建寶願寺在莒州城内/状元坊金建
 吉祥寺在樂安縣治西金建以上二寺/俱本朝洪武二十四年重建西天寺在臨/淄縣
 西門外元至正間建/本朝洪武初重脩華嚴寺在諸城縣治東南隅元/至大間建本朝洪武中
 重/修壽聖寺在䝉隂縣南三里元至大/間建本朝永樂六年重脩開明寺在安丘/縣治西
 洪武/初建寧義寺在壽光縣治西/北洪武四年建梵衆寺在沂水縣南二/里洪武中建
 萬壽寺在臨朐縣治西北/洪武二十三年建普照寺在日照縣治北洪/武二十四年建
 景徳寺在博興縣治東洪武/二十七年因舊重建卧佛寺在昌樂縣城/南永樂中建
 濟寺在髙苑縣城/内洪武末建真武觀在府城西北隅宋建後/毁本朝洪武六年建
[024-45a]
 溪觀在莒州城北八里金㤗和間/建本朝洪武二十四年重脩脩真觀在臨淄縣/北八里元
 延祐二年建本/朝洪武初重脩紫微觀在臨朐縣治之南街東元中/綂間建本朝永樂中重脩
 龍泉觀在䝉隂縣西四十里元至元間/建本朝洪武二十七年重脩重陽觀在安/邱縣
 東北隅洪/武中建玉霄宫在昌樂縣治西北宋慶歴改建/間建後毁本朝洪武九年脩真宫
 在臨胊縣北/一十里元建
祠廟東鎮廟在沂山麓祀東鎮沂山之神本朝/載祀典詳見濟南府東嶽廟下堯祠在/堯
 山有唐朱/誕所撰碑后稷祠在稷/山上逢伯陵祠在逢山麓伯/陵殷諸侯武成
 王廟在府城北古東陽城中武成王太公望齊始封/之君也宋真宗讃桓桓尚父王佐之雄玉璜協
[024-45b]
 兆黄鉞成功四履業茂士政教崇式増懿號/永振清風碑刻尚存臨淄縣西北亦有廟齊太公
 桓公廟在臨淄縣學北舊二廟故基在縣治西北二/里營邱東宋景祐間碑刻在焉本朝成化三
 年徙建于此以魯仲連/等七賢配享春秋祀之顔文姜廟在府城西顔神鎮/三里文姜齊孝婦
 宋封順/徳夫人城陽王廟在莒州城中城陽/王漢朱虗侯劉章髙宻伯廟在安/邱縣
 東四十五里漢大司/農鄭𤣥宋封髙宻伯隱利侯廟在愚公山東齊愚/公宋封隠利侯
 潤廟在安邱縣雹泉之後後泉神宋/大觀間禱雨有應封封沛侯靈澤廟在仰天/山黒龍
 洞側祀龍神宋賜廟額/曰靈澤後加封豐濟侯常山廟在常山麓祀山神宋/宣和間禱雨有應封
 靈澤昭應王/誥碑尚存蕭信公廟在樂安縣治西信公隋千乗/尹蕭琅後人以元樂安尹綦
[024-46a]
 㤗張徳新配之/故又名三尹廟倉頡廟在壽光縣西本朝/宏治十六年建
陵墓倉頡冡在壽光/縣治西太公冡在臨淄縣南一十里太公/望葬於周齊人思其徳葬
 衣冠/於此桓公冡在臨淄縣淄水/南太公冡之北管仲墓在牛山/之阿把梁墓
 在臨淄縣東三里齊莊公襲莒杞梁死焉其妻迎柩/而哭之莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則将
 肆諸市朝既免於罪則有先人之敝/廬在君無所辱命於是弔諸其室晏嬰墓在臨淄/縣東北
 三里又有廟在髙/宻縣東南四十里三士墓在臨淄縣治南齊公孫㨗/田開彊古冶子事景公勇
 而無禮晏子言於公餽之二桃令計功而食公孫㨗/田開彊各言其功不及古冶子而食桃乃自刎死古
 冶子亦刎死諸葛亮梁甫吟歩出齊東門遥望蕩隂/里里中有三墳纍纍正相似借問誰家墳田彊古冶
[024-46b]
 子力能排南山又能絶地紀一朝被讒言/二桃殺三士誰能爲此謀國相齊晏子公冶長墓
 在諸城縣西四十里漢書/云在姑幕城東南五里四王墓在鼎足山齊記補/遺方基圓冡東西
 直列乃齊威宣/閔襄四王墓也王蠋墓在臨淄縣/愚公山西蘇秦墓在益都縣/東二十五
 里秦自燕奔齊齊大夫/與秦爭寵殺之葬此馬愉墓在臨朐縣/南十里劉珝墓在/壽
 光縣西四十里知府/李昻題其墓曰仁孝
古蹟廣縣城在府城南瀑水澗側漢縣屬/齊郡後魏嘗於此置青州廣固城在堯/山之
 陽晉永嘉後前趙於此築城有天澗/甚廣因之為固故名後爲劉裕所夷東陽城在府城/北晉劉
 裕伐南燕廢廣固築此/元魏嘗為青州治所古齊城在臨淄縣城北史記/齊世家太公都營邱
[024-47a]
 其後獻公徙/都臨淄即此畫邑城在臨淄縣西北二十里燕樂毅/伐齊聞晝邑人王蠋賢孟子去
 齊宿於/畫即此安平城在臨淄縣東一十里齊封田單號安/平君即此漢為東安平縣屬淄川國
 内有石槽俗/名石槽城西安城在臨淄縣西三十里漢縣屬齊/郡耿弇討張歩謂西安小而堅
 即/此髙陽城在臨淄縣時水北北魏立髙陽/城寓郡後改爲時水縣唐廢薄姑城在/博
 興縣東一十五里史記殷末薄姑氏爲諸侯至周/作亂成王滅之以封太公後四世孫胡公徙都此
 昌城在博興縣東南二十五里漢/縣属千乗郡東漢属樂安國利城在博興縣東南/四十里漢齊
 郡利縣東漢/屬樂安國營丘城在昌樂縣東南五十里營丘社/即太公受封之地隋於此置營
 丘/縣斟灌城在壽光縣東四十里春秋傳澆用師滅斟/灌應劭云古斟灌禹後今灌亭是漢北海
[024-47b]
 郡有/斟縣紀城在壽光縣西南三十里春秋紀國城内有/臺俗曰紀臺城旁有劇南城漢北海郡劇
 縣/也益城在壽光縣南一十里漢縣屬北海郡東海屬/樂安國寰宇記以爲魏益都城非也益都城
 在縣西二十里/俗名王胡城豐城在壽光縣西二十里魏司馬懿/伐公孫淵徙豐人住此故名
 昌安城在安丘縣西南一十里漢/縣屬髙宻國隋省入安丘平昌城在安丘縣/西南六十
 里漢縣屬琅琊郡/東漢屬北海郡郚城在安丘縣西南六十里春秋/齊遷紀郱鄑郚杜注朱虛縣
 東南郚城漢為梧城縣後魏置平封郡北齊/廢郡置琅琊縣隋改曰郚城唐省入安丘齊長城
 在諸城縣南四十里史/記齊有長城足以爲塞琅琊城在諸城縣東南一百/五十里琅琊山下漢
 琅琊郡治此隋/於此置豐泉縣東武城在諸城縣境漢縣屬/琅琊國隋改曰諸城朱虛城
[024-48a]
 在臨胊縣境漢縣屬琅琊郡/東漢屬北海國隋省入郚城向城在莒州南七十三/里春秋向邑城
 姑幕城在莒州境内漢縣屬琅/琊郡北齊省入東莞城陽城在莒州境内/漢城陽國治
 莒文帝封朱/虛侯章於此蓋城在沂水縣西北七十里齊葢邑孟/子謂葢大夫王驩指此漢置縣屬
 泰山郡隋嘗於/此置東安縣東安城在沂水縣南五十里漢縣屬/城陽國東漢屬琅琊郡北齊
 廢隋/復置東鄆城在沂水縣境内古有東西二鄆春秋魯/昭公所居者爲西鄆兖州東平郡是也
 莒魯所爭者爲東鄆此縣是/也又漢東莞縣有鄆亭即此東莞城在沂水縣本漢/東莞縣屬琅琊
 國晉置東莞/郡隋屬宻州葵丘在臨淄縣西二十里左傳齊侯/使連穪管至父戍葵丘即此
 丘在樂安縣境内齊景公有/馬千駟畋於青丘即此莊嶽里在齊城中孟子/引而置之莊嶽
[024-48b]
 之間註齊/街里名雪宫在府城内城隍廟西遺址存/焉齊王見孟子於雪宫即此田文第
 在府城西北隅脩身坊宋爲龍興寺夏/竦記曰此田文故第也今為城隍廟
名宦周鮑叔牙為齊卿進管仲於桓公以身下之天下/不多管仲之賢而多鮑叔能知人也子
 孫世䘵於齊有/封邑者十餘世管仲為齊相通貨積財富國强兵攘/夷狄尊周室桓公九合諸侯一
 匡天下管/仲之力也晏嬰為齊相食不重肉妾不衣帛一狐裘/三十年其在朝君語及之即危言語
 不及之即危行以此/三世顯名於諸侯司馬穰苴晏嬰薦其文能附衆/武能威敵景公以為
 将軍使捍燕晉之師乃申明約束監軍/莊賈後期斬以徇燕晉聞之皆解去荀卿仕齊三/為祭酒
 齊人讒之/乃去適楚漢曹參齊相尊禮葢公用黄老/術治尚清静齊國大治卜式齊相/會吕
[024-49a]
 嘉反式上書願與子男及臨淄習弩愽昌習舡/者請行死之以盡臣節武帝賢之賜爵關内侯雋不
 疑青州刺史昭帝即位齊孝王孫劉澤交結豪傑謀/反欲先殺青州刺史不疑發覺收捕皆伏其辜
 朱博琅琊太守令屬縣各用其豪傑/以為大吏文武從宜大變齊俗馮野王琅琊太/守京兆
 尹王章奏王鳳專權薦野王代/鳳後章爲鳳所䧟野王遂免歸陳俊建武中琅琊太/守行大将軍事
 撫貧弱表有義檢制軍吏不/得與郡縣相干百姓歌之法雄青州刺史討平海/㓂州界清静毎行
 部録囚徒察顔色多得情偽/長吏不奉法者皆解印綬去王龔青州刺史劾奏貪/濁二千石數人安
 帝嘉/之伏恭建武初劇令以惠政公亷聞青/州舉為尤異太常試經第一李膺青州/刺史
 守令畏其威明/多望風棄官陳蕃樂安太守時李膺為青州刺史/名有威政屬城聞風皆自引去
[024-49b]
 蕃獨以/清績㽜孔融北海相收合士民起兵講武置城邑立/學校表顯儒術薦舉賢良遷青州刺史
 三國胡質魏東莞太守又以征東将軍都督青徐諸/軍廣農積榖有兼年之儲置東征臺且佃
 且守嚴設備以/待敵海邉無事王凌魏青州刺史時海濵䘮亂法度/未整凌布政施教賞善罰惡甚
 有綱紀百/姓稱之鄧艾魏城陽太守時并州右賢王劉豹并/為一部艾上書陳禦邉表䇿多納用
 焉/晉胡威領青州刺史其父質仕魏守東莞以清慎/聞武帝問威曰卿與父孰清對曰臣父清
 恐人知臣清恐人不/知是臣不如父逺矣曹攄臨淄令嘗辨寡婦寃獄時/稱其明又嘗於嵗夕縱囚
 歸家尅日令還至日/果無違者一縣嘆服隋蕭琅千乗縣尹明習憲章碩/徳著績有惠愛篤信在
 民民立祠祀/之謚曰信公劉曠為臨潁令清名善政為天下第/一於是下優詔擢拜莒州刺史
[024-50a]
 王承元平盧淄清節度使始䀋禁未嘗行兩河承元請/歸有司由是兖鄆諸鎮皆奉法承元資仁裕
 所至/愛利李邕北海太守有治行/時稱為李北海趙居貞北海太守文章/政事為時所稱
 劉敬和髙苑縣令嘗令淄川長山鄒平皆有聲至髙/苑適嵗飢即擅開倉賑民民歌曰髙苑之樹
 枯已榮淄川之水渾已澄鄒邑之/民仆已行述其徳政樹碑於縣治王師範青州節度/使好儒學
 聚書萬卷爲/政有惠愛五代馬𦙍卿晉青州刺史遼兵至堅守/不降城破被執遼主義而
 釋/之宋㓂凖知青州太宗每念/之召拜叅知政事蔡齊知宻州嵗遭旱除/公田之租數千石
 又請弛䀋禁使民得易/食以救飢民皆頼之范仲淹知青州有惠政/醴泉出城西冨弼
 知青州會河朔大水民流就食弼勸所部出粟益以/官廪隨所在貯之得公私廬舎十餘萬區散處其人
[024-50b]
 以便薪水山林陂澤之利聴流民取之/死者爲大冢葬之凡活五十餘萬人歐陽脩知青/州時
 諸路散青苖錢爲民害脩乞令/民止納本錢及罷提舉官不報陳執中知青州率民/錢築諸城有
 詔止之執中格詔卒城之未㡬/沂卒王倫叛執中遣兵捕殺之余靖知青州自㓂凖/及靖來守是邦
 風俗丕變/人才軰出張琰知益都縣罷里正弗用而租以時石/介獻息民論請以益都為天下法
 王愽文知宻州負海有䀋塲嵗飢民多盗鬻吏捕/之輒抵死愽文請弛鹽禁嵗豐乃復從之
 抃知青州時京東旱蝗青獨多麥/蝗将及境遇風退飛盡堕水死蘇軾知宻州時司/農行手實法
 不時施行者以違制論軾謂提舉官曰令出於司農/是擅造律也提舉官驚曰姑徐之未㡬朝廷知法害
 民罷之宻人/深以為幸曽孝序靖康初知青州繕脩城池訓練/士卒儲峙金穀有數年之備金
[024-51a]
 人不敢犯髙宗召赴行在青/民借留許之後兵亂遇害陸有常知臨淄縣臨胊/土兵作亂有常
 率民兵拒守死於陣知益都縣/張侃千乗縣丞丁興宗亦死之元劉好禮知莒州事/鋤奸起懦
 盗弭化行嘗嵗旱禱而霖雨三日蝗生/亦禱焉蝦䗫羣至食蝗盡去後民思之張徳新樂/安
 縣尹綦㤗繼之並以亷惠得/民及歿人以配享蕭信公張俊山東行樞宻/院知院本朝
 兵攻益都悉力拒守/城䧟携妻子投井死胡濬益都路總管本朝/兵取其城自縊死
 時山東宣慰副使于徳文僉/山東宣慰司事齊郁皆死之本朝趙麟國初/莒州
 知州長於文學亷公有為凡州/之儒學公署皆其所建脩者牟魯莒州同/知洪武
 初青州民孫古朴等聚衆為亂襲莒州執魯欲/脅其䧏魯叱之曰今民皆安業汝輩何為自取
[024-51b]
 夷戮即悔過自新猶可轉禍為褔不然官軍至汝軰/寜有遺種乎我守土臣有死而已所可惜者良民也
 賊未敢加害擁至城南鄒家莊魯/大罵賊遂殺之事聞命厚恤其家王公懋洪武初爲/髙苑縣丞
 時有盗賊數十人入髙苑刼掠民不能禦公懋率民/兵捕之賊拒敵砍公懋左耳公懋不爲動擊殺二人
 餘皆擒之事聞/賞綺帛以旌之于子仁洪武中為昌樂縣丞爲政亷/能吏胥畏服耆民赴京奏保
 詔賜金幣陞本縣知縣後坐誣累民復赴/京訴理陞知登州府仍賜金幣旌其賢張旟永樂/中爲
 安丘知縣㑹妖賊唐賽兒黨賔鴻等攻掠安丘旟與/縣丞馬撝率民兵八百以死拒戰賊敗復集衆攻城
 㑹備倭都指揮衞青率千騎至旟出城中兵合擊大/敗之卒全安丘事聞擢旟山東左叅政撝左叅議
 衛青爲山東僃倭都指揮永樂中妖賊攻掠安丘青/率千騎至城下奮擊敗之賊収餘衆再戰城中
[024-52a]
 人亦鼔譟出擊賊大敗遁去殺賊二千餘人生擒四/千餘人山東悉平㨗聞賜勅奨諭陞青山東都指揮
 使/葉元凱正統間知沂水縣存心仁恕勤政/愛民卒于官民立祠祀之省志李昻成/化
 間知青州府鋤奸植善境内懾服嵗飢發官廪數十/萬石又勸冨民出粟八萬餘石全活甚衆郡人比之
 冨公生立祠于/表海亭省志奚銘成化間知樂安縣興學勸農賞/罰明信百廢脩舉民俗大化尋
 擢監察御/史省志趙一貫成化間知日照縣平易近民寛猛/適宜蝗旱有禱輙應屢變歉爲豐
 焉省/志周致𢎞治中知臨淄縣以清節自勵事至立辦/士民咸服嘗檄署益都而邑民爭之尋卒
 百姓哀慕遂立/祠祀之省志馬繼祖𢎞治間知博興學寛厚仁愛/蒞事明敏嵗飢悉力賑給民
 頼全活百姓/歌之省志
[024-52b]
人物周把梁名殖與華周俱齊人仕爲大夫莊公伐莒/為車五乗之賔而梁周不與焉歸而不食
 其母曰汝生而有義死而有名則五乗之賔盡汝下/也趨食乃行至莒二人出鬬獲甲首三百莊公曰子
 止與子同齊國梁曰君不使梁與五乗是少吾勇也/臨敵止我以利是汙吾行也深入多殺臣之事也齊
 國之利非吾所知也遂進闘而/死其妻間而哭之城爲之崩成覸齊人謂景公曰/彼丈夫也我丈
 夫也吾何/畏彼哉公冶長齊人孔子弟子子謂其雖在縲絏/之中非其罪以其子妻之後世追
 封髙/宻侯后處齊人孔子弟子言行不/乖後世追封營丘伯歩叔乗齊人孔子/弟子力扶
 聖道後世追封愽昌侯以/上三人俱從祀孔子廟庭黔婁子齊隱士守道不/屈威王師之
 武齊人以兵法見呉王闔廬用爲将西破强楚北/威齊魯顯名諸侯所著兵書十三篇行於世
[024-53a]
 衍齊人著書十餘萬言其歸必止乎仁義名重於齊/適梁惠王郊迎執賔主之禮如燕昭王擁篲先驅
 請爲弟子周遊諸侯其見尊禮/如此又有騶忌騶奭號三騶子王蠋齊晝邑人屢諫/湣王不聴退而
 耕于野燕初破齊聞蠋賢将封以萬家蠋固謝曰忠/臣不事二君遂經死齊士大夫聞之曰王蠋布衣也
 義不北靣於燕况在位食䘵者乎/乃求湣王子法章立之是爲襄王田單臨淄人初為/臨淄市掾燕
 伐齊盡䧏齊城惟莒即墨不下即墨人謂其智立為/将軍拒燕單用火牛大敗燕師盡復齊七十餘城迎
 立襄王於莒王/封單為安平君顔蠋齊人戰國時隠居不仕嘗言有/處窮方其藥有四味一曰無事
 以當貴二曰早寢以當冨三曰安歩以當車四/曰晚食以當肉東坡云若此可謂巧於處窮矣子竒
 齊人年十八爲阿邑宰開/倉廪以賑貧乏邑内大化田文齊人父嬰號靖郭君/齊威王公子也相齊
[024-53b]
 二十餘年文亦相齊封萬户於薛招致天下/賢士食客嘗數千人聲聞諸侯號孟嘗君魯仲連
 齊人嘗遊趙秦圍趙急魏遣新垣衍說趙請帝秦仲/連見衍極論帝秦之害秦軍聞之遂解於是平原君
 以千金爲壽仲連却之而去後田單問䇿於仲連遂/下聊城齊王欲爵之仲連不受逃於海上曰與其冨
 貴而詘於人寜貧/賤而輕世肆志焉漢田横故齊王榮弟項羽破齊復/擊漢横乃以散兵復収齊
 城邑立榮子廣為王而相之及廣死横自立為王漢/髙帝既立横與其徒五百餘人入居海島髙帝召之
 乃乗傳詣洛陽未至自剄其/徒五百人聞横死亦皆自殺婁敬齊人以衣褐見髙/帝說帝都關中賜
 姓劉拜郎中號奉春君匈奴入㓂帝欲擊敬言不可/帝不聴後果被圍七日始得解帝謂敬曰吾不用公
 言以困平城乃封敬/為關内侯號建信君淳于意臨淄人文帝時為太倉/長喜醫師事同郡元里
[024-54a]
 公乗陽慶得扁鵲術定可治决死生及藥論甚精治/病多驗文帝問其所驗㡬何意歴舉以對帝嘉之
 鄒陽齊人景公時仕吴以文辯著名吴王隂有邪謀/陽上書諫不納去而之梁從孝王游被譛下吏
 從獄中上書王立/出之卒爲上客轅固齊人治詩景帝時爲博士以/亷直拜清河王太傅疾免武
 帝立復以賢良徵諸儒多嫉毁曰固老罷歸之時年/已九十餘公孫𢎞亦徵昃目事固固曰公孫子務正
 學以言毋曲學以阿世諸/齊以詩顯皆固之弟子也胡母生齊人治公羊春秋/景帝朝爲愽士與
 董仲舒同業仲舒著書稱其徳年老/歸教於齊齊之言春秋者宗事之公孫𢎞菑川人/家貧牧
 豕海上年四十餘乃學春秋雜說武帝初舉賢良對/䇿第一拜博士待詔金馬門元朔中為丞相封平津
 侯開東閣以延賢人與叅謀議身食一/肉脱粟飯俸䘵皆以給賔客家無餘資主父偃臨淄/人初
[024-54b]
 學縦横術晚乃學易春秋百家之言武帝朝上書闕/下朝奏暮召時徐樂嚴安亦上書言世務上曰公等
 安在何相見之晚拜偃為郎中一嵗四遷/後拜齊相徧召昆弟賔客散五百金予之嚴安臨淄/人武
 帝朝以故丞相史上書言周失之/弱秦失之强拜郎中後為騎馬令倪寛千乗人治尚/書家貧賃作
 帶經而鋤武帝時以射䇿為掌故遷左内史吏民大/信愛之通世務眀習文法以經術縁飾吏事後爲御
 史大/夫歐陽生千乗人事伏生受尚書傳至曽孫髙為/愽士髙孫地餘亦為愽士論石渠官至
 少府由是尚書/世有歐陽氏學梁丘賀諸城人初以能心計為武騎/從京房受易宣帝求房門人
 得賀入説易善之以為郎賀小心周宻甚見信重官/至少府圗形麒麟閣子臨亦以説易爲黄門郎嘗奉
 使問諸儒/於石渠樓護齊人父為丗醫護舉方正為諫大夫/使郡國上書求上先人冢過齊會宗
[024-55a]
 族故人各以親踈與束帛一日散百金之費使還奏/事稱意擢天水太守有故人吕公無子護飬之終身
 周堪齊人元帝時擢光䘵勲與蕭望之並領尚書事/以師傅見尊重數宴見言治亂事為石顯所譛
 皆免官望之自殺上/愍堪仍擢光䘵勲師丹琅琊東武人治詩舉孝亷/為郎累遷大司空哀帝封
 拜丁傅追帝共王丹皆切諫浸不合遂䇿免平帝即/位以丹執忠節㩀聖法可爲社稷之臣封義陽侯卒
 謚節/侯薛方齊人嘗爲郡掾祭酒徴不至王莾以安車/迎方方辭謝曰堯舜在上下有巢由今明
 主方隆唐虞之徳小臣欲守箕山之節也使者以聞/莽說其言不强致方居家以經教授喜属文著詩賦
 數十篇光武即位/徴之方道病卒伏湛東武人伏生九世孫父理當/世名儒湛少傳父業教授數
 百人更始時為平原太守時天下兵起一郡頼湛以/全光武徵拜大司徒封陽都侯又奏行鄉飲酒禮自
[024-55b]
 伏生以後世傳經學清静/無競故東州號為伏不闘伏隆湛子以節操立名光/武時張歩㨿齊地隆
 為太中大夫移檄告以順逆青徐羣盗皆䧏歩遣使/隨隆詣闕光武拜隆光䘵大夫遣使於歩歩欲自王
 留隆共守二州隆不從為歩所殺/歩平收隆䘮賜棺歛作塜琅琊伏恭湛兄子初湛/弟黯以明齊
 詩改定章句作解說九篇恭少傳黯學光武時除劇/令遷常山太守敦修學校教授不倦眀帝臨雍拜恭
 為司空儒者榮之肅宗/行饗禮以恭為三老歐陽歙樂安千乗人自歐陽/生傳伏生尚書至歙
 八世皆為愽士光武時拜汝南太守推用賢俊政/稱異迹在郡教授數百人徴為河南尹終大司徒
 良臨淄人初為郡吏不事欺謟東平王蒼辟為西曹/又薦其公方亷恪躬儉安貧白首一節明帝以為
 議郎遷司徒長史每處大議/輙㨿經典不希㫖以狥俗牟融安邱人少愽學以/尚書教授門徒數
[024-56a]
 百人舉茂才為豐令永平中入為司𨽻多所舉正百/僚憚之後爲司空甚得大臣節肅宗朝為大尉叅録
 尚書/事承宫姑幕人少牧豕過徐子盛學舎棄而聴講/勤學不倦後為大儒永平中徴拜中郎将
 數納忠諫朝臣憚其節名播匈奴單/于使來嘗求見之官至侍中祭酒周澤安丘人少/習公羊嚴
 氏春秋中元初遷渑池令吏人愛之後拜太常果敢/直言顯宗嘗以北地太守廖信贓物班諸亷吏惟澤
 等數人特䝉賜焉是/時在位者咸自勉勵郎顗安邱人父宗善風角星筭/能望氣占候安帝朝徵拜
 吴令顗少傳父業兼眀經典勤心銳思朝夕無倦順/帝時災異數見顗拜章言其故復陳便宜七事召拜
 郎中辭/病不就童恢姑幕人父仲玉遭時凶荒傾家賑恤九/族鄉里頼全者以百數恢少爲郡吏執
 法亷平後除不其令有/呪虎之異遷丹陽太守滕撫劇人有文武才順帝末/揚徐盗起拜撫為九江
[024-56b]
 尉討平之陞左馮翊所得賞賜盡分麾下性方直不/交權勢宦官懷忿及論功當封太尉胡廣時録尚書
 事承㫖黜撫/天下怨之周璆樂安人髙潔之士前後郡守招命/莫肯至惟太守陳蕃能至焉字而
 不名特為設一/榻去則懸之江革臨淄人少失父獨與母居遭亂/負母逃亂備經險阻數遇賊輙
 求哀言有老母辭氣愿欵有足感動人者賊以是不/忍犯之卒與母歸鄉人稱之曰江巨孝母終廬墓不
 除服後舉孝亷/遷諫議大夫王脩城陽營陵人事母至孝母以社/日亡來年隣里聚社脩念母哀
 甚隣里爲之罷社孔融召脩為主簿守髙宻令復以/膠東多盜移令膠東融有急難頼脩以免曹操徙脩
 爲奉/常任旐樂安愽昌人黃巾賊到愽昌聞旐姓名/曰夙聞任子旟天下賢士那可入其鄉
 原朱虛人少與管寧俱以操尚稱州府辟命皆不就/後避亂居遼東一年往歸原居者數百家游學之
[024-57a]
 士教授之聲不絶後曹操辟爲司空掾歴/遷五官将長史閉門自守非公事不出管寜朱虛/人美
 鬚眉與邴原相友漢末同避亂至遼東依公孫度度/安其賢民化其德後浮海還郡魏初累徴不起吟詠
 詩書不改其樂眀帝特具安車束/帛加璧聘之會寜卒年八十四董永千乗人少失/母獨飬父流
 寓孝感父亡無以葬乃從人貸錢一萬曰後無錢還/當以身作奴葬畢忽道遇一婦人求爲永妻永與俱
 詣錢主令織縑三百匹以償一月而華辭永去乃曰/我天之織女縁君至孝天帝令我助君償債言訖凌
 空而/去三國徐奕東莞人仕魏初為掾屬從征馬超留/為丞相長史鎮撫西京稱其威信曹
 操嘗謂奕曰君之忠亮古人不過/也魏國既建復典選舉後為中尉國淵樂安人初仕/魏為司空掾
 属每公朝議論常直言正色後遷魏郡太守太僕卿/雖居列卿位布衣蔬食禄賜散之故舊宗族以㳟儉
[024-57b]
 自/守周宣樂安人初為郡吏魏文帝以為中郎屬太/史其占夢十中八九世以比建平之相
 盛琅琊莒人初為孫權司馬守柴桑大破黃袓兵復/討臨成南阿山賊有功及權稱藩魏使邢貞拜權
 為吴王盛忿憤曰盛等不能奮身為國家并許/洛而令吾君與貞盟不亦辱乎後領廬江太守王裒
 脩孫父儀為将軍司馬昭之司馬東關之敗昭以非/罪斬儀裒痛父非命隱居教授累辟不就廬墓側旦
 夕攀栢悲號涕淚着樹樹為之枯讀書至哀哀父/母生我劬勞輙三復流涕門人為廢蓼莪之篇
 左思臨淄人口訥而辭藻壯麗造齊都賦一年乃成/復欲賦三都搆思十年門庭藩溷皆着筆札遇
 得一句即便䟽之自以所見不愽求為袐書郎及賦/成皇甫謐為序張華見而嘆曰班張之流也時競傳
 冩洛陽為/之紙貴王尼城陽人東嬴公騰辟為車騎府舎人/不就時尚書何綏奢侈過度尼謂人
[024-58a]
 曰綏居亂丗矜豪乃爾将死不久未㡬果為東海王/越所殺尼初入洛見越不拜越問其故尼曰公無宰
 相之能是/以不拜徐邈姑幕人下帷讀書不游城邑東晉初/徙居京口謝安舉為中書舎人撰正
 五經音訓學者宗之遷㪚騎常侍處西省前後十年/多有匡益遷中書侍郎專掌綸綍仕終驍騎将軍
 徐廣東莞人世好學至廣尤精百家無不研覽嘗撰/車服儀注及晉紀四十一卷荅禮問百餘條仕
 晉至驍/騎将軍王猛劇人少好學氣度雄逺隠於華山晉桓/温入關猛被褐往謁捫虱而談當世之
 事後秦苻堅招之一見如平生若𤣥德之遇孔明累/遷尚書左僕射任兼将相宰政公平秦國富强及卒
 堅哭之曰天何奪吾景略之/速也子休仕為河東太守王鎮惡猛之孫從叔父/矅歸晉客荆州
 頗讀諸子兵書嘗為臨澧令劉裕召與語異焉因謂/諸佐曰鎮惡王猛孫所謂将門有将以功封愽陸縣
[024-58b]
 子以龍驤将軍率水軍伐秦/遂㧞長安後爲沈田子所害南北朝臧燾東莞莒人/少好學善
 三禮貧約自立晉太元中始立國學謝𤣥舉燾為助/教宋武時以后兄拜太常雖外戚貴顯而彌自冲約
 弟熹熹子質有氣幹好言兵累官/至雍州刺史監四州諸軍事王憲劇人猛之後/仕後魏為廷
 尉卿出為上谷太守清身率人風化大行後以年/老特賜錦綉布帛珍羞禮膳卒年八十九謚曰康
 昕憲曽孫少篤學仕後魏累官常侍武帝或時袒露/與侍臣戯狎見昕即正冠歛容昕母崔氏學識有
 風訓生九子皆風流/醖籍世號王氏九龍王晞昕之弟㓜孝謹有器度好/學不倦北齊徵署王府功
 曹吏晞願養母竟不受署昭帝欲以為侍中苦/辭不受謂人曰非不愛作熱官但思之爛熟耳賈思
 伯益都人與弟思同俱好經史思伯仕後魏累官至/衛尉卿謙恭下士人曰公今貴重寜能不驕思伯
[024-59a]
 曰衰至便驕何常之有世/以為雅言思同官至侍中孫搴樂安人少勵志勤學/仕北齊為國子助教
 神武署爲相府主簿專典文筆當煩劇之任/大見賞重及卒神武親臨之曰折我右臂任昉愽/昌
 人父遥齊中散大夫昉八嵗能屬文初仕齊為太學/愽士王儉沈約皆推讓其文梁武帝時歴黃門侍郎
 出為義興新都太守/所著文章數十萬言孫謙東莞人仕梁累官零陵太/守以老徴為光䘵大夫謙
 歴二縣五郡所在亷㓗居身儉素牀施蘧蒢屏風冬/則布被莞席每朝見猶請劇職自效武帝笑曰朕當
 使卿智不當使卿力卒年九十/二從子亷歴晉陵呉興太守劉勰東莞人撰文心/雕龍五十篇論
 古今文體欲取定於沈約無由自達乃負書候約/於車前狀若貨鬻者約取讀大重之謂深得文理
 穆之莒人徙居京口從宋武帝平建鄴諸大處分倉/卒立定累加尚書左僕射帝北伐留守建業内
[024-59b]
 緫朝政外供軍旅决斷如流事無壅滯後以佐命/元勲追封南康郡公謚文宣孫&KR3179仕至御史中丞
 叚志𤣥臨淄人姿質偉岸以驍果從太宗破竇建徳/平東都累官右驍衛将軍嘗奉命勒兵衛章
 武門太守夜遣使至志𤣥拒曰軍門不夜開使者示/以手詔曰夜不能辨不納太宗嘆曰真将軍封褒國
 公卒謚/壯肅房𤣥齡臨淄人父彦謙仕隋為監察御史直/道守常介然孤立終涇陽令𤣥齡㓜
 警敏貫綜墳籍善屬文書兼草𨽻太宗狥渭北杖䇿/上謁一見如舊為府記室從征伐獨收人物置幙府
 累官尚書左僕射居相位十五年任/公竭節世稱其賢卒贈太尉謚文昭叚文昌志𤣥三/世孫任
 義節不為齷齪小行累官翰林學士中書侍郎出帥/西蜀羣蠻震服入拜御史大夫徙帥荆南民有旱不
 苦雨不愁之語子成式/愽學强記著酉陽雜爼王敬武青州人中和中盗發/齊隶間遣敬武擊定
[024-60a]
 因授平盧軍節度使後檢校/太尉同中書門下平章事孫既樂安人母喪廬墓/髪氊靣垢尫瘵骨
 立俄有醴泉涌於墓側里人名之/曰孝源泉唐貞元中碑刻今尚存五代趙犨青州人/㓜與羣
 兒戱部分行伍指顧如大将及壯善弓劒勇果重氣/義拒黄巢有功仕梁爲忠武軍節度使犨卒弟翊代
 立有徳政及卒陳/州人為之罷市孫晟宻州人好學有文辭仕南唐/為右僕射周世宗征淮南遣
 晟使周見留晟謂其副王崇質曰吾行必不免然吾/忠不忍負永陵一抔土世宗待晟甚厚召問江南事
 終不對世宗怒収下獄晟臨死神色怡然南望拜/曰臣惟以死報國乃就刑唐王聞之贈魯國公
 李成益都人性曠蕩嗜酒喜吟詩善琴奕畫山水尤/工得意處疑非筆墨所成人欲求者先為置酒
 酒酣落筆煙景萬/狀世傳以為寶張宏益都人髙祖茂唐易定節度/使曽袓𤣥易州刺史袓持蒲
[024-60b]
 城令父峭業春秋一舉不第退居邱園宏太宗朝進/士累官樞宻副使卒贈右僕射宏脩謹守位不求赫
 赫之譽歴踐通/顯末嘗敗事徐興青州人以拳勇𨽻兵籍嘗從太/袓征晉陽立功後從潘羙趣團
 栢谷奮與賊闘有果敢氣生擒偽将身被/重創無所回撓累官左監門衛大将軍許仲宣青/州
 人登進士第性倜儻有心計太袓征江南仲宣知隨/軍轉運事兵數十萬供饋無闕後為廣南轉運使㑹
 征交州地炎瘴士卒多死仲宣因奏罷其兵草檄書/以諭交州交州即送欵内附太宗嘉之後遷給事中
 王子輿莒人少業文詞太宗朝進士累官殿中侍御/史真宗時爲淮南轉運使子輿精於吏事久
 掌茶鹽漕運周知利害裁量經制/公私便之後拜諫議大夫户部使傅霖青州人少與/張詠同學霖
 隠不仕詠既顯求霖者三十年不可得及詠知陳州/乃來謁閽吏白傅霖請見詠責之曰傅先生天下賢
[024-61a]
 士吾尚不得為友汝何人敢名之詠問霖昔何隠今/何出霖曰子将去來報子爾翌日别去後一月詠卒
 賈同臨淄人篤學好古有時名舉進士王欽若方貴/盛欲致之不往天聖初上書言丁謂造符瑞欺
 先帝今冝眀告天下以正其謬又言冦凖忠亮/不宜貶黜累官殿中丞卒門人謚曰存道先生李之
 才青社人性朴直為古文章語直意邃師穆脩受易/脩之易受之种放放受之陳摶其圖書象數變通
 之妙秦漢以來鮮有知者之才嘗權/共城令邵雍傳其學官至殿中丞王曽益都人自/少頴悟善
 為文辭咸平中郷貢禮部廷對皆第一累官右僕射/平章事集賢大學士封沂國公卒謚文正曽資質端
 厚在朝進止皆有常處當國時正色危言進退士人/莫有知者嘗曰夫執政者恩欲歸己怨使誰歸范仲
 淹服/其言王皥曽之弟舉進士累官集賢院學士以兵部/侍郎致仕卒嘗論次典禮因革為禮閣新
[024-61b]
 編又集五代事為/唐餘録六十卷趙師民臨淄人九嵗能屬文舉進/士第學問精愽志尚清逺
 歴官崇政殿說書遷宗正丞上書陳/十五事三遷刑部郎中有集三十卷燕肅青州人舉/進士累官
 龍圗閣直學士歴知數州皆有善政知審刑院寃獄/盡釋肅性巧嘗造指南記里鼓二車及欹器蓮花漏
 人服其精子度第進士累官諫議/大夫知潭州孫瑛官至户部尚書楊安國安邱人父/光輔居馬
 耆山教授學者官國子監丞安國以五經及第仁宗/時為崇政殿説書行義淳實在經筵二十七年累遷
 翰林侍講學士/卒贈禮部侍郎明鎬安邱人中進士第仁宗朝歴京/東益州陜西河東轉運使入知
 開封府副文彦愽討平王則於貝州拜叅知政事卒/謚文烈鎬端挺寡言所至安静有體而遇事不茍為
 世所/推重朱壽隆諸城人累官鹽鐵判官京東轉運使甚/有政績終少府監知楊州壽隆為人和
[024-62a]
 厚接語怡怡必當於/理而不屈於權貴周沆益都人舉進士歴官湖南/轉運使以計撫䧏蠻族徙
 河東陜西河北皆有政績累遷龍圗閣直學士知成/徳軍俗方棄親事佛沆閱按斥數千人還其家以户
 部侍郎/致仕韓晉卿宻州安丘人為童子時日誦書數千/言嘗以明經中第歴州縣政循良奏
 課第一元祐中為大理卿持平考核無所/上下士大夫間推其忠厚不以法家名之任顓夀光/人舉
 進士擢鹽鐵判官累遷龍圗閣直學士以太子賔客/致仕顓剛毅不回臨政累有顯績仁宗嘗賜壐書旌
 之/蘇丕青州人袓徳祥建隆四年狀元丕有髙行少/時一試禮部不中拂衣去居渳水之濵五十
 年不踐城市歐陽脩言/於朝賜號冲退處士張所青州人豋進士第歴官/監察御史髙宗即位遣
 所按視陵寢還上䟽論還京五利又條上兩河利害/及言黄潜善奸邪謫江州安置後李綱薦為河北招
[024-62b]
 撫使所方招來豪傑而李/綱罷相遂落職嶺南安置王輝青州人靖康初應募/立竒功官至巡檢使
 寓吉州茶㓂犯邑郡檄輝使行至勝郷地險輝勇於/進為賊所得以刄加頸欲全之輝含血大罵遂死事
 聞贈忠州刺/史立廟羅陂仇悆益都人舉進士歴鄧城武陟令調/髙宻丞皆有偉績㓂起相戒毋犯
 髙宻境南渡後知廬州劉麟入㓂統制張𤦺欲驅民/南走先脅悆出悆曰吾當以死狥國堅不為動時令
 諸郡棄城退保悆力陳不可卒全活/數州之衆後知平江府封益都縣伯李宥成孫父覺/舉九經起
 家歴官國子愽士直史舘宥善屬文不雜交游舉進/士歴官諫議大夫知江寧府有善政後判留司御史
 臺性清介好奨㧞士人賙恤貧/者既死家無餘財官賜錢百萬陳規安丘人中眀法/科為人端毅寡
 言以忠義自許建炎初知徳安府累破羣賊嘗砲傷/其足神色不變改知順昌府與劉琦合謀大敗烏珠
[024-63a]
 兵移知/廬州宻佑宻州人徙廬州為人剛毅質直累官江/西路副緫管咸淳中為江西都統元巴
 延兵東下至隆興祐率衆逆戰大兵圍數重佑告其/部曰今日死日也若力戰或有生理兵敗被執竟不
 屈而/死金劉珫益都人世宗時為護衛長累遷太子詹/事宣徽使求補外除定海軍節度使榮
 寵終身弟璣舉進士累官國子祭酒太常少卿嘗同/知漕運言省費事又嘗為户部員外郎條上便宜數
 事世宗/嘉納之鄒谷諸城人大定中進士累官刑部主事大/理寺丞爭論情法折正疑難後歴定海
 㤗寜軍/節度使張暐日照人正隆中進士博學該通累官太/常少卿禮部侍郎歴二十餘年最明禮
 學家法為仕人儀表諸子講/論至夜分乃罷率以為常張行簡暐子淹貫經史/大定中進士第
 一累官禮部尚書翰林學士終太子太傅謚文正為/人端慤慎宻所著文章及禮例纂共百餘卷金儒臣
[024-63b]
 世為禮官習學禮/者稱張氏父子云張行信行簡弟大定中進士累官/諫議大夫為人純正真率
 雖兩登相位殆若無官而遇事輙發無所畏避嘗言/胡沙虎必反抗權臣髙琪為士論所稱及卒之日雖
 平昔甚娟忌者/亦曰正人亡矣元李庭壽光人以材武選至元中從/大将攻宋襄樊取臨安每䧟
 陣先登以功累遷中書左丞後東征日本遇風壞船/庭抱船板漂流抵髙麗得還再遷平章政事卒追封
 益國公謚武毅子大用歸徳府同/知以哀毀卒大椿襲益都萬户張禧益都人年十/六從大将南
 征又從世袓濟江與宋兵戰屢㨗後從下襄樊取閩/浙皆有功累官都元帥後與范文虎李庭同征日本
 遇颶風文虎庭戰艦悉壊/禧預有區處所部獨完張𢎞綱禧子從父攻城狥/地屢有功累官至
 萬户後從右丞劉傑征八百媳婦國戰没追封齊國/公謚武宣子漢官至集賢直學士鼎襲江隂水軍萬
[024-64a]
 户/于欽益都人博學多聞初授國子助敎陞兵部侍/郎奉命山東周覧原隰詢諸鄉老水經地記
 歴代沿革著書/六卷名曰齊乗張士謙樂安人累官南臺監察御史/出知婺源州事敵兵至踰五
 十餘日城䧟被執先戮其妻仍加刃於頸以脅之䧏/士謙曰吾為國死忠豈畏死耶可急殺我至死色不
 為變罵語不絶事/聞追封清河郡伯王英益都人性剛果有大節膂力/過人善騎射以平㓂功拜懷
 逺大将軍至正間毛貴䧟益都英曰吾老不能/報天子尚忍食異姓之粟以求生乎遂饑而死本朝
 臧哲諸城人洪武中以儒士舉為兵馬指揮發奸/擿伏不避權豪朝廷嘉之賜白金鞍馬後為
 廣西布政使以亷介稱丁/憂家居勑賜米錢旌之馬愉臨朐人宣徳丁未進/士第一授翰林院脩
 譔累遷侍講學士預聞機務侍經筵性資淳篤論事/務存寛厚嘗奏讞疑獄經年不决者遷禮部右侍郎
[024-64b]
 兼侍講學士卒贈翰/林院學士禮部尚書張時蒙隂人好學愽文洪武中/由鄉舉歴教官擢給事中
 官至山西布/政司左叅政孫浩諸城人洪武中由太學生授廣東/布政司左叅政再陞本司左布政
 使政績/著聞劉甄壽光人剛果有為永樂中鄉貢選𨽻翰/林用知者薦為四川道監察御史陞山
 西按察司/副使卒劉昺甄弟通經史徴召不起以六子皆/貴贈翰林學士邦人比之竇燕山
 凱益都人正統間進士授給事中彈劾不避權勢聞/英廟北狩捽言官於闕門執嬖倖壞事者格殺之
 劉珝夀光人正綂中進士累官太子太保户部尚書/謹身殿大學士資性剛直文學純正其在講筵
 甚久當時講官稱第一受知憲廟簡入内閣呼為東/劉先生而不名居家孝父母歿各廬墓三年所居號
 曰仁孝里嘉靖初事聞欽撰祝文曰忠/裨于國孝表于鄉為一代名臣云省志
[024-65a]
列女顔文姜齊人適李氏事姑至孝常踰歴山險汲新/泉以供姑嗜忽感泉湧於室遂流成河故
 人名其里曰顔神河/曰孝婦立廟祀之宿瘤女齊東郭人閔王出遊百/姓盡觀惟宿瘤女採桑
 如故王怪問之對曰受教父母採桑不受教觀王王/曰此竒女也聘以為妃朞月之間諸侯來朝女死燕
 乃圗/齊緹縈女漢太倉令淳于意之少女意有罪當刑/怒罵其五女曰生女不生男緩急無可
 使者於是緹縈隨父至長安上書言妾父為吏齊中/稱其亷平今坐法當刑妾傷夫死者不可復生刑者
 不可復屬雖欲改過其道無繇願沒身為官/婢以贖父刑文帝憐之為免意罪因除肉刑李氏家/青
 齊間夫王疑五代時為虢州司户叅軍卒于官李氏/携其㓜子負骸骨以歸東過開封旅舎主人不許其
 宿牽其臂出之李氏慟曰吾為婦人而此手為人執/耶即引斧斷其臂事聞官為賜藥封瘡厚恤之而笞
[024-65b]
 其主/人寗氏安丘縣人許嫁同里劉真兒未婚真兒死/寗氏年方十六聞訃甚哀謂父母曰烈女
 不更二夫請往事舅姑至真兒家為服衰麻無違禮/晝夜勤女紅以飬舅姑及歿賣衿珥以葬節行完羙
 洪武末事聞詔旌/表其門為貞節鄒氏莒州人王政妻政亡無子飬/侄惟一爲嗣亦卒婦邊氏事
 鄒守節終身洪武十七/年事聞詔兩旌之省志趙氏䝉隂人宋文羙妻孀居/矢志自守終身無玷正
 統間旌表/貞節省志張氏䝉隂人毛信妻信亡張寡守節終其/身成化七年有司上其事詔旌表之
 省/志潘氏沂水人王經妻正德六年/為賊死節事間受旌省志曹氏女名明達益/都人性至
 孝父母歿終/身不嫁省志
仙釋馬眀生臨淄人姓和字君實少為賊傷殆死忽遇/一女子乃太真夫人也與藥一丸服訖即
[024-66a]
 愈乃自號馬眀生隨夫人入岱山石室試以鬼恠狼/虎不懼挑以羙女不動夫人曰可教有安期生至夫
 人以眀生付之以詩留别而去後得安期生丹經神/方入華隂山脩煉漢靈帝時太傅胡廣訪以國事俱
 驗遂餌金丹/白日昇天賀元琅琊人得道不死宋真宗東封謁/於道左曰晉水部員外郎賀元再
 拜而去蘇軾詩舊聞父老晉郎官已作飛騰/變化㸔聞道東蒙有居䖏願供菽水㸔燒丹劉野夫
 青州人居東都嘗約龔德莊曰君家人夕必出我往/見君至晚德莊坐待不至俄火自門起徳莊犯烈㷔
 而出四傍皆燼翌日野夫來曰君家人幸出可賀也/陳瑩中深重之宋政和間寓興國寺人計其壽一百
 四十/五嵗善道臨淄人入大藏信手探卷得觀無量夀佛/經及往廬山觀逺公遺躅豁然増思後遁
 迹終南復往晉陽從綽禪師授經入定七日毅綽曰/師當懴悔三罪綽乃洗心悔謝道行化京師忽曰吾
[024-66b]
 明歸去至期怡/然念佛而逝張三丰永樂間隠于青州雲門山之/陽修煉洞中太宗賜號三丰
 莫知所終今青州/山有張仙洞省志
 
 
 
 
 
 眀一綂志卷二十四