KR2i0002 越絕書-漢-袁康 (master)


[011-1a]
越絶卷第十一
越絕外傳記寶劒第十三
昔者越王句踐有寳劒五聞於天下客有能
相劒者名薛燭王召而問之曰吾有寳劒五
請以示之薛燭對曰愚理不足以言大王請
不得已乃召掌者王使取毫曹薛燭對曰豪
曹非寳劒也夫寳劒五色竝見莫能相勝豪
曹已擅名矣非寳劒也王曰取巨闕薛燭曰
[011-1b]
非寳劒也寳劒者金鍚和銅而不離今巨闕
已離矣非寳劒也王曰然巨闕初成之時吾
坐於露壇之上宫人有四駕白鹿而過者車
奔馬驚吾引劒而指之四駕上飛揚不知其
絶也穿銅釡絶鐵䥶胥中决如粢米故曰巨
闕王取純鈞薛燭聞之忽如敗有頃懼如悟
下階而深惟簡衣而坐望之手振拂揚其華
捽如芙蓉始出觀其鈲爛如列星之行觀其
[011-2a]
光渾渾如水之溢於溏觀其斷巖巖如瑣石
觀其才焕焕如冰釋此所謂純鈞耶王曰是
也客有直之者有市之鄉二駿馬千疋千戸
之都二可乎薛燭對曰不可當造此劒之時
赤堇之山破而出錫若耶之溪涸而出銅雨
師掃灑雷公擊槖蛟龍捧鑪天帝裝炭太一
下觀天精下之歐冶乃因天之精神悉其伎
巧造為大刑三小刑二一曰湛盧二曰純鈞
[011-2b]
三曰勝邪四曰魚膓五曰巨闕吳王闔廬之
時得其勝邪魚膓湛盧闔廬無道子女死殺
生以送之湛盧之劒去之如水行秦過楚楚
王卧而寤得吳王湛盧之劒將首魁漂而存
焉秦王聞而求不得興師擊楚曰與我湛盧
之劒還師去汝楚王不與時闔廬又以魚膓
之劒刺吳王僚使披腸夷之甲三事闔廬使
專諸為秦炙魚者引劒而刺之遂弑王僚此
[011-3a]
其小試於敵邦未見其大用於天下也今赤
堇之山巳合若耶溪深而不測群神不下歐
冶子即死雖復傾城量金珠玉竭河猶不能
得此一物有市之鄉二駿馬千疋千戸之都
二何足言哉楚王召風胡子而問之曰寡人
聞吳有干將越有歐冶子此二子甲世而生
天下未嘗有精誠上通天下為烈士寡人願
齎邦之重寳皆以奉子因吳王請此二人作
[011-3b]
鐡劒可乎風胡子曰善於是乃令風胡子之
吳見歐冶子干將使人作鐵劒歐冶子干將
鑿茨山洩其溪取鐡英作為鐡劒三枚一曰
龍淵二曰泰阿三曰工布市/一作畢成風胡子
奏之楚王楚王見此三劒之精神大恱風胡
子問之曰此三劒何物所象其名為何風胡
子對曰一曰龍淵二曰泰阿三曰工布楚王
曰何謂龍淵泰阿工布風胡子對曰欲知龍
[011-4a]
淵觀其狀如登高山臨深淵欲知泰阿觀其
鈲巍巍翼翼如流水之波欲知工布鈲從文
起至脊而止如珠不可衽文若流水不絶晉
鄭王聞而求之不得興師圍楚之城三年不
解倉榖粟索庫無兵革左右群臣賢士莫能
禁止於是楚王聞之引泰阿之劒登城而麾
之三軍破敗士卒迷惑流血千里猛獸歐瞻
江水折揚晉鄭之頭畢白楚王於是大恱曰
[011-4b]
此劒威耶寡人力耶風胡子對曰劒之威也
因大王之神楚王曰夫劒鐡耳固能有精神
若此乎風胡子對曰時各有使然軒轅神農
赫胥之時以石為兵斷樹木為宫室死而龍
臧夫神聖主使然至黄帝之時以玉為兵以
伐樹木為宫室鑿地夫玉亦神物也又遇聖
主使然死而龍臧禹宂之時以銅為兵以鑿
伊闕通龍門决江導河東注於東海天下通
[011-5a]
平治為宫室豈非聖主之力哉當此之時作
鐡兵威服三軍天下聞之莫敢不服此亦鐡
兵之神大王有聖德楚王曰寡人聞命矣
越絶卷第十一
[011-5b]