KR2c0018 綏寇紀略-清-吳偉業 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部三
 綏寇紀略    紀事本末類
 提要
  臣/等謹案綏寇紀略十二卷
  國朝呉偉業撰偉業字駿公號梅村太倉人明
  崇禎辛未以第三人及第入
  國朝官至國子監祭酒是編專紀崇禎時流寇
  迄于明亡分為十二篇曰澠池渡曰車箱困
[000-1b]
  曰真寧恨曰朱陽潰曰黒水擒曰穀城變曰
  開縣敗曰汴渠墊曰通城擊曰鹽亭誅曰九
  江哀曰虞淵沈每篇後加以論斷其虞淵沈
  一篇皆記明末災異與篇名不相應考朱彞
  尊曝書亭集有此書跋云梅村以順治壬辰
  舍館嘉興之萬夀宫輯綏寇紀畧久之其鄉
  人發雕是編僅十二卷而止虞淵沈中下二
  卷未付棗木傳刻明史開局求天下野史盡
[000-2a]
  上史館於是先生足本出予抄入百六叢書
  歸田之後為友人借失云云意者明末降闖
  勸進諸臣子孫尚存故當時諱而不出歟此
  本為康熈甲寅鄒式金所刻在未開史局之
  前故亦無虞淵沈中下二卷而彞尊所輯百
  六叢書為人借失者雖稱後十八年從呉興
  書賈購得今亦不可復見此二卷遂佚之矣
  彞尊又稱其書以三字標題倣蘇鶚杜陽襍
[000-2b]
  編何光逺鑑戒録之例考文章全以三字標
  題始于繆襲魏鐃歌詞鶚光逺遂沿以著書
  偉業叙述時事乃用此例頗不免小說纖仄
  之體其回䕶楊嗣昌左良玉亦涉恩怨之私
  未為公論然記事尚頗詳悉彝尊所謂聞之
  於朝雖不及見者之確切而終勝草野傳聞
  可資國史之采輯亦公論也乾隆四十三年
  五月恭校上
[000-3a]
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀