KR2a0027 新唐書-宋-歐陽修 (master)


[064-1a]
欽定四庫全書
 唐書卷六十四
宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰


 表第四


方鎮表


高祖太宗之制兵列府以居外將列衛以居内有事則
將以征伐事已各觧而去兵者將之事也使得以用而
不得以有之及其晩也土地之廣人民之衆城池之固
器甲之利舉而予之何慮於其始地深而易於其後也
[064-1b]
忽如此之異哉豈其弊有漸馴而致之勢有不得已而
然哉方鎮之患始也各專其地以自世既則廹於利害
之謀故其喜則連衡而叛上怒則以力而相并及其甚
則起而弱王室唐自中世以後收功弭亂雖常倚鎮兵
而其亡也亦終以此可不戒哉作方鎮表
 
[064-2a]
 
 
[064-2b]
 唐書卷六十四
[064-3a]
 唐書卷六十四考證
方鎮表一乾寧二年升同州為匡國軍節度○沈炳震
 曰此條疑在元年
光化三年罷鎮國軍節度及興德尹○舊書昭宗紀在
 天祐三年通鑑在天復三年
 唐書卷六十四考證
[064-3b]