KR2a0027 新唐書-宋-歐陽修 (master)


[061-1a]
欽定四庫全書
 唐書卷六十一
宋 翰 林 學 士 歐 陽 修 撰


 表第一


宰相表上


唐因隋舊以三省長官為宰相已而又以他官參議而
稱號不一出於臨時最後乃有同品平章之名然其為
職業則一也作宰相表
 
[061-1b]
[061-2a]
 唐書卷六十一
[061-2b]
[061-3a]
 唐書卷六十一考證
宰相表上武徳元年八月戊申文静除名○臣酉按舊
 書本紀作壬申八月無戊申表誤
四年四月癸酉寂為左僕射○臣酉按通鑑六年四月
 癸酉寂左轉盖六年蕭瑀拜右故寂轉左也四年四
 月無癸酉表誤
貞觀九年七月辛巳恭仁罷為雍州牧○沈炳震曰恭
 仁武徳九年七月辛夘巳罷矣此盖因九年之文而
 誤也
[061-3b]
龍朔二年十一月辛未圉師貶為虔州刺史○舊書本
 紀十一月下獄三年三月貶表誤
長壽元年九月辛丑璹罷○本紀作二年九月辛丑沈
 炳震曰按是年九月無辛丑且據傳當從紀
神功元年八月庚子三思檢校○臣酉按舊書此即下
 聖歴元年八月庚子之拜重出
欽望自太子宮尹為文昌右相○臣酉按舊書此即下
[061-4a]
 聖歴二年八月庚子之拜重出
聖歴元年二月乙未欽望罷○臣酉按舊書本紀此即
 下久視元年二月乙未之免重出
三月甲戌師徳罷為納言○臣酉按罷字衍文盖師徳
 以神功元年九月守納言至是而正拜為納言也又
 按舊書本紀此即下二年三月甲戌之拜重出
臘月○沈炳震曰按自載初建子之後以十二月為臘
 月在春一月之前為次年文表屬聖歴元年誤
 唐書卷六十一考證
[061-4b]