KR1j0016 別雅-清-吳玉搢 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書  經部十


 别雅    小學類二字書之屬


 提要


 等謹案别雅五卷


 國朝呉玉搢撰玉搢字山夫山陽人廩貢生官
鳳陽縣訓𨗳是書取字體之假借通用者依
韻編之各註所出而為之辨正於考古深為
有功惟是古人用字有同聲假借有轉音變
[000-1b]
異有别體重文同聲轉音均宜入之此書至
&KR1122鄷一作岐豐之類則&KR1122乃岐之本字説
文明云&KR1122一作岐實屬重文偶然别體説文
玉篇以後累千盈百何可勝收未免自亂其
例又徵引雖博而挂漏亦夥即以開卷東冬
二韻覈之若大戴禮一室而有四户八聰聰
即窗楚詞九嘆登逄龍而下隕兮註古本逄
即蓬荀子榮辱篇引詩下國
[000-2a]
駿蒙註今詩作駿龎莊子盗跖篇士皆蓬頭突鬢註蓬本作
鏠呉越春秋呉王夀夢𫝊使公子盖餘燭傭
註左𫝊傭作庸史記秦始皇本紀秦王為人
蜂凖徐廣曰蜂一作隆龜䇿𫝊雄渠蠭門註
新序有熊渠子漢書古人表鬼叟區顔師古
註云即鬼容區陳豐師古註云即陳鋒衛青
𫝊青至籠城師古註云籠讀為龍皆目前習
見者乃佚而不載則推之儀禮之古文周禮
[000-2b]
之故書及漢人箋註某讀作某之類一一攷
之所漏多矣然就所徵引足以通古籍之異
同疏後學之疑滯猶可以攷見漢魏以前聲
音文字之槩是故小學之資糧藝林之津筏
非俗儒剽竊之書所能彷彿也乾隆四十二
年六月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀