KR1h0056 大學翼眞-清-胡渭 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   經部八


 大學翼真目録   四書類


 巻一


 大學二字音義


 先王學校之制


 子弟入學之年


 鄉學之教


 巻二


[000-1b]
 小學之教


 大學之教


 學校選舉之法


 巻三


 大學經傳撰人


 古本大學


 改本大學


 巻四


[000-2a]
 經一章


 巻五


 傳之一章釋經第一節


 傳之二章釋經第二節第五節格物致知并釋在此章傳之三章釋經第三節及第六節第七節


 卷六


 傳之四章釋誠意此以下並釋經第四節


 傳之五章釋正心修身


[000-2b]
 卷七


 傳之六章釋修身齊家


 傳之七章釋齊家治國


 傳之八章釋治國平天下


 等謹案大學翼真七卷


 國朝胡渭撰渭有禹貢錐指別著録是書巻一
分四目曰大學二字音義曰先王學校之制
曰子弟入學之年曰鄉學之教巻二分三目
[000-3a]
曰小學之教曰大學之教曰學校選舉之法
巻三分三目曰大學經傳撰人曰古本大學
曰改本大學皆引據精核考證詳明非空疎
游談者可比卷四以下為渭所考定之本大
㫖仍以朱子為主力闢王學改本之誤以經
為一章傳為八章其誠意章以下與諸本並
同惟以康誥曰至是故君子無所不用其極
為第一章統釋三綱領以詩云邦畿千里至
[000-3b]
此以没世不忘也為第二章謂前三節釋經
知止能得之序後兩節釋知止之由與能得
之序以聽訟吾猶人也一節為第三章謂釋
本末之意而移此謂知本二句于前章止於
信之下謂知本為知止之訛與諸本為異雖
少變朱子之説然僅謂格致一章不必補傳
耳其論格物固仍然朱子之㫖也其卷末一
條謂古之大學所以教人者其文則詩書禮
[000-4a]
樂其道則父子君臣夫婦長幼朋友其法則
博學審問慎思明辨篤行故孟子謂庠序學
校皆所以明人倫云云所見切實視泛為性
命理氣之談似五常百行之外別有一物謂
之道別有一事謂之學者勝之逺矣乾隆四
十三年五月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀
[000-4b]

[000-5a]
 凡例


 翼真一書本非欲為講義而作蓋以古本出自禮記多
有錯簡明道伊川並有改本尚未有定論自朱子章
句成立於學官始為不刋之書而後人猶或非之則
以大學本無闕文又不應作補傳也於是有崇信古
本以為不分經傳者於本經亦無害至有割聖經知
止二節合聽訟章為格致傳者又有移淇澳章置誠
意章之前以明格致之義者使大學之書如廬山之
[000-5b]
橫看成嶺側看成峰逺近高低所見各異而大學之
真面目幾不可識矣是書之作欲為大學重開生面
也所更定者唯合康誥盤銘為一章標格致義於邦
畿章内安頓此謂知本二句於止於信之下如是而
已然而向之疑為衍疑為闕因而割裂推移者今已
頭不欠尾不剩渾然天成毫髮無恨矣是書之作實
由於此至誠意章後不過博採諸家折中朱子以成
此書非作書本意所重


[000-6a]
 古本不分經傳朱子始别首章為經餘皆為傳確不可
易然而康誥章已釋明明德而盤銘一節復與上章
相連邦畿章始釋止至善而盤銘章末節又與下章
相連界限未清學者疑之今合康誥盤銘為一章釋
經第一節則傳語俱有歸宿而界限亦更分明雖與
朱子分章小異亦無嫌也


 格物傳寓止至善傳中瞿氏已言之並非創說吳草廬
謂經文玉盤無闕吾於傳文亦云


[000-6b]
 此謂知本二句當在止於信下雖由夏雨蒼一言契合
而顧亭林實發其端亭林論知止以仁敬孝慈信五
者實之下云是之謂知止知止然後謂之知至則雖
未明言此謂知本二句當在止於信下而語脈顯然
聯絡不特此二句有安頓之所并知本之當作知止
亦已明其故矣


 學校之制言人人殊是書言之特詳為從來所未有其
於先儒之說散見於禮經注疏者合者取之不合者
[000-7a]
置而不論不欲輕議先儒之失也


 或問語類中有與章句互異者擇而從之惟其當而已
至所取諸儒之說極精亦極嚴而於夏雨蒼之朱註
發明取之較多者以其能遵章句之指而闢時解之
謬也是書究極精微芟盡枝葉其有他書可以互證
及餘義可以旁通者彥昇輙附識數語庶覽者益知
是書之折中盡善爾


[000-7b]