KR1e0011 箴膏肓-漢-鄭玄 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 箴膏肓    春秋類
 起廢疾    春秋類
 發墨守    春秋類
提要


  等謹案箴膏肓一卷起廢疾一卷發墨守
  一卷漢鄭玄撰後漢書玄本傳稱任城何休
  好公羊學遂著公羊墨守左氏膏肓榖梁廢
  疾玄乃發墨守鍼膏肓起廢疾休見而嘆曰
[000-1b]
  康成入吾室操吾矛以伐我乎其卷目之見
  隋書經籍志者有左氏膏肓十卷榖梁廢疾
  三卷公羊墨守十四卷皆注何休撰而又别
  出榖梁廢疾三卷注云鄭玄釋張靖箋似鄭
  氏所釋與原本自隋代以前本自别行至舊
  唐書經籍志所載膏肓廢疾二書卷數並同
  特墨守作二卷為稍異其下並注鄭玄箴鄭
[000-2a]
  玄發鄭玄釋云云則己與休原書合而為一
  迨宋世其書遂不復存惟崇文總目有左氏
  膏肓九卷而陳振孫所見本復闕宣定哀三
  公振孫謂其錯悞不可讀疑為後人所録葢
  並非隋唐志之舊矣其後漢學益微即振孫
  所云不全之左氏膏肓亦遂亡佚不可見此
  本凡箴膏肓二十餘條起廢疾四十餘條發
  墨守四條葢從諸書所引掇拾成編者相傳
  以為王應麟所輯不知其何所據也今以注
[000-2b]
  疏互相校勘惟詩大明疏所引宋襄公戰泓
  一條尚未收入其餘並己蒐採無遺謹為掇
  拾補綴著之於録雖視原書不及什之一二
  而排比薈萃略存梗概為鄭氏之學者或亦
  有所取焉乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官紀昀陸錫熊孫士毅
     總 校 官陸 費 墀