KR1d0033 儀禮要義-宋-魏了翁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部四
 儀禮要義    禮類二儀禮之屬/
 提要
  臣/等謹按儀禮要義五十卷宋魏了翁所撰九
  經要義之一於每篇各為條目而節取注疏録於
  下方與周易要義畧同盖其著書本例也儀禮一
  經最為難讀諸儒訓詁亦稀其著録于史者
  自喪服諸𫝊外隋志僅四家舊唐志亦僅四
[000-1b]
  家新唐志僅三家今惟鄭元註賈公彦疏存
  耳鄭注古奥既或猝不易通賈疏文繁句複
  雖詳贍而傷于蕪漫端緒亦不易明朱子語
  録謂其不甚分明葢亦有故了翁取而刪剟
  之分臚綱目條理秩然使品節度數之辨展
  卷即知不復以詞義轇轕為病其梳爬剔抉
  于學者最為有功雖所採不及他家而儀禮
  之訓詁備于鄭賈之所説鄭賈之精華備于
[000-2a]
  此書之所取後來詮解雖多大抵以注疏為
  藍本則此書亦可云提其要矣乾隆四十三
  年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀