KR1a0056 文公易說-宋-朱鑑 (WYG)


[008-1a]
欽定四庫全書
 文公易說卷八      宋 朱鑑 撰
   象上傳
易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言
也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼
以來直欲推其所用則又疎略而無據二者皆失之一
偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬
坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有
[008-1b]
常理矣至於案文索卦若屯之有馬而無乾離之有牛
而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反為乾
是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相
與創為互體變卦五行納甲飛伏之法㕘互以求而幸
其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者
又皆傅會穿鑿而非有自然之勢唯其一二之適然而
無待於巧說者為若可信然上無所闗於義理之本原
下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於
[008-2a]
此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬
爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假
象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學
玩詞玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象
無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此
則是說卦之作為無所與於易而近取諸身逺取諸物
者亦剰語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為
易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之
[008-2b]
官顧今不可復考則姑闕之而直據詞中之象以求象
中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本
義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦
不可直謂假設而遽欲忘之也易象說/
先生曰熹嘗作易象說大率以簡
先生云人看易若是靠定象去看便滋味長若只恁地
 懸空看也没甚意思呂煇録/
易中取象似天地生物有生得極細巧底有生得麄拙
[008-3a]
 突兀底趙子欽云本義太略此譬如燭籠𣷹了一條
 竹片便障却一路明盡徹去了使它統體光明豈不
 更好蓋是着不得詳說如此看來到取象處如何拘
 得㬊淵録/
易只是設箇卦象以明吉凶而已更無它說
問易之象似有三樣有本畫自有之象如竒畫象陽耦
 畫象隂是也六十四卦之爻/爻各是一象有實取物之象如乾坤
 六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意
[008-3b]
 自取那象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類
 是也實取物之象決不可易聖人姑假是象以明義
 者當初若别命一象亦通得不知是如此否先生云
 聖人自取之象也不見得是如此而今且據因象看
 義恁地說則成鑿了
先生云伊川只將一部易來作譬喻說了恐聖人亦不
 肯只作一譬喻之書朱震又多用伏卦互體說陽便
 及隂說隂便及陽乾可為坤坤可為乾恐太走作近
[008-4a]
 來林黄中又撰出一般翻筋斗互體一卦可變作八
 卦其說也是好笑據熹看得來聖人作易専為卜筮
 後來儒者諱道是卜筮之書全不要惹它卜筮之意
 所以費力今若要說易須是添一重卜筮意思自然
 通透如乾初九潛龍兩字是初九之象勿用兩字即
 是告占者之辭如云若卜得初九是潛龍之體只得
 隠藏不可用孔子作小象又釋其所以為潛龍者以
 其在下也諸爻皆如此推看怕自分明又不須作設
[008-4b]
 戒也邵浩録/
伊川說象只似譬諭樣說看得來須有箇象如此只是
 如今曉他不出㬊淵録/
以上底推不得只可從象下面說去王輔嗣伊川皆不
 信象如今却不敢如此說道不及見這箇了且從象
 以下說免得穿鑿同上/
它所以有象底意思不可見却只就它那象上推求道
 理不可謂求象不得便喚做無為潛龍便須有那潛
[008-5a]
 龍之象同上/
易有象辭有占辭有象占相渾之辭甘節録/
蔡文說江徳功說易象如譬喻詩之比興同熹謂不然
 往復數書辨此潛龍勿用陽在下也陽謂九下謂潛
 隂疑於陽必戰謂其嫌於无陽也故稱龍焉易象說
 得如此分明又易二體初四二五等爻相應二五中
 正不中正此是易中分明說了惟互體之說易中不
 言今諸儒必附會為之說方曰頤中有物曰噬嗑此
[008-5b]
 豈非互體之驗曰頤中有一物在内非謂互體且别
 無例蔡又謂人舉二四同功三五同功先生曰如此
 舉證又疎又引某卦自泰來某卦自某來先生曰此
 王輔嗣謂之闕/蔡曰王輔嗣說彖某却不是黄顯子/録
如易之詞乃是象占之詞若舎象占而曰有得於詞吾
 未見其有得也此皆過髙之弊所以不免勞動心氣
 若只虚心以玩本文自無勞心之害荅吕祖儉/
易中取象不如卦徳上命字較親切如蒙險而止復剛
[008-6a]
 動而順行此皆親切如山下出泉地中有雷恐是後
 來又就那上面添出所以易中取象亦有難理會也
 荅王遇/
或說易象云果行育徳育徳有山之象果行有水之象
 振民育徳則振民有風之象育徳有山之象先生云
 此說得好風雷益則遷善當如風之速改過當如雷
 之決山下有澤損則懲忿有摧髙之象窒慾有塞水
 之象次第易之卦象都如此不曽一一推究又云遷
[008-6b]
 善工夫較輕如己之有善以為不足而又遷於至善
 若夫改過者非有勇決不能貴乎其用力也萬人傑/録
鄭東卿說易象亦有好處如說中孚有卵之象小過有
 飛鳥之象孚字從爪從子有鳥抱子之象以卦言之
 四陽居外二隂居内外實中虚有卵之象又言鼎象
 鼎之形革象風爐這是他說得好處他却盡欲牽合
 附會少間便疎脫今人學問且欲於正段處理㑹却
 些小零碎底亦用得一向只是理㑹這箇便不是陳/文
[008-7a]
 蔚録/
鄭東卿少梅說亦有是者如鼎卦分明是鼎之象它說
 革是爐之象亦恐有此理澤中有火革䷰上畫是
 爐之口互四三是爐之腹二是爐之下初是爐之底
 然亦偶然此兩卦如此耳輔廣録/
乾卦有兩乾是兩天也昨日行一天也今行又一天也
 其實一天而行健不已此所以為天行健也地平則
 不見其順必其高下層層地去此所以見地勢之坤
[008-7b]
 順荅萬人傑録/
天之運轉不窮所以為行健李季札録/
問鄧絅疑問中天行健一段先生批問他云如何見得
 天之行健徳明竊謂天以氣言之則一晝一夜周行
 乎三百六十度以理言之則為於穆不已無間容息
 豈不是至健先生曰他却不如此說只管去自强不
 息上討廖徳明録/
問天行健如何先生曰惟胡安定說得好因舉其說曰
[008-8a]
 天者乾之形乾者天之用天形蒼然南極入地下三
 十六度北極出地上三十六度狀如倚杵其用則一
 晝一夜行九十餘萬里人一呼一吸為一息一息之
 間天行已八十餘里人一晝一夜有萬三千六百餘
 息故天行九十餘萬里天之行健可知故君子法之
 以自强不息云因言天之氣運轉不息故閣得地在/中間餘未逹先生曰如弄椀珠底只
 恁運轉不住故在空中不墜/少有息則墜矣○董銖録
天惟健故不息不可把不息做健使天有一頃之息則
[008-8b]
 地必陷人必跌死惟其不息故局得地在中間黄顯/子録
徐渙云天之行健一息不停而坤不能順動以應其行
 則造化生生之功或幾乎息矣此語亦無病萬物資
 乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生生即坤
 元徐說亦通㬊淵録/
天運不息君子以自强不息先生曰非是說天運不息
 自家去趕逐也要學他如此不息只是常存得此心
 則天理常行而周流不息矣又曰一日一時頃刻之
[008-9a]
 間其運未嘗息也吕煇録/
乾乾不息者體日往月來寒往暑來者用有體則有用
 有用則有體不可分先後說沈僴録/
問見龍在田徳施普也如日方升雖未中天而其光己
 無所不被矣荅曰九二君徳已著至九五然後得其
 位耳
烝民詩仲山甫之徳柔嘉維則詩傳中用東萊吕氏說
 文蔚舉似及此先生曰記得他甚主張那柔字文蔚
[008-9b]
 曰他後面一章云柔亦不茹剛亦不吐此言仲山甫
 之徳剛柔不偏也而二章首舉仲山甫之徳獨以柔
 嘉維則蔽之崧髙稱申伯畨畨終論其徳亦曰柔惠
 且直然則入徳之方其可知矣曰如此則乾卦不用
 得了人之資稟自有柔徳勝者自有剛徳勝者如本
 朝范文正公富鄭公輩是以剛徳勝如范忠宣范淳
 夫趙清獻蘇子容輩是以柔徳勝只是他柔却柔得
 好今仲山甫令儀令色小心翼翼却是柔但其中自
[008-10a]
 有骨子不是一向如此柔去便是人看文字要得言
 外之意若以仲山甫柔嘉維則必要以此為入徳之
 方則不可人之進徳須用剛健不息陳文蔚録/
地之勢常有順底道理且如這箇平地前面便有坡陁
 處突然起底也自順㬊淵録/
問坤言地勢猶乾言天行天行健猶言地勢順然大象
 乾不言乾而言健坤不言順而言坤說者雖多究竟
 如何先生曰此不必論只是當時下字時偶不同必
[008-10b]
 欲求說則鑿却反晦了當理會底銖問地勢猶言髙
 下相因之勢以其順且厚否先生曰髙下相因只是
 順若厚又是一箇道理然惟其厚所以上下只管相
 因去只見得地順若是薄底物髙下只管相因則傾
 陷了不能如此之無窮矣惟其髙下相因無窮所以
 為至順也君子體之惟至厚為能載物天行甚健故
 君子法之以自强不息地勢至順故君子體之以厚
 徳載物董銖録/
[008-11a]
用六永貞以大終也陽為大隂為小大過小過之類皆
 是以隂陽而言坤六爻皆隂其始本小到此隂皆變
 為陽矣所謂以大終也言始小而終大陳文蔚録/
先生言龜山說只反身而誠便天地萬物之理在我胡
 文定却言物物致察宛轉歸已如見雷雲知經綸見
 山下出泉知果行之類惟伊川言不可只窮一理亦
 不能徧窮天下萬物之理熹謂須有先後緩急久之
 亦要窮盡如正蒙是盡窮萬物之理
[008-11b]
問物物致察與物物而格何别曰文定公所謂物物致
 察只求之於外如所謂察天行以自强察地勢以厚
 徳只因其物之如是而求之耳初不知天如何而健
 地如何而順也楊道夫録/
又問屯需二象皆隂陽未和洽成雨之象也然屯言君
 子以經綸而需乃言飲食宴樂何也曰需是緩意在
 他無所致力只得飲食宴樂屯是物之始生象草木
 初出地之狀其初出時欲破地面而出不無齟齬艱
[008-12a]
 難故當為經綸其義所以不同也潘時舉録/
問山下出泉曰古人取象也只看大意略如此彷彿不
 能端的若要解到親切便都没去處了如天在山中
 山中豈有天如地中有山便已是平地了
果行育徳又是别說一箇道理山下出泉却是箇果行
 底物事暫時被他礙住在這裏觀這意思却是說自
 家當恁地做工夫卦中如此者多
擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦冦上下順也先生
[008-12b]
 曰上九一陽而衆隂隨之如人皆順從於我故能禦
 冦便如適來說孔子告陳恒之事須是得自家屋裏
 人從我方能去理㑹外頭人若自家屋裏人不從時
 如何去禦得冦便做不得所以象曰上下順也
需待也以飲食宴樂謂更無所為待之而已待之須有
 至時學道者亦猶是也萬人傑録/
坎體中多說酒食想須有此象但今不可考㬊淵録/
問需九三象辭敬慎不敗本義以為發明占外之占何
[008-13a]
 也先生曰言象中本無此意占者不可無此意所謂
 占外意也董銖録/
天自向上去水自向下去所以為訟㬊淵録/
作事謀始言觀此等象便當每事謀之於其始
王弼言有徳司契是借這箇說言自家執這箇契在此
 人來合得我便與它自家先定了這是謀始司契底
 意思㬊淵録/
食舊徳從上吉也是自做不得若從隨人做方為得吉
[008-13b]
 之道
問師六五象曰長子帥師以中行也𫝊云長子謂九二
 以中正之徳合於上而受任以行夫以九居二中則
 是矣豈得為正先生曰此是錯了一字耳莫要泥也
 潘時舉録/
伊川言建萬國以比民言民不可盡得而比故建諸侯
 使比民而天子所親者諸侯而已這便是它比天下
 之道㬊淵録/
[008-14a]
風行天上小畜君子以懿文徳言蓄它不住且只逐些
 子𤼵洩出來只以大畜比之便可見大畜如多識前
 言往行以畜其徳小畜只是做得這些箇文徳如威
 儀文辭之類同上/
又問風行天上小畜象義如何曰天在山中大畜盖山
 是堅剛之物故能力畜其三陽風是柔殆之物止能
 小畜之而已耳潘時舉録/
志行也只是說進將去㬊淵録/
[008-14b]
小畜密雲不雨上往也先生云以隂畜陽三陽上往而
 隂畜不住所以不雨如甑蒸飯漏氣則不成水無水
 淚下也至於上六既雨既處蓋一隂在上而畜住陽
 也吕煇録/
財成是截做段子底輔相是佐助它底天地之化儱侗
 相續下來聖人便截作段子如氣化一年一周聖人
 與它截做春夏秋冬四時㬊淵録/
問裁成輔相字如何解曰裁成猶裁截成就之也輔相
[008-15a]
 者便只是於裁成處以補其不及而已問裁成何處
 可見曰眼前皆可見且如君臣父子兄弟夫婦聖人
 便為制下許多禮數倫序只此便是裁成處至大至
 小之事皆是固是萬物本有此道理若非聖人裁成
 之亦不能得如此齊整此皆天地之所不能為而聖
 人能之所以賛天地之化育而功與天地參也沈僴/録
問繼天立極曰天只生得許多人物與你許多道理然
 天却自做不得所以必得聖人為之修道立教以教
[008-15b]
 化百姓所謂裁成天地之道輔相天地之宜是也盖
 天做不得底却須聖人為他做也同上/
汪長孺說江西所說主靜看其語是要不消主這靜只
 我這裏動也靜靜也靜先生云若如其言天自春了
 夏夏了秋秋了冬自然如此也不須要輔相裁成始
 得葉賀孫録/
問后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民若論
 聖人裁成輔相之功常無時而不然何獨於泰卦言
[008-16a]
 之先生曰天地交泰萬物各遂其理聖人自此方能
 致用若天地閉塞萬物不生時聖人亦無所施其巧
 吕煇録/
問文如何經天緯地荅曰如織布絹經是直底緯是横
 底或問文之大者莫如唐虞成周之文荅曰裁成天
 地之道輔相天地之宜此便是經天緯地之文問文
 只是𤼵見於外者為文荅曰處事有文理處是文
 甘節録/
[008-16b]
問天地位萬物育是裁成輔相功用否曰是此就有位
 者言之
問裁成輔相無時不當然何獨於泰時言之先生云泰
 時則萬物各遂其理方始有裁成輔相處若否塞不
 通一齊都無理㑹如何裁成輔相得
又問看否泰二卦見得泰無不否若是有手段底則是
 稍遲得先生曰自古自治而入亂者易由亂而入治
 者難治世稍不支梧便入亂去亂時須是大人休否
[008-17a]
 方做得
包承也是包得許多承順底意思
又說邠老社倉宜避去事舉易之否象曰君子以儉徳
 避難不可榮以禄廖徳明録/
類族辨物言類其族辨其物且如青底做一類白底做
 一類恁地類了時同底自同異底自異㬊淵録/
問同人類族辨物如伊川說云各以其類族辨物之同
 異也則是就類族上辨物否先生云類族是就人上
[008-17b]
 說辨物是就物上說天下有不可以皆同之理故隨
 他地頭去分别類族如分姓氏張姓同作一類李姓
 同作一類辨物如牛類是一類馬類是一類就其異
 處以致其同此其所以為同伊川之說不可曉
火在天上大有凡有物須是自家照見得方見有無若
 不照見則有無不可知何名為有㬊淵録/
蓋卿問君子以遏惡揚善順天休命竊以為天之所以
 命我者此性之善也人惟蔽於非心邪念是以善端
[008-18a]
 之在人心日以湮微君子儻能遏止非心邪念於未
 萌則善端始自𤼵揚而天之所以命我者始無所不
 順如此而為順天休命若何先生曰天道喜善而惡
 惡遏惡而揚善非順天休命而何吾友所說却似嫌
 他說得大要束小說了襲蓋卿録/
問謙卦裒多益寡看來謙雖是若放低去實是損髙就
 低使教恰好不一向低去先生云大抵人多見得在
 已者髙在人者卑謙則抑已之髙而卑以下人便是
[008-18b]
 中也
臣伏見近年惟有主張近習一事賞信罰必無所假借
 自餘百事多務含容曲直是非兩無所問似聞聖意
 謂如此處置方得均平此誠堯舜之用心也然臣於
 此竊有疑焉若推其本則臣固已妄論於前只据平
 之一字而言則臣於易象稱物平施之言竊有感也
 盖古之欲為平者必稱其物之大小髙下而為其施
 之多寡厚薄然後乃得其平若不問其是非曲直而
[008-19a]
 待之如一則是善者嘗不得伸而惡者反幸而免以
 此為平是乃所以為大不平也故雖堯舜之治既舉
 元凱必放共兠此又易象所謂遏惡揚善順天休命
 者也盖善者天理之本然惡者人欲之邪妄是以天
 之為道既福善禍淫又以賞罰之權寄之司牧使之
 有以補助其禍福之所不及然則為人君者可不謹
 執其柄而務有以奉承之哉伏惟陛下深留聖意戊/申
 封事/
[008-19b]
裒多益寡便是謙稱物平施便是裒多益寡㬊淵録/
劉礪問謙上六云鳴謙利用行師征邑國象曰志未得
 也如何曰為其志未得所以行師征邑國蓋以未盡
 信從故也礪又問謙之五上專說征伐何意曰坤為
 地為衆凡說國邑征伐處多是因坤聖人元不曽着
 意只是因有此象方說此事陳文蔚録/
雷出地奮豫先王以作樂崇徳殷薦之上帝以配祖考
 先王作樂無處不用然用樂之大者尤在於薦上帝
[008-20a]
 配祖考也沈僴録/
雷出地奮止是象其聲而已薦上帝配祖考大槩言之
 㬊淵録/
雷出地奮豫先王以作樂崇徳殷薦之上帝以配祖考
 先王作樂無處不用如燕饗飲食之時無不用樂此
 特言其大者耳
又問作樂崇徳曰先王作樂其功徳便自不可掩也潘/時
 舉録/
[008-20b]
問蠱之象君子以振民育徳如何先生曰當蠱之時必
 有以振起聳動民之觀聴而在己進徳不已必須有
 此二者則可以治蠱矣董銖録/
問諸卦象皆順說獨雷電噬嗑倒說何邪曰先儒皆以
 為倒寫二字二字相似疑是如此沈僴録/
問雷電噬嗑與雷電豐似一同先生曰噬嗑明在上是
 明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時之
 用故云明罰勑法豐威在上明在下是用這法時須
[008-21a]
 是明見下情曲折方得不然威動上必有過錯也故
 云折獄致刑此是伊川之意其說極好
問山下有火賁君子以明庶政无敢折獄本義云明庶
 政是順之小者无折獄是明之大者此專是就象取
 義伊川說此則又就賁飾上說不知二說可相備否
 先生曰明庶政是就離上說无折獄是就艮上說離
 明在内艮止在外則是事之小者可以用明折獄是
 大事一折便了有止之義明在内不能及他故止而
[008-21b]
 不敢折也大凡就象中說則意味長若懸空說道理
 雖說得去亦不甚親切也
山下有火賁離下/艮上内明外止雖内明是箇止殺底明所
 以不敢用其明以折獄此與山上有火旅君子以明
 慎用刑而不留獄正相似而相反賁内明外止旅外
 明内止艮下/離上故其象不同如此僴問苟明見其情罪
 之是非亦何難於折獄曰是他自有箇象如此遇着
 此象底便用如此然獄亦自有十三八棒便了底亦
[008-22a]
 有須待囚服念五六日至於旬時丕蔽要囚周禮秋
 官亦有此數句便是有合如此者若獄未具而决之
 是所謂敢折獄也不留獄者謂因訊結證已畢而即
 決之也沈僴録/
問上以厚下安宅安宅者安於禮義而不遷否曰非也
 厚下者乃所以安宅如山附於地惟其地厚所以山
 安其居而不摇人君厚下以得民則位亦安而不搖
 猶所謂本固邦寧也同上/
[008-22b]
時舉因云雷在地中復先王以至日閉闗商旅不行后
 不省方在學者分上說便是要在安靜涵養這些子
 善端耳先生曰若着實做工夫要知這說話也不用
 說若不㑹做工夫便一字也來這裏使不着此說熹
 不欲說與人却恐學者聴去便做虚空認了潘時舉/録
問陽始生甚微安靜而後能長故復之象曰先王以至
 日閉闗人於迷途之復其善端之萌亦甚微故須莊
 敬持養然後能大不然復亡之矣曰然又曰古人所
[008-23a]
 以四十强而仕者前面許多年亦且養其善端若一
 下便出來與事物衮了豈不壊事葉賀孫録/
伊川嘗說如今人說力行是淺近事惟知為上知最為
 要緊中庸說知仁勇把知劈初頭說可見知是要緊
 賀孫問孟子四端何為以知為後曰孟子只循環說
 知本來是藏仁禮義惟是知恁地了方恁地是仁禮
 義都藏在知裏面如元亨利貞貞是知貞却藏元亨
 利意思在裏面如春夏秋冬冬是知却藏春生夏長
[008-23b]
 秋成意思在裏面且如冬伏藏都似不見到一陽初
 動這生意方從中出也未發露十二月也未盡發露
 只管養在這裏到春方發生到夏一齊都長到秋漸
 成漸藏到冬依舊都收藏了只是大明終始亦見得
 無終安得有始所以易言先王以至日閉闗商旅不
 行后不省方葉賀孫録/
先生舉易𫝊語惟其知不善則速改以從善而已曰這
 般說話好簡當陳文蔚録/
[008-24a]
問无妄未富之義曰此句難曉既不耕穫不菑畬自是
 未富雖是未富却利有攸往耳程傅凡解未字處多
 費辭吳必大録/
先生謂鄭光弼子直曰書雖是古人書今日讀之所以
 畜自家之徳却不是欲這邊讀得些子便要般出做
 那邊用易曰君子以多識前言往行以畜其徳公今
 却是讀得一書便做得許多文字馳騁跳躑心都不
 在裏面如此讀書終不干自家事又曰義利之辨正
[008-24b]
 學者所當深知楊道夫録/
或云諺有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曽用
 以解頤之象慎言語節飲食輔廣録/
一日侍食先生曰只易中節飲食三字人不曽行得陳/文
 蔚録/
過涉滅頂凶无咎象曰不可咎也熹嘗說東漢諸人不
 量淺深至於殺身亡家此是凶然而其心行直此是
 不可咎也林夔孫録/
[008-25a]
㬊淵亞夫問坎不盈中未大也曰水之為物其在坎只
 能平自不能動故曰不盈盈髙之義中未大者平則
 是得中不盈是未大也劉砥録/
明兩作猶言水洊至今日明來日又明若說兩明却是
 兩箇日頭
明兩作離作起也如日然今日出了明日又出是之謂
 兩作蓋只是這箇明兩畨作非明兩乃兩作也猶云
 水洊至習坎沈僴録/
[008-25b]
問明兩作離曰若做兩明則是又兩箇日不可也故曰
 明兩作離只是一箇日相繼之義明兩作如坎卦水
 洊至非明兩為作離也眀字便作指字/而言○劉砥録
   象下𫝊
問咸卦君子以虚受人伊川注云以量而容之擇合而
 受之以量莫是要着意容之否曰非也以量者乃是
 隨我量之大小以容之便是不虚了又問貞吉悔亡
 易𫝊云貞者虚中無我之謂本義云貞者正而固不
[008-26a]
 同何也曰熹尋常解經只要依訓詁說字如貞字作
 正而固子細玩索自有滋味若曉得正而固則虚中
 無我亦在裏面又問憧憧往來朋從爾思莫是此感
 彼應憧憧是𣷹一箇心否曰往來感是憧憧是一心
 方欲感他一心又欲他來應如正其義便欲謀其利
 明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵
 &KR0357要去救他又欲它父母道我好這便是憧憧底意
 沈僴録/
[008-26b]
咸艮皆以人心為象但艮卦又差一位楊道夫録/
問遯卦遯字雖是逃隠大抵亦取逺去之意天上山下
 相去甚遼絶象之君子逺小人則君子如天小人如
 山相絶之義須如此方得所以六爻在上而漸逺者
 愈善也先生云恁地推亦好此六爻皆君子之事也
問雷在天上大壯君子以非禮弗履伊川云云是否曰
 是君子之自治須是如雷在天上恁地威嚴猛烈方
 得若半上落下不如此猛烈果決濟得甚事沈僴録/
[008-27a]
或問大壯卦云云雷在天上大壯君子以非禮弗履伊
 川以為自勝者為强非君子之大壯不可能也又引
 中庸四說强哉矯以為證其義是如此否先生曰固
 是雷在天上是甚生威嚴人之克已能如雷在天上
 則威嚴果決以去其惡而必為於善若半上落下則
 不濟事何以為君子須是如雷在天上方能克去非
 禮吕煇録/
君子因晦而明地象明日象晦只是不察察若晦而不
[008-27b]
 明則晦得没理㑹了故外晦而内必明乃好
風自火出家人是火中有風如一堆火光此氣自薫蒸
 上出是也
或問風自火出如燈熖上氣出如何荅曰固是此卦之
 大象指爐中火曰亦如此火氣上薫炙也余大雅録/
風自火出先生曰謂如一爐火必有氣衝上去便是風
 自火出然此只是言自内及外之意吕煇録/
問睽卦大象君子以同而異先生曰此是取兩象合體
[008-28a]
 為同而其性各異在人則是和而不同之意盖其趨
 則同而所以為同則異如伯夷栁下惠伊尹三子所
 趨不同而其歸則一彖辭言睽而同大象言同而異
 在人則出處語黙雖不同而同歸於理講論文字為
 說不同而同於求合義理立朝論事所見不同而同
 於忠君本義所謂二卦合體者言同也而性不同者
 言異也以同而異語意與用晦而明相似大凢讀易
 到精熟後顛倒說來皆合不然則是死說耳又問睽
[008-28b]
 卦無正應而同徳相應者何也先生曰無正應所以
 為睽當睽之時當合者既離其離者却合也董銖録/
問睽君子以同而異作理一分殊看如何先生云理一
 分殊是理之自然如此這處又就人事之異同上說
 盖君子有同處有異處如所謂周而不比羣而不黨
 是也大抵易中六十四象下句皆是就人事之近處
 說不必深去求他此處伊川說得甚好
如易中所謂又誰咎也自有三箇而其義有二如不節
[008-29a]
 之嗟與自我致寇言之則謂咎皆由己不可咎諸人
 如出門同人言之則謂人誰有咎之者矣以此見得
 古人立言有用字雖同而其義有異黄有開録/
問山下有澤損君子以懲忿窒慾風雷益君子以見善
 則遷有過則改云云/先生曰伊川將來牽合說熹不
 曉看來人有遷善時節自有改過時節不成必是一
 件事熹看來只是懲忿如摧山窒慾如填壑遷善如
 風之速改過如雷之烈又曰聖人取象亦只是箇大
[008-29b]
 約髣髴意思如此若着言語窮他便有說不去時如
 後面小象若更敎孔子𣷹幾句也𣷹不去沈僴録/
又如喜怒上做工夫固是然亦須事事照管不可専於
 喜怒如易損卦懲忿窒慾益卦見善則遷有過則改
 似此說話甚多聖人却去四面八頭說來須是逐一
 理㑹身上許多病痛都要防閑周明作録/
懲忿如救火窒慾如防水余大雅録/
臣聞古之聖賢窮理盡性備道全徳其所施為雖無不
[008-30a]
 以操存省察猶未嘗少有自足之心是其平居所以
 操存省察而致其懲忿窒慾遷善改過之功者固無
 一念之間斷及其身之所履有大變革則又必因是
 而有以大警動於其心焉所以謹初始而重自新也
 己酉擬上封事/
問懲忿窒慾忿怒易𤼵難制故曰懲懲是戒於後慾之
 起則甚微漸漸到熾處故曰窒窒謂塞於初古人說
 情竇竇是罅隙須是塞其罅隙曰懲也不専是戒於
[008-30b]
 後若是怒時也須去懲治他始得懲者懲於今而戒
 於後耳窒亦非是真有箇孔穴去塞了但遏絶之使
 不行耳又曰山下有澤損君子以懲忿窒慾風雷益
 君子以見善則遷有過則改觀山之象以窒忿觀澤
 之象以窒慾慾如汙澤然其中穢濁解汙染人須當
 填塞了如風之迅速以遷善如雷之奮𤼵以改過廣
 云觀山之象以懲忿是如何曰人怒時自是恁突兀
 起來故孫權曰令人氣湧如山
[008-31a]
問何以窒慾伊川曰思此莫是言慾心一萌當思禮義
 以勝之否先生曰然
問通書乾損益動章前面懲忿窒慾遷善改過皆是自
 脩底事後面忽說動者何故曰所謂懲忿窒慾遷善
 改過皆是動上有這般過失須於方動之時審之方
 無凶悔吝所以再說箇動沈僴録/
前日公說風雷益看公也無些子風意思也無些子雷
 意思葉賀孫録/
[008-31b]
先生言某昨日思風雷益君子以遷善改過遷善如風
 之速改過如雷之猛祖道曰莫是才遷善便是改過
 否曰不然遷善字輕改過字重遷善如慘淡之物要
 使之白改過如黒之物要使之白用力自是不同遷
 善者但是見人做得一事强似我心有所未安即便
 遷之若改過須是大段勇猛始得又曰公所說蒙與
 蠱二象却有意思如山下有澤損君子以懲忿窒慾
 必是降下山以塞其澤便是此象六十四卦象皆如
[008-32a]
 此曾祖道録/
問益卦遷善改過先生曰風是一箇急底物見人之善
 己將不及遷之如風之急雷是一箇勇決底物已有
 過便斷然改之如雷之勇決不容其些子遲緩又曰
 遷善字輕改過字重
中未光也事雖正而意潛有所係吝荀子云云佛氏云
 云流注不斷皆意不誠之本也
問夬象曰居徳則忌𫝊曰則約也忌防也謂約立防禁
[008-32b]
 則無潰散某於此義不能無疑更乞批報荅云未詳
問澤上於地萃君子以除戎器戒不虞曰大凡物聚衆
 盛必有事故當豫為之備如人少處必無争纔人多
 少間便自有争所以當豫為之防也又澤本當在地
 中今却上於地上是水盛有潰裂奔突之憂故其取
 象如此沈僴録/
問萃九五一爻似亦甚好而反云有位未光也是如何
 先生云見不得讀易似這様且恁地解去若强說便
[008-33a]
 至鑿了
易象有之曰地中生木升君子以順徳積小以髙大蓋
 因其固然之理而無容私焉者順之謂也由是而之
 則其進徳也孰禦許生名升與予學予察其得於内
 者蓋如是故因其名之義而敬字曰順之云紹興戊
 寅十月十二日新安朱熹仲晦父書
地中生木升君子以順徳積小以髙大汪丈嘗云曾考
 究得樹木之生日日滋長若一日不長則死矣學者
[008-33b]
 之於學不可少懈須日日要進若一日不進便退便
 昬近來學者纔相踈便都休了其弊盖以此也吳必/大録
地中生木升君子以順徳積小以髙大木之生也無日
 不長一日不長則木死矣人之學也一日不可已一
 日而已則心必死矣萬人傑録/
問澤无水困君子以致命遂志曰澤无水困君子道窮
 之時但當委致其命以遂吾之志而已致命猶送這
 命與他不復為我之有雖委致其命而志則自遂無
[008-34a]
 所囬屈伊川解作推致其命雖說得通然論語中致
 命字都是委致之致事君能致其身與士見危致命
 見危授命皆是此意授亦致字之意言將這命授與
 之也沈僴録/
因言近來稍信得命及孔子說君子謀道不謀食憂道
 不憂貧觀此一段則窮逹當付之分定所當謀者惟
 道爾荅曰此一段不専為有命蓋專為學者當謀道
 而設只說一句則似緩而不切故反覆推明以至憂
[008-34b]
 道不憂貧而止且君子之所急當先義語義則命在
 其中若行一不義殺一不辜而得天下不為此只說
 義若不恤義唯命是恃則命可以有得雖萬鍾有不
 辨禮義而受之矣義有可取如為養親於義合取而
 有不得則當歸之命爾如澤无水困則不可以有為
 只得致命遂志然後付之命可也余大雅録/
困厄有重輕力量有小大若能一日十二辰㸃檢自己
 念慮動作都是合宜仰不愧俯不怍如此而不幸填
[008-35a]
 溝壑喪殞命有不暇恤只得成就一箇是處如此則
 方寸之間全是天理雖遇大因厄有致命遂志而已
 亦不知有人之是非向背惟其是而已同上/
致命猶言將這命送與他相似㬊淵録/
問木上有水井之義曰如草木之生津潤皆上行露水
 直至樹末此即木上有水之義雖至小之物亦然如
 石菖蒲每晨葉尾皆潮水珠雖藏之密室亦然非露
 水也或云嘗見野老說芋葉尾每早亦含水珠須日
[008-35b]
 出㬠乾則無害若太陽未照為物所挨落則芋實焦
 枯無味或生蟲此亦菖蒲潮水之類爾曰然問井字
 之義與木上有水何預曰木上有水便如井中之水
 水本在井底却能汲上來供人食用故取象如此又
 問程子井桶之說是否曰不然木上有水是木穿水
 中張上那水若作汲桶則解不通矣且與後面羸其
 瓶凶之說不相合也沈僴録/
井象只取巽入之義不取木義㬊淵録/
[008-36a]
木上有水井說者以為木是汲器則後面却有瓶瓶自
 是瓦器此不可曉怕只是說水之津潤上行至那木
 之杪這便是井水上行之象問是桔橰之類荅云亦
 恐是如此又云禾上露珠便是下面水上去大率裏
 面水氣上則外面底也上同上/
問木上有水井之義先生曰巽在坎下便是木在下面
 漲得水上來又問此與井之義何與先生云木上有
 水便是那井水之水水本在井底却能上來給人之
[008-36b]
 食故取象如井程子解作器汲水而出井之象恐不
 然木上有水是木穿水中漲出那水如水桶中盛兩
 斗水若將一木如斗樣大沉在水底則木上之水亦
 長一斗便是此義若如汲水器之說則與後面羸其
 瓶之義不相合也後就問先生先生云不曾說木在/下面漲得水來這箇話是别人說
 義理不/是如此
問革之象不曰澤在火上而曰澤中有火盖水在火上
 則水滅了火不見得水決則火滅火炎則水涸之義
[008-37a]
 曰中有火則二物並在有相息之象否先生云亦是
 恁地
澤中有火革蓋言隂陽相勝復故聖人治厯明時林侍
 郎言聖人於革著治厯者盖厯必有差須時時改革
 熹謂天度固必有差須在吾術中始得如度幾年後
 當差一分便就此𣷹一分去乃是又云厯數微妙如
 今下漏一般漏管稍澁則必後天稍闊則又先天未
 子而子未午而午舒髙録/
[008-37b]
澤中有火水能滅火此只是說隂盛陽衰火盛則克水
 水盛則克火此是澤中有火之象便有那四時改革
 底意思君子觀這象便去治厯明時林侍郎說因革
 卦得厯法云厯須年年改革不改革便差了天度此
 說不然天度之差蓋縁不曽推得那厯元定却不因
 不改而然厯豈是那年年改革底物治厯明時非謂
 厯當改革盖四時變革中便有箇治厯明時底道理
革言三就言三畨結褁成就如第一畨商量這箇是當
[008-38a]
 革不當革說成一畨又更如此商量一畨至于三畨
 然後說成了却不是三人來說
澤中有火自與治厯明時不甚相干聖人取象處只是
 依稀地說不曽確定指殺只是見得這些意思如此
因看太學士人荅厯差䇿言厯不可不常變通盖天運
 常差故厯貴常變易之革曰君子以治厯明時盖謂
 是也先生曰比因林栗侍郎平生好言厯而不得其
 要一日忽悟曰我得之矣問之則曰讀易至革卦曰
[008-38b]
 君子以治厯明時革者變革治厯者貴常變革而已
 自此論一出扇得後生輩靡然和之熹常問之林荅
 云當一年一造厯則不差熹不覺大笑無名氏/
所過者化程子於易𫝊中引之革九/五及其語録中說似
 皆以為身所經厯處人化其徳此意平實亦與上下
 文意相應似不必更為化說若論人心本虚事物過
 了便無朕迹却自不妨有此理也荅吕祖儉/
君子所過者化伊川本處解略易𫝊大人虎變却說得
[008-39a]
 詳荀子亦有仁人過化存神之語此必古語如克己
 復禮亦是古語左𫝊中亦引克己復禮仁也如崇徳
 脩慝辨惑亦是古語蓋是兩次人問了吕煇録/
所過者化所存者神伊川解革卦言所過變化事理炳
 著所過謂身所經厯處也陳文蔚録/
正位凝命恐伊川說得未然言人君臨朝也須端莊安
 重一似那鼎相似安在這裏不動然後可以凝住那
 天之命如所謂協于上下以承天休同上/
[008-39b]
問艮之象何以為光明先生云定則明凡人胷次煩擾
 則愈見昬昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇
 定而天光發焉是也
山上有木木漸長則山漸髙所以為漸
漸之象曰順相保也言須是上下同心協力相保聚方
 足以禦冦
兩終字伊川說未安歸妹○㬊淵録/
豐上六象云天際翔也是其屋髙大至於天際却反以
[008-40a]
 自障蔽
豐其屋天際翔也似是說如翬斯飛様言其屋之自蔽
 障闊㬊淵録/
不知聖人特地做一箇卦說旅則甚
明慎用刑而不留獄却只是火在山上之象又不干旅
 事
九五象王居无咎只是節做四字句伊川泥其句所以
 說得王居无處差了如上九象亦自節了字則此何
[008-40b]
 疑
議獄緩死只是以誠意求之澤上有風感得水動議獄
 緩死則能感人心㬊淵録/
問澤上有風中孚風之性善入水虚而服順承波浪&KR0837
 湧惟其所感有相信從之義故為中孚曰也是如此
 風去感他他便相順有相孚之象又曰澤上有風中
 孚須是澤中之水海即澤之大者方能相從乎風若
 溪湍之水則其性急流就下風又不柰他何
[008-41a]
問中孚是誠信之義議獄緩死亦誠信之事故君子盡
 心於是曰聖人取象有不端確處如此之類今也只
 得恁地解但是不甚親切
中孚小過兩卦鶻突不可曉小過尤甚如云弗過防之
 從或戕之則只是不能過防之四字只是一句至弗
 遇過之皆是兩字為絶句意義更不可曉
山上有雷小過是聲在髙處下來飛鳥遺之音也是髙
 處聲下來故小過
[008-41b]
山上有雷小過聲在髙處是小過之義又曰澤滅木大
 過是水都浸了這是在髙處又飛鳥遺之音是自髙
 處放聲下來雷亦在髙處聲下來
小過象終不可長也文義未明此亦當闕沈僴録/
問叶韻小過初六不可如何也六二臣不可過也過字
 平聲九三自是叶了九四又轉韻位不當也當字平
 聲終不可長便是叶已上也上字作平聲已已文也
 便也是平聲疑自當字以下不然蓋十一唐中上字/無平聲但終不可長字長字作音丈則
[008-42a]
 皆叶矣皆在/四十一漾韻
既濟初九義无咎咎字上聲六二以中道也道亦上聲
 音斗九三換平聲憊字通入憊字備字改作平聲則
 音皮六四有所疑九五不如西隣之時又吉大來也
 來字音黎上六何可久也久與已通已字平聲為朞
未濟初六亦不知極也極字猶言極則又曰猶言界至
 之謂或云當作拯字
 
[008-42b]
 
 
 
 
 
 
 
 文公易說卷八