KR4d0499 檜亭集-元-丁復 (WYG)


[001-1a]
欽定四庫全書
 檜亭集卷一       元 丁復 撰
  古體四言/
   有鳥前集/
有鳥有鳥鳴聲嘐嘐自東有居則西于巢有翩者翼載
戢載翹害徃害否中心摇摇有鳥有鳥鳴聲孔悲生此
東隅息彼西枝有翩者翼逝將奮飛我行遲遲莫知所
依惟東有山嶺路其岐惟西有江湍流其支伊此之懷
[001-1b]
復彼之思莫知所之我心孔哀昔我來思狐裘披披今
我何為絺綌有凄譬彼行驥有縶其馳言提其玦載泣
㱆欷相彼鳴琴匪絃伊絲哀于途人宜莫我知聖或弗
濟伊命也而命也如兹我行其隨
   衆羽送劉士幹知事赴湖廣省掾續集/
衆羽之差差彼翰而鴟衆趾之離離我獨于䕫夫乗而
徃我徒于追波濤洶洶則匪于江彼陸康莊則舍而杭
我聞瞶瞶我視于盲爾牽于驅愛&KR0919其駒爾行徐徐於
[001-2a]
余焉居我有㫖酒聊樂與娛
   維山送章子端調浙東奏差
維山其砠維水沮洳孰來吾蘇使君之車岨則有阪使
車無反沮洳有衍伊澤斯逺維澤伊何孔碩洋洋我攸
樂康使車彭彭惟驂在隅弗疾其驅彼華紆徐維章子
之裾維山斯岵維水有滸章裾楚楚寔獲我所楚楚者
衣肅肅者儀亦永其依我逸以敖娭
   原存為葉博士作
[001-2b]
道一而二闔闢周還孰職為之有極兹先繼善成性吾
斯以立作息出入若主有室洞靈湛虚吾斯其居物備
用周靡完弗初或窒于牖或狂弗守物物之糅斯曠斯
有若隙之多其明晰晰由擴而充無逺弗暨如鏡之塵
不遂于拭如泉之蒙不疏以力杲杲出日曀曀其隂何
有何亡于劇用淫交萬吾前窮日有積廓然太清上下
森植勿欺以慊曰誠其意心身家國正修齊治曷維其
功吾欺有存戒慎恐懼于弗睹聞何幾之術載省于獨
[001-3a]
屋漏弗愧矧炤于伏恒焉存存曷出匪門性焉反焉孰
為先民
   題墨蘭
鳯凰可羅麒麟可羈我紉我佩我心傷悲
 
 
 
 
[001-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 檜亭集卷一