KR3l0027 丞相魏公譚訓-宋- (SBCK)


[009-1a]
丞相魏公譚訓卷第九
  道釋 神祠
  疾醫 卜相
祖父云吾曽祖母代&KR0038夫人歸曽祖時賫装中有北
極北斗四聖像奉祀甚𫿞自是吾家每至上七日必
食素設香茶酒果燈燭奏㝠幣焉
曽祖十&KR0010時有一道士自云善相髙祖令相曽祖云
必達當以文章𩔰髙祖令贈之詩執筆立成㫁章云
它年躍馬相逢䖏記得先生舊姓名
吕齊物少㳺荆南亦云善相亦通三命馬亮為湖南
[009-1b]
安撫位八座有徳扵荆人逺地不閑朝儀舉官之尊
者必曰安撫尚書吕見祖公每曰它日定為安撫尚
書以謂仕當致極品也
祖父宰江寕有一僧善三命常閱祖父命曰一府不
如推官當至宰輔但不及近日過客王簽判乃荆公
&KR0137曰王簽判如何曰有土諸侯
祖父間喜皷琴亦常擘阮常侍曽祖𫠦得陳伯華侍
御家雷琹既知亳州得太清宫道士王&KR0025之静嘿真
介恭和忠諒有自得之意非道流之比挈之入都引
至太乙宫道衆皆善之陳太初尤重其淳野王皷琴
[009-2a]
造妙又善斵琴京師謂之琴王師後二十年主宫事
及宫庭災斥居九成&KR0026政和中象先見之已八十矣
聞其歸亳靖康中象先子婿韓晦為酇縣丞聞其尚
在年九十矣
髙太尉留心醫術得𫠦謂以意為主者常云京師姜
粥麻粉日活数千人不必藥也小民㦯癘飲一杯熟
熱粥出汗夏中暍食一杯冷麻粉即皆愈矣
祖父平生不信命術惟為南京幕時婺州衙前葛問
精扵星度常謂祖父如杜相公命説平生事殊不差
後每至京師必来見南京有衙校與富公同年月日
[009-2b]
但生時不同尔使問閱之曰貴正在時此賤命與問
等耳
熈寕乙卯丁已間祖父在杭州天東南有聲如霹&KR0748
而震不止明日問居人窓牖什器皆動摇㦯至破敗
祖父以爲疑廖㤙之祥小醜亦能動天然不知果何
祥也
曽祖&KR0096公安宰常㳺二聖院前此一長老不出院忤
府帥夏英公杖而俗之長老仍不出院乃謂院僧曰
某無可歸願留院中作行者洒掃寺中乆之益尊信
復有人貿祠牒披度府𠕅使住持不辭亦不出人莫
[009-3a]
測也
祖父最重釋氏四十二章經以謂佛法至中&KR0038此經
首傳猶儒書之論語也
祖父喜禅宗見達&KR0026曇頴尤契奥妙頴將順化以書
貽祖父問及&KR0487月委悉有托䕃之意既而生三十一
叔㓜而秀異生扵頴乃以頴士為名每書名以水為
字年十一侍祖父赴婺州舟敗沒于桐廬祖父言言
法師常見之但似無心人祖父俾書一帋後有頴字
人謂頴州之應 仁宗求嗣使書之末幅有十三字
 英宗行第十三祖父亦以其吃餑飥為無心
[009-3b]
李文正公䔍好内典啟手足之際了然不亂其弟
尚書亦無疾而終㓜措心浮圗之説尚書將終戒
其子以死則削髪披緇為比丘諸子謀扵楊大年大
年以謂儒者不當為異服而治命不可廢乃使置三
衣扵棺而𦵏
祖父常推京口居第乃林 肈之舊宅林仕江南為
檢校太師宣猛將軍忠扵𫠦事乃為之立庙扵宅之
東北山間
祖父常云在京師雇一女童乃常為童子卜者𫠦以
知人姓名年甲鄊里官爵皆有闗訣語皆誕妄不可
[009-4a]
信也
祖父為舘職時常病寒不知人坐幃帳中覆以缺一/字
衾衣重裘而𢧐慄不已六七日幾絶家人號泣不知
𫠦為有鄭叔熊監簿者泉州人鄊里號神醫適来京
師召使診視鄭曰此中熱耳乃盡脱衣去衾復使當
軒設浴斛坐扵中沃冷水寒慄不可奈氣&KR0082絶懇求
止水不可増之不已乆乃&KR0116氣蒸欎上騰如𤼵甑釡
乃使挾置卧榻湏臾大汗数日良已鄭豪邁如義侠
在中都果以醫𩔰
[009-4b]