KR3l0027 丞相魏公譚訓-宋- (SBCK)


[008-1a]
丞相魏公譚訓&KR0195第八
  恬淡 器玩
  飲膳
祖父應舉之年元日㳺相&KR0038寺時浙本中字前漢書
方出祖父戯撲之為錢五千十三淳一擲皆紅鬻書
者曰未常領𫠦下金祖父遂行不取衆亦皆不平然
以謂必有大喜&KR0159踰月南廟試第一遂登科
祖父在江寕太守楊告以門䕃入官倅幕同寮皆無
登第者祖父未常一及文辭時象先外祖寔倅府事
祖父生平喜飲茶而不喜飲酒家庭燕集不過三杯
[008-1b]
至五杯燕客不過七杯至十杯豐儉得中士人以為

曽祖平生厚扵賔客之饌為三司判官與李少師同
寮皆飲食豐潔常煑鱉清羮李甚異之求其法笑而
不與
祖父常云食不貴豐而貴潔味不貴厚而貴和
祖父常云蔡君謨為福建&KR1193聞一寺僧收鬼毫盞甚
竒迃道訪之求&KR0026果尤物也問可酌茗乎僧駭曰某
藏之什襲数十年時出一翫豈可泚水後至京西又
聞㐮鄧間一僧畜葫蘆瓢尤竒亦往求&KR0026復問可研
[008-2a]
茶乎僧亦驚曰此可翫不可研研則有折缺之患君
謨嘆曰盞既不可烹瓢復不可研不知將何用世之
有虚名無寔用冐四廩祿者亦&KR0002此已矣
祖父常云皇祐至和間諸公餞客坐有獻白蓮藕者
数倍酬其直後十餘年頗紛紛遂以紅蓮藕爲下品
乃知時態愈尚新竒而入浮薄爲可念也
祖父喜食祿粟以爲有五糓真味卜𦵏曽祖母日走
山間㦯時羮臛未具先啖乾飯曰𫠦謂稼穡作甘也
祖父喜食鷄荳以謂有五糓之甘而無三牲之爽温
平清香甘濡厚寔可以療飢不廢坐談真佳果也
[008-2b]
祖父喜飬朝雞以為不惟質尚雍容文彩可&KR0026聲氣
和平飛鳴不迅而使人知日早暮有夙興之助又鷄
能收拾殘餘糞壌中無棄物馴扵庭除尤可爱也
祖父平生無玩好惟畜陳侍御雷琴顔魯公韵海商
鼎周尊李誠山水徐浩左丞告時一展玩尔
祖父常扵相&KR0038寺置得閣本法帖十&KR0195甚竒其末云
玉堂夜直䝉㤙賜到受㤙如是激莭可知用公髙之
裔圗書乃畢文簡公賜本也文簡以圗書斥逺祖名
未中禮
祖父奕棋品格甚髙乃天性也常以謂廢時亂日平
[008-3a]
生不復留意矣
[008-3b]