KR3l0023 北夢瑣言-宋-孫光憲 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 北夢瑣言    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案北夢瑣言二十卷宋孫光憲撰光
  憲字孟文自號葆光子十國春秋作貴平人
  而自題乃稱富春考光憲自序言生自岷峨
  則當為蜀人其曰富春葢舉郡望也仕唐為
  陵州判官旋依荆南高季興為從事後勸高
[000-1b]
  繼冲以三州歸宋太祖嘉之授黄州刺史以
  終五代史荆南世家載之甚明舊以為五代
  人者悞矣所著有荆臺集橘齋集玩筆傭集
  鞏湖編玩蠶書續通厯等書自宋代已散佚
  惟是書獨傳於後其曰北夢瑣言者以左傳
  稱田於江南之夢而荆州在江北故以命名
  葢仕高氏時作也所載皆唐及五代士大夫
  逸事每條多載某人所説以示有徵葢用杜
[000-2a]
  陽&KR0462編之例其記載頗猥&KR0462叙次亦頗冗㳫
  而遺文瑣語往往可資考證故宋李昉等編
  太平廣記多採其文晁公武讀書志載光憲
  續通厯十卷輯唐及五代事以續馬總之書
  叅以黄巢李茂貞劉守光按巴堅案按巴堅/原作阿保
  機今/改正吳唐閩廣吳越兩蜀事迹太祖以所紀
  多不實詔毁其書而此書未嘗議及則語不
  甚誣可知矣世所行者凡二本一為明商維
[000-2b]
  濬稗海所刻脱悞殆不可讀近時揚州新刻
  乃元華亭孫道明所藏猶宋時陜西刋板差
  完整有緒故今以揚州本著錄不用商氏本
  云乾隆四十三年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
北夢瑣言序
唐自廣明亂離秘籍亡散武宗已後寂寞無聞朝野遺
芳莫得傳播僕生自岷峨官於荆郢咸京故事每愧面
牆游處之間專於博訪頃逢故鳳翔楊玭少尹多話秦
中平時舊說常記於心他日渚宫見元澄中允欵狎笑
語多符其說元公謂舊族一二子弟曰諸賢生在長安
聞事不迨富春此則存好問之所宏益也厥後每聆一
事未敢孤信三復㕘校然始濡毫非但垂之空言亦欲
[000-3b]
因事勸戒三紀收拾筐篋爰因公退咸取編連先以唐
朝逹賢一言一行列於談次其有事𩔖相近自唐至後
唐梁蜀江南諸國所得聞知者皆附其末凡纂得事成
二十卷禹貢云雲土夢作又傳有畋於江南之夢鄙從
事於荆江之北題曰北夢瑣言瑣細形言大即可知也
雖非經緯之作庶勉後進子孫俾希仰前事亦絲麻中
菅蒯也通方者幸勿多誚焉