KR3l0014 雲谿友議-唐-范攄 (WYG)

[000-1a]
欽定四庫全書   子部十二
 雲溪友議    小説家𩔖一雜事之屬/
 提要
  臣/等謹案雲溪友議三卷唐范攄撰攄始末
  未詳唐書藝文志註稱為咸通時人而書中
  李涉贈盜詩一條自稱乾符己丑嵗客於霅
  川觀李博士手翰考乾符元年為甲午六年
  為己亥次年庚子改元廣明中間無己丑己
[000-1b]
  丑實為咸通十年疑書中或誤咸通為乾符
  否則誤己亥為己丑然總之僖宗時人也攄
  自號五雲溪人故以名書世有二本商濬稗
  海所刻分作十二卷此本分上中下三卷共
  六十五條每條各有三字標題卷端有攄自
  序皆商氏本所無考陳振孫書錄解題已稱
  唐志三卷今本十二卷則南宋已經分析然
  終以三卷之本為不失攄之舊也所錄皆中
[000-2a]
  唐以後雜事其中如南陽錄一條記安祿山
  生於鄧州南陽與姚汝能祿山事迹所記生
  於營州阿軋犖山者不同殆𫝊聞之誤記李
  白蜀道難為房琯杜甫厄於嚴武而作宋蕭
  士贇李詩補註已駁之他如陳子昂為射洪
  令段簡所殺在武后時章仇兼瓊判梓州自
  在天寶以後時代迥不相及殺王昌齡者閭
  丘曉殺閭丘曉者張鎬與髙適亦不相闗乃
[000-2b]
  云章仇大夫兼瓊為陳拾遺雪獄髙適侍御
  為王江寧申寃殊不可解陳拾遺句下注曰
  陳冕字子昂亦與史不符又周徳華所唱楊
  栁枝詞世𫝊賀知章作盖據韋縠才調集才
  調集又據此書然古詞但有月節折楊栁歌
  其栁枝一調實興自中唐白居易諸人郭茂
  倩樂府詩集班班可考知章時安有是題皆
  委巷流𫝊失於考証至於頌于頔之寛仁詆
[000-3a]
  李紳之狂悖毁譽不免過當而李羣玉黄陵
  廟詩一條侮謔古聖尤小人無忌之談皆不
  足取然六十五條之中詩話居十之七八大
  抵為孟棨本事詩所未載逸篇瑣事頗賴以
  𫝊又以唐人説唐詩耳目所接終較後人為
  近故考唐詩者如計有功紀事諸書往往據
  之是固不以一二瑕疵累其全帙矣乾隆四
  十二年三月恭校上
[000-3b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
雲谿友議原序
近代何自然續笑林劉夢得撰嘉話録或偶為編次論
者稱美余少遊秦吳楚宋有名山水者無不弛駕躊躇
遂興長往之跡每逢寒素之士作清苦之吟或樽酒和
酬稍蠲於逺思矣諺云街談巷議倐有禆於王化野老
之言聖人採擇孔子聚萬國風謠以成其春秋也江海
不却細流故能為之大攄昔藉衆多因所聞記雖未近
於丘墳豈可昭於雅量或以篇翰嘲謔率爾成文亦非
[000-4b]
盡取華麗因事録焉是曰雲谿友議儻論交會友庶希
於一述乎五雲谿人范攄纂