KR3l0014 雲谿友議-唐-范攄 (SBCK)


[000-1a]
雲谿友議序
       五雲谿人范 攄 纂
近代何自然續𥬇林劉夢得撰嘉話録或偶爲編
次論者稱美余少遊秦吳楚宋有名山水者無不
㢮駕躊躇遂興長徃之跡毎逢寒素之士作清苦
之吟或樽酒和酬稍蠲於逺思矣諺云街談巷議
倐有禆於王化野老之言聖人採擇孔子聚萬國
風謡以成其春秋也江海不却細流故能爲之大
攄昔藉衆多因所聞記雖未近於丘墳豈可昭於
雅量或以篇翰嘲謔率爾成文亦非盡取華麗因
[000-1b]
事録焉是曰雲谿友議儻論交㑹友庶希於一述