KR3k0021 歷代制度詳說-宋-呂祖謙 (WYG)


[000-1a]
御題歴代制度詳説
中原文獻有家模講學還從張與朱酌古準今列條目
鎔經鑄史示師謨詎寧考据資談柄欲見施行洽化樞
昔未羶薌後知重吁嗟此弊那能無
[000-2a]
欽定四庫全書  子部十一
 厯代制度詳說   類書類
 提要
  臣/等謹案厯代制度詳說十二卷宋吕祖謙
  撰祖謙有古周易已著録此書凡分十三門
  一曰科目二曰學校第三門原本闕頁佚其
  標題所言乃考課之事四曰賦役五曰漕運
  六曰鹽法七曰酒禁八曰錢幣九曰荒政十
[000-2b]
  曰田制十一曰屯田十二曰兵制十三曰馬
  政皆前列制度敘述簡賅後為詳明議論明
  切元泰定三年嘗刋行前有廬陵彭飛序稱
  為祖謙未竟之書故止於此其或然歟刋板
  乆佚此本輾轉傳寫又多訛缺其錢幣門中
  脱二頁荒政門中脱二頁今悉據通典所引
  補足中間誤字亦考核校正惟第二卷脱去
  標題之數頁則無可檢補姑仍其舊飛序稱
[000-3a]
  紫陽浙學功利之論其意盖有所指永嘉諸
  君子未免致疵議焉祖謙以中原文字之舊
  巋然為渡江後大宗紫陽倡道東南祖謙實
  羽翼之性命道徳之原講之已洽而尤潛心
  於史學似欲合永嘉紫陽而一之云云盖有
  元中葉新安之學盛行飛恐人執朱子之論
  薄視此書故作是言也考祖謙年譜不載此
  書葢採輯事類以偹答䇿本家塾私課之本
[000-3b]
  其後轉相傳録遂以付梓原非特著一編欲
  以立教與講學别為一事各不相蒙所謂言
  豈一端各有當也飛必牽合調停與葉盛水
  東日記必謂文章闗鍵為亦講學之一端者
  同一迂陋㕘同契隂符經朱子皆有論著飛
  亦將謂欲合孔孟黄老而一之乎乾隆四十
  一年四月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-4a]
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-5a]
厯代制度詳説原序
天下無道外之事事外之道禮典命討皋陶以歸之天
為天下國家有九經王天下有三重子思子以本之至
誠之道其揆一也自性理之説興世之學者歧道學政
事為兩途孰知程朱所以上接孔孟者豈皆托之空言
不如載之行事之深切著明也紫陽夫子浙學功利之
論其意蓋有所指永嘉諸君子未免致疵議焉東萊先
生以中原文獻之舊巋然為渡江後大宗紫陽唱道東
[000-5b]
南先生實羽翼之故凡性命道徳之源講之已洽而先
生尤潛心於史學似欲合永嘉紫陽而一之也嗚呼先
生宏綱大用既未得施於當時所著制度詳説又弗及
竟於古今沿革之制世道通變之宜貫穿折衷首尾備
見鑿鑿如桑麻穀粟切於民生實用有不容闕者焉空
虚華靡之學日勝斵喪學者心術至於浮淫壊爛之極
先生此書寖鬱而不彰則其用心之苦亦可悲矣科復
䇿興書肆板而行之使讀者知窮經以立其本涉史以
[000-6a]
通其變研究事理以觀其會通然後見天下果無道外
之事事外之道而古人窮理經世之學蓋如此豈徒以
資時文之楦具也哉泰定三年丙寅夏五後學廬陵北
山彭飛謹書