KR3j0177 硯山齋雜記-清-孫承澤 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 硯山齋雜記    雜家類四雜品之屬/
 提要
  臣/等謹案硯山齋雜記四卷不著撰人名氏研
  山為孫承澤齋名或疑即為承澤作然所引
  查慎行敬業堂詩王士禎居易録等書皆在
  承澤以後則必不出承澤手考承澤之孫烱
  有硯山齋珍玩集覽此書或亦烱所撰歟首
[000-1b]
  論六書而附以璽印及刋板告身表文之屬
  次研説墨譜而附以眼鏡次為銅器考窰器
  考皆頗足以資考證葢承澤雖人不足道而
  於書畫古器則好事賞鑑兩擅其長其所收
  藏至今為世所重烱承其遺緒耳濡目染具
  有淵源其所論著一一能詳究始末細别纎
  微亦足備考索矣乾隆四十六年十二月恭
  校上
[000-2a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀