KR3j0155 南園漫錄-明-張志淳 (WYG)


[011-1a]
題南園漫録後跋
徃草此以付㓜子合合時方九齡今合試京師五年偶
於其書笥中見之殆不復記憶悵然興懷乃自録出然
以是是非非枉枉直直斤斤明明視筆談不及士夫毁
譽者異矣復欲藏之適見廣昌何公喬新集所載撫夷
録謬甚然後知姦邪矯誣足以欺一時矣而其術又足
以假名臣聞人文其惡而惑後世用是刻以乆之或以
招尤速累為虞者則曰孫盛紀枋頭之敗桓温謂關門
[011-1b]
戸事諸子請改盛大怒更為定本寄慕容雋孔子曰斯
民也三代所以直道而行也吾不佞敢自棄不如春秋
之民不如東晉之士而又敢以不如桓温待今世之賢