KR3j0155 南園漫錄-明-張志淳 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部十
 南園漫録    雜家類三雜說之屬/
 提要
  臣/等謹按南園漫録十卷明張志淳撰志淳
  字進之本江寧人𨽻雲南金齒軍籍因為永
  昌人成化甲辰進士官至户部侍郎是書前
  有正徳十年自序稱因讀洪邁容齋随筆羅
  大經鶴林玉露二書仿而為之卷首數條皆
[000-1b]
  舉容齋随筆之語而辨其是非盖其書之所
  縁起也其餘則述所見聞各為考證大抵似
  洪書者十之一似羅書者十之九所論如江
  神一條譏洪邁舍人事而謟鬼神邱濬著書
  一條譏其大學衍義補不敢論及宦官立意
  皆極正大其避諱一條謂蜀本書多缺唐諱
  乃相沿舊刻桂辨一條謂桂花桂樹為兩種
  張籍詩意一條謂瞿宗吉歸田詩話不知其
[000-2a]
  作還珠吟時已先居人幕下駁正皆頗明晳
  其辨永昌非金齒地諸條考證致誤之由亦
  極詳核他如春草王孫一條王維詩語實本
  楚詞而昧其所出横生訓詁之類或失之陋
  元順帝一條誤據庚申外史符䑓外集之説
  以順帝為瀛國公子之類或失之無稽盖瑕
  瑜不掩之書也中頗紀載時事臧否人物故
  卷末又有嘉靖五年題後一篇辨何喬新撫
[000-2b]
  夷録之失實而以書中所載自比于孫盛書
  枋頭事其所紀録亦可與明史相叅考云乾
  隆四十二年八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
南園漫録序
予閒居四年惟鉛槧是事去年冬病乆凢書之宏深旁
魄者皆不能事事則取雜説如容齋隨筆者數十家以
消日㓜子合侍而問曰此何書曰此宋人洪景盧氏紀
事之書也曰大人日觀之有可言者乎曰容有之曰可
學乎曰此皆紀事之作事隨代有而義理無窮奚不可
學也曰然則何不效為一書乎曰洪在宋為法從家居
食禄終身當時人君所以禮之者甚至予何敢方之越
[000-3b]
翌日取鶴林玉露觀之合復問曰此何書曰此宋人羅
大綸氏紀事之書也曰於洪書何如曰將無同曰羅何
人曰羅吾不暇考然觀其自序曰為臨川從事被劾而
歸是書適成則止於從事也已曰然則大人亦何以埒
洪書觀之而此書抑何以傳至今不廢乎將書惟其言
而不繫於遭際與否也予不覺逌然遂為書容齋所未
安者數十事而并予所聞知有似二書者廣之題之曰
南園漫録要之文雖不工而揆事昭理亦或有可觀者
[000-4a]
正徳十年春正月永昌張志淳序