KR3h0068 書畫彙考-清-卞永譽 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部八
 書畫彚考    藝術類一書畫之屬/
 提要
  臣/等謹案書畫彚考六十巻
  國朝卞永譽撰永譽字令之鑲紅旗漢軍官至
  刑部左侍郎王士禎居易録云卞中丞永譽
  貽書畫彚考六十巻凡詩文題跋悉載上溯
  魏晉下迄元明所収最為詳博朱彛尊論畫
[000-1b]
  詩亦有妙鑒誰能别毫髪一時難得兩中丞
  之句盖永譽及宋犖皆精於賞鑒犖時為江
  南巡撫永譽時為福建巡撫故云兩中丞也
  是書書畫各三十巻先綱後目先總後分先
  本文而後題跋先本巻題跋而後援據他書
  條理秩然且視從來著録家徴引特詳惟所
  載書畫不盡屬所藏亦非盡得之目見大抵
  多從汪砢玉珊瑚網張丑清河書畫舫諸書
[000-2a]
  採摭裒輯故不能如寶章待訪録以目見的
  聞灼然分别又所載本文如禇遂良書陸機
  文賦吳通㣲書陰符經劉敞書南華秋水篇
  趙孟頫書過秦論等皆與今本無大異同而
  具載全篇殊為疣贅至于陸機平復帖虞世
  南枕卧帖其文為世所未睹者乃畧而不書
  至如趙孟堅水仙圖巻珊瑚網載有二本不
  能無前後錯出之疑永譽于後一條下注明
[000-2b]
  其一恐出臨摹並存以俟考其例是也而所
  載定武蘭亭落水本與郁逢慶書畫題跋記所
  載前後題跋互有不同所載神龍蘭亭本與
  朱存理鐵網珊瑚所載定武本題跋反多重
  複又黄庭堅書陰長生詩巻與朱存理張丑
  所載㕘錯歧出竟有三本王詵煙江叠嶂圖
  蘇軾所為賦詩者竟有四本皆未能辨析真
  偽又王士禎居易録所記于永譽齋中觀其
[000-3a]
  所藏書畫有司馬光資通鑑手稿永譽云曽
  見一冊極端楷為好事者分去永譽得其二
  三紙耳今是書載此蹟但云史草亦不著所
  存頁數反不若士禎所載之可据士禎又見
  所藏趙孟頫寫杜詩天育驃騎歌上有孟頫
  小篆延祐四年九月既望字是書亦併不載
  均為漏略至于雁門乃郡名茂苑即長洲地
  名而以為文彭文嘉之别號居節字士貞貞
[000-3b]
  字印章古篆與鼎字相類而以為居節一字
  士鼎又以秋岩為吾衍之别號盖因衍書古
  文篆韻後有至元丙戌秋岩記一條而云也
  不知前至元丙戌吾衍年甫二十不應云老
  且其跋内之丁夘若是宋末咸淳丁夘則正
  吾衍始生之時不當有自征建昌之語今以
  陶九成跋核之則至元乃正之訛是為至正
  七年丙戌距吾衍之沒已三十七年其秋岩
[000-4a]
  乃題跋之人非吾衍别號也凡若此類踈舛
  尤多然登載既繁引述又富足資談藝家檢
  閲者無過是編固不以一二小疵累其全體
  之宏博焉乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀