KR3g0050 御定星歷考原-清-李光地 (WYG)


[000-1a]
 欽定四庫全書  子部七
御定星厯考原   術數類六隂陽五行之/屬
  提要
   臣/等謹案
 御定星厯考原六卷康熙五十二年
 聖祖仁皇帝御定初康熙二十二年
 命廷臣㑹議修輯選擇通書與萬年書一體頒行
   而二書未能畫一餘相沿舊説亦多未能
[000-1b]
   改正是年因
 簡命舊臣明於星學數學者在
  内廷䝉養齋算輯算法樂律諸書乃併取曹
   振圭厯事明原
 詔大學士李光地等重為考定以成是編凡分六
   目一曰象數考原二曰年神方位三曰月事
   吉神四曰月事凶神五曰日時總類六月用
   事宜忌每一目為一卷考古者外事用剛日
[000-2a]
  内事用柔日其日以卜不以擇趙岐孟子註
  天時為孤虚王相則戰國時已漸講之然神
  煞之説則莫知所起易緯乾鑿度有太乙行
  九宫法太乙天之貴神也漢志兵家隂陽類
  亦稱順時而發推刑徳隨斗擊因五勝假鬼
  神而為助又隂陽家類稱出於羲和之官拘
  者為之則牽于禁忌拘于小數舍人事而任
  鬼神則神煞之説自漢代已盛行矣夫鬼神
[000-2b]
  本乎二氣二氣化為五行以相生相尅為用
  得其相生之氣則其神吉得其相尅之氣則
  其神凶此亦自然之理至其神各命以名雖
  似乎無稽然物本無名凡名皆人之所加如
  周天列宿各有其名亦人所加非所本有則
  所謂某神某神不過假以記其方位别其性
  情而已不必以詞害意也厯代方技之家所
  𫝊不一輾轉附益其説愈繁要以不悖于隂陽
[000-3a]
  五行之理者近是是書簡汰諸家删其鄙倍
  而括其綱要于以順天之道宜民之用
 大聖人之于百姓事事欲其趨利而逺害誠無微
  之不至矣乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀