KR3b0019 紀效新書-明-戚繼光 (WYG)


[017-1a]
欽定四庫全書
 紀效新書卷十七
      明 戚繼光 撰
 守哨篇第十七守是攻之䇿自古名將必先斥堠/但此等事不過衞所之行移非敎
  戰士之技不能編次/諸篇之間故為附卷
一為軍務事照得衞所烽堠為邊防第一要務近來該
 管陸路官員多不曉此每遇考選是任便為閒散之
 局甚至廢棄職守或臺堠不修或器械不整如軍士
[017-1b]
 偷安略無懲究寇犯地方則烽火之號不傳船隻在
 海則聲息之警不報萬一失事甘受㕘提殊不知懲
 沸湯者吹冷&KR1085傷弓之鳥驚曲木自能省此便當寒
 心豈可玩歲愒日甘蹈如前及查松門桃渚衞所原
 設烽堠有遠在外海而軍士藉此偷安如獅子望火
 樓等處是也有置於内地而遇警瞭望不及若盤馬
 烏沙浦等堠是也已曾舊有行令堠軍於近海去處
 照依漁户搭蓋橧架一般上則用草苫為一厰各置
[017-2a]
 守瞭器具每堠每日輪軍三名遇有賊船出没晝則
 卓大白旗一面夜則放砲起火在堠軍餘接警傳報
 如在外海遠堠每每密切差人查閘此時地方廣闊
 未經覈實而奉行者十無一二即今風汛正臨海洋
 賊船叵測内地安危居民趨避兵機預備城池警守
 均當責在一堠之司一堠失報則地方貽害萬萬矣
 為今之計除行取各衞所管堠官軍前來本職面授
 烽火方略形式號令使各遵守外所有條列報警事
[017-2b]
 宜擬合申飭通行為此牌仰本官照牌事理即將後
 開條約事件備錄每墩一本付軍讀誦背熟其條内
 事宜平日務各件件備完停當隨壞隨用者隨補隨
 完遇有警跡務要依後條欵舉放傳報敢有一件不
 完一軍不到查問得出定照軍法連坐決不輕貸先
 將各堠旗軍備完件數該管官具結繳來查考以憑
 或時委官或本職自坐小網船沿途暗往親驗其給
 過牌内條欵陸路官先行讀背痛熟面敎各堠軍名
[017-3a]
 名讀誦背記痛熟限一月外以憑本職調來或到墩
 考背生一句打一棍不恕
  今開
 墩堠該備什物
一每墩立五人睡住臥房一間不拘草瓦
 竈一口 水缸二箇 鍋一口 碗五箇
 碟十箇 米一石 鮝十斤 種火一盆
 種火牛馬糞一擔
[017-3b]
一器械
 碗口銃二箇   小手銃三箇
 火箭九枝   大白布旗一面方十二幅/
 草架三座
草架法
 每架務高一丈二尺方四面俱一丈下二尺高用木
 横閣使草柴不著地不為雨濕所浥上用稻草苫蓋
 如屋形伏覩祖宗墩法舉狼烟南方狼糞旣少烟火
[017-4a]
 失制拱把之草火然不久十里之外豈能目視且遇
 陰霾晝晦何以相瞭故必用立此大茅屋積草柴旣
 多火勢大而且久庶鄰墩相望可見其屋内不拘柴
 草務相均停一層柴一層草塡實盈滿
 墩堠報警號令
一每墩不拘日夜分三人帶起火三枝碗口銃一箇手
 銃三箇在於極外海邊巡邏守哨遇有賊登晝則搖
 旗放銃為號夜則放起火放銃為號墩上即便接應
[017-4b]
 如天晴則卓十二幅大白旗相鄰之墩卓起大旗一
 路只至本府所在之處及一路至本衞所城池而止
 如若遇天日陰霾有雲霧望旗不見則將原搭草屋
 舉火連草屋通聽燒然一架鄰墩接放火則已如不
 接放又燒放一架夜遇有警看近海下墩哨軍火箭
 號響止燒放草屋一座蓋夜間火甚明不必二座也
 鄰墩即便一體㸃放草屋賊到之墩一面差一人由
 便路徑到本衞所幷陸路官處報賊多寡登犯時日
[017-5a]
 情由聽該衞照本府原發報式轉報
 墩軍號火走報軍法
一賊所登犯之地本墩失誤放火卓旗遇賊流至鄰墩
 之下鄰墩放火卓旗而本墩後接者全墩軍法示衆
一遣下墩海邊人役失誤者罪坐下墩海邊之人墩上
 者連坐綑打一百
一近賊本墩放火卓旗而全墩接應失誤者鄰墩軍法
 示衆
[017-5b]
一舉火遲延走報不時因而誤事者軍法示衆
一風汛時月墩軍不拘正墩鄰墩敢有下墩回家及雖
 近墩而不在墩者無賊至綑打一百割兩耳有警軍
 法示衆該管官綑打穿耳連坐
一應備前項什物軍器欠缺一件者墩軍綑打一百割
 耳仍罰月糧置辦該管官連坐綑打
一應備前項什物軍器雖不欠缺而不如法者墩軍綑
 打四十扣月糧改置該管官以分數論罪治以軍法
[017-6a]
 查㸃墩堠法式
一每月本職十次把總七次衞所五次各差人本府於
 見駐之處起南北分發人員㸃閘如有不到者即便
 綁解治罪或本府自坐小網船由潮不拘時日親閱
 查㸃
一凡差人員㸃堠敢有需受分銀粒米與墩軍所得之
 罪一體均治雖素親信並不輕減
一差閲人員不親逐墩到上却乃在於總路拘查或托
[017-6b]
 人代查及到墩而又㸃查不明者一體綑打沿墩示
 衆
一差查人員到墩先數軍足五名即看種火之處火種
 有無次看火箭收拾藥線可否次看大小銃裝收何
 如次看十二幅大旗有無損壞次看大旗桿堅直何
 如次看烽火草屋三架柴草有無雨濕漏壞有無損
 用致欠原數次看水缸有無水次看米鮝見存用過
 數目次看碗碟睡臥處所是否在墩宿歇
[017-7a]
一遇警之時但經放過軍器草屋不許過三日即要補
 完違者治以缺欠法條
 墩軍守瞭之法
一墩軍每風汛時月如三四五六盡數在墩不准以取
 米糧破調正二七八九十十一十二月准以一名專
 運薪米每二名為一班分為二班每半月一更赴墩
一官府經過止可擊鑼放小手銃一箇不許擅卓大小
 白旗燈籠烽火等項以疑鄰墩違者以妄報聲息軍
[017-7b]
 法重治
 守城
一為軍務事照得風汛迫臨海警叵測捍禦之方惟在
 戰守已該本職見在操練標下官兵臨機調發外但
 查各衞所城守無法每遇㓂至則倉惶失措或致掩
 襲不備甚者守禦無法無警之時晝夜耗人精力及
 至五更往往倦怠失事是皆已往之咎而事豫則立
 正宜先機分布夫守城之法惟蓄養精力有餘而賊
[017-8a]
 來貴在遠知預備其逺知預備之責又在陸路但伏
 路官軍亦多因襲舊套虚應故事緩急之間全無實
 賴均合示授方略號令以嚴責成為此牌仰本衞所
 官照牌事理即照發去圖式號令條欵將本衞所旗
 軍丁舎人等止除出海墩陸人役不𣲖垜口外其餘
 自舉監生員致政供貼雜差及應襲以下盡數照依
 後開條件圖式或四名一垜或三名一垜或二名一
 垜每五垜另編立知事勤勇一人充為垜長專一執
[017-8b]
 厰旗查督大約以一城人丁衆寡通融不必拘泥原
 分窩鋪其陸路官員亦照原曾發去方略一一遵奉
 施行通將編泒過旗軍丁舎照式攢造書冊一本同
 各官依准申繳其守城號令仍動支不拘何項官銀
 刊刷成書每人一丁給與一本以便熟習毋得徇情
 遺逸及違玩軍令自甘重典未便
 𣲖守城規則
一除舎人并編中軍者倶聽策應官帶領隨賊𦂳處分
[017-9a]
 投往來捍禦對敵不泒垜口
次𣲖神兵先將本城内衝要處所共幾處每處量其險
 要該用佛狼機幾座大銃幾箇於各多所分抽其多
 者撥充其餘照各所地方城身均泒
次𣲖鳥銃通計本城共有若干垜口見今通有若干邊
 鳥二銃各照原城所分泒稀密得宜如有所伍太多
 者取加衝要之處
次𣲖官將掌印官專管中軍高處號令四面皆聽所督
[017-9b]
 仍兼附近中軍要城一處乂將險要門臺幾處𣲖以
 見在衞所指揮千戸之有力勤勇者次將各掌印百
 户一官一旗分𣲖各原經本府編過信地樓鋪各相
 接界如一百户署數印則本官止在本伍樓鋪餘則
 以旗甲一名分守各鋪本官仍往來兼管凡有力千
 户與指揮同𣲖無用指揮與千户同泒
次將在城生員致仕省吏照所分泒樓鋪
次將各所伍信地一城共有若干垜口凡上團下團上
[017-10a]
 下餘丁雜差供貼守城等軍餘丁通計共有若干每
 垜口一箇約合幾人計算已明然後挨所挨照本府
 所編信地一軍一餘或多許均附一軍一餘之外凑
 合泒垜編成字號如一所垜口已盡而軍餘有餘則
 挨於下伍相鄰垜口如垜口未盡而一所軍餘已盡
 即以相鄰所伍軍餘兼搭接泒惟據軍餘照人均泒
 不拘所分定額以致厚薄疎密失宜
一每五垜為一厰内選年壯膽勇者一名立為垜長
[017-10b]
一泒定先演三日候本職親臨演之如泒撥不明不均
 不公定將掌印官軍法處治當時奪其管事罰以重
 差
 守城該備器具厰屋
一每垜口五箇立草厰一間下用板鋪勿使泥濕傷人
 上用苫蓋四面皆堪遮蔽風雨遇至樓鋪者即聽以
 樓鋪充之不必另立每厰竹竿一根長一丈三尺上
 用布旗一面疊方二幅顏色照城方向
[017-11a]
一每垜口有幾丁每丁用一尺高有底通節粗竹筒一
 箇埋在垜口裏面各軍所執器械或短鎗或斬馬刀
 或鳥銃或弓矢插於竹筒内立之
一垜口二箇其泒過該守本垜之人不拘幾丁共出燈
 籠一盞其應卓燈繩桿燈底墜石雨罩倶照圖式
[017-12a]
一每厰垜長出燈籠一盞卓於草厰横竿上幷樓鋪旗
 竿上以照城裏面此厰完同驗
一每垜下要石子五六斤重以至一斤半重者高圓三
 尺一堆大圓石可五六十斤者五塊
 此文到即該預備完足欠一寸者罰糧一月無糧罰
 挑濠一丈
一有鐵架燒松節者從便每一架准燈一盞此預備
一每垜竹木梆一箇每鋪百户備大小皷二面鑼一面
[017-12b]
 但城内有皷者皆許借用此待賊至方用賊去即聽
 交還打壞以守鋪軍糧扣賠新皷無賊時不許指此
 誆騙如無借處即便預將守城紀錄老小軍丁内扣
 糧速辦限文到十日内
 此有警備用今先備候本職親到驗之
一每鋪遇警種火一盆倶守鋪人丁備
 此臨守城日時備也
一每一厰大水缸一箇貯清水
[017-13a]
 此臨時備
一各色火器倶要預備齊整責令泒到鋪邊垜口之人
 管列在鋪聽候不時之用
 此預撥在鋪
一各神兵照𣲖過垜口所在每一架處搭高厰一箇將
 佛狼機等銃在其下遇警火草時時㸃候鉛子銃心
 裝蓋停當藥線裝收乾燥其一應木馬鉛子石子銃
 送等項俱照本府舊日為𦂳急軍務事頭行内數目
[017-13b]
 件件完足聽不時查㸃如遇敵用過敵退准從容五
 日之外補足如敵尚在限一時之内補足過期軍法
 重處
 此預備㸃查各預收𣲖到臨近鋪内貯閣候臨警取
 用
一守城鳥銃手每人藥一斤裝管五十三箇鉛子五十
 三箇火繩每根三丈
 此該㸃查臨警帶上城
[017-14a]
一中軍惟看城外伏路及墩堠原定晝夜煙火旗砲起
 火號令但見前項有警號令掌印官即便將中軍高
 處晝則放火砲三箇卓起大白旗在城大小官軍旗
 舎舉監生員致仕人等盡照泒過垜口即時各執器
 械厰旗上垜乘城照依號令
一夜則放砲三箇卓起雙燈籠二盞在城前項人等一
 照白晝事例上城遇夜中軍發擂樓鋪一齊發擂中
 軍打更遇夜鋪處處打更一處斷絶更皷依臨陣軍
[017-14b]
 法連坐本管官旗
 守城號令
一凡遇有警但看城上中軍内晝則放火砲三箇卓起
 大旗各人照𣲖信地垜口火速上城夜則聽中軍高
 處放大銃三箇卓燈二盞各人照𣲖信地垜口上城
 凡上城時即將器械插於竹筒内垜長將旗插於草
 厰邊照垜不拘一垜幾人倶向外立定視賊來遠則
 佛狼機近則鳥銃再近打石子等類難以預料如賊
[017-15a]
 退或探賊未來盡如探賊歸巢其巢在十里之外看
 中軍高處放砲落旗每垜畱一人城上看瞭餘倶下
 城休息聽中軍前令上城
一凡遇夜則五垜之人不拘通有幾丁看中軍高處放
 砲舉雙燈通上城照垜向外立聽中軍放砲落燈每
 一厰内之人先輪一垜者或二名或三名支一更餘
 倶入厰安睡一更盡吹長聲喇叭轉更又一垜者輪
 出敲梆守更守過者進厰同睡不許脫衣如此五更
[017-15b]
 五輪輪完天明若遇夜間忽聽中軍高處砲響卓起
 雙燈是看賊來攻城各厰内不該支更人丁盡數起
 出向垜口備戰一處有賊擂皷敲鑼滿城鋪俱擂皷
 敲鑼一鋪鑼皷止挨鋪通止如賊已退候中軍高處
 放砲落燈各丁又倶進厰睡輪該守垜照舊支更
一人丁雖不令俱在垜下立到天明所以休息人力務
 使精神有餘免致每夜到四更人倦失更被賊掩襲
 入又不許一人因而乘機私歸家内安睡旣許開厰
[017-16a]
 内輪睡又不許說話依舊厰内困倦了及至輪該執
 更却値渴睡
 守城軍法
一凡一厰内一人不至或夜歸私家連坐垜長各打二
 十棍本犯割耳同垜同厰連坐遇賊攻打城池之時
 而不到者本犯軍法示衆垜長割耳同垜同厰綑打
一凡旗厰器械矢石火銃三皷之類一件不完者本犯
 綑打坐連同垜同厰五垜以上本官俱綑打衞城五
[017-16b]
 鋪以上所城二鋪以上掌印官旗本管官綑打臨賊
 攻城之時以致缺少及放及分不如法者本犯軍法
 示衆照前連坐者皆割耳
一回頭者割耳
一擅行動者割耳
一見賊大言喧嘩者或被傷高叫驚走者遵照臨陣退
 縮軍法示衆
一夜驚者治其所由同厰同垜本管官旗連坐
[017-17a]
一中軍高處接應在外幷墩堠號令遲法者掌印官重
 治瞭堠司號之人軍法示衆
一在外伏路墩堠誤事致賊猝至者究其伏路官軍以
 法
一各鋪内遇守城時或致種火斷滅與凡傳敲鑼皷或
 起或止不明俱罪該管百户如一百户而兼數印不
 得分身者罪其旗甲百户從輕發落
[017-18a]
 
 
 
 
 
 
 天字五號止即接地字一二三四五號又接𤣥黄字
 號俱倣此式刊版塡造書冊
[017-18b]
 各城内建立中軍號令
一應備什物
 先於本城高處可以四面瞭視之地立桅竿一根粗
 徑一尺長五丈上用棕繩一條粗大耐久者又用布
 十二幅旗一面即於旗竿下或就樓鋪或另立房屋
 一所預備燈籠四盞亮好油燭一百二十枝大將軍
 砲一箇碗口響炮四口即以原𣲖管神兵守之其隨
 銃應該小馬火藥火繩送子等件俱照神兵頭行備
[017-19a]
 足仍將好軍十名專管種火一盆日夜分班四瞭城
 外陸路號火銃砲撥吹皷手一副八名專執此處號
 令不拘何事不許差扯
 號令
 平時無警之日每早天明吹打一通守城人下城每
 晚吹打一通守城人上城
凡遇有警每夜日入山不見便放大砲三口卓起雙燈
 城内人丁聞砲看燈即便上城守夜俟定更砲響起
[017-19b]
 更時雙燈放落各處支更守城人照守城項下條約
 施行所撥十人分更向四面瞭看城外伏路人動靜
凡伏路人在於城外不拘晝夜但放起火三枝砲響三
 箇是有賊來偷城中軍瞭見如是白晝則放砲三口
 卓起大旗城内人丁盡數火速上城守禦一照守城
 號令條約賊去落旗人丁休息若夜間瞭見城外不
 拘何面伏路人放起火砲響則卓起雙燈二盞放大
 砲三口厰内人丁盡數出向垜口以備攻打賊退後
[017-20a]
 落燈各人丁仍還厰内休息
一軍法
 凡伏路人已舉火號而中軍接應遲延毫刻或砲鬆
 不致大響以致在厰之人聽聞不明及燈籠不亮者
 致賊突到城下攻城登雉掌號皷手瞭望人役以軍
 法示衆決不貸生掌印官綑打一百割耳
凡平時各應備器具什物不完者應備之人軍法施行
 掌印官連坐
[017-20b]
 伏路
一發人伏路凡風汛時月每城陸路官將伏路人役照
 城外要口四面共有幾處每處撥三人每人管二更
 俱於每日午時赴陸路官處領起火六枝手銃四口
 各照𣲖過信地方向出城離三二里之遠守伏每至
 次日午時有人交代方許回家若遇有賊在近每路
 每方加撥五名每人止執一更
 應備什物
[017-21a]
一每陸路軍每一名自辦三眼手銃一把好起火六枝
 火繩隨時辦用每人燈籠一盞小黄旗一面雨具一
 副
 發伏路號令
一凡白晝遇有賊至即放手銃三箇起火三枝搖展黄
 旗馳回中軍高處照給過號令接應城内人丁又照
 中軍號令上城守禦
一凡夜遇賊至伏路人先覺即放手銃三箇起火三枝
[017-21b]
 一面奔告城下中軍高處瞭見照給過號令舉動厰
 内人乘城備戰
 伏路軍法
一凡伏路人出伏遲期及備該隨身前項火藥不如法
 藥繩藥線濕落不堪雨具不整及在外之人不候交
 代而輒回家者通以軍法綑打一百割耳如有誤事
 軍法示衆陸路官連坐
 紀效新書卷十七