KR3a0117 松陽鈔存-清-陸隴其 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 松陽鈔存    儒家類
 提要
  臣/等謹案松陽鈔存二卷
  國朝陸隴其撰隴其有三魚堂四書大全别著
  録是編乃其為靈夀知縣時於簿書之暇所
  輯問學録日記二書摘其中切要之語録為
  一編以示學者靈夀古松陽地故以松陽鈔
[000-1b]
  存為名本七十八條儀封張伯行嘗為刋板
  刪其與問學録重複者僅存二十八條殊失
  隴其之意此本刋於乾隆辛未乃金山楊開
  基所重編分道體為學處事教學辨學術觀
  聖賢六門仍以原第㡬條注於本條之下以
  存其舊而别以己見附識於後前有開基序
  稱學問録為中年之書此本為晚年手定之
  書極論伯行之刪本為非又有隴其孫申憲
[000-2a]
  跋亦謂伯行刻隴其遺書四種惟讀禮識疑
  讀朱隨筆為足本此書及問學録均刪節失
  真云乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
松陽鈔存序
松陽鈔存二卷共七十八條當湖先生摘自著問學録
及隨記中有闗學術人心及先儒未發之語重録成冊
以惠後學者也先生精義微言不盡于此書而晚年審
定為迷者指途已該先生講道之大㫖儀封張清恪公
曾有刋本僅二十八條葢儀封見問學録中多與此同
故刪去過半不知問學録乃先生中年之書而此則先
生晚年所審定也即如論善人一條問學録以為中行
[000-3b]
狂狷各有善人顯與朱子善人畫定無進步之解不合
鈔存内則將此條削去其半改從朱子困勉續録内壬
申所記一條正與此同其為晚年手定無疑清恪轉刪
抄存而存問學録此條亦未細考矣基/久有刋刻此書
之意因循未果嵗辛未舘清獻文孫令嘉書塾擬輯陸
子全書而功力浩煩未能猝就及門相與慫恿先梓抄
存乃勉從其請其附識之語本擬削去而學徒軰以為
籍此可以就正有道故亦附存基/于此竊有嘆焉夫子
[000-4a]
朱子後大儒若西山若鸖山若魯齋固謹守繩尺矣自
是以迄有明非程朱之學不道然嘗厯選先賢記録其
極醇無疵者薛文清讀書録胡文敬居業録羅文莊困
知記而止爾他如曹靖修之夜行燭陳布衣之正學纂
要專言一事未為全書而顧端文小心劄記髙忠憲語
録陳㡬亭學言陸桴亭思辨録其果克繼薛胡羅三君
子為朱子功臣乎
國朝治教昌隆先生應運而起其著&KR0274所係真有以羽
[000-4b]
翼考亭而維持鄒魯而是書乃其手定則尤心精所繫
詎可以少而忽之先生手定尚有雜纂雜抄偶記十餘
種行將掇其要語同問學録隨記參定為書以繼讀書
居業困知三書之後與天下學者共見先生之全而以
此編為乘韋焉爾金山後學楊開基&KR0357齋甫敬識