KR3a0114 榕村語錄-清-李光地 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 榕村語録    儒家類
 提要
  臣/等謹案榕村語録三十卷
  國朝李光地撰光地有周易觀彖别著録是編
  為其門人徐用錫及其從孫清植所輯有光
  地所自記者有子弟門人所記者各注於諸
  條之後冠以經書總論與論四書者為八卷
[000-1b]
  論易書詩三禮春秋孝經者為九卷論六子
  諸儒諸子道釋者為三卷論史者為一卷論
  厯代者為一卷論學者為二卷論性命理氣
  者為二卷論治道者為二卷論詩文者為二
  卷而韻學附焉光地于律吕算術皆所究心
  而是編一語不載殆以别為專門為儒者所
  當知而非儒者所急歟抑或律吕惟授王蘭
  生算術惟授魏廷珍而清植等不及聞也光
[000-2a]
  地之學源于朱子而能心知其意得所變通
  故不拘拘于門户之見其詁經兼取漢唐之
  説其講學亦酌採陸王之義而於其是非得
  失毫釐千里之分則辨之甚明往往一語而
  决疑似以視黨同伐異之流斥姚江者無一
  字不加排詆攻紫陽者無一語不生訕笑其
  相去不可道里計葢學問既深則識自定而
  心自平固宜與循聲佐鬭者迥乎異矣乾隆
[000-2b]
  四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀