KR3a0083 東溪日談錄-明-周琦 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   子部一
 東溪日談録   儒家類
 提要
  臣/等謹案東溪日談録十八卷明周琦撰琦
  字廷璽馬平人成化辛丑進士官至南京户
  部員外郎琦之學出自河東薛瑄是編記所
  心得分十三類凡性道談二卷理氣談一卷
  祭祀談二卷學術談一卷出處談一卷物理
[000-1b]
  談一卷經傳談三卷著述談一卷史系談二
  卷儒正談一卷文詞談一卷異端談一卷闢
  異談一卷廣西通志載其著日談録十八卷
  又著儒正篇論薛河東之學今考儒正即此
  書之第十五卷非別有儒正篇也前有吕景
  䝉序謂書刻于嘉靖丁酉而此本乃係傳寫
  或其板已佚後人録存之歟琦為人以端直
  謹厚見重鄉里其書亦一本濂洛之説不失
[000-2a]
  醇正葢河東之學雖或失之拘謹而篤實近
  理故數傳之後尚能篤守師傳不至放言無
  忌也乾隆四十四年六月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
東溪日談録序
夫道先聖人未名也惟吾夫子始名之曾子子思能述
之周程能發之吾儒之學惟求乎此而已夫以堯舜禹
湯文武先夫子而聖者也其相授受之中天下之正道
也而夫子易𫝊乃曰形而上者謂之道何也盖未有形
器之先無聲無臭渾渾噩噩此太極本然之理道之全
體也及夫隂陽迭運萬物化生上而日月星辰之著明
下而山川草木之森列大而君臣父子之倫小而三百
[000-3b]
三千之儀皆形而下之器而理之所以寓乎其内者則
道也故曰形而上者謂之道形而下者謂之器大學之
格致誠正示君子以造道之方也中庸之戒懼慎獨示
君子以體道之要也若夫絜矩之道功化之極即所謂
舉而措諸天下之民之事業也千載而下有周子發明
太極之㫖亦欲君子修之而吉也有程子發明斯道之
㫖亦欲君子當終日對越在天也夫以人而不知學學
而不知道豈吾儒之所謂學哉吾鄉周東溪先生自居
[000-4a]
鄉以至居官垂五十年非儒不接非道不談惟體騐天
地萬物之性以㑹經𫝊之㫖根聖賢據儒正之説而談
於人者悉録焉是故有性道有理氣有祭祀有學術有
出處有物理有經𫝊有著述有史系有儒正有文詞有
異端有闢異諸談凡此無適而非道也而先生乃日談
焉者所謂審視其羽鏃求其凖的而造之者也昔人謂
吾栁人不知學而知學則自栁子厚始夫子厚之學詞
章之學也至今栁人詞章徃徃有足稱焉豈知東溪日
[000-4b]
所談者為儒者之學乎使吾栁人以學子厚之功而學
東溪之學持之以徃則箭箭當中鴻心矣又何聖賢之
不可至何事業之不可成哉先生之學得之洛陽閻先
生閻與劉晦菴先生得之薛文清公非無本者是書之
成予甫十歲既而先生卒享年近六十耳予年五十始
得抄本於湛甘泉先生之門中間錯誤甚多及謫判潁
州得以肆刀讐校用壽諸梓嘗慨海内士夫微有一言
近道者亦能不泯盖以表揚者有人也先生史異諸書
[000-5a]
予不可得而見矣今是書幸賴泉翁存之予幸得而見
之豈斯道所繫當不終晦必待予知命之年而其所以
寄於泉翁者始能行於世哉不然何世之相後而出也
敬用書之簡端以為吾鄉同志者告因請擇所學於斯
云嘉靖丁酉夏五月庚寅鄉後學吕景蒙序