KR2n0024 寶刻叢編-宋-陳思 (WYG)


[012-1a]
欽定四庫全書
 寳刻叢編卷十二
            宋 陳思 撰
  淮南東路
   海州
 朐山有秦始皇碑云漢東海相任恭脩祠刻於碑隂
 似是此也任君當又在滿君之後南陽之役更十八
 年後人猶頌其美則規模决非苟然者予官京口日
[012-1b]
 將士往來朐山者云海廟一椽不存自今非四十年
 前舊物不復見此刻矣歐趙公時天下一家漢碑雖
 在遐陬窮谷無脛而可至集古錄中已屢言難得為
 可寳况今乎𨽻/釋
唐大雲寺碑
 唐海州刺史李邕撰并書寺舊謂之確師禪房僧慧
 藏增葺之碑以開元十二年四月立集古/録目
 初武后時有僧上大雲經陳述符命遂令天下立大
[012-2a]
 雲寺至開元二十六年詔改為開元寺此碑十一年
 建故猶稱大雲也金石/錄
唐孔子老子顔子贊
 唐睿宗撰李邕行書開元十一年十二月立金石/錄
 
 
 
 
[012-2b]
 
 
 
 
 
 
 
 寳刻叢編卷十二