KR2m0038 欽定滿洲祭神祭天典禮-清-允祿 (WYG)


[010-1a]
                 臣/阿桂謹
 奏所有滿洲祭祀典禮跋語一條前經遵
㫖恭擬進
 呈欽奉
諭㫖即行繙出清文欽此隨率同繙書房官員敬謹繙
  出恭錄呈
覽伏候
欽定𤼵下時照依清本式様繕寫交
[010-1b]
 武英殿補行刋刻綴於卷四之末為此謹
 奏
  乾隆四十五年七月二十三日奉
㫖知道了欽此