KR2m0038 欽定滿洲祭神祭天典禮-清-允祿 (WYG)


[001-1a]
 欽定滿洲祭神祭天典禮
 上諭
  乾隆十二年七月初九日内閣抄出乾隆十二年
  七月初九日奉
 上諭我滿洲禀性篤敬立念肫誠恭祀

佛與神厥禮均重惟姓氏各殊禮皆隨俗凡祭神祭天背
 鐙諸祭雖㣲有不同而大端不甚相逺若我愛新覺
[001-1b]
 羅姓之祭神則自大内以至王公之家皆以祝辭為
 重但昔時司祝之人俱生於本處幼習國語凡祭神
 祭天背鐙獻神報祭求福及以麫猪祭天去祟祭田
 苗神祭馬神無不斟酌事體編為吉祥之語以禱祝
 之厥後司祝者國語俱由學而能互相授受扵贊祝
 之原字原音漸致淆舛不惟大内分出之王等累世
 相𫝊家各異辭即大内之祭神祭天諸祭贊祝之語
 亦有與原字原韻不相脗合者若不及今改正垂之
[001-2a]
 於書恐日久訛漏滋甚爰命王大臣等敬謹詳考分
 别編纂並繪祭器形式陸續呈覽朕親加詳覈酌定
 凡祝辭内字韻不符者或詢之故老或訪之土人朕
 復加改正至若器用内楠木等項原無國語者不得
 不以漢語讀念今悉取其意譯為國語共纂成六卷
 庶滿洲享祀遺風永逺遵行弗墜而朕尊崇祀典之
 意亦因之克展矣書既告竣名之曰滿洲祭神祭天
 典禮所有承辦王大臣官員等職名亦著叙入欽此