KR2m0036 皇朝禮器圖式-清-允祿 (WYG)


[018-1a]
欽定四庫全書
皇朝禮器圖式卷十八
 武備六
[018-2a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-2b]
皇帝大閲黄幄 謹按
 本朝定制
皇帝大閲黄幄黄布為之白裏縱一丈九尺二寸横二
 丈六尺中施横梁為脊濶九尺五寸梁兩端承以
 柱高一丈二尺六寸門濶七尺簷四出高八尺四
 寸周承以柱十二脊左右及簷四隅皆加䲭吻木
 質塗金簷周重幨如幄色各深九寸柱所承處皆
 綴青布雲文柱皆塗黄油鉆鐡鋄銀端施環穿朱
[018-3a]
 繩斜繫鐡橜幄内藉高麗蓆加白氊中設
御座金絲緞屏座高一尺五寸縱五尺横七尺六寸垂
 黄綢幨藉紅氊青緞縁坐具貂及粧緞惟其時凱
 旋
躬勞
賜宴亦設之
[018-4a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-4b]
皇帝駐蹕大營 謹按
 本朝定制
皇帝駐蹕大營内方外圓度地縱二十丈六尺横十七
 丈四尺建黄幔城外加網城索綯為之黄色貫之
 以網高六尺濶八尺凡百六十有六距幔城東西
 南各十八丈北十五丈設連帳百七十有五為内
 城啟旌門三東鑲黄纛西正黄纛南正白纛各二
 周建鑲黄金龍旗四十有一各以三旗䕶軍參領
[018-5a]
 二人䕶軍校䕶軍二十人門焉宿衛帳九司以三
 旗䕶軍參領一人䕶軍校䕶軍十人外設連帳二
 百五十有四為外城啟旌門四東鑲白纛西鑲紅
 纛南正藍鑲藍纛浹日遞建之北正紅纛各二周
 建方旗南北鑲黄西北正黄東南正白西南正紅
 各十有五各以五旗䕶軍參領二人䕶軍校䕶軍
 二十人門焉宿衛帳四司以五旗䕶軍參領一人
 䕶軍校䕶軍十人外城東面設内閣六部都察院
[018-5b]
 提督等衙門官帳距外城六十丈周設警蹕帳四
 十各建䕶軍旗一東北鑲白西北鑲紅東南正藍
 西南鑲藍司以䕶軍參領毎旗一人䕶軍校䕶軍
 毎旗十五人度地由嚮導總統張具以䕶軍參領
 三人䕶軍校䕶軍八十人重門拱衛星廬環布黄
 幔城正中
御幄在焉
[018-6a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-6b]
皇帝駐蹕御幄 謹按
 本朝定制
皇帝駐蹕御幄周建黄幔城門南向内樹黄布屏中建
 圓幄高二丈徑三丈四尺上為穹盖頂圓木如樞
 銜椽下覆皆髤朱羃以白氊藍布縁上加素布雨
 盖縁藍布雲文以髤朱木杆四面分搘之承椽以
 斜木相交為墻高五尺六寸亦髤朱外圍白氊藍
 布縁下圍朱簾高一尺八寸内圍黄洋氊紅花文
[018-7a]
 左右分懸櫜鞬佩刀幄内藉高麗蓆加白氊門前
 後各高四尺六寸濶二尺三寸幄正中設
御座五采刻絲屏青緞縁座高一尺六寸五分縱三尺
 九寸五分横五尺七寸五分垂重幨上錦下黄綢
 藉黄氊坐具貂及粧緞惟其時庭左右各設圓幄
 一高九尺五寸徑一丈五尺牆高四尺五寸内圍
 白氊餘制皆同座後達長幄直而深狹高七尺六
 寸縱一丈二尺横八尺直梁横棟簷左右垂高五
[018-7b]
 尺四方啟門高濶如中圓幄蓋及牆皆圍白氊藍
 布縁内藉高麗蓆加黒氊後達帳殿横列三楹高
 一丈一尺縱一丈三尺横三丈東西室皆啟窓更
 後為圓幄三幔城外左右連帳茶膳儲偫各庀其
 事
[018-8a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-8b]
皇帝停蹕頓營 謹按
 本朝定制
皇帝停蹕頓營度地縱横各二丈設黄幔城門南向外
 加網城如大營之制凡二十有九幔城中設圓幄
 盖高一丈牆高四尺門亦南向高三尺七寸濶二
 尺三寸羃盖圍牆俱如
駐蹕御幄之制幄内藉高麗蓆加白氊正中設藍褥高
 五寸縱五尺五寸加白氊黄花文
[018-9a]
行圍看城亦如之
[018-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-10b]
 親王氊帳 謹按
 本朝定制親王氊帳穹頂銜椽羃以白氊承椽以斜
 竹相交為牆皆髤朱外圍白氊下圍朱簾頂高九
 尺牆高四尺徑一丈四尺帳外周設藍布城郡王
 以下皆得用之職官扈行者亦得自備惟不許設
 藍布城
[018-11a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-11b]
 職官帳房 謹按
 本朝定制職官帳房藍布為之如人字形單袷惟宜
 縱六尺四寸横一丈二尺上施梁為脊承以兩柱
 各高六尺五寸羃布斜垂至地下加垂幨七寸兩
 端皆圍以布左當柱中分以便出入
[018-12a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-12b]
 兵丁帳房 謹按
 本朝定制兵丁帳房白布為之如職官帳房之制
[018-13a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-13b]
 凉棚 謹按
 本朝定制凉棚藍布為之單袷惟宜縱一丈八尺横
 二丈七尺中施横梁為脊濶九尺兩端承以柱高
 一丈七尺四寸盖縁青布雲文簷四出高七尺五
 寸重幨以藍色周承以柱十皆髤朱圍布牆前啟
 兩窓搘以木四窓角垂髤朱壺盧綴藍緌後樹白
 布屏高七尺五寸濶一丈二尺繪五采麒麟内外
 武職校閲用之
[018-14a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[018-14b]
 
 
 
 
 
 
 
皇朝禮器圖式卷十八