KR2m0036 皇朝禮器圖式-清-允祿 (WYG)


[002-1a]
 欽定四庫全書
 皇朝禮器圖式卷二
  祭器
太廟
奉先殿暨羣廟祭器
[002-2a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-2b]
太廟正殿玉爵 謹按周禮天官太宰享先王贊玉几玉
  爵注宗廟獻用玉爵乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿用玉爵通髙五寸三分深二寸四分兩柱髙九
  分腹為藻紋三足相距各一寸六分髙二寸一分
[002-3a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-3b]
太廟正殿豋 謹按儀禮少牢饋食禮上佐食羞胾兩瓦
  豆有醢亦用瓦豆陳鍔曰少牢饋食有瓦豆則宗
  廟亦用瓦豆矣乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿豋用黄色甆上口為囘紋腹及校足皆為蟠龍
  紋波紋頂上為垂雲紋中為蟠龍紋口為囘紋大
  小同
天壇正位
[002-4a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-4b]
太廟正殿鉶 謹按聶崇義三禮圖鈃天子以黄金飾乾
  隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿鉶範銅為之兩耳及縁飾以金髙四寸一分深
  四寸口徑五寸一分底徑三寸三分三足髙一寸
  三分三峯髙一寸形制花紋同
天壇從位
[002-5a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-5b]
太廟正殿簠 謹按陳祥道禮書祭外神用瓦器宗廟則
  當用木乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿簠木質髤以漆塗金四面飾以玉通髙四寸六
  分深二寸六分口縱六寸四分横八寸底縱五寸
  一分横六寸四分盖髙一寸四分口縱横與器同
  上有棱四周縱六寸四分横八寸花紋同
天壇正位
[002-6a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-6b]
太廟正殿簋 謹按儀禮疏凡簋皆用木而方鄭康成禮
  記注天子飾以玉乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿簋木質髤以漆塗金四面飾以玉通髙四寸二
  分深二寸一分口徑七寸二分底徑六寸盖髙一
  寸八分徑與口徑同上有棱四出髙一寸一分花
  紋同
天壇正位
[002-7a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-7b]
太廟正殿籩 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿籩編竹為之以絹飾裏頂及縁皆髤以漆黄色
  口繪雲紋大小同
天壇正位
[002-8a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-8b]
太廟正殿豆 謹按周禮春官外宗掌宗廟之祭祀佐王
  后薦玉豆眂豆籩疏凡王之豆籩皆玉飾之禮記
  明堂位殷玉豆方慤云加飾以玉于楬之上也乾
  隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿豆木質髤以漆塗金三方飾以玉通髙五寸五
  分深二寸口徑四寸九分校圍二寸足徑四寸七
  分盖髙二寸二分徑與口徑同頂髙五分花紋同
[002-9a]
天壇正位
[002-10a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-10b]
太廟正殿篚 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿篚編竹為之四周髤以漆黄色髙五寸縱四寸
  九分横二尺二寸五分足髙七分葢髙一寸一分
[002-11a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-11b]
太廟正殿犧尊 謹按周禮春官司尊彛春祠夏禴其朝
  踐用兩獻尊禮記禮器犧尊在西注犧周禮作獻
  明堂位犧象周尊也王肅注禮犧尊全刻牛形鑿
  背為尊乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿犧尊範銅為之作犧形尊加其上髙四寸八分
  口徑三寸三分腹圍一尺三寸五分四面有棱為
  回紋夔龍紋底徑二寸六分盖髙二寸一分徑與
[002-12a]
  口徑同上為垂花紋下為䕫龍紋犧髙五寸一分
  長八寸三分孟春
時享用之
[002-13a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-13b]
太廟正殿象尊 謹按周禮春官司尊彛春祠夏禴其再
  獻用兩象尊王肅注禮象尊全刻象形鑿背為尊
  乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿象尊範銅為之作象形尊加其上髙四寸二分
  口徑三寸三分為垂雲紋腹圍一尺四寸四分全
  素底徑三寸盖髙一寸九分徑四寸象髙五寸二
  分長七寸一分孟夏
[002-14a]
時享用之
[002-15a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-15b]
太廟正殿著尊 謹按周禮春官司尊彛秋嘗冬烝其朝
  獻用兩著尊注著地無足禮記明堂位著殷尊也
  乾隆十三年
 欽定祭器
太廟正殿著尊範銅為之全素髙八寸五分深八寸二分
  口徑八寸三分底徑六寸八分孟秋
時享用之
[002-16a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-16b]
太廟正殿壺尊 謹按周禮春官司尊彛秋嘗冬烝其饋
  獻用兩壺尊注以壺為尊左𫝊尊以魯壺乾隆十
  三年
 欽定祭器
太廟正殿壺尊範銅為之全素髙八寸四分深七寸九分
  口徑五寸二分項圍一尺二寸六分腹圍二尺一
  寸九分底徑五寸二分足徑四寸三分孟冬
時享用之
[002-17a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-17b]
太廟正殿山尊 謹按周禮春官司尊彛追享朝享其再
  獻用兩山尊注山尊山罍也禮記明堂位山罍夏
  后氏之尊也賈公彦云罍之於雷字别而同聲雷
  起於雲雲出於山故刻而畫之為山雲之形乾隆
  十三年
 欽定祭器
太廟正殿山尊範銅為之髙九寸七分口徑五寸二分項
  圍九寸九分腹圍一尺六寸五分底徑三寸七分
[002-18a]
  足徑五寸三分四面有棱中為山形旁為雷紋腹
  及跗皆為雲紋盖髙二寸四分徑五寸六分亦有
  棱如器之飾頂髙五分嵗暮
祫祭用之
[002-19a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-19b]
太廟東廡陶爵 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡陶爵用白色甆通髙四寸二分深二寸二分兩
  柱髙六分三足相距各一寸六分髙一寸八分花
  紋同
天壇從位
[002-20a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-20b]
太廟東廡鉶 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡鉶範銅為之髙四寸一分深四寸口徑五寸一
  分底徑三寸三分三足髙一寸三分葢髙二寸二
  分三峯髙一寸形制花紋同
天壇從位
[002-21a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-21b]
太廟東廡簠 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡簠木質髤以漆塗金通髙四寸六分深二寸六
  分口縱六寸四分横八寸底縱五寸一分横六寸
  四分蓋髙一寸四分口縱横與器同上有棱四周
  縱六寸四分横八寸形制花紋同
天壇正位
[002-22a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-22b]
太廟東廡簋 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡簋木質髤以漆塗金通髙四寸二分深二寸一
  分口徑七寸二分底徑六寸葢髙一寸八分徑與
  口徑同上有棱四出髙一寸一分形制花紋同
天壇正位
[002-23a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-23b]
太廟東廡籩 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡籩編竹為之以絹飾裏頂及縁皆髤以漆紅色
  通髙五寸五分深八分口徑四寸八分足徑四寸
  二分盖髙二寸徑與口徑同頂正圓髙四分
[002-24a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-24b]
太廟東廡豆 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡豆木質髤以漆塗金通髙五寸五分深二寸口
  徑四寸九分校圍二寸足徑四寸七分蓋髙二寸
  二分徑與口徑同頂髙五分形制花紋同
天壇正位
[002-25a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-25b]
太廟東廡篚 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡篚編竹為之四周髤以漆紅色髙五寸縱五寸
  六分横二尺二寸五分足髙一寸葢髙一寸七分
[002-26a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-26b]
太廟東廡尊 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟東廡尊用白色甆通髙八寸二分口徑四寸七分腹
  圍二尺三寸三分底徑四寸足髙二分形制同
天壇正位
[002-27a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-27b]
太廟西廡俎 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
太廟西廡爼以木為之髤以漆紅色中區為二錫裏加葢
  外左右各銅環二六足有跗縱三尺九寸横二尺
  八寸通髙二尺七寸有竒實以少牢
[002-28a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-28b]
奉先殿金爵 謹按開寳禮親祠太廟酌以玉斝亞獻以
  金斝詔飲福惟用金斝乾隆十三年
 欽定祭器
奉先殿用金爵通髙三寸五分深一寸四分柱髙一寸一
  分為芝形腹為星紋三足相距各一寸髙一寸六
  分
[002-29a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-29b]
 文廟正位銅爵 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
 文廟正位銅爵範銅為之通髙四寸六分深二寸三分
  兩柱髙七分三足相距各一寸五分髙二寸形制
  花紋同
天壇從位
[002-30a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-30b]
 文廟正位豋 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
 文廟正位豋範銅為之通髙六寸深二寸口徑四寸九
  分校圍六寸九分足徑四寸七分葢髙一寸六分
  徑四寸六分頂髙三分形制花紋同
天壇正位
[002-31a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-31b]
 文廟正位鉶 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
 文廟正位鉶範銅為之髙四寸一分深四寸口徑五寸
  一分底徑三寸三分三足髙一寸三分葢髙二寸
  二分三峯髙一寸形制花紋同
天壇從位
[002-32a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-32b]
 文廟正位簠 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
 文廟正位簠範銅為之通髙四寸六分深二寸一分口
  縱六寸四分横八寸底縱五寸一分横六寸四分
  葢髙一寸四分口縱横與器同上有棱四周縱四
  寸一分横六寸四分形制花紋同
天壇正位
[002-33a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-33b]
 文廟正位簋 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
 文廟正位簋範銅為之通髙四寸二分深二寸一分口
  徑七寸二分底徑六寸葢髙一寸八分徑與口徑
  同上有棱四出髙一寸一分形制花紋同
天壇正位
[002-34a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-34b]
文廟正位籩 謹按乾隆十三年
欽定祭器
文廟正位籩編竹為之以絹飾裏頂及縁皆髤以漆紅
 色通髙五寸四分深八分口徑四寸六分足徑四
 寸盖髙一寸九分徑與口徑同頂正圓髙四分
[002-35a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-35b]
 文廟正位豆 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
 文廟正位豆範銅為之通髙五寸五分深二寸口徑四
  寸九分校圍二寸足徑四寸七分葢髙二寸二分
  徑與口徑同頂髙三分形制花紋同
天壇正位
[002-36a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-36b]
文廟正位篚 謹按乾隆十三年
欽定祭器
文廟正位篚編竹為之四周髤以漆紅色髙五寸縱五
 寸横二尺二寸五分足髙一寸葢髙一寸七分
[002-37a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-37b]
 文廟正位尊 謹按乾隆十三年
 欽定祭器
 文廟正位尊範銅為之通髙八寸六分口徑五寸一分
  腹圍二尺四寸底徑四寸六分形制同
天壇正位
[002-38a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-38b]
 天下第一泉龍王廟籩 謹按乾隆十三年
欽定祭器
 天下第一泉龍王廟籩範銅為之通髙五寸八分深
 九分口徑五寸為波紋腹為囘紋雲紋底徑四寸
 五分葢髙二寸一分為囘紋口徑與器同為波紋
 頂正圓髙五分
 
皇朝禮器圖式卷二