KR2k0046 湖廣通志-清-邁柱 (WYG)


[002-1a]
欽定四庫全書
 湖廣通志巻二
 輿圖志
  易曰河出圖洛出書聖人則之此圖之所由昉也
  繪事相仍萬象昭著觀天察地皆可按而求焉楚
  固禹貢荆州之域控揚距豫引蜀連黔襟帶江漢
  包絡湖湘蔚然南國奥區若夫山川城郭開巻瞭
  然則圖之為功不淺矣
[002-1b]
 國家太平日久地日以開圖日以増百蠻歸懐三楚
  式廓而我
皇上惠民之至意懐逺之宏模皆燦然於億萬人之心
  目矣猗歟盛哉
[002-2a]


[002-3a]


[002-4a]


[002-5a]


[002-6a]


[002-7a]


[002-8a]


[002-9a]


[002-10a]


[002-11a]


[002-12a]


[002-13a]


[002-14a]


[002-15a]


[002-16a]


[002-17a]


[002-18a]


[002-19a]


[002-20a]


[002-21a]


[002-22a]


[002-23a]


[002-24a]


[002-25a]


[002-26a]


[002-27a]


[002-28a]


[002-29a]


[002-30a]


[002-31a]


[002-32a]


[002-33a]


[002-34a]


[002-35a]


[002-36a]


[002-37a]


[002-38a]


[002-39a]


[002-40a]


[002-41a]


[002-42a]


[002-43a]


[002-44a]


[002-45a]


[002-46a]


[002-47a]


[002-48a]


[002-49a]


[002-50a]


[002-51a]


[002-52a]


[002-53a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[002-53b]
 
 
 
 
 
 
 
 湖廣通志巻二