KR1e0088 春秋孔義-明-高攀龍 (master)


[004-1a]
欽定四庫全書
 春秋孔義卷四     明 髙攀龍 撰
  閔公
元年春王正月
 不書即位亂也
 人救邢
 凡書救者未有不善者也况於伐邢者為狄乎
夏六月辛酉葬我君莊公
[004-1b]
 荘公之薨至是十有一月而始葬則其故可知矣謂
 子般非弑未敢以為然也
秋八月公及齊侯盟於落姑
 盟納季子也
季子來歸
 曰季子賢之也曰來歸喜之也
冬齊仲孫來
 來省難也
[004-2a]
二年春王正月齊人遷陽
 逼徙之也
夏五月乙酉吉禘于莊公
 魯禘非禮䘮未三年而舉吉祭不于宫廟而于莊公
 之寢失禮之中又失禮焉
秋八月辛丑公薨
 君薨必書其所此不書弑也
九月夫人姜氏孫于邾
[004-2b]
 上書君薨下書孫于邾出奔莒則姜氏慶父之與聞
 乎弑明矣
公子慶父出奔莒
 慶父弑君本欲代立其奔莒者魯人不容也
 陳氏曰宋萬奔陳雖殺之不書慶父奔莒雖殺之亦
 不書所以嚴佚賊之責也
冬齊髙子來盟
 盟立僖公也程子曰稱髙子善其能恤魯
[004-3a]
十有二月狄入衞
 衞自惠公即位宣姜淫恣失人心久矣重以懿公好
 鶴亡形已具故狄人一至而遂渙然離散也
鄭棄其師
 曰鄭者君臣同責也
 
 
 
[004-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 春秋孔義卷四