KR1e0088 春秋孔義-明-高攀龍 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   經部五
 春秋孔義    春秋類
 提要
  臣/等謹案春秋孔義十二卷明髙攀龍撰攀
  龍字存之無錫人萬厯己丑進士官至左都
  御史以閹禍投水死事蹟具明史本傳是書
  斟酌於左氏公羊榖梁胡安國四家之傳無
  所攷證亦無所穿鑿意主於以經解經凡經
[000-1b]
  無傳有者不敢信傳無經有者不敢疑故名
  曰孔義明為孔子之義而非諸儒之臆説雖
  持論稍拘較之破碎繳繞横生異議者猶説
  經之謹嚴者矣按朱彛尊經義考此書之外
  别有李攀龍春秋孔義十二卷註曰未見書
  名卷數並同攷李攀龍以詩名當世不以經
  述聞其墓誌本傳亦不云嘗有是書是必諸
  家書目有以攀龍名同誤髙為李者尋尊未
[000-2a]
  及攷核遂誤分為二併附訂於此以正其訛
  焉乾隆四十二年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀