KR4j0049 惜香樂府-宋-趙長卿 (master)


[011-1a]
惜香樂府跋
長卿自號仙源居士葢南豐宗室也不栖志紛華獨安
心風雅每遇花間鶯外輒觴詠自娛鄉貢士劉澤集其
樂府以春景夏景秋景冬景及總詞賀生辰補遺類編
釐為十巻雖未敢與南唐二主相伯仲方之徽宗則逈
出雲霄矣湖南毛晉識