KR4e0161 竹澗集-明-潘希曾 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 竹澗集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案竹澗集八巻竹澗奏議四巻明
  潘希曾撰希曾字仲魯金華人𢎞治壬戌進
  士官至兵部左侍郎卒贈尚書其文集首載
  詩四巻次文四巻次奏議四巻末附録墓志
  小傳等篇希曾官兵科給事中時奏奪太監
[000-1b]
  汪直義男官爵復因災異陳八事皆直指近
  倖及奉使湖貴二省計處邊儲又以不賂劉
  瑾矯㫖下獄拷掠除名瑾誅起官復抗疏爭
  太素殿天鵞房諸役今觀前後所上章奏語
  皆剴切真摰不為粉飾而深中事理平生雖
  不以詩文得名而氣體浩瀚沛然有餘亦復
  具有矩矱非淺中飾貌者可比希曾治河績
  最著傳稱別有治河録今巳不傳而集中修
[000-2a]
  築沛單長堤諸疏其措置規模猶見一二是
  固可與明史河渠志互相㕘考也黄虞稷千
  頃堂書目載希曾集其目與此本悉合乃嘉
  靖末長洲黄省曾所校刋云乾隆四十四年
  九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀