KR4e0113 清風亭稿-明-童軒 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   集部六


 清風亭稿    别集類五


 提要


 等謹案清風亭稿八巻明童軒撰軒字子
昻鄱陽人家於南京景泰辛未進士官至吏
部尚書此集第一巻為騷賦第二巻至八巻
皆詩其門人李澄所編後有魏驥楊守陳沈
周諸人題詞其詩雅淡絶俗而在明代不以
[000-1b]
詩名殆正徳以後北地信陽之説盛行寥寥
清音不諧俗尚故歟朱彛尊明詩綜僅錄其
憶金陵五言律詩一首未盡所長又引周吉
父之言稱其九日詩黄菊酒香人病後白蘋
風冷鴈來初草堂詩草堂夜雨生科斗花逕
春風呌栗留兩聨亦非其至或彛尊偶未見
其全集亦未可知也軒又别有枕肱集今未
之見其存佚蓋莫之詳矣乾隆四十二年六
[000-2a]
月恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀


[000-2b]