KR4d0430 月屋漫稿-元-黃庚 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 月屋漫稿    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案月屋漫稿一巻元黄庚撰庚字星
  甫天台人生於宋末入元不仕後來選詩者
  以其為宋遺民並載入宋詩中然觀其集首
  自序乃泰定丁夘所作時元統一海内已五
  十七年不得仍系之宋人今故仍題作元人
[000-1b]
  從浙江通志文苑傳例也庚嘗客山隂王英
  孫家試越中詩社枕易題庚為第一考官乃
  李侍郎今評語與原詩並在集中葢為當時
  推重若此其詩尚沿時習體格不免卑弱而
  刻露處亦時見新警如五言之斜陽明晩浦
  落葉瘦秋山栁色獨青眼梅花同素心鳴榔
  舟葉聚撒網浪花圓諸句七言之鐘帶夕陽
  來遠寺碑和春雨卧平蕪細栁雨中垂緑
[000-2a]
  重殘花風裏亂紅輕清夜夢分千里月故鄉
  人各一方天風月滿懷詩可寫雪霜侵鬢鏡
  先知諸句類皆風致婉約翛然自遠猶不失
  為具體焉乾隆四十四年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
月屋漫稿原序
唐以詩為科目詩莫盛於唐而詩之弊至唐而極宋以
文為科目文莫盛於宋而文之弊至宋而極甚矣詩與
文之極其弊而難於其起弊也自有虞明良之賡歌已
非太古忘言之天矣三代以還雖王者之迹熄而世獨
近古其播於聲詩發為辭令形於規諫諷刺者皆所以
紀一時之實豈好為是虚言哉國以詩文立科目非世
道之幸士以詩文應科目又豈人心之幸宜古道之滋不
[000-3b]
可挽也嗚呼自孔子刪定繫作以來詩書易春秋之文
僅存而其道則泯矣以言乎詩自三百篇訖於戰國詩
之脈幾絶而騷續之故騷有功於詩騷之下有選由選而
至於唐惟杜少陵為備以言乎文獲麟絶筆之餘諸子
百家蝟興蠭起不有孟子之書聖人之道晦矣故孟子
功不在禹下至若荀揚之簧鼓聖言班馬之户牖古史歴
三國六朝隋唐之世斯文微如一髪而韓昌黎力挽古
學沿唐而宋則歐陽出焉嗚呼盛者乃所以為衰也然
[000-4a]
詩盛於唐唐之詩脈自杜少陵而降詩以科目而弊極
於五代之陋文盛於宋宋之文脈自歐陽諸公而降文
以科目而弊極於南渡之末年以科目而為詩則窮於
詩以科目而為文則窮於文矣良可歎哉僕自齠齔時
讀父書承師訓惟知習舉子業何暇為推敲之詩作閒
散之文哉自科目不行始得脫屣塲屋放浪湖海凡平
生豪放之氣盡發而為詩文且歴攷古人沿襲之流弊
脫然若醯雞之出甕天坎蛙之蹄涔而遊江湖也遂得
[000-4b]
率意為之惟吟咏情性講明禮義辭達而已工拙何暇
計也於是裒集所作詩文繕寫成編命之曰漫稿以為
他日覆瓿之資若曰復古道起文弊則有今之韓杜在
天台山人黄庚星甫氏序
 
 
 
 月屋漫稿原序