KR4d0337 滄浪集-宋-嚴羽 (master)


[000-1a]
御製題嚴羽滄浪集
言志曾聞舜典宣爾時誰識所為禪假禪宗以定詩品
混儒釋兼紊後先
 按嚴羽滄浪集詩辨以為禪道在妙悟詩道亦在妙
 悟且婁舉正法眼小乗禪臨濟曹洞之類以定詩品
 不惟引釋教以證儒宗已為冠履倒置比儗弗倫豈
 知佛生於周昭王時至漢明帝時始入中國其教亦
 惟演經守律而已至達摩於蕭梁時至中國始倡禪
[000-1b]
 宗頓悟之法是虞廷所為詩言志者乃數典之最祖
 彼時之詩亦可以禪宗槩之乎夫詩有别裁偶涉禪
 趣固無不可若宋之蘇軾及我朝之張照每有吟咏
 託禪意者十之七八已失詩之本㫖若嚴羽此集津
 津以禪門乗果定詩之品格其所謂不涉理路不落
 言筌者羽早自犯涉理路而落言筌即禪家所謂擔
 板漢未必非此人也詩以闢之用示後之學詩者
[000-2a]
欽定四庫全書   集部四
 滄浪集    别集類三宋
 提要
  臣等謹按滄浪集二巻宋嚴羽撰羽字儀卿一
  字丹邱邵武人自號滄浪逋客與嚴仁嚴參
  齊名世號三嚴今仁與參詩集無傳惟羽集
  在其滄浪詩話有曰論詩如論禪漢魏晉與
  盛唐之詩則第一義也大厯以還之詩則小
[000-2b]
  乘禪也晚唐之詩則聲聞辟支果也盛唐諸
  人惟在興趣羚羊挂角無迹可求故其妙處
  透徹玲瓏不可湊泊如空中之音相中之色
  水中之月鏡中之象言有盡而意無窮近代
  諸公乃作奇特解會以才學為詩以議論為
  詩夫豈不工終非古人之詩也云云其生平
  大旨具在于是考困學紀聞載唐戴叔倫詩
  謂詩家之景如藍田日暖良玉生煙可望而
[000-3a]
  不可即司空圖詩品有不著一字盡得風流
  語其與李秀才書又有梅止于酸鹽止于鹹
  而味在酸鹹之外語葢推闡叔倫之意羽之
  持論又源于圖特圖列二十四品不名一格
  羽則専主于妙逺故其所自為詩獨任性靈
  掃除美刺清音獨逺切響遂稀五言如一徑
  入松雪數峯生暮寒七言如空林木落長疑
  雨别浦風多欲上潮洞庭旅雁春歸盡𤓰步
[000-3b]
  寒潮夜落遲皆志在天寶以前而格實不能
  超大厯之上由其持詩有别才不闗于學詩
  有别趣不闗于理之説故止能摹王孟之餘
  響不能追李杜之巨觀也李東陽懷麓堂詩
  話曰嚴滄浪所論超羣軼俗真若有所自得
  反覆譬説未嘗有失顧其所自為作徒得唐
  人體面而亦少超拔警策之處予嘗謂識得
  十分只做得八九分其一二分乃拘于才力
[000-4a]
  其滄浪之謂乎云云是猶徒知其病未中其
  所以病矣其詩話一巻舊本别行此本為明
  正徳中淮陽胡仲器所編置之詩集之前作
  第一巻意在標明宗㫖殊乖體例今惟以詩
  二卷著錄别集類其詩話别入詩文評類以
  還其舊焉乾隆四十二年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸費 墀
[000-5a]
欽定四庫全書薈要  集部四
 滄浪集目録   别集類三宋/
 卷一
  詩辨
  詩體
  詩法
  詩評
  詩證
[000-5b]
  附/答出繼叔臨安吳景仙書
 巻二
  五言絶句
  七言絶句
  五言八句
  七言八句
  古詩
 巻三
[000-6a]
  楚詞
  操
  吟
  引
  謡
  歌
  行
  詞
[000-6b]
 滄浪逸詩
  五言絶句
  五言八句
  七言絶句
  四言